Magyarország és a Nagyvilág, 1872 (8. évfolyam, 27-52. szám)

1872-07-07 / 27. szám

VIII, ÉVFOLYAM 1872. 27, SZÁM. PEST, JULIUS 7. Megjeleli minden vasáriul}*. Kiudja a Deutsch-testvcrek pest-bécsi irodalmi és művészeti intézete. Kiadó-hivatal: PEST, Bálvány-utc/.a 9. S7.. Évenkint díszes aczélmetszetü jutalomképekkel. — Előfizetési dij : Negyedévre 2 frt. — Félévre 4 frl. — Esiesz evre 8 frt. — Évenkint díszes aczélmetszetű jutalomképekkel Victoria, porosz koronaherczegnö. erlinben a közelmúlt napok­ban családi ünnepet ült a ^Hohenzollern uralkodó ház: a trónörökös ujdon-szülött gyermekének keresztelőjét. Fontosságát ez ünnepély főleg az által nyerte, hogy a csecsemőt az olasz királyi herczeg és neje emelték a keresztvíz fölé s e tüntető jó barátság sok gondot okoz a politikusoknak. De mig a diplomaták a fölött törik fejőket, minő következ­ményei lehetnek az olasz-porosz barátságnak, az érdek­lődő nagy közönség figyelme a fiatal anya, a po­rosz trónörökös neje felé fordult, ki nemcsak magas állása által, hanem épen úgy, mint anyja, Angolország mostani királynője nemes szive és ritka női erényei ál­tal nemének egyik díszét képezi. Victoria Adelaide Mary Louisa, tudvalevőleg legidősb leánya Victoria angol királynőnek, 1840, no­vember 21-én született s mert egyszersmind elsőszülött gyermeke volt anyjának, egyideig az angol trón örökö­séül tekintetett. Victoria királynőnek később több fia is születvén, a herczegnő elesett ugyan a trónörökség­től, neveltetése mindazonáltal olyan volt, mintha idő­vel az uralkodás gondjaival kellene küzdenie. Politikai tanulmányokkal, különösen az angol államjoggal és alkotmánynyal sokat foglalkozott s ez bizonyos férfias komolyságot, erélyes határozottságot öntött a herczegnő jellemébe. És a sors úgy akarta, hogy habár nem is az angol, de egy nem kevésbbé hatalmas birodalom trónja lett a jeles képzettségű herczegnő öröksége, hol szel­leme és szive fényes tulajdonait kellően kifej heti. Midőn 1858. január 25-én Frigyes Vilmos porosz trónörökös oltárhoz vezeté a fiatal herczegnőt, Porosz- ország még csak szerény harmadrendű királyság volt s az iíju pár frigye nem annyira politikából, mint in­kább őszinte vonzalomból köttetett. Frigyes Vilmos (született 1830. okt. 18 án) egyeneslelkü, jó kedélyű és egyszerű férfiú, kinek egész jelleme, szép tehetségei hozzáillenek az angol szigorusággal nevelt Victoria herczegnőéhez s a fiatal pár egészen saját Ízlése szerint is rendezte be életét. Lehetőleg távol maradnak az udvari élet pompájától s bár most már uem csak a sze­rény porosz királyság, hanem a hatalmas német csá­szári birodalom trónja vár reájok, egészen saját és né­mileg sajátságos kört is alakítottak maguknak; minden rendű és állású férfiak és nők bebocsáttatnak e kicsiny de fényes körbe, azonban csak olyanok, kik saját érdé-

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék