Magyarország, 1913. május (20. évfolyam, 103-128. szám)

1913-05-28 / 125. szám

• j?u3apest, 1913. szerda, május 28. ElGYAROESZÄe 11 SPORT. )—( Turftiirei. Outing1 letört a Reichenaui gá (versenyben. Elektor és Jaromir tegnap nagy galopot végzett a Freudenauban. Mindkettő teljesen rend­ben van. ( Laudanum legközelebbi futása az Ezüst paizs versenyben lesz. Bankár junius 3-án debütál a Strassenb&hn- versenyben. Bien amiéet Pretzner üli a Metropole díjban. Káposztásmegy erőn a júniusi meetinget 4-én, szerdán és 7-én szombaton tartják meg. Az első nap nevezései jól sikerültek. Az akadályverseny is 11 aláírást kapott, a Júniusi díjra pedig 14 nevezés érkezett. Az anyag a rendes alagi átlag­nak felel meg. Craganourt J. Reiff üli az angol derbyben. A Kisbércccse versenyben futhatnak: Sacher, Iola, Hadd, Nicolas, Salvator, Diana, Bel- oastelü, Csárdabeli, Blondel, Piloty, Retract, Thea, Lump, Agrár, Adulár, Per bacco. Ferguson egyelőre Becsben van s onnan Angliába megy. Mosci Ksiaze utolsó galopja Lan kísére­tében igen jól sikerült. Lovasa a derbyben vagy az orosz Golovkin, vagy egy angliai jockey lesz. )—( Lovaspóló. Vasárnap tartotta a Buda­pesti Póló Club tavaszi szezonjának utolsó mér­kőzését. A versenyek eredménye a következő: I. Póló match. Fehérek csapata: Gróf Wenckheim József, H. de Freville, Auersperg her- czeg, Pailavicini György őrgróf 2:1 arányban le­győzte a vörösek csapatát, amelynek tagjai vol­tak; Koyos gróf, Mayr-Meinbofí báró, cpt. Wiss, Buquoy K. gróf. II. Penny gátverseny. 1. Károlyi Lajos gróf Primavera nevű lova, lovagolta R. H. Rich. III. Penny sikverseny. 1. Andrássy Géza gróf Kakas nevű lova, lovagolta R. H. RichL IV. Gymkhana. 1. Bending Race (hölgyek): I. Andrássy Katinka grófnő. 2. Nemesíted Kiss Margit. — 2. Lloyd Lindsai Competition: 1. Ne­meskéri Kiss Margit. 2. Andrássy Klára grófnő. — Affinity Race: 1. Mayr Meinhoff báró. 2. Hoyos gróf. — 4. Stick and Ball Race. 1. Wenckheim József gróf. 2. Pailavicini György őrgróf. — 5. Jeu de Ear: 1. Andrássy Klári grófnő. 2. An­drássy Katinka grófnő. )—(A Ropenhágai kiküldetés. Május 31-étőI kezdődőiig nemzetközi labdarugó kongresszust tar­tanak a dánok szép fővárosában, Kopenhágában. Erre a kongresszusra minden a football-sporttnl foglalkozó számottevő nemzet elküldi megfelelő képviselőit. A Magyar Labdarugó Szövetség szintén elhatározta, hogy képviselteti magát ezen a kon­gresszuson, ami nagyon helyes és üdvös dolog, mert hiszen a football-sportnak bennünket is ér­deklő ügyei kerülnek ezeken az évenkint mindig más metropolisban megtartott összejöveteleken tár­gyalásra. A mód azonban, ahogyan ezt a képvi- seltetést a MLSz. elhatározta és meg akarja való­sítani, az azután tipikus tünete a szövetségben most uralkodó zavaros, fejtetőre állított helyzetnek. A legtermészetesebb és legegyenesebb dolog ugye­bár az volna, hogy kiküldik a szövetség elnökét, vagy alelnökét és minthogy ez urak egyike re beszél a magyar és német nyelven kivül más nyel­ven, ezen a kongresszuson pedig, — hogy a tár­gyaláson érdemileg is résztvehessenok, — legalább angolul és francziául kellene tudniok, tehát még egy olyan személyiség kiküldetése is észszerű volna, aki ezeken a nyelveken is beszél. Már most hogyan intézte el azt az egyszerű ügyet a Szö­vetség? ügy, hogy elhatározta a két idegen nyel­ven nem tudó elnök és alelnök kiküldetését, meg- toldta stílszerűen egy harmadik, idegen nyelvet nem tudó, — igaz, hogy ez Malaki, a Szövetség ügyeinek legfőbb intézője, — egyén kiegészítésével. Minthogy pedig ezt a lehetetlen határozatot szóvá tette néhány, a Szövetség bármilyen ostoba hatá­rozata előtt arezra nem boruló, szókimondó sajtó­orgánum és így a nagyközönség figyelmét felhív­ták erre a készülődő — enyhén szólva, — illo­gikus dologra, tehát kénytelen-kelletlen elha­tározták egy megfelelő nyelvismeretekkel biró egyén kiküldetését is, vagyis két ember helyett, négyet Ibiidének ki. Meg is állapodott a nemzetközi bizottság a legmegfelelőbb egyén,- V i d a Henrik kiküldetésében. Ebbe azután már belenyugodott volna a közvélemény is, bár észsze­rűbb, jobb és olcsóbb lett volna, ha csak az el­nök, Kárpáti és Vida mennek Kopenhágába. Igen ám, de közben kiütött a FTC.—MTK. közötti nyil­vános háborúság. Nosza, hamar éreztetni kell a hatalmon lévők haragját az ellenpárthoz tartozó VidávaL Lyjpezavonattó^ a Vida kiküldetését tározó döntést és az Uralkodó párthoz taríozó Lá-t zár József kiküldetését forszírozzák. A már meg­hozott határozatoknak ilynemű kidribblizésébo R ö- s e r A. Edvin, a MLSz. egyik érdemes alelnöke sehogy se akar belenyugodni és értesítette a Szö­vetséget, hogy lemond az alelnökségről, ha a régi jogérvényesen hozott határozatot megdöntik. Ez ä kopenhágai kiküldetés ügyének jelenlegi állapota. Csak arra vagyunk kiváncsiak, meddig fogják tűrni a Szövetség kebelébe tartozó komolyabb egyesületek a fejük fölé kerekedett dribbliző szö­vetkezett uralmát? .Vájjon nem elégelték-a meg már eddig is, hogy sportérdek helyett lépten-nyo- mon üzleti érdekekbe ütközzenek? )—( A jövő heti sport. Football. Május 29., csütörtök. Magyar Kupa 1912—13. évi elődöntő: MAC.—BAK. (Hungária-ut, d. u. }/i4); FTC.—MTK. (Hungária-ut, d. u. V26). Junius 1-én, vasárnap. MagyarKupa döntő: FTC.—MTK.—MAC.—BAK. győztese (Üllöi-ut, d. u. V26 órakor). Atlétika. Junius 1-én, vasárnap: BEAC. nem­zetközi (Üllői-ut vagy Lágymányos). Kolozsvári KEAC. II. osztályú és junior versenye. Temesvári AC. Délmagyarország kerületi bajnoksága. )—( Kupamórkő3ések. A FTC.—MTK. Ma­gyar Kupa elődöntő mérkőzés csütörtökön délután .V26 órakor a MTK. Hungária-uti pályáján kerül döntésre. Tekintve a mérkőzés előzményeit, min­den faktor a legmesszebbmenő intézkedéseket fogja tenni, hogy a mérkőzés lefolyását és reali­tását semmiféle külső körülmény se zavarja. A szövetség képviseletében lehetőleg egész elnök­sége és tanácsa jelen lesz a mérkőzésen, amelyre a pálya is nagyszabású biztonsági elő­készületeket tesz. A mérkőzés rendes baj­noki helyárak mellett kerül döntésre. A múlt csütörtöki mérkőzésre váltott jegyek e matchre érvénytelenek. — A MAC.—BÄK. Magyar Kupa elődöntő mérkőzésből az intéző-bizottság határo­zata szerint 30 perez még lejátszandó. Erre a 30 porezre mindkét csapat ugyanabban a felállí­tásban köteles szerepelni, mint múlt csütörtökön. A mérkőzés a MTK. Iiungária-köruti pályáján a FTC.—MTK. match előtt délután VsB órakor kerül döntésre. A két mérkőzés egy jegygyei tekinthető meg. — Lane és Bródi nélkül veszik fel a FTC. és a MTK. csütörtökön délután a küzdel­met. A MTK. Lane hiányát a második csapat egy csatárának, Nagy Józsefnek beállításával iparko­dik pótolni. A FTC.-nek a csütörtöki mérkőzés meg lógja mutatni, vájjon Medgyessy mennyire tudja pótolni Bródit. — A csütörtöki kupa elő­döntő mérkőzés győztese vasárnap az Üllői- uti pályán játszik az 1912—13. évi kupa döntő küzdelméért. FŐVÁROS! ÜGYEK. X Elemi iskolai tanerők választása. A tariács a főváros elemi iskoláinál megüre­sedett igazgatói, tanítói és tanítónői állásokra a következőket választotta meg: Harminczhárom igazgatói állásra: Reioinger Gyula, Cavallóni Pál, Harangozó Károly, Viola Lajos, Zsadányi Ferencz, Bursics Ernő, Ko- váts Béla, Biró Samu, Rozsdca Géza, Konkolyi Jó­zsef. Nagy Ede, Barna Jakab, Szilágyi Rezső, Ke­mény Simon, Búza János, Ember Sándor, Faller Jenő, Horváth M. János, Zänker Ferencz, Romhányi Sándor, Bállá László, Rácz Jóizsef, Krén József, Barton Imre, Kéméndi Rezső, Alapi István, Háda József, Kolbe Antal, Pogány József, Kovács Miksa, Imrey Árpád, Juhász Béla, Sándor Péter. H a r mi n c zny ol ez tanítói állásra: Sa- lacz József, Séber Béla, Lestyán Lajos, Speciiír Zol­tán, Krajcsik László, Fekete György, Veér Rezső, Kaplonyi Zsigmond, Kiss János, Kovács Nándor, Ke­lemen Ferencz, Fischer Miksa, Nemes Lipófc, Randi Árpád, Fehér Elemér, Sommer Gyula, Szűcs Zsig- mond, Geréb Noé, Földes Károly, Georgi József, Wanicsek Rezső, Szelényi Imre, Tóth István, Ba- csinszky Alajos, Virág'h István, Folláth István, Goda Gyula, Hübschl Imre, Németh Károly, Kann Vilmos. Székely Antal, Balog József, Papp Gyula, Tarján Ferencz, Kiszler József, Tordai Ferencz, Varsányi Endre, Bertalan Vinczé. Az iskolai növény kerthez szervezett igazgatói állásra: Varga Márton. Negyvenöt tanítónői állásra: Kovács Aladárné, Held Izabella, Triebler Sarolta, Sárkány Marianne, Gönczi Gézáné, Mihály Edit, Grünwald Róza, Moldoványi Etel, G ermann Irma, Läufer Berte, Sátor „ Geafej* . Kemény Lni®. GoMcwi ßeiöett éli föl noíár SMüm-ie igyék ha rossz a gyomra« Figyelem I aSWiSUJSS Aranka, Németh Ilona, Piliitz Irma, Nagy Erzsébet, Rákos Mária, Salamon Regina, Kálmán Margit, Bol- váry-Zahn Mária, Böschatt Teréz, Főmmel Erzsé­bet, Kempis Mária, Komáromy Katalin, Lajos Ida,- Szende Hermin, Szipőcs Mária, Kempelen Korné­lia, Kados Aladámé, BelicZa Bella, Pár­kányi Aranka, Perczel Margit, Szontagh Borisba, Timkó Éva, Janisch Katalin Armbruszter Gabriella, Poór Hermin, Linhardt Hilda, Bethlen Teréz, Bics- key Mária, Kozák Margit, Pataki Dénesné, Telek Erzsébet. X A szombati záróéra. A Fővárosi Ke­reskedőkEgyesülete neviében KunZ József,' K r a e m © r József dr. és Vértes Emil ma meg­jelentek a polgármester előtt és felhívták figyel­mét arra, hogy az! üzleti záróórára vonatkozó tör­vényjavaslatban azl utolsó pillanatban oly módosí­tást eszközöltek, mely szerint az üzletek Budapesten szombaton este 10 óráig nyitva tarthatók. A küldöttség utalt arra a megállapodásra, amely 1911. év tavaszán éppen a polgármester kezde­ményezésére az összes főnöki és alkalmazotti egyesületek között létrejött, mely szerint szom­baton az üzletek legkésőbb 9 órakor zárandók. A Fővárosi Kereskedők Egyesülete éti okból arra kérte a polgármestert, hogy a fő­város közönsége nevében sürgős felterjesztést in­tézzen a kereskedelmi miniszterhez abban az irány­ban, hogy szombaton az üzletek legkésőbb 9 órakor zárassanak. A polgármester a küldött­ségnek adott válaszában kijelentette, hogy a kí­vánságot a maga részéről jogosnak tartja és még a mai tanácsülésből sürgős felterjesztést fog a 3elvett értelemben a kereskedelmi miniszterhez in- téatetni. Kilátásba helyezte továbbá a polgármes­ter, hogy a főváros országgyűlési képviselőit is felkéri e jogos kívánság támogatásira. X Jóváhagyott hitoktatási segély. A közgyűlés a kőbányai izr. hitközség ré­szére az 1913. évre 2500 korona hitoktatási se­gélyt szavazott meg. A közgyűlés határozatát a belügyminiszter ma jóváhagyta. X A titksa szülésznők ellen. Egyik ke­rületi elöljáróság a belügyminiszter rendelete ér­telmében hirdetéseknek engedély nélkül való köz­zétételével és szülőnőknek engedély nól-i kül lakásába fogadásával elkövetett kihá­gás miatt elmarasztalt egy szülésznőt, Ennek a kihágiási ügynek harmadfokú elbírálása alkalmából a belügyminiszter kérdést intézett, vájjon a ható­ság a lapokban szülésznők által közzétett hirde­tés esetén valamennyi ellen kivétel, nélkül, vagy csupán följelentésre tesz-e eljárást folyamatba? A1 kerületi elüljárók a felhívásra tett jelentésükben most előadják, hogy a kihágási eljárást, bármi- kép is jut tudomásukra, kivétel nélkül minden egyes esetben megindítják. X Hagy Kristóf a Városligetben. Hüvöa László szobrászművész a székesfővárosnak adomá­nyozta nagy Kristóf czimü szobrát. A főváros ille­tékes bizottságának javaslatára a közgyűlés elha­tározta, hogy a szobrot a Városligetben a Mű­csarnok mellett állítja fel és a felállítás költségeire 1900 koronát szavazott meg. A belügyminiszter a határozatot jóváhagyta. X Házalás — faszénnel. A tüzelőanyag áru­sításáról szóló szabadj’rendelet határozmányai a faszén árusítására és szállítására te1 kiterjednek. Ez kimondja, hogy a faszenet séta szabad saállitóbárcza nélkül a megrendelőkhöz szál­lítani s a szabályrendeleti határozmánvok meg­tartásának ellenőrzésénél segédkező rendőrközegek azokat a kereskedőket, akiket e tilalom áthágá­sán rajtakapnak, tiltott házalás miatt följelentik« Egy budapesti ezég, mely a főváros területén különösen faszénnagykereskedést üz, sérelmesnek tartván a faszénnel való kereskedésnek étit a meg- rendszabályozását, kérte a tanácsot, hogy a fa- szénárusitást kapcsolják ki a szabályrendeletből s intézkedjék, hogy azután tiltott házalás miatti se vonják felelősségre, mert szerinte a leginkább ipari czélokra és vasalásra szolgáló faszén szo­rosabb értelemben tüzelőanyagnak nem minősíthető* azzal pedig, hogy viszontelárusitóinak, ámbár Bzál- litdbárcza nélkül, de szóbeli megállapodás folytán iwgepel gsipk lÉteifei fcffiátííst ma kösfcft leír

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék