Magyar Szó, 1979. április (36. évfolyam, 89-103. szám)

1979-04-11 / 99. szám

20 HAJNALI KIADÁSUNKBÓL MAGYAR SZÓ 1979. április 11., szerda VRHOVEC ÍRORSZÁGBAN Az etyittiíkitis európai vonásainak kaiisílyozása Külügyi titkárunk tárgyalt az ír miniszterelnökkel is — Díszvacsora Yrhovec tiszteletére Josip Vrhovec szövetségi kül­ügyi titkár és Michael O’Kennedy ír külügyminiszter hétfőn dél­után háromórás megbeszélést foly­tatott a legidőszerűbb nemzetközi kérdésekről, az enyhülésről, a vi­lág válsággócairól és az el nem kötelezettek mozgalmáról. Az ír tárgyalófél érdeklődéssel hallgatta n\eg Josip Vrhovec értékelését a kozel-keleti helyzetről és a nem­régi bagdadi találkozóról. A nem­zetközi témákat illetően a jugo­szláv—ír külügyminiszteri megbe­széléseken mindenekelőtt a dél­kelet-ázsiai és dél-afrikai helyze­tet vitatták meg. Külügyi titkárunk a hétfői nap folyamán John Lynch ír minisz­terelnökkel is találkozott és meg­beszélésükön mindkét fél megelé­gedését fejezte ki a két ország Fidel Castro különmegbízottja Belgrádiján Hector Kodriguez Lompart a kubai kormány és a Kubai KP KB tagja, a külfölddel való gazda­sági együttműködési állami bizott­ság elnöke hétfőn este Belgrádba érkezett. Lompart, Fidel Castró- nak, a kubai államtanács és a ku­bai kormány elnöke külön megbí­zottjaként azért érkezett Belgrád­ba, hogy Josip Broz Titónak, a JSZSZK elnökének átadja Fidel Castro meghívását, hogy Jugoszlá­via vegyen részt az el nem köte­lezett országok állam- illetve kor­mányfőinek hatodik csúcsértekez­letén. A kubai kormány nemrégiben 14 miniszteri rangú külön megbízot­tat azzal a feladattal ruházott fel, hogy tegyenek látogatást néhány el nem kötelezett országban és ad­ják át az állam- illetve kormány­főknek Castro elnök személyes meghívását a csúcsértekezleten való részvételre vonatkozóan. E külön megbízottak a múlt héten már továbbították a meghívókat Srí Lanka, India és Algéria veze­tőihez. Értesülések szerint a kubai elnök külön megnízottai nem fog­nak ellátogatni minden el nem kö­telezett országba, s a mozgalom egyes tagállamainak alacsonyabb szinten fogják a meghívókat to­vábbítani. (Tanjug) kapcsolatainak eddigi fejlődése fö­lött. Az ír kormány elnöke ki­emelte országának azt a nézetét, hogy a jugoszláv—ír együttműkö­désben mindenekelőtt az európai vonásokat kell elmélyíteni, ami már eddig is szemmel láthatóan megnyilvánult, az európai bizton­ságról és együttműködésről szóló értekezletek keretében kifejtett te­vékenység során. Vrhovec tájékoztatta az ír mi­niszterelnököt Jugoszlávia idősze­rű gazdasági és politikai fejlődé­séről. Az ír miniszterelnök nagy érdeklődést tanúsított hazánk me­zőgazdasági politikája iránt, ami érthető is, hisz Írországban a me­zőgazdaság a legfontosabb gazda­sági ágazatot képezi. Külön téma­ként szerepelt a Közös Piac is. A koordinációs bizottság határozata Az el nem kötelezett országok koordinációs bizottsága hétfőn es­te a világszervezet székhelyén egyöntetűen úgy döntött, hogy el­fogadja Srí Lanka javaslatát, melynek értelmében a bizottság legközelebbi külügyminiszteri szin­tű értekezletét június 4-étől 9-éig tartják meg Colombóban. Az ENSZ székhelyén megtartott ta­nácskozáson Fernando, Srí Lanka nagykövete elnökölt. A külügyminiszterek colombói tanácskozásán egyebek között el­fogadják majd az el nem köte­lezett országok állam- és kor­mányfői hatodik csúcsértekezleté­nek napirendjét. A mozgalom koordinációs bi­zottságának 25 ország a tagja. Közéjük tartozik Jugoszlávia is. (Tanjug) Cariilo Jugoszláviában Ütban Belgrád felé hétfőn este rövid időt a zágrábi repülőtéren töltött Santiago Carrillo, a Spa­nyol Kommunista Párt főtitkára. A Spanyol KP főtitkárát Milka Planinc, a Horvát KSZ Központi I Bizottságának elnöke fogadta, 1 majd szívélyes beszélgetést foly­tatott vele. Ezt követően Carrillo tovább­utazott Belgrádba. A Spanyol KP főtitkára a JKSZ Központi Bizott­sága Elnöksége meghívásának tesz eleget. (Tanjug) A jobb tájékoztatás a hatékonyabb védelem szolgálatában A Szocialista Szövetség Köztársasági Választmánya elnökségének üléséről Vrhovec az ír miniszterelnöknek átadta Veselin Djuranovié meg­hívását, hogy látogasson el Jugo­szláviába. Az SZVT elnökének meghívását az ír miniszterelnök megelégedéssel elfogadta. Hétfőn este az ír diplomácia ve­zetője díszvacsorát adott jugoszláv vendége tiszteletére. (Tanjug) Az eddigi eredmények es a köztársaság védelmi képességével összefüggő pillanatnyi helyzet ar­ra mutat, hogy készek vagyunk sikeresen védelmezni és megvé­deni függetlenségünket, nemzeti, politikai és területi integritásun­kat, hazánk szuverenitását — hangsúlyozta egyebek között a Szerb Dolgozó Nép Szocialista Szövetsége Köztársasági Váiaszt­Mint már hírül adtuk, Ugandában nyoma veszett .négy külföldi — két svéd és két nyugatnémet — újságírónak, akik­ről feltételezik, hogy megölték őket. Legfrissebb hírek szerint az újságírók egy héttel ezelőtt hajóztak át a kenyai Kisumu vá­rosból a Viktória-tavon keresztül ugandai területre. A felső bal­oldali felvételen Arne Lemberg, a stockholmi Expressen című esti lap, a jobboldali képen pedig Karl Bergmann a Svenska Dagbla­det című, szintén stockholmi újság munkatársa, az alsó két felvéte­len pedig Hans D. Bollinger (balról), és Wolfgang Stiens, a Stern két tudósítójának fényképe látható. mánya Elnökségének hétfői ülé­sén Dragoslav Petrovié, a köztár­sasági választmánynak az általá­nos honvédelem és társadalmi ön­védelem kérdéseivel ^ foglalkozó koordinációs bizottságának elnö­ke. Az ülésen a Szocialista Szö­vetség szervezeteinek és választ­mányainak a közvetlen háborús veszély esetén folytatandó ^ teve- kenységére való felkészítéséről volt szó. Dragoslav Petrovié meg­állapította, hogy az általános hon­védelem és társadalmi önvédelem koncepciója minden társadalmi kö­zegben eredményesen valósul meg, és mint az ülésen elhang­zott, a védelem sikeres megszer­vezésének egyik lényegbe vágó tényezője, hogy dolgozóink és pol­gáraink tisztában legyenek azzal, mit védelmeznek, milyen társadal­mi értékeket, a forradalom és az önigazgatású szocialista fejlődés miiven vívmányait. Mindebben kivételes szerepet játszik a dolgozóknak és polgá­roknak az összes időszerű külpo­litikai mozzanatokról való tájékoz­tatása is. Általános értékelés sze­rint a sajtó, a rádió és a televízió ezt a funkcióját mindeddig ered­ményesen teljesítette, egyszersmind azonban szükség van a közvetlen kapcsolatok és beszélgetések gya­korlatának további tökéletesítésére és fejlesztésére. A Szocialista Szövetség Köztár­sasági Választmányának Elnöksé­ge végül megállapította, hogy _ a demokratizálás és társadalmasítás képezi azt a helyes utat, amely az olyan hatékony rendszer létre­hozása felé vezet, melyben min­den egyén tisztában van a reá háruló kötelezettségekkel. (Tanjug) TENISZ Franulovié győzelme 2eljko Franulovié Jugoszláv tenisze­ző a Monte Carló-t nemzetközi tornán az első fordulóban legyőzte a torna egyik esélyesét a spanyol Manuel Orantest. Eredmények: Franulovié—Orantes 5:3, 7:5, Pinner (NSZK)—Fritz (Fran­ciaország) 2:6, 6:2, C'2 Clero (Argentí­na)—Belleret (Monaco) 6:2, 5:0, Noah (Franciaország)—Borfiga (Monaco) 6:1, 6:3, Jauffret (Franciaország)—Crealy (Ausztrália) 7:4, 6:4. Ma folytatódnak az első forduló ta­lálkozói. A svéd Björn Borg az olasz Bertoluccival a magyar Tarőczy Ba­lázs Guillermo Vilasszal (Argentína), Raul Mamirez (Mexikó) pedig Pascal Portesszal (Franciaország) méri össze erejét. (AFP) MAGYAR SZÓ A DOLGOZO NÉP SZOCIALISTA szövetségének LAPJA Igazgató BÁLINT IMRE • Fő- és felelős szerkesztő erdélyi karoly Szerkeszti szerkesztő bizottság Szerkesztő tanács Bálint Imre, Berdál István (el­nök), Hollók József, Buják Já­nos, Burányi Nándor, Csípő Mi­hály, Csorba István, Erdélyi Károly, Földessy László, Franc Lajos, Gaál Ottó, Horváth Fe­renc, Katona Gyula, Kazl Er­nő, Keresztényi József, dr. Pap József, Petkovlcs Kálmán. Pl- szár József, Polyvás József, Rat- kó Sándor, dr. Rehák László Rudi Sova. Szabadka Sándor Szabó Gizella, Szalma Tibor. Szirovlca Antal. Takács Gyula Szerkesztőség és kiadóhivatal *1000 Növi Sad, Vojvode MISléa L Telefon: 22-144, telex 14198 YU FORUM Egyhavi előfizetést dl) belföldön 8*.- dinár külföldön 170.- dlnár Folyószámla 55700-603-6121 OJVTO8K FORUM NYOMDA ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ 16.40 Híradó, 1. kiadás (szerbhorvát) 17.10 Híradó, 1. kiadós (magyar) 17.30 Híradó a belgrádi stúdióból 17.45 Májusi Játékok — képfelvétel az újvidéki Sonja Marinkovié Általános Iskola színjátszó csoportjának Hamupipőke című előadásáról 18.15 Marxista nevelés: Döntéshozatal a küldöttrendszerben (szerbhorvát) 18.45 Szimfonikusok — komoly zene a zágrábi stúdióból 19.15 Rajzfilm (magyar) 19.30 Híradó, 2. kiadás (magyar) 20.00 Sportszerda (magyar) Az adás keretében összefoglalót láthatunk a Crvena Zvezda— Hertha, helyszíni közvetítést a Köln—Nottingham Forest nem­zetközi kupamérkőzésekről, rö­vid riportot a Földközi-tengeri Játékok és a birkózó EB előké­születeiről. 22.30 Híradó, 2. kiadás (szerbhorvát) BELGRÁDI TELEVÍZIÓ I. 9.00 Iskolatévé a zágrábi stúdióból 10.00 Létfenntartás — ismeretterjesztő sorozat. Solymászat (sz) 10.25 Rajzfilm (sz) 10.30 Építőkockák — óvodások műsora. Bányászok között (sz) 11.02 Kicsinyek műsora (sz) 11.08 Bácska — ismeretterjesztő film 15.00 Létfenntartás — ismeretterjesztő sorozat. * Solymászat (ism., sz) 15.25 Rajzfilm (ism., sz) 15.30 Építőkockák — óvodások műsora. Bányászok között (ism., sz) I||| |^Jj^ 16.02 Kicsinyek műsora (ism., sz) 16.08 Bácska — ismeretterjesztő film (ism.) 16.40 Szerbhorvát nyelvű híradó az újvidéki stúdióból (sz) 17.10 Magyar nyelvű híradó / az újvidéki stúdióból (sz) 17.30 Híradó, 1. kiadás 17.45 Májusi Játékok — gyermekműsor az újvidéki stúdióból 18.15 Észak-orosz dalok — szovjet dokumentumfilm (sz) 18.45 Szimfonikusok — komoly zene a zágrábi stúdióból A Zágrábi Szimfonikus Zenekar Devíié-. Hristié- és Baranovié- műveket ad elő. Vezényel Oskar Dánon. 19.15 Rajzfilm (sz) 19.30 Híradó, 2. kiadás 20.00 Sportszerda (sz) összefoglaló a Crvena Zvezda— Hertha, helyszíni közvetítés, a Köln—Nottingham Forest nemzet­közi kupamérkőzésekről, kisri- port a Földközi-tengeri Játékok és a birkózó EB előkészületeiről. 22.35 Híradó, 3. kiadás 22.50 Egy szerző — egy film Branimir Dimitrijévié: Szekvenciák és konzekvenciák II. MOSOR 16.50 Albán nyelvű híradó 17.15 Hírek (sz) 17.30 Elment a vonat — dokumentumfilm 17.45 Belgrádi híradó (sz) 18.45 Muppet show — angol szórakoztató sorozat (sz) 19.30 Híradó a prištinai stúdióból 20.00 Lillie — angol filmsorozat, 6. rész (sz) 20.50 Bizánc ezer éve — NSZK ismeretterjesztő sorozat (sz) 21.20 Huszonnégy óra (sz) 21.40 Akcióban a közbiztonsági szervek — dokumentumsorozat, 2. rész (sz) MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.10 Idősebbek is elkezdhetik... — tévétorna (ism., sz) 8.15 Iskolatévé 10.15 Szünidei matiné — kisfilm-összeállítás (sz) 11.40 A hetedik kontinens ékszerei — NSZK ismeretterjesztő film. A felszín alatti világ (ism., sz) 12.05 Az Onedin család — angol filmsorozat (ism., sz) 12.55 Delta — tudományos híradó (ism.) 15.20 Sztrájk — szovjet film (1924) Rendezte: Szergej Eizenstein 16.40 Az utolsó erdő — olasz ismeretterjesztő film, 2. rész (sz) 17.10 Sokszínű föld — riportfilm (sz) 17.40 Postafiók 250. — Takács Mari műsora 18.10 „Életet az éveknek” — nyugdíjasok műsora 18.45 Szépen, jól magyarul 19.20 Idősebbek is elkezdhetik... — tévétorna (sz) 19.30 Tévéhíradó (sz) 20.00 A bűvész — amerikai filmsorozat. Gyilkos játékszerek (sz) 20.50 Rapszódm — A költészet napja 19*9 21.35 Kockázat — versenyben a világpiacon 22.05 Tévéhíradó, 3. kiadás (sz) II. MŰSOR 18.55 Unser Bildschirm — Naš ekran — a pécsi körzeti stúdió műsora 19.30 Tévéhíradó (sz) 20.00 Beszélgetés Balogh Jolán művészettörténésszel 20.40 Diszkó ... — Intervízió- átvétel Berlinből (sz) Közreműködik: az Erupcion együttesi Dad és Kids, Veronika Fischer, Peter és Paul, Rosetta Stone 21.10 Tévéhíradó, 2. kiadás (sz) 21.30 Mocorgó — Fejes Endre tévéfilmje (ism.) Szereplők: Garas Dezső, Törőcsik Mari, Gór Nagy Mária, Avar István, Latinovits Zoltán, Koncz Gábor, Toldy Géza, Pártos Er­zsi, Tyll Attila és má»30k. Henko 60°1 iívmiv . . A FEHÉR ÉS TARKA RUHANEMŰ L ELÖMOSASÁRA 60 Cv J SQLEA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék