Magyarország és a Nagyvilág, 1876 (12. évfolyam, 1-26. szám)

1876-01-02 / 1. szám

Lap. Lap. Rajta kapták!.....................................................................23 A tenger fenekén ............................... .... 23 Kelet indiai képek : Kigyóigézők. Elefántok viadala . 26 »El a gyermek bálba !«.........................................................27 A kandalló előtt.....................................................................35 Janó........................................................................................35 Makaróni-gyártás Nápolyban............................................38 Thomas és pokolgépe.........................................................45 Szarvas-vadászat.................................................e 54 Nub iai dervisek táncza.........................................................59 Czigánytemetés az erdélyi havasok közt .... 67 A festő műhelyében.......................................................67 A biró színe előtt.......................................................67 A hiéna..................................................................................70 Az uj Bellaria Bécsben.................................................70 Deák Ferencz kézirata ...........................................84 Söj tör. — Kehida. — P.-Sz.-László. — A "Wenckheim ház Budapesten...............................................................91 D eák Ferencz a ravatalon. — A királyné Deák F. ra­vatalánál. — Koszorúk Deák F. koporsójáról. — A halottas szoba...................................................................102 Korcsolyázás a városerdő taván....................................103 Y onat a hófuvatagban................................................118 Gr. Mikes János. — Dr. Kovács S. Endre. — Deák F. szobája az »angol királynő« vendéglőben. — Deák F. tenjetési gyászmenete. — Deák F. ideiglenes sírja .....................................................................................123 A Hunyadi-vár Temesvárott. Pesly Frigyes . . 135 Tanú az angol alsóház előtt..........................................138 A z »absynth-akademia« Párisban....................................138 Keser gő zsidók Salamon templomának falainál Jeru­zsálemben. Forgó János.........................................139 A z árvíz Budapesten: Az árvíz 1838-ban. Az árvíz 1876-ban.........................................................................150 D eák Ferencz nyári lakhelye a városligetben . . . 155 Az adomázó öreg ur.............................................................161 A berberi-lóverseny Rómában...........................................165 Az árvíz Budapesten . . . . . 166, 182, 203 A tengeri kalapács.............................................................168 A svéd női négyes.............................................................182 Nápolyi halászleány.....................................................204 Á rvizi emléklapok..................................................219, 227 Délszláv nők.........................................................................220 ~ Struczfogat.........................................................................220 A tliletikai gyakorlatok.......................................................235 Kocsikázás Közép-Afrikában..........................................235 Virágva sárnap a templom előtt....................................235 A gnus Dei.........................................................................241 A Szent Sir temploma Jeruzsálemben......................243 Ju dás csókja.................................................................246 Húsvéti öntözés falun...............................................251 S zent-Péter temploma Rómában.....................................251 Krakói országos vásár . 262 Tánczoló patagónok.....................................................263 Tiszai csik-halászat.....................................................263 Marosvásárhely veszedelme........................................273 A budapesti összekötő vasúti hid............................297 A fuvolás......................... . .... 279 A nemzetközi kiállítás Philadelphiában .... 264 A budapesti Margithid . 294 Máltai papok............................................ ...309 A kókler halála..............................................................313 Budakörnyóki svábok tavaszi ünnepe .... 313 Képek Amerikából. Hawley és Goshorn tábornokok. A »shuffle-board.» — Amerika............................317 A kolumbácsi légy 323 A mütörténelmi kiállításból............. 388—335 E rdélyi oláh csempészek........................................344 Salonichi .........................................................................344 Kisfaludy Sándor várromjai. Evva Lajos .... 354 Májusi kép. F. J. ............................................................359 U tczai képek Stambulból........................................367 A vén fasor alatt....................................................369 M iksa császár halála. Dr. Szenger Ede .... 383 Győztes bosnyákok a csatatéren............................391 A besnyői zárda...........................................................392 A berekben.................................................................399 A török udvari háztartás........................................402 C solnakban.................................................................407 A gyógyforrásnál....................................................415 M esterséges alpesi levegő........................................415 M ária-pócsi bucsujárók •........................................415 A z egyetemi növény kert. Dr. Tőkés . . . . .431 Belgrádi képek : Milán fejedelmi palotája. — A vár . 434 Keleti képek: Markov Iljo. Zách tábornok. — Tán­czoló dervisek...........................................................451 V ontatóban .................................................................... K eleti képek : Csernajev. — Alimpics Ranko. — Les­janin. — Belgrád látképe. — A belgrádi vár. — Nis.....................................,....................................464 N yári este.................................................................467 Lap. Keleti képek: Widdin vára. — A törökök rohama Zaj- csár ellen. — A Duna torkolata Szulinánál. — Bol­gárország lakosai....................................................482 V lajkovics Djoka. — Basibozukok és cserkeszek táma­dása. — Szerb hadi fuvarosok............................498 A »cynofére«.................................................................498 A patak partján.......................................... 499 El szórt lapok. Úti emlékeimből . . . 511, 531, 543 Keleti képek : A koseljókusi kárául. — Az utolsó kor­osztályú nemzetőrség begyakorlása Topcsiderben . 518 »Skating-Rink«...........................................................520 Nyáry Pál síremléke Nyáregyházán......................525 A z országos közkiállitás Szegeden. Gelléri Mór . . 531 Marmarosi képek: Suliguli. — A visói völgy. — A brébi fürdő .... . . . 535 Keleti képek: Softák kivonulása a harczba. — Ab- dul-Kérim fővezér. — Mukhtár basa. — Knyazevácz 546 Gömörmegyei képek : Rozsnyó főtere. — Hajnácskő. — Rimaszombat látképe. — A rimaszombati eva templom. — A rimaszombati helv. h. templom. . 534 József nádor emlékezete........................................558 A nemzetközi statisztikai kongreszus Budapesteu. . 562 Pannonhalma..........................................................563 A banjai hegyszoros....................................................568 A délmagyarországi bányatelepek...........................579 D eligrád.......................................................................579 Lehunyt és éber szemek................................. . 583 Vára tlan találkozás...................................................594 A zálogházban.........................................................594 A liarcztérről: Szerb tisztek megállásra kényszerítik a katonákat..........................................................595 Hires szerelmes párok : Romeo és Julia. — Faust és Gretchen..................................... .... 610 G ladstone a greenwichi meetingen............................610 Fogoly-falka................................................................627 Felső-Újvár................................................................627 Az »Athenaeum« uj Petőfi-kiadásából .....................627 A Hampton-Oourti óriás szőlőtő....................................639 Hábo rú és béke...................................................................647 A bécsi várpalotából: A birodalmi cancellaria. — A svajczi udvar kapuja.......................................................647 Orosz katonák megérkezése Belgrádba .... 658 Merengés..................................... 659 A rtézi kutak és a ránki geyzer..........................................659 Bú csú a lugastól ... 663 Veszedelmes helyzet............................................................663 F iumei képek................................................. 675, 691, 712 A templomba...................................................................675 Bosnyák ráják búcsúja...................................... . 695 A felhagyott váczi temető Budapesten..............................695 Deák Ferencz síremléke......................................................706 Művész reggelije...................................................................711 Meghajtott róka ........... 722 A kis torkos . 722 Tengerszem a Kárpátokban ................................................722 Sz obacziczus álma............................... ...728 K eleti képek: Ebéd a háremben. — Versenyt futtató kozákok . 738 Tengeri vihar...................................................................738 Házi hangverseny a múlt századból..............................760 A szent-Márktér galambjai Velenczében . . . . 760 Konstantinápolyi képek: A seraskir palotája. — Mithad basa lakása......................................................760 A z »Athenaeum« Petőfi-diszkiadása F. J. . . . . 776 Oroszországi képek : A czár nyaralója Livádiában. — Sándor trónörökös......................................................776 C sata után.........................................................................776 A kalamus.........................................................................786 Parasztok lóversenye............................................................786 A nyai boldogság ............................................................786 Teng erparti ütegek fölállítása............................... . 786 Bus ztard és pinguin.............................................................786 A szent család ...................................................................799 T örök nők az utczán és otthon..........................................802 A Deák-albumból 805 Bolgár lázadók fa-ágyuja................................................807 A ggszüz karácsona............................................................815 O láh őrállomás a Dunánál................................................815 F eszült várakozás............................................................823 H amis választók büntetése New-Yorkban .... 823 Az első hó ...................................................................834 Az énekleczke....................................................... . 840 Ú jév napján a Vatikánban................................................840 T orpedo-robbantás............................................................840 Á llandó rovatok. A fővárosból, tárczalevelek Porzótól. Irodalmi levelek. Fővárosi társasélet. Színház. Hang­verseny. Hírek Magyarországból és a nagyvilágból. Sajtó és könyvészet. Halálozások. Rejtvények. Sakkföladvány. Szer­kesztői üzenetek stb. Rajzok áttekintése. Arczképek. B. Kemény Zsigmond.................................................. 1 Dr. Lenhossék József...............................................................33 Thomas, a bremerhaveni bűntett szerzője .... 45 Lotz Károly..................................................................49 Deák Ferencz...........................................................85 Luká cs Móricz..........................................................105 Don adio Bianca...................................................113 Dr. Kovács Sebestyén Endre................................................116 G r. Mikes János..................................................................116 B arna Ignácz..................................................'..129 Tóth Ede ...........................................................................145 G oldmarck Károly.....................................................177 A svéd négyes : Wiedeberg Hilda, AbergAmy,Peterson Mária, Sőderlund Vilma...........................................18 5 Szinnyei József...................................................................193 K. Tóth Kálmán .............................................................209 Freiligrath Ferdinánd..............................................217 Ifj. Ábrányi Kornél....................................................225 B. Sina Simon...........................................................257 Abdul-Aziz szultán....................................................276 Ko dich tábornok..........................................................289 G r. Teleky Domokos.................................... 305 H awley tábornok...................................................................317 Goshorn tábornok.....................................,...317 Porzsolt Ernő..........................................................................324 Szilágyi Ferencz...................................................................333 Gr. Zichy Pál Ferenczné .... ... 349 B. John Ferencz táborszernagy.................................352 P alaczky Ferencz ...........................................352 У. Murad szultán......................... .........................365 S and György................................................................381 A herczegovinai és bosnyák lázadás fővezérei . . 354 Mithad és Hussein-Avni basák..................................397 Juszuf Izzedin, török trónörökös...........................413 H aszán bey................................................. 427 B. Schönfeld és gr. Bylandt altábornagyok . . . 429 Szentpétery József......................... .... 445 M arkov Iljo, bolgár felkelő vezér...........................448 Pe rier Kázmér......................................................................... A szerb sereg fővezérei: Lesjanin ezredes, Csernajev tábornok, Alimpics Bankó.................................469 Fény es Elek ..........................................................................477 Sz ékács József..................................................................... Y lajkovics Djoka, a szerb önkéntes csapat vezére . 496 Dr. Entz Ferencz............................................................... M aurer János ..................................................................... Ab dul Kerim, a török sereg fővezére..............................544 Mukhtár basa..................................................................... A nemzetközi statistikai congressusból: KeletiKároly, dr. Engel Ernő, Yvernés,dr. MayrG., dr. Hunfalvy János, dr. Berg T., Körösi József, dr. Ficker Adolf, dr. Kőnek Sándor..................................... .5 60_561 Ab dul-Hamid szultán.......................................................573 Dávid Feliczián.................................................................... G r. Mikó Imre...................................................................605 Grün Anasztáz...................................................................613 Sir H. Elliot..........................................................................621 Ignatiev tábornok.............................................................628 Gyulai Pál.........................................................................653 Bakunin Mihály .............................................................669 Jakab István..................................... ... 685 Bar óti Szabó Dávid.............................................................689 Zajzoni Bab István................................................. . 689 G r. Zichy Ferencz.............................................................. G r. Prokesch-Osten Antal................................................. A ntonelli hibornok 735 Derby lord................................................. 749 Sándor, orosz trónörökös................................................772 Sali sbury marquis . ............................................78t Kassayné-Jászay Mari.......................................................797 Nikolajevics Miklós nagyherczeg....................................813 Savf et basa.........................................................................829 Egyéb rajzok. (Népviselet, táj, genre, természetrajz, aktualitások stb.) A magyar nemzeti muzeum lépcsőházának falfest- • ményei : A tudományok .....................................4 — 5 Ú jévi kézcsók a Buckingham-palotában .... 8 Sylvester utáni reggel.................................................. 9 Salvi ur és Badamant......................................................... Ba jta kapták! 20 Keletindiai képek: I. Kigyó-igézők................................21 » » II. Elefántok viadala .... 24 El a gyermekbálba! 24 A tenger fenekén.....................................................................25 A kandalló előtt.......................................................36—37 J anó.......................................................................................40 Makaróni-gyártás Nápolyban............................................41

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék