Magyarország és a Nagyvilág, 1869 (5. évfolyam, 1-26. szám)

1869-01-03 / 1. szám

рч|И[|Ь'Г^^-7 '^т~- |ШГ. ■ < ' A „Magyarország és a nagyvilág“ 1869-ki évfolyamának taialma. I. Szöveg. Élet és jellemrajzok. Zia bey, a török reform pártfeje. Reményi Károlytól 4. 1. Gróf Castellen Péter, Francziaország con- sula Pesten, Csukássi Józseftől 13.1. Kerkápolyi Károly; a honvédelmi minisz­térium államtitkára. 25. 1. Szemere Bertalan f jan. 18-án. Vértesi Arnoldtól. 37. 1. 4 Lavalette francziaország külügyminisz­tere. Csukássi Józseftől. 49. 1. A párisi conferentia és tagjai. (Cs. J.) 53. 1. . > A divat teremtői korunkban. (S—n.) 61. 1. Björnson Björnstjerne. (V. A.) 64. 1. s Rákosi Jenő. 73. 1. P. Szathmáry Károly. 85. 1. Wiliners Rudolf. (N. E.) 97. 1. Lipovniczky István, nagyváradi püspök. (V. G. L.) 109. 1. Greguss Gyula f sept. 5-én. 445. 1. Humboldt Sándor. Csukássi Józseftől. 457. 1. Guyon Richardné f sept. 9-én. Csukássi Józseftől. 460. 1. Hyaczinth atya. Csukássi Józseftől. 469.1. Gyurmán Adolf. (Cs. J.) 472. 1. Castellar Emil. Vértesi Arnoldtól. 481.1. Radnotfáy Nagy Sámuel. P. N. 493. 1. Lesseps Ferdinánd. Vértesi Arnoldtól. 505. í. Rajner Pál, az uj belügyminiszter. Virág- halmi Ferencztől. 518. 1. Kuti Márton. Ifj. Ábrányi Kornéltól. 521. 1. Saint Beuve. Vadnay Károlytól. 529. 1. Derby gróf. Vadnay Károlytól. 542.1., Báró Gablencz hadparancsnok. Vadnay Károlytól. 553. 1. Peabody. Vadnay Károlytól. 578. 1. Wied Erzsébet, a román fejedelem neje. 579. 1. A tavaszhoz. Tóth Endrétől. 314. 1. Klotild. Benedek Aladártól. 326. 1. Emlékezés. Komócsy Józseftől. 340.1. Egyedül. Lauka Gusztávtól, 350. 1. Hess! Szelestey Lászlótól. 362. 1. Az ember gőgje, butasága. Ábrányi Emil­től. 374. 1. Lélekvándorlás. Beranger után Kojazi bajostól. 386. 1. A négy szél. Longfellow után Csukássi Józseftől. 400. 1. Roslin és Verjankó, krajnai népballada. Prém Józseftől. 410. 1. Lamartine f február 28-án. Csukássi Jó- Veres Pálné szül. Beniczky Hermiu T. D. zseftől. 121. 1. Thommen Achill m. kir. vasutépitészeti igazgató. 136. 1. Karagyeorgyevits Sándor herczeg és pőre. 148. 1.' Böszörményi László f mart. 24-én. Vér­tesi Arnoldtól. 158. 1. Báró Rauch Levin horvátbán. 160. 1. Berlioz Hector f mart. 10-én ifj. Ábrányi Kornéltól. 169. 1. Ludvigh János. (V. A.) 181.1. Bratiano János. Reményi Károlytól. 194. 1. József Nádor emlékezete. (H—n.) 205.1. Don Fernando Portugáll volt királya. 208. 1. Jókainé-Laborfalvy Róza. Csukássi Jó­zseftől. 217. 1. Engerth Vilmos. 241. 1. Bignio Lajos. 254. 1. Simonyi Ernő és Irányi Dániel, Vértesi Arnoldtól. 277. 1. Székely Lajos, szibériai magyar fogoly. 295. 1. X­A franczia ellenzék tagjai. I. (N. I.) 301. 1. Wahrmann Mór. Ifj. Ábrányi Kornéltól. 313. 1. Szilágyi Virgil. Ifj. Ábrányi Kornéltól. 325. 1. Rudigier József linzi püspök. 328. 1. A franczia ellenzék tagjai II. 341.1. _<- Sardou Viktor. 349. 1. Thakembeau. a fidzsi szigetek királya. 352. 1. Rouher Eugen a franczia senatus uj nöke. 361. 1. Turgenew Iván. 373. 1, Wodianer Béla, bajor consul. 385. 1. Ivánka Imre. IQ. Ábrányi Kornéltól. 398. 1. Niel tábornagy. 409.1. Báró Vécsey József. 423. 1. 589. 1. Dr. Walker Márie. 591. 1. Gróf Auersperg Gottfried. 594. 1. Vogt Károly. Vadnay Károlytól. 601. 1. I. Nikita, montenegrói fejedelem. 603. 1. Löw Lipót. 613. 1. Költemények. Rákóczy Ferenez. Tóth Endrétől. 4. 1. A legszebb dal. Szász Bélától. 14. 1. Balambér. Szelestey Lászlótól. 26. 1. A szegény özvegyasszonv. Dömötör Pál­tól. 38.1. Tünemények. Torkos Lászlótól. 52. 1. Csák tornya. Lörinczy Lehr Zsigmondtól. 62. 1. Repülj felém. Csepeli Sándortól. 74. 1. Mért zengnék. Komócsy Józseftől. 86. 1. Az anya és gyermeke. Andersen után Csukássi J. 103. 1. Willmershez. Szendrey Júliától. 110. L A majtényi mezőn. Tóth Endrétől. 124.1. 'Az éji rémek. Ifj. Ábrányi Kornéltól. 136. 1. A hiawathai dalból. Longfellow után Csu- kássi József. 148.1. Az árva dal. Tóth Endrétől. 158. 1. Mementó. Dux Lajostól. 170. 1. Csöndes időben. Benedek Aladártól 182. 1. ■TjgnsássMihály. Jankaitól. 194. 1. Az áldozó leány. Horácz után : Tóth End­rétől. 423. 1. A középkori nevelés. Fejes Istvántól. 436. 1. Áltthonn. Torkos Lászlótól. 458. 1. Midőn már alig hallhatod. Lauka Gusz­távtól. 470. 1. Gara leánya. Szelestey Lászlótól. 494. 1. A marquisné. Musset A. után: Prém Józseftől. 506. 1. Egy kidőlt fához. Horácz után. Tóth End­rétől. 518. 1. Attilia őseiből. Marikovszky Gábortól. 530. 1. A föld felosztása. Schiller után Endrődi Sándortól. 542. 1. Székely népdalok. Közli László Mihály. 554.1. Horatius olvasásakor. Gyulay Pál. 568. 1. Egy elaggott sas. Rizaytól. 568. 1. Mary Stuart és Sir Gordon. Dahn után Csukássi Józseftől. 578. 1. A múmia. Pap Gyulától. 590. 1. VIII. Henrich. Ábrányi Emiltől. 602.1. л férj panasza. Szász Bélától. 614. 1. ,+Egy négi ünnep és a középkori myste­Beszélyek. a) Eredetiek. 1. 1. Zsahrák Ártemiz. Lauka Gusztávtól Hi a haza. Vértesi Arnoldtól. 26. 1. Egy vén magyar iró. Deák Farkastól 62.1. Egy cserepár, mint carbonári. Virághalmi Ferencztől. 98. 1. Két külön világ. Tolnay Lajostól. 182. 1. Az utolsó beszély. Bulyovszky Lillától. 218. 1. A két testvér. Tóvölgyi Titusztól. 303. 1. Bányazsiványok. Lukács Bélától. 314. 1. Az oláh leány. László Mihálytól 349. 1. Ilonka. Vértesi Arnoldtól. 494. 1. A pillangó. Kazár Emil. 544.1. A brigát: Turgenew Ivántól. 480. 1. Két von: Carit Etlartól, for. Németh I. 416. 1 A feke til. Heyse Pál után Németh I. 440.1. Egy forgu hivatalnok. Juan Pabló de Íos Riói. 510. 1. KarácsoBoz Dickerstől. 614. 1. IJtiraok, vadászkalan- és iiépisme. b)Forditott beszélyek. Ánádor. Garay Jánostól. 206. 1. Horáczból. Tóth Endrétől. 218. 1. Te lázas ifjú. Benedek Aladártól. 232.1 eVj'Egy varró leány bölcsödala. Ifj. Ábrányi Kornéltól. 242. 1. Egy halott gunykaczaja : Odojeffszky A kakuk. Hollósitól. 254. 1. herczegtől,1 ford. Csukássi J. 8.1. Szemere Bertalan epigrammáiból. 266.1. Meg kell neki házasodni! Schwartz Márie J wish the wars were over. Csukássy Jó- ! után: Csukássi J. 20. 1. zseftől. 278. 1. A halász leány: Björnson Björnsternétől Nem foglak feledni. Lauka Gusztávtól, i ford. Csukássi J. 56. 1. 290. 1. Don Charlos spanyol trónkövetelő. 437. ЩHilda, ballada. Ifj. Ábrányi K. 302. 1. Forróbb nap alatt. Jensen Vilmos után Németh I. 212. 1. riumolfj. Ábrányi Kornél. 29. 1. A fekete j (the Black country) Angliá­ban. 411. A müveltmberevők. 50. 1. Maria Ncra női fegyház. 64. 1, A párisi íuvre (Cs. J.) 65. 1. A vad né és a czivilizatió. (hl. I.) 81. 1. Windsor a királyi várpalota. 89. 1. Halásza; jég alatt. 112. 1. Felső aatriai szánkaverseny 112. 1. Képek aorosz határról. 113.1. Menyegi szokások Dalmatiában. 158. 1. Hózivat: Oroszországban. 165. 1. Erdélyi ipviseletek I. II. Lukács Bélától 172. Bukareslautarik. Reményi Károlytól. 172. Valami vásárokról és a lipcsei könyvvá­sár. f>. 1. A zborcv árkastély. Miskovszky Victor- tól. 196. Az ang parlament-épület. 197. 1. Az inteakeni népünnep. 208.1. Valami lappokról. 225. 1. Költők királyok sírboltjában 233.1. SzemeiBertalan naplójából. 244,1. Tollrajk a japáni életből. 245. 1. Bramiik városa és a hindu ünnepek 281 A Huntdiak vára. Lukács Bélától. 289.1. Szarva vadászat. Egy városi ember él- méieiből. Faragó Pétertől 292.1. Vázlak a bosniai török életből. 297 1. Az evősport. 317.1. Temes dél-Olaszországban. 318.1. Érdél; népviseletek: A csöbrös oláh. Lui.cs Bélától. 340.1. A sco főváros. Ketyei Bélától, 642. 1. Angobünhödésnem. 344. 1. Zóiom vára. Miskovszky Victortól. 351. Egy i délafrikai utazó. 364.1. Athe. 364. 1. A frtczia vadászati viszonyok 365. 1. Egy fürdő az olcsóbbak közűi. Csukássi Jíseftől 378. 1. A ráai nép, az udvar és a társaság, b. RF. 379. 1. Mem. 389. 1. Bagiorai oláh és oláh czigány. 389. A sa-francziskói postakocsin. Ketyei Béla 38П. A saládi élet a mohamedán népeknél, ámbéry Armin. 433. 1. I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék