Magyar Szó, 1978. február (35. évfolyam, 44-57. szám)

1978-02-17 / 46. szám

16. oldal MAGYAR SZŐ Péntek, 1978. február 17. X. VÖRÖS LOBOGÓ TALÁLKOZÓ Kém elegendő a kezdeményezés A Vörös Lobogó találkozó bizottságai szerdán délután Kragujevacon folytatták mun kájukat. A legtömegesebb tes tület 3l személyi jövedelem munka szerinti elosztásáról tárgyalt. E bizottsághoz ér­kezett a legtöbb beszámoló is, a 120-ból 62, közülük 56 a termelő vállalatokból, 4 a közszolgálati tevékenységből és (csak) 2 szól a közös szol gálatok dolgozóinak jövede­lemszerzési szabályzatáról. A bizottsági tagok megíté­lése szerint az elmúlt idő­szak egyik legjelentősebb eredménye, hogy alkalmazni kezdték a munka szerinti ja vadalmazást, ezenkívül meg hozták a szabályzatokat, ame lyek alapján tovább lehet fejleszteni a jövedelemelosz tást. Az első kifizetések után most folyik a szabály­zatok felülvizsgálása, ezt a munkát ki kell használni a minőségi javításra. Minősé­gi javulás pedig csak akkor érhető el, ha a dolgozók rá­mutatnak a jó és a rossz megoldásokra egyaránt. München Megtalálták Dieter Hubert Münchenből jelenti az AFP: Framz-Jotsef Straussnak, a nyugatnémet Keresztényde­mokrata Párt bajor szárnya elnökének munkatársát, a 30 éves Dieter Hubert, akit hétfőn reggel elraboltak, szerdán megtalálták Mün­chenben. A bajor főváros rendőrségének közleménye szerint Huber egy müncheni kórházban fekszik sokkos állapotban. Saját bevallása szerint el­rablói kilökték egy Volkswa gén márkájú gépkocsiból. Ezután egyedül ment a rendőrségre. Ebben a munkában a leg­fontosabb szerepet a szak- szervezetnek kell betöltenie. Nem elegendő, csak kezde­ményezni és azután kívülről szemlélni az elvek megva­lósítását. Szembe kell nézni a nyílt kérdésekkel, ame­lyekről még a közelmúltban is az volt a vélemény, hogy kizárólag ,a szakemberek ha táskörébe tartozik. Ezt an­nál is inkább meg kell ten­ni, mert ma már nem az a kérdés, hogy lehet-e mérni a munkát, hanem az, hogy hogyan kell értékelni. •Az elkövetkező időszak­ban, mint ahogyan azt a fent említett számok is híven tükrözik és a felszólalók is szinte egyértelműen hangsú­lyozták, a legtöbb teendő a szakszolgálatokban dolgozók munkájának mérése terén akad! A találkozó másik két bi­zottsága a céleszközök fel­osztásáról és a holt munka b témaköréről tárgyalt. (P. I.) ÚJVIDÉK TELEVÍZIÓ A BELGRÁDI TELEVÍZIÓ MŰSORA Rivaldafény — szórakoztató zenés műsor a zágrábi stúdióból Beszámoló a város fejlődéséről A polgárok kérdéseire a községi elnök válaszolt A Duna helyi közösség választási előkészületek ke­retében megtartott közgyű­lésén szerdán este az újvi­déki Munkásotthon nagy­termében Jovan Dejanovié újvidéki községi elnök be­számolt a község négyéves fejlődéséről és válaszolt a polgárok kérdéseire. A vitában felszólaló pol­gárok lényegében azokat a kérdéseket érintették, ame­lyeket џ községi elnök nem taglalt részletesebben. El­hangzott olyan megjegyzés, hogy az egészségügyben az elmúlt években keveset ter­veztünk és keveset is tet­tünk. Példaként a szülőott­hon tarthatatlan helyzetét említették. Továbbá, hogy szükség van a társadalmi otthonokra a helyi közössé­gekben, és jó lenne, ha orvo sí rendelőt és laboratóriu­mot is ^építenének hozzájuk. Honvédelmi okokból nem kel HÓDSÁG Eredményes tevékenység MAGTAR SZÓ A DOLGOZÓ NÉP SZOCIALISTA SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Igazgató BÁLINT IMRE Fö- és felelős szerkesztő ERDÉLYI KAROLY Szerkeszti a szerkesztő bizottság Szerkesztő tanács Bálint Imre, Berdál István (elnök). Hollók József. Bu- 1ák János. Burányi Nándor Csípő Mihály. Csorba Ist­ván. Erdélyi Károly. Föl- dessy László, Franc Lajos. Gaál Ottó. Horváth Ferenc, Katona Gyula, Kazi Ernő, Keresztényi József, dr. Pap József. Petkovics Kálmán. Piszár József. Polyvás Jó­zsef. Ratkó Sándor, dr. Rehák László. Rudi Sova, Szabadka Sándor. Szabó Gizella, Szalma Tibor. Szl- rovíca Antal. Takács Gyula. Szerkesztőség és kiadóhivatal 21000 Növi Sad. Vojvode Mišića 1. Telefon: 22-144. telex 14199 YU FORUM Egyhavi előfizetési dil bel­földön 85,— dinár, külföldön 170.- dinár. Folyószámla 65700-603-6121 ÜJVIDEK FORUM NYOMDA Szerdán délután tartotta választói értekezletét a KSZ hódsági községi választmá­nya. Többek között jelen volt Srőder János, a tarto­mányi politikai aktíva tagja is. Dane Vojnovié párttitkár olvasott fel beszámolót az elmúlt időszakban kifejtett tevékenységről, és az elkö­vetkező feladatokról. Hang­súlyozta, hogy a JKSZ X. kongresszusa óta figyelemre méltó eredmények születtek a község kommunistáinak eszmei-politikai kiképzése te rén. A jövőben még szoro­sabbá kell tenni a kapcso­latot a falusi és a társult- munka-szervezetek pártalap szervezetei között: a munka és az eszközök társítása, va­lamint a mezőgazdaság fel­lendítése enélkül elképzelhe tetlen. Az elmúlt időszakban sok új tag kapcsolódott be a pártmunkába, még mindig kevés azonban a magyar és szlovák nemzetiségű kommu nista. A nemzetiségek na­gyobb számú fölvétele to­vábbra is egyik legnagyobb feladata lesz a község párt- szervezetének. A szerdai ülé sen újra Dane Vojnoviéot választották a községi vá­lasztmány titkárává, helyet­tese Ljubinko Kesegié. (H. A.) Ismét Kekkonen Finnország elnöke Helsinkiből jelenti az AFP: Urho Kekkonen eddigi finn elnököt újabb hat év­re az ország államfőjévé vá lasztották. Kekkonennek elnökké va­ló megválasztását a múlt hó napi választások során meg alakult 300 tagú választótes tület erősítette meg hivata­losan. ÖKÖLVÍVÁS Gyönge kis negyeddöntő Nem volt hiábavaló Alek- sandar Bodjanskinak, a VÖSZ tikárának szerdán dél előtti aggodalma. Miután az újvidéki szervezők címére megérkezett a belgrádi nem­zetközi ökölvívótorna negyed döntős műsora, a titkár elég gé letörten nyilatkozott: — Megkárosítottak bennün két a szervezők. Ahogy itt végignéztem a névsort, csu­pán Ruszevszkit és Slobo­dan Kačart emelhetem ki. Még az a „szerencse”, hogy mindezt nem kaptuk kézhez már hétfőn, akkor aligha lett volna tele a sportcsar­nok. De a vásártéri csarnok megtelt. Háromezer néző bí­zott abban, hogy maradandó élménnyel távozhat a szín­térről. Sajnos, Bodjanski jóslata vált be. Alig lát­tunk valamirevaló párhar­cot. Ruszevszki és S. Kačar, a két csillag jóformán sem­mit sem mutathatott tudásé bél. Sem Crvenkov, sem a magyarországi Pém nem méltó ellenfél számukra. Színvonalasabb összecsa­pást csak Jakab és Lakonié, illetve Petrovié és Rákosi párharcában láttunk. Jakab az első menetben mindent végtelenül pontosan és nagy mesterien csinált. Kétszer küldte Lakoniéot padlóra. A folytatásban azonban min­denáron kiütésre törekedett, s a fiatal belgrádi fiú lassan felocsúdott. Kiegyenlítődtek az erőviszonyok, Jakab el­vesztette idegeit, a szorító­bírótól két intésben is része sült, s az eldöntötte mérkő­zésük kimenetelét. Lakonié rövid pályafutása során első jelentős győzelmét érte el. Váltósúlyban a Petrovié— Rákosi találkozón két jól képzett ökölvívó mutatko­zott be. A banjalukai fiú azonban tapasztaltabb volt s ezt a fegyverét nagyszerűen használta, azonkívül jobban is mozgott fiatal ellenfelé­nél, s végül is megérdemelte a győzelmet. Részeredmények.. Légsúly: Aso vić—Strebeliasz (görög) 2:0 (3:2), harmat: Jakab—Lakonié 0:2 (2:3), pehely: Miliő—Pálfalvi (magyar) 0:2 (0:5), könnyű: Ruszevszki— Crvenkov 2:0 (döntő fölény a 2. menetben), kísváltó: Aidinio- fisz—MugoSa 0:2 (0:5), váltó: Pét rovié—Rákosi 2:0 ' (5:0), közép: S. Katar—Pém 2:0 (jeladás az 1. menetben), nehéz: Vufatié— Zivković 2:0 (feladás a II. me­netben), Cvet iá—Somogyi 0:2 (döntő fölény a 2. menetben). A mérkőzéseket Radovanovit, Damjanović, Karaklajit, Raduj- kovié (Belgrád), Slavnovié (Új­vidék) és Gulyás (Budapest) ve­zették. G. M. lene engedélyezni 18 emele­tes toronyházak építését és jobban meg kell szervezni a vízellátást, valamint lehető­vé kell tenni, hogy a polgá rok vásárolhassanak védő- felszerelést. Felvetődött a kérdés, hogy miért kell né­ha hónapokat várni például egy építési engedélyre. A környezetvédelem és a leve gő tisztasága érdekében a belvárosi lakásokat mind jobban el kell látni közpon­ti fűtéssel. Ügyelni kell ar­ra, hogy a beruházásokra, fejlesztésre szánt eszközöket arányosan osszuk el és na­gyobb gondot kell fordítani a helyi közösségek üteme­sebb átszervezésére . Dejanovié elnök a kérdé­sekre válaszolva elmondta, hogy folyamatban van a szü lőotthon rendezéséhez és korszerűsítéséhez szükséges pénzeszközök előteremtése és valószínű, hogy még az idén hozzálátnak a munkához. Annyi bizonyos, hogy előbb sor kerül erre mint a kli­nikai központ építésére. Noha nagy szükség var? a társadalmi otthonokra, még mindig nincs meg a felépí­tésükhöz szükséges pénz. Jelenleg 40 millió dinár, áll rendelkezésre az építkezé­sek elkezdésére. Folyamat­ban van egy szabályzat ké­szítése is, amely előírja majd, hogy milyen magas lakóházak épülhetnek, való­színű, hogy nyolc emelet lesz a határ. Az ügyintézés­sel kapcsolatban a községi elnök elmondta, hogy a köz­ségi szervek ma már sokkal gyorsabban rendezik az ügyeket, mint az előző évek ben. Figyelembe kell venni azonban, hogy évente mint­egy 350 000-ren fordulnak ügyes-bajos dolgaikkal a községi szervekhez, mint­egy 30 százalékuk munka­idejük alatt. Volt egy javas­lat, hogy nagyobb munka- szervezetekben, közösségek­ben ügyintéző hivatalok nyíl janak, de ez nem nyert tá­mogatást. Továbbá lehetővé tették, hogy a polgárok dél­után is intézhessék ügyeiket, viszont ezekben az órákban egy tisztviselőre mindössze egy ügyfél jut. (TKJ) 9.00 Iskolatévé 10.00 Tanuljunk angolul 10.30 Rajzfilm (sz) 10.35 Történelem: Dusán törvénykönyve, 1. rész tsz) 15.30 Tanuljunk angolul (ism.) ^ 16.00 Rajzfilm (ism., sz) 16.05 Történelem: Dusán törvénykönyve (ism., sz) 16.40 Szerbhorvát nyelvű híradó az újvidéki stúdióból (sz) 17.10 Magyar nyelvű híradó az újvidéki stúdióból (sz) 17.30 Híradó, 1. kiadás 17.45 Játsszunk színházat — sorozatadás gyerekeknek (sz) 18.15 Választási tribün, 2. rész 18.45 Zenebarátok — zenés műsor a zágrábi stúdióból 19.15 Rajzfilm (sz) 19.27 önkéntes véradók — sorozatadás 19.30 Híradó, 2. kiadás 20.00 Rivaldafény — szórakoztató zenés műsor a zágrábi stúdióból (sz) 20.55 Én, Claudius — angol történelmi filmsorozat, 7. rész (sz) 21.50 Hogyan edzették az acélt... — kultúr­történeti sorozat, 6. rp07 (<Z7\ 22.20 Híradó, 3. kiadás 22.35 A művészek és Tito II. MŰSOR 17.15 Albán nyelvű híradó 17.30 Kosovói krónika 18.00 Belgrádi híradó (sz) 18.45 Jógával az egészségért — sorozatadás, 6, rész (sz) 19.15 Önkéntes véradók — sorozatadás (ism.) 19.30 Híradó a ljubljanai stúdióból 20.00 Napirenden a művelődés — művelődési szemle a zágrábi stúdióból 21.00 Huszonnégy óra (sz) 21.20 Kortársak: Ljiljana Krstié (sz) 21.50 Szó, kép, zene — sorzatadás, 2. rész (sz) 22.50 Mazzabubu — olasz zenés szórakoztató műsor (sz) AZ ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ MŰSORA 16.40 Híradó, 1. kiadás (szerbhorvát) ■ R Á D I Ó Д Belgrádi értekezlet A szovjet küldöttség álláspontja J. Voroncov, a szovjet kül döttség vezetője a belgrádi értekezleten szerdán este kijelentette, hogy küldöttsé­ge nem vesz többé részt a humanitárius kérdésekkel foglalkozó bizottság nem hí vatalos szerkesztői csoport­jának ülésén, ahol a semle­ges és el nem kötelezett or» szágok javaslatait vitatták meg. Álláspontjukat azzal indokolta, hogy nem sikerült egyetérteni a humanitárius kérdésekkel kapcsolatos ál­láspontok és javaslatok te­kintetében. Több semleges és el nem kötelezett ország képviselő­je azonban ezt az érvelést nem fogadta el. A svájci küldöttség vezetője kijelen­tette, hogy a semleges és el nem kötelezett országok ál­tal beterjesztett dokumen­tum továbbra is az egyet­len lehetséges alap a tárgya­lásokra. (Tanjug) SOLEÁ 17.10 Híradó, 1. kiadás (magyar) 17.30 Híradó a belgrádi stúdióból 1.745 Játsszunk színházat — sorozatadás gyerekeknek 18.15 Társadalmi témák: Általános honvédelem 18.45 Zenebarátok — zenés műsor a zágrábi stúdióból 19.15 Acat utca 13 — sorozatadás gyerekeknek (magyar) 19.30 Híradó, 2. kiadás (magyar) 20.00 Dr. Hoog — külföldi show-műsor 21.00 Híradó, 2. kiadás (szerbhorvát) 21.20 Michel Sérvé bűnhődése és halála — külföldi tévéjáték A MAGYAR TELEVÍZIÓ MŰSORA 8.40 Idősebbek is elkezdhetik... — tévétorna 8.45 Iskolatévé 9.20 Perpetum mobile — ismeretterjesztő műsor gyerekeknek (ism.) 10.05 Iskolatévé 14.50 Iskolatévé (ism.) 16.35 Pedagógusok fóruma (ism.) 17.10 Postafiók 250. — Takács Mari műsora 17.25 Honnan jössz, hova mégy? — a szegedi körzeti stúdió műsora 17.50 Mindenki közlekedik... — riportműsor 18.15 Öt perc meteorológia 18.20 Szépen, jól magyarul... 18.30 „A magas szerződő felek...” — a Horizont szerkesztőség műsora 19.20 Idősebbek is elkezdhetik... — tévétorna 19.30 Tévéhíradó 20.00 Delta — tudományos híradó 20.25 Szilveszter, 1977! — a december 31. műsor ismétlése közben: 22.45 Tévéhíradó, 3. kiadás A MAGYAR TELEVÍZIÓ II. MŰSORA 20.01 Henryk Szeryng zenekari hegedűestje — hangverseny­melléklet 20.25 Öt perc meteorológia (ism.) 20.30 A modern festészet előfutárai — angol filmsorozat. Edouard Manet (ism.) 21.10 Tévéhíradó, 2. kiadás 21.30 Utószezon — NDK filmsorozat, 3. rész ÚJVIDÉK I. 5.00— 8.00 Tarka reggeli zenés műsor 8.45 Román népi muzsika 9.02 Rádióiskola 9.30 A zenei események naptána 10.05 Rádiókabaré 10.30 Magyar nóták 11.02 Rádióterefere 11.20 Délelőtti hangverseny 12.05 Színes dallamok 14.02 Rádióiskola 14.30 Hirdetőműsor 15.00 Hallottuk — láttuk 15.30 Szivárvány — a Rádió heti magazinja 18.30 Durindó — eltér amuzsi ka 19.30 Piosz — Szkopál Béla műsora 21.00 Estéről estére — vendégmunkásoknak 23.30 Kis éji hangverseny BELGRAD I. 4.00— 8.50 Reggeli zenés műsor fi.50 Kíváncsiak műsora 9.30 Család és otthon 10 02 Rádiószkóp — tarka zenés műsor 12.I* Kicsinyek műsora 12.45 Gyermekdalok 14.10 Mindennap — karaván 15.40 Zenés fejtörő 17.02 a zene világában — nagy zeneszerzők, világhírű előad ómű vészek 20.00 Ma este egvütt — műsor külföldön dől ff ózó m un k á«a inkn ak 22.20 Tánczene 22 előtti s°ngúláiban 0.05 Éjszakai műsor KOSSUTH RÁDIÓ 4.25 8.37 10.05 10.35 10.40 11.00 12.35 13.20 14.09 14.25 15.10 16.05 17.10 17.57 19.15 20.09 21.01 22.30 0.10 Jó reggelt! — zenés műsor Zenekari muzsika Iskolarádió Kis Ferenc versei Saint-Saéns: Sámson és Delila — szerelmi kettős Pata eh ich Iván: Mese szvit Tánczenei koktél Nóta csők or A búcsúénektöl a forradalom daláig Nyitnikék — kisiskolások műsora A vadorzó — részlet Lortzing operájából Dokumentumműsor Madrigálok Smetana: e-moll vonósnégyes Daphnie és Chloé — Longosz regénye Népdalest Bemutatjuk új felvételeinket A Magyar Állami Hang verseny zene karok Schubert-estje A Magyar Néphadsereg rézfúvósegyüttese játszik DARABKA 5.00 Az Újvidéki valamint a Belgrádi Rádió I. műsora 12.35 Derűs hétvége — zenés összeállítás a kívánságdalok alapján 14.00 Hírek 15.00 Délutáni híradó — az Újvidéki és a Szabadkai Rádió közös műsora 15.30 A PzqhD-dkai Rádió ' szer^borvét, nvelvű műsora 18.30 óz -«M^éki Rádió URH és Z. műsora

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék