Magyarország és a Nagyvilág, 1867 (3. évfolyam, 27-52. szám)

1867-07-06 / 27. szám

A Budai Nagy-Antal-féle zendülés és az erdélyi három nemzet Uniója 1437-ben. (Történeti rajz.) Irta : LUKÁCS BÉLA. I. Rotteck a középkort rajongó melléknévvel tisz- lte meg. Is a lánglelkü 3rténe ti r ó - n а к igaza van. A mai kor em­bere nem tudja, csodálkozzék, szó­in őrködjék-e azon kor történetein. Egyebet való­ban nem is tehe­tünk ; — a föllel- kesülhetés oly gyö­nyörű példáit, mi- lyeket az ó-korból a Hellenek és Ró­maiak nyújtanak — itt hiában keressük. Vakság , buta­ságnál és ezek szüleményei­nél nagyobbára egyébbel nem fo­gunk találkozni , főleg a középkor vége felén. A szel­lem uralkodik de fusio képében. A szép elvegyült az erkölcsi sülyedés- sel. A nemes az aljas körmei közé juta, ennek eszkö­zévé lön. — Vala­mely nagy és szép eszmének diadalra jutása az egész középkoron át hiányzik. Ily kornak már természet szerint csak rajongó lehet bélyege. A középkor elegyülten rajongott szép és aljas után. Mindkettőt vegyesen aratta. A rajongásnak alapja, tápadója a szellem. S mi a középkort kezdetben oly rajongóvá teszi, a vallási szellem. Jézus fölléptével a szellemvilág újjá alakult; — Ered. rajz. Br. Malchustól. PORTORE. ez szükségkép magával vonta az anyagi világ újjászü­letését is. A népvándorlás ezt előmozditá. A különféle népeknek, ezerszer különböző szokásaik, erkölcseik, in­tézményeik stbvel. .. csak egy összefűző kapcsok vala : Jézus tana, a fonséges keresztény vallás Egyszerű, de tiszta okok következtén a keresztény vallás — mely a legiszonyúbb üldözéseket szenvedte — a századokkal folyton mélyebb gyökeret vert. A vallási szellem az ujdonszületett népeknél mind általánosabb lön. Ez a dolog természeté­ben fekszik. Nem csoda, ha e vallá­sos szellem fölkel­tése, illetőleg föl­használása által oly nagyszerű je­lenetek idéztethe- tének föl, milye­nek a keresztes hadmenetek valá- nak. Az egyedüli, legtisztább, legön­zetlenebb , nem anyagi érdekű czél ... az emberiség egész történetében. A vallásos szel­lem leng az egész középkoron át . . csakhogy a köznép részéről elbizott- s á g gá, magasabb állásúak részéről pedig lelkiismeret­lenséggé fajult. Azon szellemet, mely anynyi ezre­ket idegen é g ö v alá vezetett, önha­szonlesés n élkü csak szellemi kékért, mely egy a lásért Harmadik évfolyam. Pest 1867, julius 6. 27. szám. Előfizetési föltételek 18в7-й1к évre s Magyarország: és a Pfagryvllas: és Festi Hetilap együtt: egész évre ±2 ft., félévre в ft., negyedévre 3 ft. Magyarország és a INagryvilág: külön : egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. — Festi Hetilap külön : egész évre 4 ft., félévre 2 ft., negyedévre 1 ft. Az előfizetési pénzek küldendők: a kiadó-hivatalba, Pest, Dorottya-utcza, 11. sz. a. Felelős szerkesztő: VÉRTESI ARNOLD. Főmunkatárs: ÁLDOR IMRE. Kiadótulajdonos: DEUTSCH TESTVÉRE J Szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap. BXegJelen minden szombaton. /

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék