Magyar-Zsidó Szemle 8. (1891)

1891 / 1. szám

IPF־ Kérjük a t. előfizetőket, hogy az előfizetési összegeket beküldeni szíveskedjenek, nehogy a folyóirat pontos szétküldése fennakadást ~ szenvedjen. TARTALOM. TÁRSADAOM. # ״La!) Az izaeliták országos irodájának átirata Schreibor B. pozsonyi főrabbihoz ... 1 Dr. *1Lezey Ferencz : észrevételek az előző átirathoz...................T’.............. a y . z. : A vasárnapi munkaszünet....................................................................... 15 Dr. Kardos Albert : A zsidók kulturális hivatása ........................................ 20 M. F. : Szemle ......... .................. .................................................................. 22 T UDOMÁNY. . Dr. Neubauer Adolf : A négyzetes írásjegyek a bibliai kéziratokban és a legrégibb bibliai kéziratok ........................................................................... 24 *'־'׳■ • IRODALOM* • Dr. Blau Lajos : A szentirás és a zsidó tudomány irodalma 1890-ben......... 34 M akai Emil»־ Juda Halévi költeményeiből .................................................... 46 ORSZÁG VILÁG. Dr. Kayserling M. : Jo d Manuel .................................................................. 50 D r. Rosenspitz Sándor : Hitközségi élet Olaszországban ............................ 55 D r. Ziegler Ignâcz : Községi állapotok Csehországban ................................ 60 B aum Fülöp : Veszprémi levél ....................................................................... 63 KÚTFŐK.' . . m ' Két okirat a magyar zsidók történetéhez 1422-ik és 1528-iki évből. Közli: Dr. Kohn Sámuel.................................... .................................................... 65 A z izraeliták országos irodájának felterjesztése a házassági ügyben..... ........66 V EGYES. • Dr. Neubauer Adolf. — Dr. Kohn Sámuel. — Az országos zsidó tanítói árvaház. — Statisztikai, adatok.: — Dr. Bánócai József. — Izraelita ösztöndíjak. — Hitszónoklatok tára ............................................................ 7g A MAGYAR-ZSIDÓ SZEMLE előfizetési ára egész évre 6 írt, rabbiknak, tanáról;,- nak és tanítóknak 4 frt. Előfizetések a Magyar-Zsidó Szemle kiadó-hivatalába, Budapest, Ferencziek-tere, Atlienaeum-épiilet, küldendők. A Magyar-Zsidó Szemle szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez, Váczi-körút 37. szám, czimezendök.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék