Magyar Szó, 1979. március (36. évfolyam, 58-72. szám)

1979-03-14 / 71. szám

20 HAJNALI KIADÁSUNKBÓL MAGYAR SZŐ 1979. március 14., szerda Az új középtávú tervről KÖZEL-KELET A társadalmi össztermék 6,5 százalékkal növekszik Az ország új 1981—1985. évi középtávú tervének koncepciója abból indul ki, hogy hatékonyabb munkára, jobb minőségű terme­lésre, gazdálkodásra van szükség, és hogy az ország polgárainak jobban kell élniük. A következő középtávú tervidőszak fejlesztési lehetőségeiről hétfőn Arandjelo- vacon tanácskozást tartottak, Spasoje MEDENICA, a Szövetsé­gi Társadalmi Tervintézet vezér- igazgatója bevezető beszámolójá­ban közzétette azokat az adato­kat, amelyek illusztrálják fenti irányelveinket. A tervek szerint a társadalmi összterméknek 6,5 százalékkal kell növekednie, ezt a minimumot el kell érnünk, tehát arra kell törekednünk, hogy gyor­sítsuk az egyébként eddig is ked­vező fejlesztési ritmust. Ezeknek az irányelveinknek az érvényesí­téséhez megfelelő beruházásokra van szükség, e beruházásoknak gyorsabban kell növekedniük mint a társadalmi össztermék, te­hát 7—7,5 százalékos növekedésre van szükség. Elkerülhetetlenül meg kell változtatnunk a be­ruházási struktúrát, előnyben kell részesítenünk a kiemelt fon­tosságú objektumokat, továbbá szorgalmaznunk kell az olyan vállalkozásokat, amelyek hozzá­járulnak a felhalmozóképesség fokozásához és a kedvezőbb ügy­viteli eredmények eléréséhez. Azt is célul tűztük ki, hogy a soron levő időszakban a személyi jövedelem is lassúbb ütemben nö­vekedjen mint a munkatermelé­kenység. A tervek szerint a sze­mélyi jövedelemnek 1—1,5 száza­lékkal, a termelékenységnek pe­dig legalább 3,5 százalékkal kell növekednie. A hétfői arandjelovaci tanács­kozáson sokat tárgyaltak a beho­zatalról is, amelynek legfeljebb 4—4,5 százalékkal kellene növe­kednie. Mindez természetesen csak elő­zetes beszélgetés, bevezető egy olyan nagy munkába, mint ami­lyen az ország új, 1981—1985. évi középtávú fejlesztési tervének el­készítése. (Tanjug) Carter meghosszabbította izraeli tartózkodását Egyezmény a láthatáron — Vance sürgősen Kairóba utazik SOLEA ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ MAGYAR SZÓ A DOLGOZO NÉP SZOCIALISTA szövetségének LAPJA Igazgató BÁLINT IMRE • Fő- és felelős szerkesztő ERDÉLYI KAROLY • Szerkeszti a szerkesztő bizottság • Szerkesztő tanácsi Bálint Imre. Berdál István fel­nők), Bollók József. Buják Já­nos. Burányi Nándor. Csfpő Mi­hály, Csorba István. Erdélyi Ká­roly. Földessy László. Franc La- 1os. Gaál Ottó. Horváth Ferenc. Katona Gyula. Kazl Ernő. Ke­resztényi József, dr. Pap József. Petkovlcs Kálmáp. Piszár József. Polyvás József. Ratkó Sándor, dr. Rehák László. Rudi Sova. Szabadka Sándor. Szabó Gizella. Szalma Tibor, Szlrovlca Antal. Takács Gyula Szerkesztőség és kiadóhivatal 21000 Növi Sad,. Vojvode MlSlfta L Telefoni 22-144. telex! 14199 YU FÓRUM Egyhavi előfizetési díj belföldön 85.- dinár. külföldön 170.— dinár Folyószámla 05700-603-6121 OJ VIDÉK FORUM NYOMDA Jeruzsálemben hétfőn este kö­zölték, hogy Carter amerikai el­nök 24 órával meghosszabbította I izraeli tartózkodását. Ugyanakkor Begin kormányfő közölte, hogy nagy haladást értek el az amerikai elnökkel folytatott megbeszélése­ken. Elmondta, hogy még néhány kérdést kell megoldani. Politikai megfigyelők az ameri­kai elnök látogatásának meghosz- szabbítását úgy értékelik, hogy Irán kilépett a CENTO-paktumból Teheránban hétfőn este hiva­talosan is megerősítették azt az iráni döntést, hogy kilépnek a CENTO-paktumból. A katonai szövetséghez Irán, Pakisztán, Törökország, Nagy-Britannia és az USA tartozott. Az Izvesztyija a kínai visszavonulásról Az Izvesztyija című szovjet esti lap hétfőn azt írta, hogy a Viet­nam elleni kínai katonai akciónak haladéktalanul véget kell vetni. A lap szerint csupán néhány egysé­get vontak ki Vietnamból, a fő ütőerő azonban továbbra is ott tartózkodik, s ezeket átcsoportosí­tották. Ebből azt a következtetést vonja le, hogy újabb támadást készítenek elő. A cikk szerint a vietnamiak éberen figyelik, hogy a kínaiak milyen újabb „kalandor­támadásra” készülődnek. (Tanjug) megegyezés van kilátásban miután a Fehér Ház főnöke mindent megtett, hogy közelebb hozza egymáshoz az egyiptomi és az iz­raeli álláspontokat. Nyugati diplomaták, akiknek kormánya jó kapcsolatot tart fenn Kairóval és Jeruzsálemmel is, hétfőn este úgy nyilatkoztak, hogy most már egészen reális ki­látások vannak a békeszerződés megkötésére. Sokak szerint az egyezmény megkötése már csak napok kérdé­se. Ezt látszik megerősíteni az a bejelentés, hogy Vance amerikai külügyi államtitkár a legrövidebb időn belül Kairóba utazik, hogy tájékoztassa Szadat elnököt az amerikai—izraeli megbeszélések legújabb fejleményeiről. Tekintet­tel Carter döntésére, hogy meg­hosszabbítja közel-keleti tartózko­dását, az amerikai kormány való­színűleg pozitív választ vár Szadat elnöktől. (Tanjug) ÚJVIDÉK № Éclii a tisu szint A Szocialista Szövetség községi választmánya a község átszervezéséről folytatott vita eredményeit összegezte A több község megalakításáról és városi közösségbe való tömörülé­sükről szóló tervezet nyilvános vi­tája március 1-ével zárult Újvidé­ken. Milyen eredménnyel folyt a vita, és melyek az akció további széles körű megvitatásában a Szo­cialista Szövetség feladatai — er­ről számolt be Csípő Mihály, a Szocialista Szövetség újvidéki köz­ségi választmányának elnöke a választmány hétfő esti bővített ülésén, melyen részt vettek a tár­sadalmi-politikai szervezetek, a képviselő-testület, az érdekközös­ségek és a végrehajtó tanács kép­viselői, valamint a Tartományi Képviselőház és a Szocialista Szö­vetség tartományi választmányá­nak újvidéki küldöttei. Vitainditójában Csípő Mihály el­mondta, hogy a község dolgozói a számos vállalati gyűlésen, a helyi közösségek nagygyűlésein, a tár­Korszerű egyetemi oktatás A Vajdasági Egyetemi Tanárok és Turiományügyi Dolgozók Euvesüiefének szimnoziona A Vajdasági Egyetemi Tanárok és Tudományügyi Dolgozók Egye­sülete Korszerű egyetemi oktatás címmel pénteken és szombaton Újvidéken szimpoziont szervez, amelyen 47 tanulmányt olvasnak fel az egyetem szocialista önigaz­gatási átszervezéséről, valamint az egyetemi oktatás fejlődéséről és leg­újabb módszereiről — hallottuk tegnap az Újvidéki Egyetemen SZABADKA Ülést tartott a pártválasztmány és a KSZ községi bizottsága Hétfőn este ülést tartott a sza­badkai községi pártválasztmány és elfogadta a Kommunista Szövet­ség községi szervezetének új sta­tútumát. A testület ülésén Jankó Pejanoviéot megválasztották a községi pártbizottság tagjává. Közvetlenül a pártválasztmány összejövetele után a községi párt- bizottság is ülést tartott és úgy határozott, hogy betegsége miatt felmenti a párttitkári teendők vég­zése alól Stipan Kopiloviéot. Ez­zel egyidejűleg Jankó Pejanoviéot, a községi képviselő-testület eddigi alelnökét, a társult munka taná­csának elnökét titkárhelyettessé választották meg és megbízták a községi pártbizottság titkári teen­dőinek végzésével. A községi párt- bizottság egy munkacsoportot is létrehozott a JKP, a SKOJ, a szakszervezet és a nőmozgalom jubileumi ünnepségeinek összehan­golására. G. O. tartott sajtótájékoztatón, amelyen dr. Berislav Bérié, az egyesület elnöke és dr. Zora Djukié, a szer­vező bizottság elnöke beszélt az előkészületekről. A tájékoztatón többek között azt is megtudtuk, hogy a szimpozion lényegében véleménycsere lesz, a részvevők személyes tapasztalataikról, illet­ve meglátásaikról számolnak be. A szervezők számítanak az egye­temi hallgatók és minden érdek­lődő részvételére is, akik a dol­gozatok felolvasása után tartan­dó vitába is bekapcsolódhatnak. A szimpozion pénteken délelőtt 9 órakor kezdődik a Műszaki Kar dísztermében. Az ünnepélyes meg­nyitó után dr. Bogoljub Stanko- vié, az Újvidéki Egyetem rektora, Az egyetemi oktatás a szocialista társadalomban címmel olvas fel beszámolót. Dr. Milenko Nikolié tartományi oktatás-, tudomány- és művelődésügyi titkár a kor­szerű egyetemi oktatás hírközlő szerepéről beszél, majd dr. Vo­jislav Stojanovié, a szerbiai egye­sület elnöke az egyetemi oktatás legújabb módszereit ismerteti. A szimpozion szombaton délben zárul. (b) ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ 16.40 Híradó, 1. kiadás (szerb- horvát) 17.10 Híradó, 1. kiadás (magyar) 17.30 Híradó a belgrádi stúdióból 17.45 Aranyfonál — sorozatadás gyermekeknek a zágrábi stúdióból 18.15 Marxista nevelés (szerbhorvát) 18.45 Zenés műsor a zágrábi stúdióból 19.15 Rajzfilm (magyar) 19.30 Híradó, 2. kiadás (magyar) 20.00 Mit szólna egy kis parajhoz? — csehszlovák játékfilm Ш w A fekete humorral átszőtt film­komédia egy különös kísérlet­ről szól: csodatevő sugarak se­gítségével szeretnék megvalósí­tani az emberiség örök álmát, a megfiatalítást A kísérlet eredményét azonban váratlanul áthúzza egy közönséges főzelék­féle — a paraj! 21.25 Híradó, 2. kiadás (szerbhorvát) 21.45 Műkorcsolya VB — páros, szabadon választott gyakorlatok BELGRÁDI TELEVÍZIÓ 9.00 Iskolatévé a zágrábi stúdióból 10.00 Létfenntartás — ismeretterjesztő sorozat. Rejtekhely után kutatva (sz) 10.25 Rajzfilm (sz) 10.30 Építőkockák — óvodások műsora. Bányászok között (sz) 1Í.02 Kicsinyek műsora: A tojás (sz) 11.08 Golija — ismeretterjesztő film 15.00 Létfenntartás — ismeretterjesztő sorozat (ism., sz) 15.25 Bajzfilm (ism., sz) x 15.30 Építőkockák — óvodások műsora (ism., sz) 16.03 Kicsinyek műsora: A tojás (ism., sz) 16.08 Golija — ismeretterjesztő film (ism.) 16.40 Szerbhorvát nyelvű híradó az újvidéki stúdióból (sz) 17.10 Magyar nyelvű híradó az újvidéki stúdióból (sz) 17.30 Híradó, 1. kiadás 17.45 Aranyfonál — sorozatadás gyermekeknek a zágrábi stúdióból (sz) 18.15 Műszaki kultúra — sorozatadás, 7. rész (sz) 18.45 Zenés műsor a zágrábi stúdióból 19.15 Rajzfilm (sz) 19.30 Híradó, 2. kiadás 2C.00 Sportszerda — Műkorcsolya VB, páros, szabadon választott gyakorlatok. Helyszíni közvetítés Bécsből (sz) 22.45 Híradó, 3. kiadás II. MŰSOR 16.50 Albán nyelvű híradó 17.15 Hírek (sz) 17.30 Sorsok — dokumentumfilm- ciklus Törvény által védve — kisfilm a műemlék- védelemről 17.45 Belgrádi híradó (sz) 18.45 Muppet show — angol szórakoztató sorozat (sz) A műsor vendége Leo Sayer ismert rock-énekes 19.30 Híradó a prištinai stúdióból 2C.00 Lillie — angol filmsorozat, 1. rész (sz) A sorozat cselekménye a múlt század második felében játszó­dik, hősnője a kor egyik híres egyénisége. Lillie Langtry, aki férje révén került be a legelő­kelőbb körökbe, és szépségével, intelligenciájával kivívta sokak elismerését de irigységét Is. Fő­szerepben: Francesca Annis (nézőink a Bovaryné című so­rozat címszerepében láthatták). 20.50 Források — ismeretterjesztő sorozat a zágrábi stúdióból 21.20 Huszonnégy óra (sz) 21.45 A XX. század tükre — Dragoš Kalajić sorozata, 5. rész (sz) Henkoeo01 A FEHÉR ÉS TARKA RUHANEMŰ I ELOMOSÁSÁRA 60 C° MAGYAR TELEVÍZIÓ I. 8.00 Idősebbek is elkezdhetik ... — tévétorna (ism., sz) 8.05 Iskolatévé 10.20 Az Onedin család — angol filmsorozat (ism., sz) 11.10 Delta — tudományos híradó (ism.) 11.30 Baráti országok táncdalaiból 14.45 Iskolatévé (ism.) 16.35 Az enigma megfejtése — lengyel dokumentumfílm 16.50 Körséta Greizben — NDK rövidfilm 17.10 Postafiók 250. — Takács Mari műsora 17.35 A Balaton — kisfilm (sz) 18.00 A holló nyomában — riportfilm 18.25 Lapok Petőfi Sándor naplójából 18.45 Szépen, jól magyarul.,* 18.55 A Közönségszolgálat tájékoztatója 19.20 Idősebbek is elkezdhetik.., — tévétorna (sz) 19.30 Tévéhíradó 20.00 Jogi esetek 20.40 Amerikai cigaretta — tévéfilm (sz) Szereplők: Tordv Géza, Gobbl Hilda, Makiári Zoltán és Lu­kács Sándor 21.50 Műkorcsolya VB — páros, szabadon választott gyakorlatok (sz) kb. 23.00 Tévéhiradó, 3. kiadás II. MŰSOR 18.55 Unser Bildschirm — a pécsi körzeti stúdió műsora 19.30 Tévéhíradó 20.00 A marseille-i fiúk — olasz filmsorozat, 2. rész (sz) 21.05 Tévéhíradó, 2. kiadás 21.25 Bach-hangverseny (sz) sadalmi-politikai szervezetekben és egyesületekben tartott összejöve­teleken tömegesen támogatták a tervezetet, a több község megala­kítása és városi közösségbe tömö­rítésük mellett döntöttek — ezzel állást foglalva a szocialista ön­igazgatás további fejlesztése mel­lett. A nyilvános vitán számos kérdés merült fel a társadalmi akció konkrét megoldásaival kapcsolat­ban. Így például több helyütt vita tárgya volt az általános és közös fogyasztás pénzelésének kér­dése, a leendő községek száma. A dolgozók az összejöveteleken fi­gyelmeztettek arra, hogy a község átszervezése nem vezethet az ad­minisztráció igazolatlan felduz­zasztásához, a tisztviselők számá­nak növeléséhez. — Annak ellenére, hogy a nyil­vános vita eredményesen zárult — hangsúlyozta Csípő Mihály —, nem mellőzhető ezúttal sem a bíráló számvetés. Némely környezetben ugyanis szervezetlenség volt ta­pasztalható a vita előkészitésében, s emiatt nem vettek részt töme­gesen a dolgozók az akcióban. A vitában többek között Jovan Dejanovié községi elnök is felszó­lalt. Figyelmeztetett, hogy az át­szervezést nem annyira a határ­időkhöz, mint a feladatok mara­déktalan teljesítéséhez kell kötni. F. B.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék