Magyar Szó, 1978. április (35. évfolyam, 89-103. szám)

1978-04-11 / 99. szám

18. oldal MAGYAR SZÓ Kedd, 1978. április 11. TORBA Hetié* ez alapokat A Kossuth tmasz az el­múlt esztendő eredményeit és bulk'tatóit vitatta meg a napokban. Az 1292 holdon gazdálkodó társultmunka- atepszervezet aránylag jól gazdálkodott. De a kiváló terméshozamok nem hozták meg a várt eredményt. A dolgozóik átlag személyi jö­vedelme 4026 dinárt tett ki havonta. Az alapokat ,is fel töltötték, hiszen a föld te­rületéhez viszonyítva az ala pókba helyezett 1 776 653 di nár nem kis pénz. Egyedül a dohány termesztése nem fizetődctt ki. Ebből a kul­túrnövényből 285 339 diná­rom veszt esés származott. Pedig ez a pénz kapóra jött volna a dolgozóiknak az év végén. Sajnos, a társadalmi mércéket nem az egyes nö­vények termesztésében elért eredmény alapján alkalmaz zálk, hanem az összered- ménv szeriint A gazdaság belátta tévedését, és « vesz teségen . okulva törölte is 1978. év' tervéből a dohány termesztését. Igaz. hogy az úi. drá<ga szárító üresen fog állni, de inkább á’lion üre­sen. mint hogy veszteséges legyen. Az 1292 holdról 18 575 992 dinár értékű terményt taka rítottak be. Ha a kitermelt áru értékét elosztjuk egy holdra, akkor igen szép eredmény jön ki. Egy hold föld 14 377 dináros bruttó jövedelmei; hozott a gazda­ságnak. Egy-egy dolgozó pe dig 285 784 dináros bruttó jövedelmet valósított meg. A gazdaság továbbra is szór galmazza a föld fölvásárlá­sát. Remény van arra. hogy az idén több száz hektár föld tulajdonosává válik a gazdaság, az idős földmüve cek nyu'rdíjaztatásána.k eredményeiként. CSIKÓS József igazgató­tól megtudtuk, hogy a gaz­daság még a tavasz folya­mán megszabadul a fölösle­ges erőgépektől és kombáj­noktól, valiaimlnt a szükség­telen kancsó! ba tó gépektől és szerszámoktól. Eroe a lé­pésre nagy sziüksé? van, mert a gazdaság a jövőben csak a saját gazdaságát lát ja el génekké!. A társas­termelők földjeit a társult földműveseik munkál’tiék meg. (d-f) DÉLBÁNÁT Aprósípk, fuimsápk Szombat van, este nyolc óra. A SZISZ székelykevei alapszervezete és a nemrég megalakult amatőr színtár­sulat közös műsorestje ja­vában folyik. Mondhatni, hogy gördülékenyen, simán. Mert látszólag minden rend jén van. Csakhogy... A mozi termében össze­gyűlt, szórakozásra és műve lödésre vágyó közönség egy hatalmas, zsongó méhkasra hasonlít most, s a szorgal­mas méhecske módjára: „dolgozik” is: a székek alatt lassacskán kupacokká nő a szemét. —o— SOLEá MAGVAR SZÓ A DOLGOZO NÉP SZOCIALISTA SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA • Igazgató BÁLINT IMRE Fó- és felelős szerkesztő ERDÉLYI KAROLY Szerkeszti a szerkesztő bizottság • Szerkesztő tanács Bálint Imre, Berrtál István (elnök), Bollők József. Bu­ják János, Burányi Nándor, Csípő Mihály. Csorba Ist­ván Erdélyt Károly. Föl- dessy László, Franc Lajos. Gaál Ottó, Horváth Ferenc, Katona Gyula, Kazf Ernő. Keresztényi József, dr. Pap József. Petkovícs Kálmán. Piszár József. Polyvás Jó­zsef, Ratkó Sándor, dr. Rehák László Rudi Sova, Szabadka Sándor. Szabó Gizella. Szalma Tibor, Szt- rovtca Antal. Takács Gyula. Szerkesztőség és kiadóhivatal 21000 Növi Sad. vojvode Mlšića 1. Telefon: 22-144. telex 14198 YTJ FORUM • Egyhavi előfizetési dfj bel­földön 85.— dinár, külföldön 170.— dinár Folyószámla 65700-603-6121 OJVIDEK FORUM NYOMDA Aztán következnek a szí­nészek. Valaki a közönség sorából nyomban felkiált a rögtönzött színpadra: — Nézd X. Y. színész! Egyszeriben hogy felvitte az isten a dolgát! Pedig lelkesedéssel, oda­adással játszanak a színé­szek. Felülmúlják önmagu­kat. De amikor elérkeznek egy jelenethez, amelyben az egyik szereplőnek gatyában kell megjelennie, egy néző teli torokból odakiált: — Nézzétek, a legszebb lába>k! ...És folyik a játék a színpadon. Némely néző is játszik. Néha sikeresebben, mint a színész. Ilyenkor ne vetnek rajta, s ő nyilván azt gondolja, hogy a „leg­jobb". örül ennek. Máskor majd még inkább igyekszik kitenni magáért. Tálán még a színpadra is feljut. —O— A művelődés hamarosan új otthont kap. A tervezge- tés, kivitelezés egyaránt fá­radsággal jár, és anyagi ki adásokkal. Már most, ha meggondolja az ember, ak­kor az építés (építkezés) hálásabb feladat, már csak azért is, mert minden a terv szerint haladhat. S hogy a terv ne csak papí­ron legyen meg. hanem a falusiak tg tudomást szerez­zenek róla. hozzászólhassa­nak, gyűlést hívták össze. A polgárok elég zajosak voltak. — De o<fa jöjjenek el ma guk. abba az utcába, ahol én lakom,. A járda hogy van megcsinálva? Érre válaszol janak! — dühöngött eay polgár. Többen helyénvaló­nak találták kitörését. Egyi küknek azonban volt egy megjegyzése: — Mi legyen a csőszök­kel? Nem dolgoznák meg a pénzért. És hárman is van­nak! Minek? Vitatkoztak <a csőszök­ről. Maid a kömyezetvéde- 1 évről. Ps a személyi jöve­delem igazságos elosztásá­ról. És a végén... — Tehát elfogadjuk-e a tervet,’ — kérdezte valaki, aki ott ült ne el*ö sorbny,. A kezek a. levegőbe lendül­tek. Mindenki e Ifooadh,utó­nak teidttn n művelődési ott hon évítésóv.ek tervét. Mert a napirendi, vont az volt: a művelődési, otthon ter­mének megvitatása. NAGY István Д tisztelet kudarca Színhely: Pancsova au­tóbuszállomása. Időpont: Vasárnap este, tizenegy óra körül. Főbb szereplők: A kiét áldozat, a bűnösök, a rend őr. A fentiekből csaknem ar ra lehetne következtetni, hogy színjáték megírásá­hoz kezdek, az alábbiak azonban megmutatják, hogy való történetről szó­lok csupán, és semmi kö­zöm a színjátékírók mun­kájához. A szereplőket pe­dig a jelenlevők közül vá­lasztottam ki „főhősök­nek”. Hogy mit jelent a mai világban normális életet él ni. arra talán a nagy te­kintélynek örvendő embe­rek is csak részleges vá­laszt tudnának adni. Azt azonban a fenti történet le játszódását szemlélő is lát ta, hogy rendkívül nehéz eligazodni a sok útvesztő közt. Bár bírálni fogjuk az eset előidézőjét (előidéző­it), nem e:á választottuk elsődleges célul, hanem azt, hogy megkérdezzük az olvasótól: Hogyan segítene a tévút ra került fiatalokon, jelen esetben öt-hat húsz éven aluli fiatalemberen, akika rendet úgy fogják fel, mint saját világukat, amelyet maguk irányítanak, s nem tűrnek meg semmiféle köz belépést, ami változtatna ezen. Az ő „rendjük” min­denki rendje, s a gyen­gébbekkel ezt éreztetik is. Térjünk azonban a tárgy ra. Mivel a fent említett idő pontban az állomás közeié ben rendőr nem tartózko­dott, az egy ideig a pado­kon ülve bohóckodó légé- nyék nem éppen illő téma kát vetettek fel, ugyancsak illetlen kifejezésekkel fű­szerezve mondókájukat. Bá f irságra kapva egy autó- uszra várakozó fiatal lányt szemeltek ki áldoza­tul. Csak úgy, heccből. A kellemetlen helyzetből ak- ly>r szabadult a lány, ami­kor a rá irányuló sértege­téseknek végett vetett egy idősebb ember. Valahogy így zajlott le a két fél közti beszélgetés, ha hinni lehet egy szintén idősebb korú szemtanúnak. (S én hiszek neki, mert magam is láttam a poros ruhájú, vérző orrú öregembert.) —, Semmi közöd hoz­zánk, öreg, törődj a magad dolgával! — hangzott a rendreutasításra a válasz. — Fiúk, ne legyetek szem télének, és hagyjátok a lányt! — sápadt el az öreg. — Kuss, részeg disznó! — hangzott a válasz. Aztán már előrelépett az öreg. Láthatólag rosszul es tek neki az udvariatlan sza vak. Megaláztatása akkor lett teljes, amikor a légy­nek sem ártó öreget, se szó. se beszéd, körülfogták, és ütöttéki, rúgták, szakadt az öltöny, megroggyantak az áldozat térdei, vér szi­várgott ráncos homlokából. Rövid, de vérfagyasztó le­hetett a jelenet. Aztán fu­tó lépések zaját kapta fel az enyhe szél, s a lámpa­fény közeledő rendőr alak ját világította meg. A tettesek, sajnos, meg­szöktek. Egy ideig bizonya ra majd nem lehet látni az áldozat térdei, vér szi- diil, sem csoportosan. L,eg- alábbis addig, amíg az eset szürke hétköznapjainak! tengerében feledésbe nem merül. PÉTER László PANCSOVA A költészet jegyében A költészet i egyében telt az elmúlt hét Fancsován. Itt rendezték meg ugyanis a hagyományos községi sza­valóversenyt, amelyet külön a közép-, külön az általános iskolások tartottak meg. Az előbbiek március 31-én, az utóbbiak pedig március 29- én, 30-án és április elsején mérték össze képességeiket. Mint Pál József tői, a köz­művelődésügyi érdekközös­ség titkárától megtudtuk, a verseny a testvériség-egység szellemében zajlott le, és a nemzetek és nemzetiségeik képviselői egyaránt részt vet tek rajta. — A rendezvényre a Bo­ris Kidriö Iskolaiközpontban került sor, és községünk kö zépiskoláinak és általános iskoláinak tanulói vehettek rajta részt. Az egyes isikolá kát legfeljebb öt tanulóikép viselhette. A község minden iskolájának szavaiéi jelen voltak a szemlén. Egy köte lező és egy szabadon válasz tott verssel áldhattak közön ség elé. A kötelező verset a nemzetiségek irodalmából kellett megválasztani. A győzteseket az általános is­kolások esetében a pionír- otthon és a gyermekvédelmi érdekközösség díjazta, a kö zépiskolásokat pedig a köz- művelődési érdekközösség. Az általános iskolások könyv jutalmat kaptak, a közép­iskolások pedig könyvutal­ványt. Ez a verseny, melyet a közművelődésügyi érdek- közösség a pionírotthon és a gyermekvédelmi érdekközös ség szervezett, tulajdonkép­pen csak egy láncszem volt a köztársasági sza­valóversenyben. A követ­kező lépést a törökbeosei községek közötti szavaíóver- seny lósz. Április 14-én az általános iskolások, 15-én pedig a középiskolások lép­nek fel. Az egyes községek két 8—8 szavaló fogja kép­viselni. Innen a legjobak el­kerülnek Velika Planára, ahol a köztársasági döntőt tartják — mondta a közmű­velődési titkár. Beszélgetésünkön jelen volt Földessy László, a pan- csovai Petőfi Sándor Műve­lődési Egyesület elnöke is. Elmondta, hogy a népi tán­cosaik nagyban készülőd­nek a Becsén megrendezen­dő XV. Gyöngyösbokrétára. — Táncegyüttesünk a Te- merinben megtartott X. Gyöngyösbokrétán jelent meg először. Azóta mind­egyiken részt vett. Tavaily pedig Pancsova volt ennek a mind szélesebb körben ható rendezvénynek a házi­gazdája. Az idén ugyanaz­zal a tánccal lépünk föl. mint tavaly, csupán a _ tán­cosaink cserélődtek. Egészen más együttessel megyünk te hát a versenyre. A tagok cserélődése nagyban megne­hezítette a munkát, majd­nem mindent előliről kellett kezdeni — mondta Földessy. Megtudtuk beszélgetőtár­sainktól. hogy a Gyöngyös­bokréta hatására két magyar népitánc-együttes alakult a községben. Ivanovón és Voj lovicán. Ezek nemrégen kezd ték el a munkát, de máris eredményesnek bizonyulnak próbálkozásaik. A Petőfi Művelődési Egye sülét tavaszi műsortervéről szólva az elnök kiemelte, hogy irodalmi és más műso­ros estet, ezenkívül színielő- adást irányoztak elő az ele következő hónapokra. Foly­nak a tárgyalások a zrenja- nini Madách Amatőrszínház zal és a csókái Móra Ferenc Művelődési Egyesülettel. Az utóbbiak citerazenekaraik- kal és népitánc-együtteseik kel lépnek fel. Ezenkívül re mélhetőleg még április fo­lyamán az Oj Symposion irodalmi, művészeti, társa­dalomtudományi folyóirat bemutatkozását is szeretnék megszervezni. SZIVERI János ■ TELEVÍZIÓ ■ A BELGRÁDI TELEVÍZIÓ MŰSORA Akiért a harang szól — amerikai játékfilm Hemingway regénye nyomán 8.30 Iskolatévé 10.00 Festők és szobrászok: Moša Pijade (sz) 10.30 Rajzfilm (sz) 10.35 Hallgassunk zenét! — Rossini: A sevillai borbély (sz) 15.30 Festők és szobrászok: Moša Pijade (ism., sz) 16.00 Rajzfilm (ism., sz) 16.05 Hallgassunk zenét! Rossini: A sevillai borbély (ism., sz) 16.40 Szerbhorvát nyelvű híradó az újvidéki stúdióból (sz) 17.10 Magyar nyelvű híradó az újvidéki stúdióból (sz) 17.30 Híradó, 1. kiadás 17.45 A törpéknek fogalmuk sincs róla — gyermekműsor a zágrábi stúdióból 18.15 Literatura — irodalmi műsor az újvidéki stúdióból. Olvasta-e? 18.45 Szerbiai népzene (sz) 19.15 Rajzfilm (sz) 19.30 Híradó. 2. kiadás 20.00 Jelzések — belpolitikai szemle az újvidéki stúdióból. Kritika, önkritika és polémia a JKSZ-ben 21.15 Balesetvédelem — sorozatadás (sz) 21.25 Hemingway-művek filmváltozata — ciklus Akiért a harang szól — amerikai játékfilm Ingrid Bergmannal és Gary Cooperrel a főszerepben 23.30 Híradó, 3. kiadás II. MOSOR 16.35 Albán nyelvű híradó 17.00 Hírek (sz) 17.15 Milenko Strbac filmjei — ciklus 17.30 A ... nyomában — ismeretter j esztő sorozat, 2. rész (sz) 18.00 Ünnepi műsor Űj-Belgrád 30 éves fennállásának alkalmából — helyszíni közvetítés 19.30 Híradó a szarajevói stúdióból (sz) 20.00 Poldark — angol filmsorozat, 7. rész (sz) 20.55 Huszonnégy óra (sz) 21.15 Tudomány: A tudomány és a társadalmi fejlődés 22.45 Történetek elalvás előtt — tévéjáték- sorozat. A bagoly AZ ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ MŰSORA 16.40 Híradó, 1. kiadás (szerbhorvát) 17.10 Híradó, 1. kiadás (magyar) 17.30 Híradó a belgrádi stúdióból 17.45 A törpéknek fogalmuk sincs róla — gyermekműsor a zágrábi stúdióból 18.15 Literatura — irodalmi műsor a JRT részére. Olvasták-e? 18.45 Szlovák népzene 19.15 Rajzfilm (magyar) 19.30 Híradó, 2. kiadás (magyar) 20.00 Jelzések — belpolitikái szemle a JRT részére. Kritika, önkritika és polémia a JKSZ-ben 21.20 Híradó, 2. kiadás (szerbhorvát) 21.40 A fekete gyémántok magyar játékfilm, 2. rész A MAGYAR TELEVÍZIÓ MŰSORA * 9.55 Idősebbek is elkezdhetik .. — tévétorna (Ism.) 10.00 Deltíiácska: Hogyan épül a ház? 10.20 Szünidei matiné — fi lm összeállítás gyerekednek 16.30 Ember és föld — spanyol filmsorozat. A venezuelai ősrengeteg 16.55 Postafiók 250. — Takács Mari műsora 17.10 Sakk-matt 17.30 Mindenki iskolája 18.35 A kerék — bolgár rajzfilm 18.45 A költészet napla — Együgyű ének. József Attila ifjúkori verseiből 19.20 Idősebbek is elkezdhetik . * — té vétorn. a 19.30 Tévéhíradó 20.00 Autók és emberek — francia filmsorozat. 1. rész. Minden kéz ^34: nehéz 20.45 Emma — angol filmsorozat, 1. rész 21.25 Zene. zene. zene — Körkép 22.25 Tévéhíradó. 3. kiadás A IV! AGYAR TELEVÍZIÓ MASOD9K MŰSORA 20.01 Látogatóban Benedek Istvánnál 20.50 Tévéhíradó, 2. kiadás 21.10 Fakitermelés — osztrák ismeretterjisztő film 21.25 Recmiem Hans Grundigért NDK tévéfilm ■ R Ä D I Ó ■ ÚJVIDÉK I. 5.00—8..00 Tarka reggeli zenés műsor 8.45 Roman népi muzsika 9.02 iskoiarádio 9.3o Barangoias Zeneoi szagban 10.05 a Gyermekradió mese játéka 10.45 Kis ^ene^erző portréja 11.02 Kadiótereiere 11.20 Deieiótti hangverseny 12.05 Színes dallamok 14.02 Iskolarádió 14.30 Hirdetömüsor 15.00 Hallottuk — láttuk 15.30 Szempont — a Rádió kulturális és művészeti heti szemléje 18.30 Gyóngykaláris 19.30 Az lvi-stúdióoan készült felvételekből 20.00 Hangjáték a stúdióból 20.41 Locatelli: D-dúr gordonkaszonáta 21.00 Estéről estére 23.30 Kis éji hangverseny ÚJVIDÉK URH 16.30 'Újdonságok a Duna utcából 18.00 Délszláv zeneszerzők alkotásaiból 18.30 Elmélet, vita. gyakorlat BELGRAD I. 4.00 Reggeli zenés műsor 6.50 Kíváncsiak műsora 9.30 Család és otthon 10.03 Rádiószkóp 12.30 Vidám kedd 14.10 Mindennap — karaván 17.02 A zene világában 18.02 Kívánsághangverseny 20.00 Ma este együtt — műsor külföldön dolgozó munkásainknak 22.20 Zenés utak 23.45 Éjfél előtti hangulat 0.05 Éjféli zenés műsor KOSSUTH RADIO 4.25 Jó reggelt — zenés műsor 8.57 Mozart-művek 10.05 Kincskereső kisködmön — Móra Ferenc regénye, 5. rész 10.50 Spanyol muzsika 11.40 A Balogh család — Veres Péter regénye folytatásokban, 10. rész 12.35 Melódiakoktél 14.09 Százszorszép Színház. Csalóka Péter — meseopera 15.10 Dávid Gyula műveiből 16.05 Harsan a kürtszó — a Gyermekrádió műsora 16.35 Böbe Gáspár Ernő népi zenekara játszik 23.05 Zenekari muzsika 18.00 A Szabó család 19.15 Regina Resnik és Robert Merrill énekel 20.28 Muzsikáló kikötők: Havanna, 3. rész 21.38 Bemutatjuk új felvételeinket 22.20 Emanuel Feuertmann gordonkázi'k 23.0 Zenekari muzsika 0.10 Latzin Norbert táncdalaiból SZABADKA 5.00—12.30 Az Újvidéki Rádió I. és II., valamint a Belgrádi Rádió I. mű-or* 12.35 Munkaszervezeteink életéből — közben népszerű dallamok 13.00 Hírak 14.00 Hírek 15.00 Délutáni híradó — az Újvidéki és a Szabadkai Rádió közös műsora 15.30 A Szabadkai Rádió szerbhorvát műsora 18.30 Az Újvidéki Rádió URH és I. műsora i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék