Magyar Szó, 1982. június (39. évfolyam, 163-177. szám)

1982-06-23 / 170. szám

—----HAJNALI KIADÁSUNKBÓL------­Fizetőképesség és termelés A Morvái KSZ Központi Bizottságának ülése Á Horvát KSZ Központi Bizott­sága hétfőn megtartott ülésén Ju­re Bilié vezetésével megvitatta az időszerű társadalmi-gazdasági helyzet kérdéseit, ezenkívül kije­lölte a kommunisták közvetlen feladatait minden környezetre és a küldöttrendszer egészére vonat­kozóan, mégpedig két kulcsfontos­ságú kérdéssel kapcsolatban: ho­gyan lehet megtartani az ország fizetőképességét, és olyan feltéte­leket biztosítani, hogy fennakadás nélkül alakulhasson a termelés, különösképpen a kivitelre irányuló termelés. Bevezetőt Jozo Petovié mondott, majd ezt követően a Köz­ponti Bizottság több mint 30 tagja szólalt fel. Petovié adatokat ismertetett a termelés és a külgazdasági csere- forgalom alakulásáról, amelyek alapján megállapítható, hogy Hor­vátország gazdasága mindeddig eredményesen teljesítette beérke­zett külföldi kötelezettségeit. Ezt azonban igen káros következmé­nyek kísérték a napi termelés zökkenőmentes megtartásában, mert jelentős mértékben csökkent az újratermelési anyagok behoza­talának a lehetősége. Mivel az ipa­ri termelés ilyen alakulása — az elmúlt öt hónapban mindössze 0,1 százalékos növekedést tudott fel­mutatni — egyidőben kihatással van Horvátország kiviteli tervé­nek megvalósítására is, a Köz­ponti Bizottságon a legnagyobb fi­gyelmet arra fordították, hogy megválaszolhassák: hogyan lehet­ne az elkövetkező hónapokban biztosítani a behozatali újraterme­lési anyagok rendszeres érkezését, de természetesen olyképpen, hogy az egy pillanatra se tegye kérdé­sessé a fizetőképesség megtartását. Az ülésen elfogadott határoza­tok ezzel kapcsolatban megállapít­ják, hogy Horvátország és az or­szág fizetőképességének megőr­zését a gazdasági stabilizációért vívott küzdelem keretében kell biztosítani, de a rendes termelés fenntartása ugyanilyen jelentősé­gű. Természetesen a feladatok és a kötelezettségek teljesítése csak akkor lehetséges, ha sikerül tar­tósan növelni a kivitelt. (Tanjug) Feltételhez kötött kivonulás Reagan és Begin megbeszélései Washingtonban Reagan amerikai elnök és Begin izraeli miniszterelnök hétfői, Wa­shingtonban megtartott megbeszé­léseiken elvi megegyezésre jutottak, hogy az izraeli csapatok csak ak­kor vonulnak ki Libanonból, ha az országot „minden idegen csapat elhagyja”. A Fehér Ház hivatalos szóvivői szerint az agresszor két másik követelése arra vonatkozik, hogy reprezentatív kormányt kell létrehozni a „szuverén és függet­len Libanonban”, továbbá biztosí­tékot kell nyújtani Izraelnek, hogy „nem fogják megtámadni”. Ezt úgy képzelik el Tel Avivban, hogy Izrael északi határa mentén nem­zetközi ellenőrzés alatt álló öve­zetet hoznának létre. Az amerikai kormány felelős tisztségviselői hangsúlyozták, hogy Reagan és Begin találkozója után is „nézeteltérések vannak az USA és Izrael között arra vonatkozóan, SOLEA MAGYAR SZŐ vajdasag dolgozö népe SZOCIALISTA SZÖVETSÉGÉNEK NAPILAPJA Josip Brw Tito köztársasági elnök 1964-ben A Testvériség és Egység Ezüst Koszorús Érdem­rendjével. 1970-ben A Testvéri­ség és Egység Arany Koszorús Érdemrendjével tüntette kiL A lapban ács tagjai? S«rva Babié Bagl Tibor. Bálint Imre Bátorl Dávid. Bozsóki Im­re, Burányi Nándor. Csípő Mi­hály. Dobó Sándor íelnök). Er­délyi Károly Fehér István. Gú- lyás Antal. Gutásl Miklós. Gyar­mati József, ülés József Lévai Endre. Masa István. Piszár Jó­zsef. Ribár Gyula. Sifll-s Lalos. Simkovits Péter dr Sátal Pál. dr. Szeli István. dT Szö'lösv Vágó László Venyege József. Zvekié Miskolczi Márta Kiadja a Forum LKNYM — Ü1 vidék Igazeató BÁLINT IMRE Magyar Szó tá rsuHmunka- alap szervezet Fö- és felelős szerkesztő ERDÉLYI KAROLY Szerkeszti a szerkesztő bizottság Szerkesztőség és kiadóhivatalt 21000 Növi Sad, Volvoda Ml§1é u. 1. Telefon: 611-300 telex: 14199 YU M. SZÓ Folyószámla? 65700-601-6121 Előfizetési díj belföldön egy hónapra 222 dinár, negyed évre 666 dinár, fél évre 1336 dinár, egész évre pedig 2672 dinár. Külföldre a kétszerese. Folyószámla 60700-601-14661 Lapterjesztő és Aruforgalmazó Tmasz — ÜJVTDÉK FORUM NYOMDA hogy milyen gyorsan és mikorra kellene kivonni Libanonból az iz­raeli csapatokat”. A nézeteltéré­seikről nem közölitek bővebb infor­mációkat, de azt hangsúlyozták, hogy Reagan megerősítette: a gyorsított ütemű csapatkivonást követelte Begintől. Ugyanezek a források azt is tudni vélik, hogy Reagan elnök követelte Begintől, az izraeli kormány mielőbb hagy­jon fel az ellenségeskedéssel Li­banonban, továbbá tegye lehetővé a háborús rombolások áldozatai­nak megsegítését. A legújabb hírek szerint Wa­shington olyan erőteljes libanoni kormányt szeretne, amire nem le­hetne kívülről nyomást gyakorol­ni, „még Izraelből sem”. Reagan és Begin hétfői megbeszéléseiről egyébként azt mondták, hogy az őszinteség légkörében zajlottak le, amit Washingtonban rendszerint akkor említenek, ha tudatni akar­ják, hogy voltak nézeteltérések is. A washingtoni megbeszélésen szóba került a körülzárt Bejrút­ban élő palesztinok sorsa is, de erről nem közöltek semmit sem a nyilvánossággal. (Tanjug) ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ 15.05 Műsorismertetés (magyar) 15.10 Híradó, 1. (magyar) 15.30 Híradó, 1. (szerbhorvát) 15.45 A mundialról jelentjük (Belgrádi Televízió) 16.05 Labdarúgó-világbajnokság Olaszország—Kamerun helyszíni közvetítés magyar nyelvű kommentárral 18.00 Sri Lanka — dokumentum- film a szarajevói stúdióból 18.15 Erdei mesék — gyermekműsor a szarajevói stúdióból 18.45 Rajzfilm 19.00 Híradó, 2. (maigyar) 19.30 Zenés műsor a szkopjei stúdióból 19.50 Labdarúgó-világbajnokság Brazília—Űj-Zéland helyszíni közvetítés magyar nyelvű kommentárral 21.45 Újvidéki képeslapok (szerbhorvát) — A város gazdasági életének időszerű problémái. A stúdióvendégekkel Veljko Sa- molov beszélget. A nézők az 56-8©5~ös telefonszámon tehetnek fel kérdéseket. — A kamenicai intézet orvosai­nak vívmánya, mely hozzásegít a szívinfarktus megelőzéséhez 22.30 Híradó, 2. (szerbhorvát) 22.50 Műsorzárás BELGRÁDI TELEVÍZIÓ I. 15.10 Magyar nyelvű híradó az újvidéki stúdióból 15.25 Műsorismertetés 15.30 Szerbhorvát nyelvű hiradó az újvidéki stúdióból 15.45 A mundialról jelentjük 16.05 Olaszország—Kamerun helyszíni közvetítés a világbajnoki labdarúgó-mérkőzésről 18.00 Srí Lanka — dokumentumfilm MAGYAR SZŐ 1982. jiMus 23., szerda Argentin hadifoglyok a Falkland-szigeteken fiz utolsó hadifoglyok Tizenegy argentin katona Thule szigetén Fegyverutánpóflás Szovjet szállítások Szíriának Jól értesült damaszkuszi körök azt állítják, hogy a Szovjetunió már pótolta Szíriának mindazokat a fegyvereket, amelyeket Libanon­ban, az izraeli csapatokkal vívott harcokban veszített el- Damasz- kuszban ugyanakkor cáfolják aao- kat az izraeli állításokat, hogy tel­jes egészében megsemmisítetNk volna a Bekaa folyó völgyében fki­állított Sam—6 elnevezésű szír ra*. kétákat, de azért megemlítik, hogy Moszkva már szállítja Szíriának az újabb és ugyanilyen típusú rakétákat azok helyett, amelyeket megsemmisítettek. Ugyancsak jól értesült körök állítják, hogy a MÍG—25 és a MÍG—27 típusú har­ci gépek pilótáit készültségbe he­lyezték. mert újabb izraeli táma­dástól tartanak. Ezek a gépek ed­dig nem vettek részt a libanoni csatákban. (Tanjug) Szovjet figyelmeztetés Izraelnek Moszkva hétfőn délután figyel­meztetést intézett az izraeli kor­mányhoz, amiért az izraeli tüzér­ség nemrégiben megrongálta a Szovjetunió bejrúti nagyikövetsé­gének épületét, amikor a város nyugati negyedeit lőtte. Az izraeli katonaság bűnös akciójáért a fe­lelősség „teljes egészében az izraeli kormányra hárul” — áll a TASZSZ közleményében. A szovjet kormány nemrégiben hivatalos nyilatkozatban figyel­meztette Izraelt arra a körül­ményre, hogy a Közel-Kelet igen köze] van a Szovjetunió déli ha­táraihoz, ezért a libanoni helyzet érinti a szovjet érdekeket is. (Tanjug) Az amerikai véderőminisztérium hétfőn bejelentette, hogy az Ame­rikai Egyesült Államok légiereje különleges parancsnokságot alakí­tott a világűni harci tevékenysé­gek irányítására, s ily módon fog­ja egybe az ilyen jellegű tevé­kenységeket. Ide sorolják a felde­rítő műholdakat, a lehallgató mű­holdakat, a szovjet katonai mű­holdakat követő műholdakat, a katonai feladatokat teljesítő mű­szerek világűrbe juttatását, az el­lenség katonai műholdjainak meg­semmisítését és más feladatokat. A brit véderőminisztérium hét­főn közölte, hogy a dél-atlanti tér­ségben egy puszta és lakatlan szi­geten, amit Thule néven ismernek, elfogták az utolsó 11 argentin ka­tonát. Tíz tengerészt és egy piló­tát. A brit állítás homlokegyenest ellentmond annak a hivatalos ar­gentin bejelentésnek, hogy Thule szigetén kizárólag fegyvertelen ar­A fegyverkezés kiterjesztéséről szóló közleményt egy nappal az­után jelentették be, ahogyan a Szovjetunió befejezte legnagyobb hadgyakorlatát, aminek keretében ellenőrizte a nukleáris hadviselés­re készített forgatókönyvet. Állí­tások szerint a Szovjetunió kipró­bálta a műholdak megsemmisíté­sére szolgáló fegyvereit, majd ki­lőttek két interkontinentális raké­tát is. amelyek atomfegyver hor­dozására is alkalmasak. (Tanjug) gentin tudósok tartózkodtak, akik az időjárás alakulását tanulmá­nyozták és a brit csapatok ezeket a tudósokat lőtték helikopterekből. Thatcher brit kormányfő hétfőn bejelentette, hogy számítások sze­rint egy-két nap múlva befejezik mintegy 10 000 argentin katona el­szállítását a Falkland-szigetekről Argentínába. Mindössze 1000 kato­nát, főként tiszteket tartanak visz- sza mindaddig, amíg Buenos Aires nem ad szilárd biztosítékot az el­lenségeskedés teljes megszünteté­séről. (Tanjug) Д tengerészek Ss szeretik a futballt Hogy mit jelent a braziloknak a labdarúgás, bizonyítja az alábbi se­villai nélda is: nem messze a várostól már több mint egy hete lehorgonyzóit a brazil tengerészet egyik iskolahajó­ja, s 480 tengerésze mérkőzésről mér­kőzésre a brazil válogatott legnagyobb szurkolója. Hogy mi lesz a következő körben? Téved az, aki azt hiszi, hogy a derék ten merészek nem gondoltak erre a le­hetőségre is. A hajójuk következő ál­lomáshelye a barcelonai kikötő, ahol Brazília a második kör mérkőzéseit játssza. Világűri parancsnokság A Pentagon bejelentése a fegyverkezés kiterjesztéséről ^ w mm €№YIZIO 18.15 Erdei mesék — gyermekműsor a szarajevói stúdióból 18.45 Rajzfilm 19.00 Híradó, 2. 19.30 Zenés műsor a szkopjei stúdióból 19.50 Labdarúgó-világbajnokság Brazília—Üj-Zéland helyszíni közvetítés 21.50 Nagy összeesküvések — francia filmsorozat az újvidéki stúdióból, 2. rész 23.20 Híradó. 3. 23.35 Műsorzárás BELGRÁDI TELEVÍZIÓI II. 16.50 Albán nyelvű híradó 17.10 Műsorismertetés 17.15 A Drina mente és a koluT#irai körzet krónikája 17.30 Tom és Jerry — rajzfilm 17.45 Belgrádi krónika 18.30 Történés — szvit Vojislav Kostié újabb jazz-szer- zeményei. Közreműködik Tripo Simormti hegedűn, Milica Barié hárfán és Duško Gojković trombitán 19.00 Híradó, 2. 19.30 Együtt a honvédelemben (Zágrábi Televízió) 20.00 Alekszej Arbuzov: Régimódi komédia A zágrábi Horvát Nemzeti Szín­ház előadása felvételről. Arbu­zov szovjet drámaíró a harminc cas években kezdett el a szín­házzal foglalkozni. Bár Oszt- rovszkijí, Gorkijt és Csehovot vallja elődeinek. Arbuzov na­gyon is európai író. Formakísér- leteiTŐl ismert. Érdeklődésének középpontjában mindennapi em­berek mindennapi történetei áll­nak. Nem fél a banális motívu­moktól. A Régimódi komédiát Zelimir Orešković rendezte. A szereplők: Eliza Gerner és Božidar Smiljanié. 21.30 Huszonnégy óra 21.35 Keserű gyümölcs a halál szájában — balettmüsor 22.25 Műsorzárás MAGYAR TELEVÍZIÓ I. 7.59 Műsorismertetés 8.00 Tévétorna 8.05 Csata fekete-fehérben sadíkműsor gyerekeknek (ism.) 8.25 Repülj, sárkány (ism.) 8.55 Delta — tudományos híradó (ism.) 9.15 Aki megölte Liberty Valence-t — amerikai westcrnfilm (ism.) 10.50—11.20 Lehet egy kérdéssel több? (ism.) 14.47 Műsorismertetés 14.50 Hírek 14.55 Kucíkó (ism.) 15.25 Földek, növények, orvosai 16.00 A Közönségszolgálat tájékoztatója 17.15 Labdarúgó VB összefoglaló az NSZK—Chile, az Algéria—Ausztria, a Franciaor­szág—Kuvait, a Honduras— Eszak-Irország és a Szovjetunió —Skócia mérkőzésről. 18.10 Tévétorna 18.15 Esti mese 18.30 Tévéhíradó 19.00 A hajózás története — francia filmsorozat, 1. rész 19.50 Labdarúgó VB Argentína—Salvador mérkőzés 21.45 Tévéhíradó, 3. MAGYAR TELEVÍZIÓ !!. 14.57 Műsorismertetés 15.00 Veszprémi tévétalálkozó Lendvai Kamillo: A tisztességtudó utcalány ■ opera 15.40 Peírovics Emil: Bűn és bűnhődés — opera 18.00 A havasi selyemfiú — tévéfilm Tersánszky Józsi Jenő műveiből 20.20 Televíziós mesék felnőtteknek Atlantisz Rajnai András meséje a titokzatos földrészről 20.30 Tévéhíradó, 2. 20.50 A veszprémi tévétalálkozóról jelentjük... 21.10—22.05 Szemle — társadalomtudományi körkép

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék