Magyarország, 1901. március (8. évfolyam, 52-78. szám)

1901-03-22 / 70. szám

) Budapest, 1901, péntek, märczius Z2. MAGYARORSZAG FŐVÁROSI ÜGYEK. X A főváros kölcsöne. Az elsőséi? gya­korlásával megkínált bankcsoportok ma küldték meg-a válaszukat a tanácshoz, melyben kije­lentik, hogy nem hajlandók a kblcsönköivénye- ket az ismeretes feltételek mellett átvenni. A bankok az átvételre nézve tegnap délután tar­tottak értekezletet s azon egyhangúlag oda nyilatkoztak, hogy nem élnek az elsőség jogá­val. A bankok elhatározásukról a következő levelet intézték a főváros tanácsához ^ Van szerencsénk a tekintetes székesfővárosi tanács e hónap 17-én kelt, a Magyar Általános Hitelbankhoz intézett átiratának s az ahhoz csa­tolt székesfővárosi közgyűlési jegyzőkönyv kivo­natának vételét igazolni s arra válaszölólag a tekintetes Tanácsot tisztelettel értesíteni, hogy a számunkra biztosított elsőbbség jogát a székesfőváros részéről kibocsájtandó harmincz millió korona névértékű 4 százalékos fő­városi kölcsönkötölezvények átvételére nézve, a székesfőváros törvényhatósági bizottságának folyó évi márczius hónap 16-án azok értékesitése tár­gyában hozott határozatával megállapított s a föntemlitett jegyzőkönyvkivonatban velünk közölt feltételek mellett igénybe nem veszniük. Maradtunk hazafias tisztelettel: Budapesfi bankegyesület, Első magyar általá­nos bi'tosúó társaság, Egyesült budapesti fővá­rosi takarékpénztár, Hazai bank részványtársaság, Magyar általános hitelbank, Magyar országos központi takarékpénztár, Pesti magyar kereske­delmi bank, Magyar ipar és kereskedelmi bank részvénytársaság, Magyar leszámítoló és pénzváltó bank, Pesti hazai első takarékpénztár egyesület, Az angol-osztrák bank budapesti fióktelepe. A bankok értesítése után a polgármester rögtön intézkedett, hogy a nyilvános aláírásra hozott köz­gyűlési határozatot még ma' felküldjék a belügymi­niszterhez jóváhagyás végett s annak gyors elintézé­sét kérelmezzék, A kibocsájtáá további módozataira nézve holnap fognak megállapodni a polgármester és a kölcsön- ügyi bizottság közbejöttével. A nyilvános aláírásra még mindig jelentkeznek s ma a következők Írtak alá: Lányi Pál 1200, Éndrev Emma 8000, Rótt S. 50000, Simon Mihály (Nagy-Kik inda) 7000, Dénn Sándor 2000, özv. Gungmann Lipótné 1000, Goldner Dávid 1000, Szántó Imre 10.000, Planer Berta 4000, Hág- genmacher család 300.000, dr. Stiller Győző 34.500, Bach Isor (Kis-Marton) 6000 koronát. X A főváros a Vörösmarty-szoborra. A köz­gyűlés tudvalevőleg 10.000 koronát szavazott meg a Vörösmartv-szoborra. A belügyminiszter ma érkezett leiratában jóváhagyta a közgyűlési határozatot. X Nyugdíjazás az árvaszéknél. Szlávtk Jó­zsef, a fővárosi árvaszék ülnöke, 34 évi szolgálat után nyugalomba vonult. Erre az állásra az ürese­désben levő két tanácsosi állással egyidejűleg fog a törvényhatóság pályázatot hirdetni. X Á htrdetésűgy. Még két évvel ezelőtt alkottak szabályrendeletet a hirdetésügy rendezésére s az még ma sincs rendezve. A jogügyi bizottság azt mondta, hogy a városnak joga van a szabályozáshoz, a pénzügyi bizottság ellenben csak közterületekre akarta szorítani a szabályozás jogát. A tanács a jogügyi bizottság javaslatát fogadta el s utasította az ügyosztályt, hogy a tarifát dolgozza ki. Az ügyosz­tály a tarifát igy állapította meg: Negyedíves hirde­tés ára 2 korona, egy ivé 6 korona, két ivé 10 és 3 ivé 15 korona. Ezenkívül a kiragasztásért egy Ívért 2 korona, három Ívért 3 korona. Minden száz példányból 20-at az oszlopokra, 80-at a táblákra ragasztanak. Ha csak táblára ragasztanak, fél dijat fizetnek. Oszlopokra csak 40 példányt fogadnak el, de meg kell fizetni mind a száz példány diját. Párt­ós választási hirdetésekért nem fizetnek, de ezekkel a falragaszokkal naponkint 2000 négyzet-méternél nagyobb területet nem foglalhatnak el. A tanács a mai ülésében a tarifát elfogadta, de a közgyűlés elé csak a szabályrendeletet terjeszti. X Tulkiadások. A bzlügyminiszler sommásan a következő tulkiadásokra hozott közgyűlési határoza­tokat hagyta jóvá: a Mester-utcza és Vágóhid-utcza csatorna összekötésére 1270 korona, az elemi nép­iskolai nyomtatványokra és papírokra 2463 korona 20 fillér, a nyilvános parkok és ültetvények fentartásárá 1000 korona, a fertőtlenítő intézethez szükséges 22,126 korona 60 fillér, a hungária-uti tűzcsapokra 1550 korona, a tárogató-utczai vízcső meghosszab* bitására 3000 korona és a nyilvános kutak jókarban tartására 3852 korona 56 fillér lulkiadásokat. X A munkanélküliek támogatása. A székes- főváros közgyűlése, a munltanélkül maradottak fog­lalkoztatása s igy a megélhetésük biztositása czél- jából, többrendbeli munkálat végrehajtását rendelte el: ilyenek: az üllői-uti népliget megbővitése, a farkasvölgyi temető több parczellájának a rendezése, a Niedermaver-utcza rendezése, az Újépület telkén még szükséges földmunkák elvégzése, a külterületek mezei útjainak a rendezése, a budai hegyek vízle­vezető árkainak a kitisztítása. Ezekre a munkála­tokra, — nem számítva azokat, a melyekre már is rendelkezésre áll a költség — a közgyűlés 43.600 koronát szavazott meg s utasította egyszersmind a tanácsot, Szabó M. Ferencz indítványának az elfo­gadásával, hogy a II. kér. Nagy-Rókus-utcza folyta­tásaképpen a lövőházig építendő útnak a szabályo­zási vonalra való visszahelyezését vitesse keresztül s erre vonatkozólag a tárgyalásokat “sürgősen tegye folyamatba. A közgyűlésnek mindezeket a határo­zatait jóváhagyta a belügyminiszter. X A főváros közgyűlése. A tegnapi közgyű­lésen Márkus József főpolgármester nagy részvéttel elparentálta Kuümarm Lajos tanácsost. Emlékét és érdemeit jegyzőkönyvben örökítik meg. A közgyűlés elhatározta, hogy a két megüresedett tanácsosi ál­lásra pályázatot hirdet. — Ezután válaszolt a pol­gármester az Ehrlich-féle ünneplés ügyében hozzá intézett interpellácziókra. Ehrlichnek — tudvalevőleg — az erzsébetvárosi körben leleplezték az arczképét s a kerületi ünneplésre kivonultatták a diákokat s elánekeltették velük a Hvmnust és a Szózatot. A polgármfster úgy gondolja, hogy ezt Ehrlich meg­érdemelte, mert sok jót tett a szegény tanulók ér­dekében. Kasics és Ballagi Aladár, az inteipellálók, nem vették tudomásul a választ, ellenben a többség a polgármesternek adott igazat. Ezután Padocza János interpellált s a Rákospatak szabályozását sür­gette s elismeréssel nyilatkozott a kerületi elöljáró eddig tett intézkedéseiről. — A napirendre térve 1000 koronát, szavaztak meg az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek. — Elfogadták a munka­közvetítő intézet szabályzatának a módosítását. — A kőbányai zsidó hitközségnek 2000, a VII. kerületi népkonyhának 70S0, a Gyermekbarát-Egyesületnek 4000, az országos tornaverseny rendezőségének 7000 korona segítséget szavaztak meg. — Az omnibusz- társaságnak 5Ó szóval 36 ellen megengedték, hogy a Vöröskereszt-kórházhoz ne járasson kocsikat. SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET. A szinészegyesiilet közgyűlése. — Harmadik nap. — i Budapest, márcz. 21. Ma délelőtt az Országos Szinészegve3ület közgyű­lése folytatta a törvénvjaváslatok tárgyalását, mely­nek folyamig nagyobb vitára nem volt alkalom. Balta Kálmán a szavazatszedő bizottság előadója jelentést tett a tanácsos választásra vonatkozó sza­vazás eredményéről. A jelentés során véleménvkü- lömbség merült fel a beérkezett szavazatok értéke­sitése körül a rendes- és póttanácsosok megválasz­tása tárgyában, amennyiben nem volt előre kije­lentve, hogy a póttanácsosok, mint ilyenek válasz- tandók-e, vagy a rendes tanácsosok megválasztását 9 után a legtöbb szavazat szerinti sorrendben követ­keznek. Pintér Imre indítványára a közgyűlés határozati- lag kimondja a jövőre nézve, hogy a mikor a taná­csosok száma megvan póttagul az hivassák be, aki a legtöbb szavazatot kapta, a sorrend szerint. Miután a fennforgó tévedések következtében nem lehet a szavazás eredményét igy kimondani, B. Pol­gár Béla indítványára s a közgyűlés óhajához ké­pest, elnök a szavazás eredményét semmisnek mondja ki, s uj szavazási rendel el. Az uj szavazás megejtetvén, annak eredményét Pintér Imre előadó a kővetkezőkben terjeszti elő; Megválasztattak fővárosi rendes tanácsosokul: Ditrói Mór, Feld Zsigmond (egyhangúlag), dr. Komor Gyula, Herczeg Ferencz, Szilágyi Vilmos, Pónaszéky Gusz­táv, Kovács Mihály, Boros Endre, Tapolczai Dezső, ifj. Bokor József, Vidor Dezső, Márkus József* Balassa Jenő, Fenyvesi Emil, Faludy Gábor. Pót­tagok : Kazaticzky Antal, Mészáros Lajos, Szirmai Imre. 1 r a ? / .. ^, •' Vidéki rendes tanácsosokul: áe. Janovics Jenő, Pintér Imre, Molnár László, Szakács Andor, So­mogyi Károly, Hevessi Gábor, Thury Elemér, Pelhes Imre, Bulla Kálmán, Komjáthy János, Leszkay Andor, Szendrey Mihály, Kádast József, Hunyadi József, Deák Péter: Póttagok: Makó Lajos, Bács Károly, Rajna Ödön. A közgyűlés Pázmándy Dénest, az egyesületnek hosszú időn keresztül volt agilis alelnökét közfel­kiáltással tanácsossá választotta meg, a mit azonban Pázmándy nagy elfoglaltságára való hivatkozással nem fogadott el. A közgyűlés erre Pázmándyt érde­meinek elismeréséül, az egyesület disztagjává vá­lasztotta. Pázmándy Dénes az egyesület első disz- tagja. Disztaggá választották továbbá Breznay Géza volt tanácsost is, a ki az idén nyugdíjba vonul. — Breznay jelenleg Csóka Sándor miskolezi színtársu­latának tagja. — (MCoríturi.) A gótok vitéz és nagyhírű népé­nek bukása némileg'távót áll a ffiá'ifyar közönségtől. Nemzeti érdek nem fűz hozzá bennünket, mint Sü- dermann honosait, annyira müveitek pedig nem va­gyunk, hogy a középkor legsötétebb évszázainak éppen ez a véres eseménye kötné le figyelmünket. Röviden.: Teja megbukott, elesett a hősi csatában és a Nemzeti Színházban egyaránt. De mivel derék vitéz volt és végre is elsőrendű iró vitte a színpadra, adjuk meg neki azt a végső tisztességet, melyet be­cses halottól nem szoktak megvonni jóizlésü embe­rek. A temetésen jelenvolt Mthályfi, ki elmondhatja [ magáról Aeneasszal: et quorum pars magna fűi. > Nagy része volt benne, hogy igy esett az eset. Hős­nek nem volt elég férfi, szerelmesnek nem volt elég hős. Mikor a haditanácsban megszólalt Szacsvay meleg, érczes, férfias hangja, önként ötlött eszünkbe: ime Teja, ennek hittünk volna, ez költött volna illúziót; még szerelmi jeleneteiben is megmaradt volna igazi férfinak s nem nevették volna ki a legválságosabb ponton a darabot. Márkus Emilia Balthildát méltósággal és megvesztegető báj­jal ruházta föl.'De szerepe kisebb, hogysem meg­menthette volna az elveszendőt. Ne feledkezzünk meg a rendezés s a díszletek pompájáról. Igaz, hogy a »tömeg« már megint karmesteri pálezára, taktus szerint lelkesedett, éljenzett, lázongott és csodálko­zott, de a gót sátor s a háttér festői volt s a záró­jelenet fölért a jelenben divatos tánezoperettek leg­gazdagabb »evoluczióivai«. — Nagy és őszinte hatása volt Friczikének. A kis tragédia igazságát semmi morál nem támadhatja meg. Ebben a levegőben, ebben a környezetben, ősrégi porosz tiszti családban igy kell lebonyolódnia a véres eseménynek. Ezt is játszották a legjobban. Mindenekelőtt Priellé Kornélia, kit belépésekor már viharos taps köszöntött, nagyszerű művészetének egész teljességével árasztotta elkis szere­pét ; finom, gyengéd, érzelmes, tele szívvel és ifjú költé­szettel. Újházi néhány felette jellemző vonással tette je­lentőssé az öreg nyugalmazott Őrnagy szerepét. Cs. Alszeghy poétikus Ágnes. A kis hadnagyot Beregi Oszkár játszotta. A színháznak szerencséje, hogy megtalálta ezt a fiatal, igazán fiatal szerelmest, kire oly régóta volt szüksége. Mai játéka telve élettel, űzzél, a valóságot megdöbbentően megközelítő rész­88893 437 490 674 715 421 537 213 822 340 697 238 502 433 539 092 971 394 829 884 888 89637 511 950 084 426 853 607 970 942 338 460 109 527 295 328 097 192 90786 910 557 762 588 256 996 779 590 537 018 517 705 972 194 126 273 91297 933 923 608 993 442 506 842 395 880 784 029 369 523 237 381 92678 470 630 805 435 282 529 073 941 132 717 947 473 089 923 311 262 465 466 462 93200 997 119 985 440 022 415 271 223 507 640 462 165 075 94376 221 626 451 663 689 153 559 590 258 287 331 758 636 800 455 772 786 832 058 070 024 95433 262 048 530 407 546 799 396 164 461 347 047 043 570 110 402 941 372 96700 436 428 818 404 909 043 526 178 770 457 089 487 524 856 462 449 295 380 930 318 734 901 205 718 985 963 182 265 283 274 577 97350 379 024 853 921 026 861 474 351 322 211 525 795 705 875 023 304 448 996 748 443 547 361 300 872 98387 303 683 322 535 823 497 676 944 182 995 857 248 063 126 161 514 400 967 466 667 263 931 350 ' 99203 001 458 444 264 163 609 043 614 988 796 115. lakács Vilmos bankházából, Budapest, V., Fürdő utcza 10. sz., vegyenek osztálysorsjegyeket

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék