Magyarország, 1902. november (9. évfolyam, 260-285. szám)

1902-11-02 / 261. szám

Budapest, 1902. vasárnap november z MAGYARORSZÁG 7 SZÍNHÁZ, művészet. — (Blaháné ünnéplése.) Ami előrelátható volt, azt megtudtuk a Népszínház és Nemzeti Színház igazgatójának közzétett levélváltásából, t. i. Blaha Lujza ezután is föl fog lépni a Népszínházban. A díszes közönség azonban, amely zsúfolásig meg­töltötte tegnap este a Népszínházát, erről mit sem tudott és páratlanul lelkes ováczióban részesítette az igazán örökifjú művésznőt. Jó is volt, hogy az igazgatóság elég ügyesen csak este értesítette a la­pokat Blaháné maradásáról, így legalább nem volt tudomása a közönségnek arról a profán hangú le­vélváltásról, amelyik egy ünnepi estén Blaháné anyagi helyzetét tárja föl. Azt hiszszük, hogy a művésznőnek sem volt erről tudomása, mert ismerve az ő nemes ielkületót, bizonyára tiltakozott volna az ő anyagi ügyeinek ilyetén pertraktálása ellen. A levélváltásból az az egy örvendetes tény derül ki, hogy Blaháné, mint vendég ezentúl is föl fog lépni a Népszínházban. Aki különben tegnap jelen volt a Sárga csikó előadásán, az avval a benyomással tá­vozott, hogy Blaháné soha sem fog megöregedni. Az ünnepi ^hangulatot csak is a szereplők szerep­nem tudása rontotta meg. A Sárga csikót az összes iparos műkedvelők súgó nélkül játszszák és a Nép­színházban a súgó valósággal deklamálva mondja elő a darabot, mert a szereplők folyton esdő tekintetet vetnek reá. Hát kérem ez nem a Csepreghy élettől duzzadó Sárga csikója, ez egy — sárga gebe. — (Nemzeti Színház.) Constantin abbé szivét tegnap uj lady Scott vesztegette meg, s elhiszszük a jó plébánosnak, hogy egészen meghódolt az ame­rikai jövevénynek: Császárné Alszeghy Irmának. Frisseség, közvetlenség, igazi lelki jóság költözött vele a színpadra, s áradt ki a tele nézőtérre, mely tapssal és igaz megérzéssel kisérte ez uj alakítást és uj sikert. Végre mégis el fogunk jutni oda, hogy e nagy tehetségű asszony nem esetről-esetre és véletlenül jut szóhoz, hanem érdemei elismeréséül. Egyébként az est középpontja Újházi, a nagy abbé, ebben a szerepben is az élethfl igazság, szívből fakadó hu­mor, kitűnő megfigyelések mestere. Ligeti bájos Susanneja, Mthályfi férfias alakítása, a jeles Viz­­váriné és Oabányi-dno ősmeretesek. Ilyen kiosztás mellett nem csodáljuk, hogy a Halévy-darab nem her­vad, sőt egyre frissebb virágokat bajt. — (A Vígszínházban) jövő szombaton mutatják be Veber Pierre Louie czimü bohózatát. Ezt a dara­bot távaszszal adták először a párisi Nouveautés színházban, azóta estéről estére telt ház előtt adják, és előrelátható, hogy ezzel az egy bohózattal húzzák ki a mostani szezont is. A Vígszínház számára Heliai Jenő fordította. A premierig mindennap a Csókon szerzett vőlegény keiül szime, amely pénteken éri meg első jubileumát, a huszonötödik előadást. Holnap, vasárnap délután a Három grácziit adják. — (Pálmay Ilka a Magyar Színházban). A Ma­gyar Színházban novemberben Pálmay Ilka lép föl Szi­geti József Nőemanczipáczió czimü régi énekes vigjá­­tékában. — (A Nemzeti Színház újdonsága). A Nem­zeti Színház legközelebbi újdonsága Echegaray 3 felvonásos drámája, a Halálos csönd lesz, amely pénteken, november 7-én kerül előszörszínié,Huszár Vilmos fordításában. A darab női főszerepét Márkus Emilia játszsza. — (Kinevezés az Operaháznál). Zöllner Bélát, aki hosszabb időn át szorgalmas és kötelességtudó tisztviselője volt a Nemzeti Színháznak, a belügy­miniszter most fogalmazói minőségben áthelyezte a m. kir. Operához s ideiglenesen megbízta a titkári teendők végzésével. — (Hegyi Aranka fellépései.) Hegyi Aranka, mint a Népszínháznak újonnan szerződtetett tagja a jövő héten három estén lép fel és pedig szerdán j7en>é"örökbecsü operettjében, a Liliben, másnap, csütőitőkön, a múlt szezon legnagyobb sikerű hazai operettjében, a Katalinban s vasárnap délután pedig első alkalommal játsza Follínusz Aurél népszínmű­vében, a Nántban a czimszerepet. — (Niobe.) A Népszínház legközelebbi újdonsá­gának, Pásztor és Stoll »Niobe* czimü énekes játé­kának utolsó próbái már oly elevenen és gyorsan folytak, hogy ezen a héten már csak a házi és jel­mezes főpróbákat tartják meg s pénteken, november 7-én meslesz a bemutató-előadás is. A nagy sikerű­nek Ígérkező darab első három előadásához szóló jegyeket már vasárnap, november 2-án kezdik áru­sítani a Népszínház elővételi pénztáránál, valamint Weisz A. íKároly-liörut 26j és Szántó M. (Kecske­méti-uteza 14) dohánytőzsdéjében. A czimszerep al­kalmat ad Küry Klárának, hogy nagy tehetségét egész uj oldalról mutassa be a budapesti közönség­nek, amennyiben ilyen fajtájú szerepet még soha­sem játszott. Szóló-számain kívül Kovács Mihálylyal van néhány tréfás játékkettőse, éppen uey, mint Ledofszky Gizellának Szirmaival. Az újdonságot tánezok és élőképek tarkítják. — (Az Országos Képtár Munkácsy-terme.) Az Országos Képtár lassankint annyi Munkácsy-képet meg vázlatot szerzett be, hogy a képtár mostani helyiségében megfelelőig azokat kiállítani nem lehet. Az anyagot az uj Szépművészeti Múzeumban fogják elhelyezni, s mint külön osztályt Munlcácsy-ierem névvel gondozni. — Megemlítjük itt, hogy az Orszá­gos képtárt tegnap s ma megtekintette özvegy Mun­kácsy Miháiyné is és sokáig időzött a tárlaton, dr. Nyáry Sándor őr kíséretében, aki magyarázatokkal szolgált neki. — (A hit.) A Népszínház egyik legközelebbi új­donsága Rózsa Miklósnak A hit czimü népszínműve lesz, mely a színház legutóbbi népszínmű-pályáza­tán uj tárgyával és eredetiségével általános feltűnést keltett. A hit egészen uj genre lesz népszínmű iro­dalmunkban, mely teljesen szakit a népszínmű eddigi hagyományaival s csak tárgyában s alakjai­ban magyar, irányában inkább az északi pszicholó­giai népdrámák felé hajlik. A fő női szerepet Hegyi Aranka játsza. — (Zilaby elismerése Aradon.) Arad város szinügyi bizottsága tegnap tartotta meg ülését, amelynek hivatása volt Zilahy Gyula színigazgató ős társulata, valamint annak működése felett ítéletet mondani. Az ülésen Urban Iván főispán elnökölt ; részt vetlek azon a szinügyi bizottság tagjai, élükön Insti/oris Kálmán polgármester. Az ülés folyamán a főispán és a polgármester, valamint az összes bizottsági tagok hozzászólása után elnöklő főispán oly fényes elismerést juttatott Zilahynak, aminővel vidéki színigazgató az országban alig, de főleg Aradon sohasem dicsekedhetett. Különösen kiemel­ték a kitűnő erőkből szervezett társulat példás fegyelmezettségét, az összjátéknak mintaszerüségét és az előadásoknak a minueziózus művészi nivón álló rendezését. A legnagyobb dicsérettel illette a bizottság Zilahyt még azért is, hogy darabok ki­állítása, a ruhatár, a diszlelezés, a bútorzat oly tökéletes, pazar és remek, minőt az aradi színház még eddig népi pródukált és e tekintetben is Zilahy működése és áldozatkészsége az aradi színházat tényleg a vidék első színházává emelte. A szinügyi bizottság ezen határozatát Urban Iván hirdette ki az ülésen jelen volt Zilahynak, ki is meghatóban fogadta a kitüntető határozatot és kijelentette, hogy az elismerés csak még fokozottabb művészi tevé­kenységre fogja buzdítani és mint eddig, nem fog visszariadni a további nagy áldozatoktól sem, hogy megvalósítsa művészi lelkének azon vágyát, hogy ne csak névleg, de tényleg is a második Nemzeti Szín­ház legyen az igazgatása alatt álló aradi színház. — (A párisi zenészsztrájk.) Megemlékeztünk már róla, hogy Párisban a zenészek sztrájkolnak. Újabban a következő részleteket kapjuk a nem min­dennapi mozgalomról: A zenéskávéházakat és dal­csarnokokat ma rendőrök őrizték, mert attól féltek, hogy a sztrájkoló zenészek azokban a helyiségek­ben, amelyekbe vidéki zenekarokat szerződtettek szükségből, zavargásokat fognak rendezni. A sztráj­koló zenészek kijelentették, hogy többet Sainl-Saéns­­nek és Louis Ganne egy hangjegyét sem játszák, mert a sztrájkbizottság elnökéről, Charpentier-xő 1 elitélőleg nyilatkoztak. —• (Városligeti Nyári Színház). Vasárnap dél­után Szekula Czeczilia felléptével A nagymama ke­rül szinre. Este A molnár és gyermeke népies drámát adják. Mindkét előadás félhelvárak mellett tar tátik meg. — (Állandó kiállítás az Iparcsarnokban.) A m, kir. kereskedelmi muzeum állandó kiáilitása a városligeti iparcsarnokban a téli időszakban, azaz f. évi november hó 1-étől jövő évi márczius hó végéig d. e. 9-től d. u. 2 óráig (ünnep- és vasár­napokon déli 12 óráig) lesz nyitva. EGYESÜLETEK. A magyar mérnök- és építész-egyesület a magvar ipar fejlesztése és támogatása érdekében az egyesület kebelében nagyszabású mozgalom kezde­ményezését határozta el. E mozgalom hathatós meg­indítására szolgáló első lépés lesz, mindama pana­szok és sérelmek összegyűjtése, melyek a már létező iparágak foglalkoztatása körül lelmerültek. A gépészeti és bányászati szakosztályok jegyzője fel­kéri e határozat alapján tagtársait, hogy részükről tapasztalt konkrét és jellemző eseteket, melyekben a hazai ipar megokolatlan, avagy leltünő mellőzése jelentkezik, az elnökséggel lehetőleg levélben közölni szívesek legyenek, Szombaton e hó 8-án esti 7 órakor a gépészeti, elektrotechnikai, gyáripari és bányászati-kohászati szakosztályok ülést tartanak, melyben Cserháti Jenő indítványokat fog tenni e mozgalom dolgában. Kereskedelmi szaktanfolyamok. A Kereske­delmi Szakműveltséget Terjesztő Egyesület általános szaktanfolyamait e hó lő-én nyitja meg. A szaktan­­folyam előadásaira a Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Egyesületének titkárságánál lehet jelent­kezni és az előadások ugyancsak az Országos Egye­sület helyiségeiben fognak megtartatni. Az előadások főként azok érdekében tartatnak, kik elméleti isme­reteiket fejleszteni akarják és az előadások média is olyan lesz, hogy a napi munkában kimerült al­kalmazottak minden nagyobb fáradság nélkül sze­rezhessék meg maguknak a iágabb körű ismerete­ket. Az előadások hetenkint kétszer, az Országos Egyesület helyiségében, VI. Andrássy-ut 13. este 9—10 óra között fognak megtartatni. A tandij az egész hat hónapig tartó tanfolyamra mindössze csak három korona. A tanerők a legkiválóbb szaktanárok sorából rekrutálódnak. NYÍLT-TÉR. Ezen rovat alatt közlőitekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A n ólat opgnvfóig gyakran már magában CICI dl dUyidjd hordja az enyészet csiráját, midőn külsőleg még teljes szégségében pompá­zik Hányán vannak, kik lappangó tiidőbajbaD szenved, nek, embertársadat szép arczukkal, erős testalkatuk­kal örvendeztetik, csak az orvos szakértő pillantása látja veszéles állapotát. Tartós köhécselés gyakran elő­hírnöke a kérlelhetlen füdővésznek valamint a légző­szervek betegségei, mint: gége és légcsőkatarrhus, re­kedtség, asztma füdöhurut véres köhögés, nehéz lépés, mellszorulás, tüdő csucsbántalmak nyilt utat.hagynak, melyen ezen borzasztó járvány a testbe hatolhat. Ki ezen bajokat figyelmen kívül hagyja, maga ellen vét­kezik és vétkezik, annál inkább ha tudja, hogy minde­zen bajok ellen egy olyan szer létezik, mely addigméj legmakacsabb bajokban is segített, és ezt nem használja. Ezen szer a „Pectora. Ki a valódi „Pectorát“ akarja hozatni, for­duljon közvetlen a DIANA-gyógyszertárhoz Budapesten, Károly-körut 5. mely csomagonkint 2 kor.-ért küldi szét. Diók £- Arnold fogorvos V., november elseje óla V., Marokkai-ntcza íi. sz. alatt rendel. BALOGH és LENTG-Y'HL ÚRI-DIVAT, FEHÉRNEMŰ ES KALAP KÜLONLEGF.SSEGEK BUDAPEST, IV „ MUZEUM-KÖRUT 9. készít legizleseseba’ "férfi""kelengyéket* mindek NEMŰ FINOM FEHÉRNEMŰ EKET. — A.TANLJA GYÖNYÖRŰ OaZI LODONSAGAIT LEGFINOMABB ÚRI DIVAT, NYAKKENDŐ ES KALAP KÜLÖNLEGESSÉGEKBEN. Árjegyzék kívánatra bérmentve. Felhívás* [Mielőtt a fiSIsSbBrtokos birtokaira törlesztése» köl- I csont fölvesz w.gy régi kölcsönt konvertál, úgy a J jutányos kanra* gyors és szakavatott lebonyolítás, j valamint a lehető legmagasabb kölcsönösszer elérése j tesintetében érdeke, hogy alanti bankezéget j ajánlattételre szólítsa fel. Cim: Franki Adolf banküziete Budapest, VI., Eötvös utcza 19. (Eötvös-udvar) sajátház. Interurban telefonszám 25-40. 21041 Téli-íürdökura , Természetes forrómeleg kó- I nos forrásod, iszapfürdő Ir­is zapborogátásök. • Zuhany-' J massage, vizgyögyintézet.vi!' ■ lanv-fénsfürdők st-b. Olcsó gond fa; ellátási- Csuz, kőszvény. ideg-, börbajok és téli fürdokura )J kimerítő prospektust küld ingyen a Szii.-Xjnkácsfüxdö igaz­gatósága, Budán. kAZ ELÖKFLO FÍRFIVILAG FIGYELŐBE KARÁCSONYI M. MIKLÓS uriszabó műtermében FERENCZIEK-TERE 3. KIRALY-BAZÁR. Mesteri szabással készít valódi angol és skót szővetküiönleges­­ségekböl Raglant Redengot és vadász öltönyöket.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék