Magyar Szó, 1993. március (50. évfolyam, 58-87. szám)

1993-03-12 / 69. szám

10 SZABADKA Magyar Szó 1993. március 12., péntek Enni vagy gyógyszert szedni? A Nyugdíjasok Egyesületének javaslata az anyagi veszélyeztetettség fokának a meghatározására - Gyógyszer bankkölcsönre? Egyre több nyugdíjas kényszerül válaszolni a címben feltett kérdésre. A szerény járandóságból mindkettőre ugyanis nem futja. Az árak szédületes iramú emelkedése a nyugdíjasok ezreit (is) érinti. A községi szakszervezeti ta­nácsban megtartott ülésen a nyugdíja­sok helyzetét elemezve Oravec Lajos egyesületi elnök egy segítséget kérő idős asszony szavait idézte, aki a számá­ra nélkülözhetetlen gyógyszer hiányá­val kapcsolatban kijelentette: inkább éhen, mint fájdalomtól meggyötörtén haljon meg. Az ülésen egyébként, amelyre meg­hívtak több vállalati képviselőt, a Nyug­díjasok Egyesületének vezetősége javas­latot tett az egységes program kidolgo­zására, a rászorulók, illetve a veszélyez­tetett helyzetbe kerülők megsegítésére. A javaslat szerint a veszélyeztetettek cso­portjába tartoznak mindazok, akik a köztársaságban megállapított legalacso­nyabb bér 70 százalékát kapják. A ked­vezményrendszerre is ebből kiindulva tettek javaslatot, éspedig három csoport­ba sorolva a rászorulókat. Aki a fenti összeg 40 százalékát kapja járandóság cí­mén, az 70 százalékos kedvezményben részesüljön. A második csoportba (60 százalékos kedvezmény) azok kerülje­nek, akiknek a jövedelme nem haladja meg a minimális bér 60 százalékát. A harmadik csoportba az ezen felüli jutta­tásban részesülők kerüljenek, és csak 40 százalékos kedvezményt élvezzenek. A javaslat elfogadását nemcsak a nyugdí­jasok számára kérik. A közművek áltál eddig kínált fizetési kedvezmények - például a Távfűtő Művek és az Elektro- vojvodina esetében - a rászorultság bo­nyolult bizonyítása miatt keveseknek adattak meg. A községben élő csaknem 30 000 nyugdíjas közül csak 10 000-en kapnak 400 000 dinárnál nagyobb nyugdíjat. Az egyesület vezetősége kifogásolta az egyébként törvénytelen adópolitikát. Az alkotmány szerint ugyanis a nyugdí­jakat nem lenne szabad megadóztatni, mégis sor kerül rá, sőt! Az egyesület sze­rint a kormány azért határozza meg minden hónapban olyan későn a legala- ! csonyabb bér összegét, hogy az időköz­ben elszámolt nyugdíjakra - az előző hó­napi bérhez mérten - rászámolhassa az adót, amit Szabadkán januárban a nyug­díjasok felével fizettettek meg. Az egye­sületben tűrhetetlennek tartják a gyógy­szerellátás terén uralkodó helyzetet is. Különösen a vidéki nyugdíjasok kerül­nek hátrányos helyzetbe, mert kénytele­nek többször beutazni a betegbiztosítóba a gyógyszerért kiadott pénz visszafizeté­séért. Az autóbusz pedig nagyon drága. Úgy látszik, a nyugdíjasoknak bankköl­csönre lsze szükségük, hogy megvásárol­hassák a gyógyszereket a magángyógy­szertárakban. S. KISS Ágnes Kilencbilliós költségvetés A Végrehajtó Bizottság üléséről A Végrehajtó Bizottság tegnapi ülé­sén elfogadta az idei községi költségve­tési javaslatot, amely a tavalyinak a 300- szerese! Az idei előjegyzett költségvetés összege 9 billió 880 milliárd dinár, de ha az infláció növekedése olyan mértékű lesz, mint eddig, néhány hónapon belül módosítani kell a költségvetést, amiből kimaradt a látás-, hallás- és mozgássérül­tek szervezeteinek pénzelése (április 1- jétől a köztársaság veszi át), valamint a Magyar Szó, 7 Nap és a Dnevnik lapok pénzelése, mivel ezek - nem juttatták el igénylésüket. Tegnap két áremelésről döntöttek: a községi tulajdonban lévő közterületek és építési telkek használatának a díja a feb­ruári inflációnak megfelelően a három­szorosára emelkedett, a városi telekren­dezési díj pedig (utoljára decemberbe korrigálták) 620 százalékkal drágult. Mivel Szabadka az utóbbi időben többször kapott humanitárius pénzse­gélyt a gyerekek megsegítésére, javasol­ták egy olyan alapítvány megalapítását, amely a jótékonysági adományokból tar­taná fenn magát, és a gyerekek oktatását és szociális védelmét szolgálná. Az alapít­ványt az Arcinova milánói emberbaráti szervezettől kapott eszközökkel alapoz­nák meg. Egyébként is ebből a pénzből már megkezdték a pillanatnyilag legfon­tosabb probléma megoldását: az anyagi­lag rossz helyzetben levő diákok havi autóbuszjegye költségei egy részét térí­tik meg belőle. (Egyes szülők már a gye­rek kiírását tervezik az iskolából a magas havijegyek miatt.) Az alapítvány iránt, mint Stanka Kujundžić községi alelnök megjegyezte, számos adományozó ér­deklődését fejezte ki. Hangsúlyozta, hogy ennek a pénznek a várost kell szol­gálnia. Ugyancsak a humanitárius szer­vezetekkel kapcsolatban a Végrehajtó Bizottság döntést hozott a Szabadka te­rületén levő különféle humanitárius szervezetek munkáját egyeztető községi törzskar megalakításáról. Tagjai a hu­manitárius szervezetek vezetői, illetve küldöttei lesznek, létrehozásának oka pedig az, hogy a szegény, minden szo­ciálisan veszélyeztetett emberhez és csa­ládhoz eljusson. A Magyar Szó Közös íróasztal rovatá­ban megjelent, a Végrehajtó Bizottság munkáját érintő és bíráló, olvasói levéllel kapcsolatban Kern Imre, a Végrehajtó Bizottság elnöke megjegyezte: A polgárok nem eléggé tájékozottak a Végrehajtó Bi­zottság munkáját illetően, valamint, hogy teljesen tévesen értelmezik a távfűtés költ­ségei fizetésének 12 hónapra való széthú­zását, aminek célja a havi részletek össze­gének csökkentése. Hangsúlyozta: a köz- művelődési vállalatok nem lehetnek szo­ciális intézmények, a piacon kell működ­niük, a magas árak és az infláció pedig nem a község, hanem az ország gazdasá­gának problémája. ÁRPÁSI Ildikó Bizonyíték nélkül bűnösek HOLNAP A környezetvédelemről az Agorán Az Agora szokásos szombati vi­tatribünjén a környezetvédelemről és -szennyezésről, Szabadka ökológiai identitásáról, ökológiai fejlődéséről és problémáiról, az ezzel kapcsolatos ötle­tekről és kezdeményezésekről stb. lesz szó. Meghívott vendégek: dr. Tereza Horvat Skenderovié, Pintér József, Ki­rály László és Antun Basic. Az érdeklő­dőket holnap délelőtt 10 órára várják a Szabadegyetem dísztermébe. á. SZABADKÁN MA FILM ZVEZDA: Villám négykeréken, amerikai. Sz.: Forrest Tücher, John Ire­land, John Shephard, r.: Gary Hudson (15.30, 17.30, 19.30) MUNKÁS: Vértestvérek, amerikai. Sz.: Patrick Swayze, Liam Neeson, Adam Baldwin, Helen Hunt, Andress Katsulas, r.: John Irvin (18, 20) A rock and roll ördögfiókái, ameri­kai (15.30) Barbara és Karen, amerikai. Sz.: Ka­ren Schubert, Barbara Nuschbaum, Frank Toledo, r.: William Katz (16, 22) Matiné: Vértestvérek, amerikai (10) STUDIO MLADOST (Harambašić u. 4.): Donald Kacsa varázslatai, ameri­kai rajzfilm-összeállítás (10); Lady Vi­har, amerikai. Sz.: Angelo Malo, Jusepp Yi, r.: Harvey Benson (16); A múlt tor­kolatánál, amerikai. Sz.: Jeremy Irons, Miranda Richardson, r.: Stephen Gu- lenhol (18, 20); Viharos hétfő, angol. Sz.: Melanie Griffith, Sting, Tommy Lee Jones, r.: Mike Figgis (22); Éjféli ver­senyfutás, amerikai. Sz.: Robert De Ni­ro, Charles Grodin, Vendy Philips, r.: Martin Brest (24) SZÍNHÁZ Kamaraterem - Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés, szerb nyelvű előadás. Sz.: Molnár Zoltán, Simonida Stankovié, Vlada Kaćanski, Nebojša Čolić, Széli Pé­ter, Luka Piljagié, Irena Jakočević, Kata­rina Bačlija, Milan Maródié, Aleksandar Ugrinov, Zoran Bučevac, Ramadan Azi- rovié (20) ÜGYELETES ORVOS: A Petőfi Sándor utcai men­tőállomáson este 7-től reggel 7 óráig, tel: 94 GYERMEKGYÓGYÁSZATI REN­DELŐ: Duro Dakovié utca 14., tel: 36- 136,25-733 GYÓGYSZERTÁR: A Városháza épületében, tel: 25-528 HÁZASSÁG ELŐTTI ÉS CSALÁDI TANÁCSADÓ: Jugoszláv Néphadsereg útja 33., tel: 36-000 (7-től 14 óráig) S. O. S. lelkisegély-telefon: 33-000 (17-től 22 óráig) EBEE-megfigyelők (új városháza, 6. emelet) telefonszáma: 024/27-237 (9.30- tól 16.30 óráig) TEÚEFONHÍD (a válságövezetekbe: hétfőn, szerdán és pénteken 18-tól 21 óráig, jelentkezés szerb nyelven): 99-39- 2-55-187-525 KIÁLLÍTÁS VÁROSI MÚZEUM: Állandó kiállí­tás; A XIII. századi szerb festészet (9-15) KÉPZŐMŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ - Szalon: A világ modern grafikája ART CAFFÉ (Boris Kidrií u.): Fehér Margit, Kisferenc Éva, Szabó Edit és Sofija Simié szabadkai festők közös tárlata KÉR HE­LYI KÖZÖSSÉG: Ivana Bašić Palkovic szalmaképkészítő önálló kiállítása. KÖZLEMÉNY Magyarázat az árutartalékban keletkezett állítólagos hiánnyal kapcsolatban ,Az Önök lapjában 1993. március 9- én megjelent hírrel kapcsolatban, mely­ben arról tájékoztatták olvasóikat, hogy állítólag hiány keletkezett a Községi Árutartalékokban, abban az időben, amikor én álltam a községi képviselő- testület gazdasági titkárságának az élén, Molnár Béla pedig önálló előadóként dolgozott, tájékoztatni szeretném olva­sóikat az alábbiakról: Egyetlen grammot sem tulajdoní­tott el senki a 6000 kilogramm cukor­ból, 11 020 kilogramm tejporból, 1116 kilogramm mosóporból, 1713 kilo­gramm sóból, és egyetlen decilitert sem a 840 liter PVC, illetve 1860 liter tetra csomagolású étolajból, s főleg nem léte­zik az emlegetett hiány a három vemhes üszőből, mint ahogyan azzal engem, va­lamint Molnár Bélát terhelik. Jellemző, hogy a Községi Árutartalé­kok új vezetősége Franjo Hiberttel az élen mily módon végezte a leltározást, amelyre engem meg sem hívtak. Az ilyen rosszakaratú cselekedetek közé so­rolom, hogy az így lebonyolított állítóla­gos leltár eredményét Kasza József, a községi képviselő-testület elnöke sajtóér­tekezleten ismertette az újságírókkal, s egyúttal bejelentette, hogy bűnvádi fel­jelentést tettek kettőnk ellen az illetékes ügyészségen, holott előtte egyáltalán nem ismertették velem a leltárbizottság által észlelteket. Hogy mennyire példát­lan az állítólagos visszaélésről szóló beje­lentés, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a dokumentáció ellenőrzése, ame­lyet 1993. március 10-én elvégeztem az igazgatóság újonnan kinevezett vezetői­vel, s ezúttal kiderült, hogy a leltárbi­zottság számos mulasztást követett el, s ha majd befejeződik ez a munka, akkor napvilágra kerül az igazság. Egyébként jó tudni, hogy a Községi Árutartalékokból segélyt kapott a Szerb Krajinák veszélyeztetett népe, valamint a palicsi természetbeni iskolában és az autóstáborban elhelyezett menekültek, amiről érvényes dokumentum áll ren­delkezésre. Lehet, hogy ez nem tetszik a szabadkai községi „kormány” atyáskodó tagjainak? Avagy, ez sajátságos revans bíráló észrevételeim miatt, amelyet az utóbbiak munkájára tettem a képviselő- testület legutóbbi ülésén? Tomislav Veljkovié” Ha Szabadkán az árusoknál nem kap Magyar Szót, szombat és vasárnap kivé­telével 8 és 12 óra között telefonon (21- 144) hívja fel szabadkai terjesztőosztá­lyunkat. A Forum Városháza alatti üzle­tében mindenkor kapható Magyar Szó, Palicson pedig a buszállomáson. ANYAKÖNYVI HÍREK Meghalt: Klyucsovszki szül. Kemény Erzsébet háztartásbeli (1908), Kricsko- vics szül. Huszta Ilona háztartásbeli (1910), Rudié Nada háztartásbeli (1937), Papac Kata háztartásbeli (1908), Kreko- vics Rozália háztartásbeli (1909), Džele- tovié szül. Marié Milka nyugdíjas (1925), Petrovié Nevenka háztartásbeli (1931), Obradovié szül. Szente Mária nyugdíjas (1942), Faragó Dezső földműves (1904, Hajdújárás), Nóvosel szül. Cil Ilona nyugdíjas (1911), Garas Mihály nyugdí­jas (1943, Palics), Pozsár Ilona nyugdíjas (1919), Pardié szül. Turzai Ilona nyug­díjas (1912), Bohucki Stevan munkás (1938), Miklós szül. Szabó Szabados Er­zsébet nyugdíjas (1925), László Antal nyugdíjas (1929), Kádár András föld­műves (1954), Suié szül. Kovács Vita nyugdíjas (1906), Pereié Bara nyugdíjas (1915), Vitkovié Gojko nyugdíjas (1920, Bács topolya). Szabadkára lehet számítani Újabb kezdeményezés a művészetért A Bucka-Gányó alkotóház 1992-ben létesült. Oázisa az alkotni akaró művé­szeknek. A ház vendégkönyve őrzi a jö­vő számára, hogy kik is jártak ott az el­múlt időszakban, ugyanakkor bizonyítja ennek a magán-művésztelepnek a nép­szerűségét. Neves festők, szobrászok, ke­ramikusok, írók, költők, újságírók, ri­porterek, tévések, rádiósok bejegyzéseit találni, de azokét a kisiskolásokét is, akik megfordultak ebben a homokvidéken épült házban. Akik itt jártak, külföldi és belföldi művészek egyaránt csak öregbí­tik Szabadka jóhírét. A város pedig - és a művésztelep - visszavárja őket. Vajdaságban hagyománya van a mű­vésztelepeknek és alkotótáboroknak. Gál József, a magán-művésztelep létre­hozója és fenntartója, aki maga is ama­tőr festő, a művészet és a művészek lel­kes támogatója, most újabb kezdemé­nyezést tett:- Egy riport hallatán Béla Duránci művészettörténésszel vetődött fel ben­nem az ötlet: miért ne lehetne létrehoz­ni Palicson is egy alkotótábort? Torok Sándor festőművésznek, aki a Bucka- Gányó alkotóház kezdeményezői közé tartozik, megemlítettem a tervet, és megbeszéltük, hogy indulásra húsz is­mert festőművészt hívunk meg Jugo­szláviából és Macedóniából. Miloš Ba­jiénak (Belgrád), Tomislav Šebeko- vicnak (Belgrád), Dile Duradiénak (Ko- vilj), Done Milyanovszkinak (Szkopje), Pavle Blesiének (Zombor), Petrik Pálnak (Szabadka), Torok Sándornak (Szabad­ka), Sava Haluginnak (Szabadka), Gyur- kovics Hunornak (Szabadka), Szajkó Ist­vánnak (Szabadka), Penovác Endrének (Topolya) és másoknak küldtük el a meghívót. Ebben az ügyben megbeszé­lést folytattunk a Pionír Csokoládégyáf képviselőivel, akik vállalták a meghívott művészek elszállásolását Palicson. A terv szerint május 31-étől június 13-áig áll fenn a palicsi alkotóház. Gál József szeretné a Bucka-Gányó alkotóházat is fenntartani, ehhez azon­ban szükség lenne magán- vagy állami vállalatok támogatására. A művészek természetesen alkotásaikkal viszonoznák a vendéglátást. A Hem Color magánvál­lalat már felajánlotta a segítségét. Első­sorban farostlemezre lenne szükség, amit a művészek felhasználnak. Gál Jó­zsef optimista, és mint mondja, Szabad­ka olyan város, melyre ilyen esetben is lehet számítani (Gál Józsefet a 22-638-as telefonszámon lehet elérni, vagy Nap­nyugati szőlők 135/a). BARANOVSZKY Edit Körzeti menekültügyi főbiztosa van Észak-Bácskának és Észak-Bánátnak A Szerbiai Menekültügyi Főbiztos- I ság kinevezte észak-bácskai és észak- bánáti körzeti megbízottját, akinek tar­tózkodási helyéül Szabadkát jelölte meg. A körzeti főbiztos Snežana Leko- vié okleveles jogász, akinek a feladatai közé tartozik többek között a községi Férfisztriptíz a Lifkában Nagy sikere volt a nők körében A Lifka Szórakoztató Központban gyakran rendeznek különféle műsoro­kat. Toni Bedalov menedzser gondos­kodik róla, hogy a közönségnek színvo­nalas rendezvényeket nyújtsanak. Leg­utóbb, a nőnap kapcsán, Jova Radova- novié, a Sedmorica mladih tagja lépett fel, amit olyan rendhagyó diszkó köve­tett, melyben két belgrádi vendég sztriptízműsorát láthatta a nagy szám­ban összegyűlt közönség. Senki sem rö- könyödött meg, sőt nagy ováció fogad­ta őket - a nők részéről. D. M. menekültügyi megbízottak és főtörzsek munkájának követése és összehangolá­sa, a menekültekről való gondoskodás­ról szóló és más idevágó törvényes elő­írások betartásának az ellenőrzése, va­lamint a szerb kormány idevágó hatá­rozatainak a végrehajtása. A főbiztos kinevezésével a jövében a menekült­státusról szóló határozatot nem kell a belgrádi Menekültügyi Főbiztosságra küldeni, annak hitelesítését a körzeti főbiztos végzi. á. Drágább a kenyér és a péksütemény A Fidelinka két részletben emelte termékeinek az árát. Tegnaptól a fehér kenyér (4000 dinár), a félbarna vekni (3200), mától pedig a szabadkai fehér (5200) és a dúsított félbarna (4160) drá­gult. Az áremelés majdnem 100 százalé­kos, míg péksüteményt mától 50 száza­lékkal drágábban vásárolhatunk. Egy kifli például 1950, a burek kilója 37 500, a sütemény darabja 4500 dinár. Mg Az egyházközségek miserendje 1993. március 13-án: * Szent Teréz-templomban 7 (h): Ruža Dulié, 8 (m): Konc Katalin és Jó­zsef, 8.30 (h): Ivan Nimčević lelkiüdvé­ért, 9 (h): Szűzanya tiszteletére, 18 (h): a tisztítótűzben szenvedő lelkekért * * * *** Jézus a munkás templomban (Kertváros) 7 (m): Lakatos Erzsébet és Tihamér lelki­üdvéért * Szent György-templomban 7 (h): Stipan Bukvié, 17 (m): Šime Vojnié Hajdúk és a Habinyák család elhunyt tagjainak lelkiüdvéért * Szent Kereszt templomban (Sétaerdő) 7 (m): Dömösi { Zoltán lelkiüdvéért * Mária Egyház Anyja templomban (Sándor) 8 (h): Bar- ; túl Brajko, 9 (h): Janja Stipanéevié lelki­üdvéért * Szent Rókus-templomban 7: szentmise * Kisboldogasszony-temp- lomban 7 (m): Annus Péter Pál lelkiüd­véért * Szent Péter és Pál apostol temp­lomban (Bajmok) 7.30 (m): Bűnös György (hathetes), 8 (m): Walter Mátyás lelkiüdvéért (hathetes) * Mária Világ Királynője templomban (Palics) 7.30 (m): Katona Mária és Gábor lelkiüdvé­ért. 1993. március 14-én: (Nagyböjt 3. vasárnapja) ‘Szent Teréz-templomban 6 (h): a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, 7 (m): Drenkovics György lelkiüdvéért, 8 (m): a népért, 9 (h): Ruža és Béla Kujundžić, 10 (h): Joso, Marko és Tona Vukovié, 11 (m): Kovács Péter lelkiüdvéért, 16 (m): Katolikus Kör (Fasizmus áldozatai­nak tere 15.): Pasztorális Tanácsok nagyböjti találkozója, 18 (h): szentmise * Jézus a munkás templomban 7.30 (h), 9 (m): szentmise * Szent György-temp­lomban 7 (h): Jerko Penava lelkiüdvé­ért, 8 (m): a népért, 10 (h): Marija, Emi- lija és Béla Vukov lelkiüdvéért * Szent Kereszt templomban 7 (m): Csikós Fló­rián lelkiüdvéért, 9 (m): a népért, 10.30 (m): Katolikus információ és kultúra va­sárnapja * Mária Egyház Anyja temp­lomban 7.30 (m): Berényi Julianna és Mátyás lelkiüdvéért, 9.30 (h): a népért * Szent Rókus-templomban 7, 9, 17: szentmise * Kisboldogasszony-templom- ban 7 (m): Jenovai Mária és Péter, 8 (h): Blaško Skenderovié, 9 (m): Dudás Júlia lelkiüdvéért * Szent Péter és Pál apostol templomban 8 (h): a népért, 10 (m): Fa­ragó Mária (hathetes) és Lukács József lelkiüdvéért * Mária Világ Királynője templomban 7.30 (m): a hívőkért, 9 (h): Lajéo Budanovié és Matija Zvekanovié elhunyt püspökökért, 10 (m): Karleesik Gábor lelkiüdvéért. 1993. március 15-én: ‘Szent Teréz-templomban 7 (h): a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, 8, 9: szentmise, 18 (m): Szegő Magda és Ernő lelkiüdvéért * Jézus a munkás temp­lomban 7 (h): Milka Vivoda lelkiüdvéért * Szent György-templomban 7 (m): adakozó szándékára * Szent Kereszt templomban 7 (m): adakozó szándékára * Mária Egyház Anyja templomban 17 (h): egy jószándékra * Szent Rókus- templomban 17: szentmise * Kisboldog- asszony-templomban 7 (m): Ludányi Katalin lelkiüdvéért * Szent Péter és Pál apostol templomban 7.30 (h): Marija Pertic lelkiüdvéért (hathetes) * Mária Világ Királynője templomban 17 (m): Jakapin Viktor lelkiüdvéért. *** KERESZTÉNY ADVENTISTA EGYHÁZ (Petőfi Sándor u. 20/a) Szombaton délelőtt 9, vasárnap dél­után 5 órakor istentisztelet. *** KRISZTUS EVANGÉLIUMI GYÜ­LEKEZETE (Ivan Zajc u. 17.) Szombaton délután 3 órától teadél­után, este 6 órakor ifjúsági est, vasár­nap délelőtt 9 és este 6 órakor isten- tisztelet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék