Magyar Szó, 1978. március (35. évfolyam, 73-88. szám)

1978-03-17 / 74. szám

16. oldal MAGYAR SZŐ Péntelc, 1978. marc. 17. Vajdaságban szerdán ■ ■ Összesen 125 000 dolgozó szavazott A Szocialista Szövetség Tartományi Választmánya választási bizottságához lapzárta előtt beérkezett adait szerint Vajdaságban szerdán este 802 társult- munka-alapszervezetben be­jegyzett összesen 131624 választó közül 135 308 adta le szavazatát, vagyi's a doi- gozóknaik összesen 95,2 szá­zaléka. Több községben így Káikindón, Kovinban és Szabadkán ezzel a társult- munka-aiapszervezetek és a dolgozói közösségek tagjai számára befejeződtök a vá­lasztások, a többi község dolgozói pedig csütörtökön, pénteken és (kevés helyen) szombaton fejezi be a sza­vazást. Érdemes kiemelni, hogy Befejeződtek a jugoszláv—etióp megbeszélések Addisz Abebábán szerdán este befejeződtek a jugo­szláv—etióp megbeszélések, amelyek során véleményt cse réltek a két ország kapcso­latairól és az időszerű nem­zetközi problémákról. Megvitatták azokat a prob lémákat és viszályokat, ame lyek az utóbbi időben egyes el nem kötelezett országok között keletkeztek, s ame­lyek veszélyeztetik az el nem kötelezettek szolidaritá sát és egységét. Dr. Feleke külügyminiszter kormánya nevében ismételten köszöne tét mondott Jugoszláviának és Tito elnöknek azért a támogatásért, amelyet Jugo­szlávia nyújtott az etióp szó cialista forradalomnak. A két miniszter elégedettségét fejezte ki a hasznos eszme­csere kapcsán. Miloš Minié megújította a dr. Felekenek szóló jugoszláviai meghí­vást. A külügyminiszter ezt elfogadta, az időpontot ké­sőbb határozzák meg. (Tanjug) különösen jó eredmény szü­letett például a Kikindai Öntödében, ahol a bejegy­zett 3284 dolgozó 98,44 szá­zaléka leszavazott, továb­bá a Május 25. Iskolaköz­pontban, ahol a bejegy­zett 1683 dolgozó közül 99,15 százaléka adta le sza­vazatát. Számottevő a pan- csovad HIP összetett tár- sultmunika-szervezet 8 ímasz-ának eredménye is, mert a dolgozók 96 százalé­ka járult az urnák elé. (h-m) Szabadkán a bejegyzet­tek $5,48 százaléka adta le szavazatát Szerdán este 7 órakor zár­ták le az urnákat a szabad­kai munkaszervezetekben, de a választási bizottság stábjá­ban csak két órával később készülhettek el az .eredmé­nyek összegezésével, amely rendkívül kedvezőnek mond­ható. Az első még nem hi­vatalos jelentés szerint akül döttségi választásokon a be­jegyzettek 95,48 százaléka ad ta le szavazatát, azaz 55 672 dolgozó és egyetemista. Az átlagosnál jobb eredményt ér tek el az ipari munkaszerve­zetekben, ahol 96,63 százalé­kos volt a részvétel, ami a foglalkoztatottak nagy szá­mát tekintve igen kedvező­nek mondható. A mezőgazda Ságban dolgozók 97,20, a szolgáltatóiparba foglalkozta tottak 97,98, a közlekedési dolgozók 96,39, a köZintízeti alkalmazottak pedig 95,50 százalékos eredményt mutat tak fel a szerdai választáso­kon. Egyedül a kisipari al­kalmazottak eredménye ma I radt el a várakozásoktól, eb j ben az ágazatban ugyanis a bejegyzetteknek mindössze a 62,5 százaléka járult az urnák elé. (G. O.) MAGYAR SZÓ A DOLGOZO NÉP SZOCIALISTA SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Igazgató BÁLINT IMRE Fő- és felelős szerkesztő ERDÉLYI KAROLY Szerkeszti a szerkesztő bizottság Szerkesztő tanács Bálint Imre, Berdál István (elnök), ВоЛбк József, Bu­ják János, Burányi Nándor, Csípő Mihály. Csorba Ist­ván Erdélyi Károly. Föl- dessy László, Franc Lajos, Gaál Ottó. Horváth Ferenc, Katona Gyula, Kazi Ernő, Keresztényi József, dr. Pap József. Petkovics Kálmán, PiszáT József. Polyvás Jó­zsef. Ratkó Sándor, dr. Rehák László, Rudi Sova, Szabadka Sándor. Szabó Gizella. Szalma Tibor, Szi- rovica Antal. Takács Gyula. Szerkesztőség és kiadóhivatal 21000 Növi Sad. Vojvode Mišića 1. Telefon: 22-144. telex 14199 YU FORUM Egyhavi előfizetést díj bel­földön 85.— dinár, belföldön 170.— dinár. Folyószámla 65700-603-6121 ÜJVIDEK FÓRUM NYOMDA Izraeli agresszió Beavatkozik-e Szíria? Hírek szerint több száz palesztin életét vesztette - Lelőttek két izraeli repülőgépet Külföldi hírügynökségek szerda esti jelentése sze­rint az izraeli alakulatok szinte az egész frontvona­lon visszavonulásra késztették a palesztinaiakat és a libanoni baloldal csapa a it. Megfigyelők ebből arra következtetnek, hogy Izrael egy biztonsági övezetet szeretne létrehozni 80—100 kilométer szélességben, hogy elejét vegye a palesztin támadásoknak. Száznegyveneden sztráikn'pak az NSZK-ban Több hetes sikertelen bér- tárgyalások után szerdán Ba den-Württemberg nyugatné­met tartományban 140 000 fémipari munkás és tisztvi­selő sztrájkba lépett. Hat­vannégy üzemben, köztük a Bosch elektronikai gyárban, a Daimler Benzben, a Por­schében és a Standard Elect ric Lorenzben szünetel a munka. A vasasok mellett sztráj­kolnak a nyomdászok is, akik nem béremelést, hanem új kollektív szerződéseket követelnek, mivel az új elekt ronikai berendezések beve­zetése miatt felmondástól tar tanak. Szerdán megbénult az egész nyugatnémet nyom­daipar, úgyhogy néhány he­lyi laptól eltekintve egyál­talán nem jelentek meg az újságok. (Tanjug) Az izraeliek szerdán este j folytatták azoknak a mene­külttáboroknak az ostromát, amelyek még ellenállnak. Politikai megfigyelők nem tartják kizártnak, hogy a mostani izraeli agresszió szé lesebb összecsapássá fajul. Erre utal, hogy a damaszku szí rádió bejelentette: eleget tesznek az arab békefenn­tartó erők parancsnoksága kérésének, hogy légvédelmi alakulatokat küldenek Liba nonba, hogy elejét vegyék I az újabb izraeli légitámadá­soknak. Szíria, Kuvait és még néhány arab ország el­ítélte a Libanon elleni iz­raeli agressziót de elsősor­ban Damaszkusz hivatalos reagálását várják. A szíriai katonák, akik az arab béke­Dluranovlć fnpdta a Váireközi Testület küldöttségét Veselin Djuranovié, az SZVT elnöke szerdán dél­után fogadta a Városközi Testület küldöttségét. A megbeszélésen részt vettek a köztársasági és a tartomá­nyi fővárosok képviselői, a testület főtitkára, Slavko Za Tokár, továbbá dr. Anton Vratuša, az SZVT alelnöke és a kormány más képvise­lői. fenntartó erők kötelékében teljesítenek szolgálatot, alig néhány kilométerre vannak az izraeli támadás helyszíné tői. Nem hivatalos adatok szerint a szíriai légierő már lelőtt egy izraeli repülőgé­pet. Egyelőre nem teljesek a veszteségekről szóló ada­tok. A palesztin hírügynök­ség szerdán este azt jelen­tette, hogy az eddigi harcok ban 300 izraeli katonát tet­tek harcképtelenné és lelőt­tek két izraeli repülőgépet. Izraeli források szerint a palesztinok súlyos vesztesé­geket szenvedtek. Szemta­núk állítása szerint a polgá­ri lakosság köréből százan, de lehet hogy több százan is életüket vesztették az iz­raeli légitámadásokban. Szarkisz libanoni elnök ál­landó kapcsolatban van a nagyhatalmak bejrúti nagy­követeivel, hogy diplomáciai akcióval megakadályozza a vérontás folytatódását. Kurt Waldheim ENSZ-főtitkár szerdán este felszólította a szembenálló feleket, hogy tartózkodjanak minden olyan akciótól, amely a mostani összecsapás kiterjedéséhez ve zetne. Hogy felhívása meny­nyire indokolt, bizonyítja az a nem hivatalos információ is, amely szerdán este érke­zett Damaszkuszból, hogy szíriai vadászrepülőgépek in dúltak el Libanon irányába. Tizenegyedik asztalitenisz EB Kettős magyar siker a döntőben A férficsapat 5:3-ra verte Angliát, a női pedig 3:0-ra Csehszlovákiát Nemzetközi kupamérkőzések BRÜSSZEL: Anderlecht—FC Porto 3:0 (2:0) ENSSEDE: Twente—Vejle 4:0 (3:0) MÜNCHEN: Borussia—Wacker 2:0 (2:0) JENA: Carl Zeiss—Bastia 4:2 (2:1) Amikor Gergely beütötte utó] só labdáját az angol Jarwis el­len, nem lehetett pontosan meg állapítani, ki kit ölelt, csókolt, simogatott, babusgatott a ma­gyar férfi és női asztali tenisz csapat tagjai közül. A fiúk, lányok, vezetők, szúr kólók egy óriási bolyt alkottak a központi ringben és ott lej- tette.k örömtáncot. A kettős csa patbajnoki cím megszerzésének nagy pillanatában mindenki fe led te hogy tulajdonképpen mi­lyen nehéz pillan atokat éltek át a férfi mérkőzés egyes sza­kaszaiban. A Black Flash-nek (Fekete Villámnak) nevezett ja­maicai néger Desmond Douglas ugyanis tovább folytatta hihetet lenül eredményes sorozatát es miután előzőleg 18 meccset már megnyert, most ahhoz hozzá­rakta még a magyarok elleni háromat is. Ez a tény pedig órí ási lendületet adott az angolok nak és Day mindenképpen kö­vetni akarta Douglast. Jónyer ellen így az első játszmában 20:17-je volt, de akkor megreme gett a keze, de a harmadikban újra keményen ütött és 15:10-es állásnál javára senki sem látta a teremben, hogyan fogja kihúz­ni magát Jónyer ebből a kutya szorítóból. A volt világbajnok azonban egyik pillanatról a má síkra taktikát változtatott és mindinkább megkeményedve ha nehezen is, de nyert. Day Gergely életét is megkeserítette, és az első szetben 20:18-ja volt. A magyarok szerencséjére azon ban nem tudta elviselni a nagy feszültséget és így végeredmény ben mégis csak megvalósultak az előrejelzések és az EB leg SAKK LJubojevšć veresége A bugojnói sakktornán szerdán délután az előző for dulók függő játszmáit foly­tatták. Ljuboj éviének nem sikerült kicsikarnia a dön­tetlent, így minden esélyét elvesztette, hogy legalább ossza az első helyet. Ered­mények: Hübner—Ljuboje­vié 1:0, Bükié—Ivkov 1:0, Tál—Szpasszkij döntetlen, Miles—Larsen döntetlen. A sorrend az utolsó for­duló előtt: Karpov, Szpassz­kij 9, Timman 8,5, Ljuboje- vić^ Tal 8, Hort, Hübner 7,5, Miles, Balasov, Larsen 7, Por tisch, Ivkov 6,5, Byrne 5,5, Gligorić, Bükié, Vukić 5 pont. Cs. A. egységesebb együttese került a dobogó legmagasabb fokára. A magyar női csapatnak már jóval könnyebb volt a dolga. Bérezik nagyon merészen kihagy ta a csoportküzdelmek során Vostovi ellen kitűnően játszó Szabó Gabriellát és Magost küldte asztalhoz. Bölcsnek bizo nyúlt a döntése, mert Magos éle te talán egyik legjobb játékát nyújtva nyert Vostova ellen. A többi már úgymond technika dolga volt, mert Dubinova seho gyan sem tudott kibontakozni Kisházi nyesett védőlabdáival szemben. Dr. Ormay a magyar női vá­logatott edzője így összegezett: — Mielőtt eljöttünk otthonról, Kisházi és Magos bizony gyen­gébben szerepeltek. Kérdezget­ték itt is, ott is, kiégett-e a már 32 éves Kisházi és a 28 éves Magos. Válaszom az volt, hogy ha mi egyáltalán EB-t nyerünk Duisburgban, akkor az csak a Magos—Kisházi kettőssel lehetséges, mert Szabó Gabriel­la még túl fiatal és összerop­panna a döntő pillanatban. Ná gyón örülök, hogy jóslatom be­vált, és csak annyit mondhatok: Magos tényleges csodálatos volt. Magyarország—Anglia 5:3 Klampár—Jarwis 2:0 (10, 16), Jónyer—Day 2:1 (20, —20, 18), Gergely—Douglas 0:2 (—15, —13), Jónyer—Jarwis 2:0 (13, 18), Klam pár—Douglas 0:2 (—19, —9), Ger gely—Day 2:0 (21, 10), Jónyer— Douglas 1:2 (—23, 11, —14), Ger­gely—Jarwis 2:1 (7, —18, 18). Magyarország—Csehszlovákia 3:0 Magos—Vostova 2:1 (18, —16, 15), Kisházi—Dubinova 2:0 (11, 18). Magos, Szabó—Vostova, Du binova 2:1 (—20, 15, 13). Az Európa-bajnokságon csü­törtökön pihenőnap van, a küzdelmeket pénteken folytat­ják az egyéni és párosmérkő­zésekkel. KUBÁT János SOLEA Ш TE LEVIZIÓ ш A BELGRÁDI TELEVÍZIÓ MŰSORA Rivaldafény - szórakoztató zenés műsor a zágrábi stúdióból 9.00 Iskolatévé 10.00 Tanuljunk angolul 10.30 Rajfilm (sz) 10.35 Történelem: Büzantion, Bizánc fővárosa (sz) 15.30 Tanuljunk angolul (ism.) 16.00 Rajzfilm (ism., sz) 16.05 Történelem: Büzantion, Bizánc fővárosa (ism., sz) 16.40 Szerbhorvát nyelvű híradó az újvidéki stúdióból (sz) 17.10 Magyar nyelvű híradó az újvidéki stúdióból (sz) 17.30 Híradó, 1. kiadás 17.45 Aranyfonál — sorozatadás gyerekeknek a zágrábi stúdióból (sz) 18.15 Választási tribün: Választások Kosovó SZAT-ban 18.45 Hajolj meg és kezdd el! — amatőrök műsora (sz) 19.15 Rajzfilm (sz) 19.30 Híradó, 2. kiadás 20.00 Rivaldafény — szórakoztató zenés műsor a zágrábi stúdióból (sz) 21.15 En, Claudius — angol történelmi filmsorozat, 11. rész (sz) 22.10 Híradó, 3. kiadás 22.25 Hogyan edzették az acélt... — kultúrtörténeti sorozat, 10. rész (sz) 23.05 Heti műsorkalauz (sz) 23.35 Sakk-kommentár II. MŰSOR 17.15 Albán nyelvű híradó 17.30 Kosovói krónika 18.00 Belgrádi híradó (sz) 18.45 Jógával az egészségért — sorozatadás (sz) 19.15 Zöld fény — tanácsadó autósoknak (sz) 19.25 Balesetvédelem — sorozatadás (ism., sz) 19.30 Híradó a ljubljanai stúdióból 20.00 Kortársak: Borivoje Nedié (sz) 20.30 Jugoszlávia— —Magyarország — jégkorong VB, helyszíni közvetítés 21.05 Huszonnégy óra (sz) (az első és a második harmad közötti szünetben) 22.45 Zene, kép, szó — sorozatadás, utolsó rész (sz) AZ ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ MŰSORA 16.40 Híradó,.!, kiadás 17.10 Híradó, 1. kiadás 17.30 Híradó a belgrádi stúdióból 17.45 Aranyfonál — sorozatadás gyerekeknek a zágrábi stúdióból 18.15 A zászló alatt: Kopaonik ’78 — általános honvédelmi műsor 18.45 Hajolj meg és kezdd el! — amatőrök műsora 19.15 Rajzfilm (magyar) 19.30 Híradó, 2. kiadás 20.00 Egymillió eladott lemez — külföldi zenés film 21.00 Híradó, 2. kiadás 21.20 A macedón nép kultúrája 21.50 Vajdaság a népfelszabadító háborúban — dokumen tumműsor. Szemtanúk és emlékművek (magyar) A MAGYAR TELEVÍZIÓ MŰSORA 8.00 Idősebek is elkezdhetik ... — tévétorna (ism.) 8.05 Iskolatévé 13.50 Iskolatété (ism.) 16.35 Moritzburg, a szerencsés sziget — NDK rövidfilm 17.00 Postafiók 250. — Takács Mari műsora 17.15 Malom — utazási vetélkedő. Spanyolország 17.45 A színfalak mögött — a szegedi körzeti stúdió műsora 18.15 Mindenki közlekedik 18.30 öt perc meteorológia 18.40 Bolgár csokor — zenés útifilm 19.20 Idősebbek is elkezdhetik... — tévétorna 19.30 Tévéhíradó 20.00 Delta — tudományos híradó 20.25 Ha mi, halottak, feltámadunk — Henrik Ibsen drámájának tévéváltozata 21.40 Tévéhíradó 3. kiadás 21.50 Jugoszlávia —Magyarország jégkorong VB — helyszíni közvetítés A MAGYAR TELEVÍZIÓ II. MŰSORA 20.01 A magyar muzsika követei — az Állami Hangverseny- zenekar Angliában 20.45 öt perc meteorológia 20.50 Tévéhíradó, 2. kiadás 21.10 Vezetők klubja: Miért kell szigorítani 21.45 A Wardinok asszonyai — NDK filmsorozat, 2. rész. Rózsafaünnepély ■ R A Dl Ó ■ ÚJVIDÉK I. 5.00—8.00 Tarka reggeli zenés műsor 8.45 ítomun népi. muzsika 9.02 Radmiskoiia y.3ü a zenei események naptára 10.05 Kacnokaba-ré 10.30 Magyar rúnák 11.02 Kaauűlereíere 11.20 Deieiótti hangverseny 12.05 Színes dallamok 14.02 Rádióiskola 14.30 Hirdetomüsor 15.00 Hallottuk — láttuk 15.30 Szivárvány — a rádió heti magazinja 18.30 Durindó — CLteramuzsika 19.30 Pipsz — Szkooál Béla műsora 21.00 Estéről estére — vendégmunkásoknak 23.30 Kis éji hangverseny BELGRAD I. 4.00 Reggeli zenés műsor 6.50 Kíváncsiak műsora 9.30 Család és otthon 10.03 Rádiószkóp 12.30 Gyermekműsor 12.45 Gyermekdalok 14.10 Mindennap — karaván 17.02 A zene világában 18.02 Kívánsághangverseny 20.00 Ma este együtt — műsor külföldön dolgozó munkásainknak 22.20 Tánczene 23.45 Éjfél előtti hangulatban 0.05 Éjféli zenés műsor KOSSUTH RADIO 4.25 Jó reggelt — zenés műsor 8.37 zenekari muzsika 10.05 Iskolarádió 10.35 Petőfi Sándor versei 10.40 Haydn: Esz-uúr vonónégyes Op. 76. 12.35 Tánczenei koktél 13.20 Lakatos Antal népi zenekara játszik 14.00 Gneg: c-moll szonáta 14.25 Nyitnikék — kisiskolások műsora 15.10 Bizet-áriák 15.34 Énekszóval, muzsikával 17.4Ö Nagy mesterek — világhírű előadóművészek 19.15 Kedves csdrkeiokók — John Steinoeck regényét Gál Zsuzsa fordításában hallják 22.20 Bellim: a puritánok — háromfölvonásos opera 23.48 Balogh Elemér cimbalmozik SZABADKA 5.00 Az Újvidéki Rádió I. és II., valamint a Belgrádi Rádió I. műsora 12.35 Derűs hétvége Zenés összeállítás a kívánságdalok alapján 13.00 Hírek 14.00 Hírek 15.00 Délutáni híradó — az Újvidéki és a Szabadkai Rádió közös műsora 15.30 A Szabadkai Rádió szerbhorvát műsora 18.30 Az Újvidéki Rádió URH és I. műsora

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék