Magyarország és a Nagyvilág, 1869 (5. évfolyam, 27-52. szám)

1869-07-04 / 27. szám

V. ÉVFOLYAM. Pest, Julius 4-én 1869. 27. SZÁM. Felelős szerkesztő : VERTES! ARNOLD. ilegjelen minden vasárnapon. — Szerkesztő- és kiadó-hivatal : Pest, Dorottya-utcza 11. sz. Kiadja a Deutsch-féle könyvnyomda és kiaddi-részvény-társaság. Főmunkatárs : CSUKÄSSI JÓZSEF. Siöflzetéal díj : Negyedévre 2 frt. - Félévre 4 frt. - Egész évre 8 frt. - „PESTI HETILAP“-pal együtt : Negyedévre 3 frt. - Félévre 6 frt. — Egész évre 12 írt. TARTALOM-JEGYZÉK. Btíiid&Szöveg; Wahrmann Mór; életrajz ifj. Ábrányi Kor­néltól. — A tavaszhoz, költemény Tóth Endrétől. — Bánya- zsiványok; beszély Lukács Bélától. — A tiszánál; genrekép : Németh I. — Az evezősport. — A spanyol alkotmány kihir­detése. — Utczai zavargások Párisban. — Temetés Délolaszor- szágban. — Forróbb nap alatt; Jensen Vilmos beszély e (foly­tatás.) — A hét története. — Újdonságok. — Irodalom és művészet. — Színház és zene. — Sakkfeladvány. Képek : Országgyűlési képek : II. Wahrmann Mór pest-li pótvárosi képviselő. — A Tisza partján ; eredeti rajz Munkácsitól. — A spanyol alkotmány kihirdetése. — Utczai zavargások Párisban. — Temetés Délolaszországban. Wahrmann Mór. Kitűnő férfiak életében rendesen vannak mozza­natok, melyek a hétköznapi életből kiríva, már külső­ségeikben is valamely nem mindennapi forrásra redu- kálhatók. De vannak kivé­telek. Vannak kitűnő férfiak, kik életükben oly rendes, oly prózai utón jutottak el hivatásuk délpontjához, — hogy életrajzuk semmiesetre nem nyújt változatosság­ban gazdag tárgyat a bio- grafia-irónak. Az elsők változatossá te­szik életüket azzal, hogy egyéniségükben még ki nem forrva, le nem szűrődve je­lennek meg a nyilvános­ság előtt; és a bennük még csak embryóban szendergő lelki hatalom a vágyban, akaratban, törekvésben nem állván arányban a megszer­zett eszközökkel, — extra- vagantiákra csábítja el őket. Azoknál a leírásra gazdag anyagot ád a vajúdás törté­nete. De a kik a másik gen- rehez tartoznak , azokkal másképpen áll a dolog. Ezek életében a kiforrás, a leszürődés, — egy szóval a vajúdás története ha­sonlít az olyan hernyó éle­téhez, mely megjelenik egy­szerűen, igénytelenül; — nem kér most csak eperfa levelet, s azután csöndes magányában selyemszálak szövésével tölti idejét. Nem tudja, hogy annak к e 11 él­nie ; — dolgozik, fárad s las- sankint egészen gazdag sely­mébe burkolódzik. És ekkor észre veszi a v i 1 á g. Tap­sol a munkának, — tapsol a művészetnek, — s örül a műnek. És ekkor müvé­vel lesz nagyrabecsült a művész. Müve nélkül nem szokták emlegetni. S nem emlékeznek rá hogy : mi volt, s mielőtt ilyen nagy hasznára nem vált a világnak. Ez utóbbiakhoz tartozik Wahrmann Mór is, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPEK. II. w a H в M a N N mór, pest-lipótvárosi képviselő. kit ez alkalommal mutatunk be közönségünknek. — És nagyon természetesnek fog látszani, ha kijelentjük, hogy Wahrmannról nem annyira élet-, mint inkább jellemrajzot akarunk Írni jelenleg. Az ő életében igen nagy helyet foglalnak el a csön­des előmunkálatok, melyek igen nagy fontosságúak a jellemfestésre: — de me­lyek a biografia-iró előtt meglehetősen érdektelenek. S hogy e tekintetben ő is tökéletesen e nézetben van velünk, arról meggyőzhet mindenkit e tény. E sorok írója fölkereste őt, hogy éle­téből a fontosabb részlete­ket festené le. Wahrmann röviden felelt. Azt felelte, hogy: a mi életéből nincs tudva a nyilvánosság előtt, azt nem érdemes leírni: — a mi pedig tudva van, azt nem szükséges elmondani. Az ő életrajza csak ott kezdődik, a hol először hasznára vált e hazának tet­teiben gitt tükröződik vissza jelleme, — gondolat-világa. És mi e rövid felelettel tökéletesen ki voltunk elé­gítve. Wahrmann Mór tehetős, jó módú szülőknek gyer­meke, — kik állítólag Len­gyelországból költöztek ha­zánkba. De Móricz már Ma­gyarországban született, és Magyarországban nevelő­dött. Hogy atyja gondos neve­lésben részesité, — azt az eredmény után mondanunk sem kell. Pia fényes tehet­ségeit hamar fölismerte, s Móriczot mihelyt kora meg­engedte, üzletében azonnal társul vette magához. Az öreg Wahrmann nagykereskedő volt, és nagy- kereskedői firmája ezután ez

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék