Magyarország és a Nagyvilág, 1880 (17. évfolyam, 1-26. szám)

1880-01-04 / 1. szám

A ..MAGТАЛОН,SZAG és a NAGYVILÁG­XV11-iк Í1880-kij évfolyamának TARTALOMJEGYZÉKE. Lap. Keleti álom. (Képpel.) Kozma Andor.............................404 A külföld költőiből. (I II. III. IV.) Róder Antal. Mándoky Mihály. — Kovaliczky Elek. Bogdánfy Lajos........................................................ . 407 Matejkó festménye előtt. (Képpel.) Zichy . . . . 413 Hymnus. Reviczky Gyula.................................................414 Kérés. Szabó Sándor. — Bár volna enyém. E. Szabó Lajos. — Barátom halálára. Hock J. . . . 418 Születésem napján. Losonczy László hátrahagyott költeménye...................................................................435 Péter és Pál napján. Dudrovits Emma .... 439 A patakról. (Képpel.) Csengeri János .............................440 L evél **hoz. Indali Gyula ........ 450 Petrarca sonettjeiből. I. II. III. Szikláig Soma . . . 454 Julius. (Képpel.) Ebeczky Béla..........................................457 Regé ny. Csillagh Mór.......................................................466 A külföld költőiből................... . . . • 471 Halottaim. Juhay Antal............................... . 482 S zékely dalok. I—XI. S. P-a..........................................487 In dali Gyula halálára. I. Csengeri János .... 499 » » » II. Simay János . . . • . 499 Tar Feri. Népballada. — Vékony Antal .... 503 Lombok árnyán. Vay Sándor............................................519 Augusztus. (Képpel.) Kadarkuthy Mór .... 521 Levél — barátomnak — Pap Kálmán .... 522 Ödön. — Költői elbeszélés. — Gáspár Imre . 530, 550 Laura húgomnak. Esküvője napján. Sümegi Kálmán 534 Tengerparton. Kecskeméti Ferencz...............................554 Bán yász-dalok. I. II. III. IV. Versényi György . . 562 A harcz után. Györffy József.....................................566 Az őrült. — Román népballada. — Moldován Gergely. 579 La Traviata. I. II. III. Vészi József . . . . . 583 A kőszent. Váradi Antal...........................................583 S zeptember. (Képpel.) Simay János.........................597 Egykoi-i v akáczióim. Mayer S. . . . . . . 598 Dal a harangról. Schiller költeménye. (Benczúr Gyula rajzaival.) Márki Sándor .... . 609 Villám Bandi lakodalma. Bekeffy Antal .... 614 Az éjhez. Indali Gyula..................................................627 Ú jítás szelleme. Szokolay Hermiu .... .631 Ének. (Kisfaludy Sándor kéziratában) Közli: Dorner Kálmán . .......................................................641 L ovaghistória. — Románcz. — Kozma Andor . . 646 Szelek danája. (Bodenstedt.) Fóldváry István . . 647 Őszi tájon. (Képpel.) Lévay Sándor ... 648 Teleki Évi. — Benedek Elek és Sebesi Job gyűjtemé­nyéből. — Székely ballada. .— (Képpel.) . . . 657 Hiawatha éneke. (Longfellow.) Bevezetés. Rózsa Mór 667 Szegény asszony. Veres Samu......................... . 674 O któber. (Képpel.) Sirály.................................................677 Romok alatt. (Képpel.) В. A................................................680 Végig jártam . . . Erdős János..........................................690 Ár pád. Bolgár Emil.............................................................694 Egy év után. Farkas Géza..................................... 707 Simon bátya és családja. — Toroczkói életkép. — Györffy József.............................................................710 Temetőben. Ifj. Jakab Péter..........................................711 Nov ember. (Képpel.) Csengeri János..............................725 Lá m megmondtam ... (Jókai hasonló czimü beszélye után.) Bánfahy Lajos................................................726 Ho ráczból. Melpomene múzsához. Kozma Andor. — Deliushoz. Bálinlh Gyula. — Aristius Fuscushoz. Benedek János. — Licinius Murenahoz. S. F. . 730 Búd. — Ballada. — Vékony Antal....................................739 II . Lajos király halála. — Énekli egy XVI. századbeli hegedős. — (Székely Bertalan rajzával.) Paphalmi 744 Hetyke Darú Dani. — Élétkép. - Kornis Benedek . 747 IX. Károly halálos ágyon. Amaranth..............................758 A nőkről. — Anacreon. — Füredi F. F. . . . 762 Ah, láttalak . • • (Lingg.) Baráti Lajos .... 762 Igaz volt-e ? . . . Vay Sándor..........................................770 Z aránd vitéz. Bártfay P. Antal....................................775 L ea. Költői elbeszélés. Vay Sándor .... 786, 802 Botliwell (Geibel.) Nemes Ödön....................................791 Ő szi dal. (Tieck.) Simay János..........................................791 Holdas éj. (Heine.) Szentesi Kálmán..............................791 Deczem ber. (Képpel.) S—.....................................................804 M erengés. Veres Samu.......................................................807 A legszebb zsidó leány. Strausz Adolf..............................810 A kadék. Kozma Andor . 819 Nincsen nekem nevelésem. Káplány Géza . . . 822 Egy fiatal leány albumából. F. Szeréna . . . . 822 Jegyváltás. Csengeri János.................................................822 Karácsonykor. Erdélszky Mihály....................................838 A testvérke levele. Saáry József . .... 838 Karácsony estéje. (Lingg.) Simay János .... 838 Shelley »Cenciek« tragédiájából. Angolból. Szekréngi Lajos . 838 »Otthon.« Vékony Antal................................................842 El beszélések, rajzok, életképek. A kis Viola. Elbeszélés. Csiky Gergely . . 2, 21, 38 |A világ törvénye ellen. Elbeszélés a harminczkilencze­dik századból . . . 6, 30, 43, 59, 75, 90, 110, 124, 142, 154, 172, 186, 207 Egy kis utczai történet. Balázs Sándor .... 54 Lap. Diósi János uram legsikerültebb tréfája. Víg be­szélyke. Horváth Áiám............................................69 IV . felvonás, 2-ik jelenet. Elbeszélés. Váradi Aatal . 85 106, 122, 134 »Mindent a hölgyekért.« Egy miniszteri titkár báli élményei..........................................................................87 Vándorlás közben. Vissztemlókezések. Csepreghy Fe­rencz .......................................... . 101, 117 A z öreg Korom bátya Rajz Szeged veszedelmének napjaiból. Barna iyula...........................................149 Miért házasodtam m!g kétszer ? Böjti felolvasás. Könyves Tóth Kálmán.................................151, 167 Milike gyötrelmei. Vig beszély. Lauka Gusztáv 170, 181 Körmönfont névjegy. Történeti beszély a Pero-féle zavargás idejéből............................... 199, 218, 233 Bómai fény- és árnykópik. Opitzky János . . 239, 258 270, 290, 3C3, 323, 342, 357, 375, 386, 403, 418 A »Jéghegy.« Elbeszéléi. Szépfaludi Ö. Ferencz . . 249, 265, 281, 299 Egy szerzetes naplójábó.. Hevesi József .... 313 Csikó-tanítás. Karczkép.Sümegi Kálmán .... 339 Csicsóka Tóbiás »köz- és váltó ügyvéd,« Humoros el­beszélés. Juhay Antii............................... 353, 371 A nyugalmat talált Lear Hevesi József .... 382 Kézfogó a tanyán. Kép a magyar népéletből . . . 392 Egy modern Sapphö. Beiényi László..............................397 A ki dolgozni akart. Hoiváth Miklós báró. . . . 414 Bendö Józsi. Photographin a székely népéletből. Be­nedek Elek . . 415 A pletyka. Elbeszélés. Sümegi Kálmán. 434, 450, 466, 482 Kápolnában. (Rajz). Adorján Sándor..............................435 I A vándorszínészet tragikomikus képe. Összekarczolta Molnár György .... 439, 455, 468, 489, 504 Romantikus hajlamok. Humoreszk. Hevesi József . 460 Üsdy Zongor. Wági Aurél................................................474 L ovagias elégtétel. Horváth Miklós báró .... 482 Egy titokteljes dal. Vig be&élyk e. F. Barát A. 499, 513 Jaj a férjem ! Vasúti kaland. Könyves Tóth Kálmán 531, 545 Szomorúsággal végződő víg történet. Ember Károly 554 A két Éva mondája. Sámi Lászlómé ... .563 A Bartáék Örzsikéje. Balogh Ferencz . . 566, 583, 598 Az én Natháliám. Ifjúkori emlékeimből. Radó Antal 579 Bárányfelhő. .Rajz. Hevesi Jáésef....................................593 A z én jó Miklósom. Való történet. Muzslai K. János 615 A találmányok országából. Szatíra. Frankenburg Adolf 625 Az »ürgenásznagy.« Karczkép. Sümegi Kálmán . . 630 Muhari Miska bácsi meséje. Békeffy Antal . 650, 662 A »gyiáki csidma.« Benedek Elek ..............................630 K ettős sírhalom. Elbeszélés a székely népéletből. Har­math Luiza................................................. 682, 694 Dob Karika. Photographia. Benedek Elek . . . 691 Az »amice.« Életkép ........ 707 A megpróbáltatás. Beszélyke. (Spanyolból.) Marciányi • György ............................................................. 710 A szép Kádár Anna. Elbeszélés. Sümegi Kálmán 722, 737 A »jókedvű káposztavágó«-ban. Életkép. Toros Ti­vadar ........................................... ... 726 Grudder Mac szelleme. Elbeszéli egy életbiztosító hi­vatalnok .............................. 743 A jóslat. Történeti beszély. Kunhegyi Miksa . 746, 759 Száraz ágak között. Kisfaludy Atala..............................769 A kik új földet keresnek. Elbeszélés. Barna György 775 Vasárnap délután. Falusi életkép. Vékony Antal . . 794 Sáriké. Elbeszélés a népéletbSl. Ilarmath Luiza 809, 823 A serivano bosszúja. Nápoly történet. Angolból Po­zsonyi Béla..................................................................822 Első előadás. Karácsonyi rajz. Porzsolt Kálmán . . 834 Az öreg Péter utolsó karácsonya. Thewrewk Istuán . 838 A három csöndes mise. Karácsonyi rege Spanyolcr­országból. (Daudet) ford. Palotay Ákos . . . 840 Társadalmi, történelmi, természetrajzi és rokon tartalmú czikkek. Egy magyar Edison. Zsoldos Ignácz . . . . 3. 26 Pulszky Ferencz ifjúkori arczképe......................... 7 Ú jév a tengeren túl. S. György......................................10 Es talkony Murciáhan. Töredék spanyolországi úti naplómból. Lehoczky.................................................10 E gy természetvizsgáló csevegésú. — Karácsonyfám karácsony után. Nemo.................................... 11 S ylvester éjjelén. Dr. B. Tivadar......................................13 Újév re ! Balázs Sándor........................................................15 A párbaj. Egy szerkesztő életéből Milkó Izidor . . 27 A Duna hátán. Balázs Sándor............................................32 Egy termeszetvizsgáló csevegései. — Mindenre alkal­mas új anyag. Nemo.................................................42 Széc henyi István gróf szerelme. Zichy Antal ... 46 Izgalmas napok. Balázs Sándor ... .48 A feketék világrészéből. — Egy majyar honvédfőhad­nagy levele ..... 58 Egy veszélyben forgó magyar vám. I. II. A. B. és Richter Ede....................................................................6 Fővárosi levél. — Egyleti nyavalya. Porzó ... 64 Egy magyar festő tragődiája. Sonneifeld Zsigmond . 71 ■ Lap. Életrajzok. Prielle Kornélia és Felekiné. Ábrányi Emil ... 23 Virág Benedek. — Halálának félszázados forduló napjára............................................................................39 Szlávy József. — Kemény János báró. — Szontágh Pál..................................................................................55 Az évtized első költő-halottja. Palóczy Lipót . . 55 Wass Sámuel gróf..................................... 71 Cse preghy Ferencz.............................................................106 K. Papp Miklós . 121 Nagyné Benza Ida. Ábrányi Emil....................................183 Kato na József. Emlékezés. Porzsolt Kálmán . . . 235 Luis de Camoens. Halálának három évszázados fordu­lójára .........................................................................370 B erzsenyi Miklós. Lasz Samu..........................................430 C sengery Antal....................................................................472 Idősb Markó Károly. K. G...................................................519 Kossuth fiai : Ifjabb Kossuth Lajos. — Kossuth Fe­rencz ............................................................... 546 T arczy Lajos. — Tanárságának félszázados forduló napjára.........................................................................707 K acic András. (A Hunyadiak korának dalmát költője.) Radics György 739 Kisfaludy Károly. — Halálának félszázados évfordu­lója alkalmából. Porzsolt Kálmán .... 763 II. József. Trónra lépésének évszázados fordulóján . 787 Két magyar jakobinus : Szentmarjay Pál, Spissicli János.........................................................................819 Ее deti és fordított költemények. 1879—1880. Komócsy Józzef ...... 1 Sírom, ilMadách Imre............................... . . 9 T élen. Váradi Antal.........................................................23 M árta, ékes gyöngyvirágszál.... Román ballada. Gyöngyösi György.........................................................39 Január. (Képpel) Kornis Benedek......................................45 Tö redelem. Kulcsár Endre..................................................54 Szer elmi dalok. I. II. III. IV. Rédey István ... 70 Catullusból: Idyll. — Az ékesszavu Arius. — Haza­térés. Csengeri János 72 Igazolásomul. Farsangi dal. Márkus Miklós . . 86 A külföld költőiből. I. Don Diego de Mendoza dalai­ból. Ruman Ernő.........................................................90 A külföld költőiből. II. Havazáskor. Hebbel . Simay János...........................................................................90 A külföld költőiből. III. A béke. Bodenstedt. E. Szabó Lajos...........................................................................90 A koldus gyermek. (Képpel.) K. Gyula .... 103 Február. (Képpel.) Majthényi Flóra..............................105 Ha jnali kép. Szász Béla.................................................119 Dalok : Az emberek között. Siess siess . .. Vétkeztünk. Én mindig azt . . . Gáspár Imre..............................122 Zsi bón. Boér Miklós.......................................................133 Magyaország és a Nagyvilág 1879-ben. — Egy év tör­ténete. Bakó J..............................................................135 Két múzsa. Dömötör Pál.................................................150 A hegyek között. I. II. III. Pap Kálmán . . . . 154 Csevegnék teveled. A susterinas temetése. Bugyik Ferencz........................................... ... 154 » Talpra magyar, hí a haza!« — Visszaemlékezés 1848. márczius 15-ére. Kovács Sándor . . . 167 Márczius. (Képpel.) Kozma Andor . .... 173 s^regszem. Torkos László.................................................182 Bugyi Kádár Marosa. Ballada. Balogh Ferencz . . 187 Egy síremlékre. Arany János..........................................198 A harmadik nap hajnalán. Váradi Antal .... 199 Husvét reggelén. Udvardy Tihamér..............................203 Szeretsz-e vagy házasodol ? Dr. Ko vács Pál . . . 219 A tölgy halála. Ifj. Kossuth Péter....................................222 C seszárut. Bolgár Emil.......................................................234 April. (Képpel.) Thúróczy Endre....................................241 Vad ász-szerencse — Versengi György .... 251 Az én kis sógorasszonyom. Csáktornyái Lajos . . 255 Kis kunyhóban. Népdal. Zoltay Béla. (Képpel.) . . 256 Csendes dalok. Jakab Ödön . . 266 Esküvőd. Mészáros István................................................270 Ed ua. Ballada. Muzslay K. János....................................283 Tav aszi ünnepély. (Képpel.) Farkas Géza . . . 286 О ne szeress ! (Norton asszony.) Hegedűs István . . 299 Szerelmes poéta levele a szerkesztőhöz. Kozma Andor 303 Megjött fecskék. Csengeri János ..... 304 Pünkösd napján. Csengeri János....................................315 M ájus. (Képpel.) Hock János..........................................317 H einéből. (I. II. III. IV.).................................................319 A Széchenyi-szobor. Ábrányi Emil..............................337 Az ecsedi torony. Kása Barna . 339 Virágok közt. (Képpel.) Borsodу Béla .... 340 A legeslegszebb ének. Kornis Benedek . . . .351 Szikrák. Porzsolt Kálmán................................................370 E pistola gr. Vay Saroltának. •—Dengi János . . 375 A pusztán. (Képpel.) Kulcsár Endre..............................383 Junius. (Képpel) Boér Miklós..........................................384 Szeret-e, vagy nem szeret ? (Képpel.) Zoltay Béla . 388 Akáczvirág legkedvesebb virágom. E. Kovács Gyida 399 Idyll a madárvilágból. Sz. K. (Nyolcz képpel) . . 40^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék