Magyarország, 1913. december (20. évfolyam, 284-308. szám)

1913-12-06 / 288. szám

12 Budapest, 1918. szombat, deczemoer 6 KÖZGAZDASÁG. Az országos SsaromfákiáSlifás megnyitássá ^ Saját tudósítónktól. — Budapest, deczember 5. Ma délelőtt nyitották meg a Baromfitenyésztők Országos Egyesülete által a városligeti Iparcsar­nokban rendezett országos baromfi-, Mzinyul- ég galambkiállítást. Az egyesület vezetősége részéről Teleky Jczssfrté grófné, Pirkner János or­szággyűlési képv., alelnök, Jandaurek Vincze ügyvezető-alelnök, .Winckler János titkár, az OMGE részéről R u b i n e k Gyula igazgató és Konkoly-Thege Sándor dr. titkár, a Magyar Gazdaszövetség részéről H orváth. János dr., aki egyúttal a Magyarországi Szövetkezetek Szövetsé­gét is képviselte, a főváros képviseletében Fol- kusházy Lajos tanácsnok jelent meg a meg­nyitáson. A vidéki gazdasági egyesületek titkárai, valamint a kiállítás csopoitbizícsain és rendező- biaöttsági tagjain kívül ott voltak még R :í c z István dr. udvari tanácsos és W e 11 m a n n Osz­kár, az állatorvosi főiskola tanárai, Baráthosy Porzsolt Ernőné, a Házinyultenyésztők Orszá- gcs Szövetségének elnöke, Nick Ede m. kir. ud­vari tanácsos, kor. urad. nyug. jószág igazgató, Makfalvay Géza főispán, Koppély Géza földbirtokos, Harsányi Oszkár és Jeszenszky Pál királyi tanácsos, a Magyar Mezőgazdák Szö­vetkezetének igazgatói, Rácz Istvánná, Leiden­frost Aurél, Serbán János, Szomjas Lajos és Darányi Béla miniszteri tanácsolok és még igen sokan közgazdasági éa társadalmi életünk ki­válóságai közül. Ghillány Imre báró földmivelésiigyi minisz­ter, a kiállítás fővédnöke Bartóky József, Kazy József és Ottlik Iván földmivs’jéaíigyi^államtit­károk kíséretében érkezett a megnyitó ünnep­ségre A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete részéről Teleky Józsefné grófné elnök üdvö­zölte a minisztert s megköszönte neki, hogy a védnökséget elfogadta, örömmel jelenti, hogy a kiállítás milyen nagyszabású és hogy az egyesü­letnek több mint h á r o m e z e r iajbaromfit sike­rült a kiálülázra felhozni. G h i J1 á n y Imre báró íöldmiv elég-ügyi miniszter köszönetét mondott a szives üdvözlő ért. Utal a külforgalmi statisztika adataira, melyből meg.üla- pitható, hogy a baromfitenyésztésből származott levétel milyen jelentős tényező az ország anyagi fellendítésében. A kiállítás rendezésével az egye­sület bebizonyította, hogy milyen üdvös működést fejtett ki már óidig is a baromfitenyésztés előmoz­dítása körül. Kiemeli, hogy a baromfitenyésztés főleg kisebb exisztencziák boldogulását van hivatva előmozdítani, ezért a iöldmivelssügyi kormány a jövőben ja minden tőle telhetőt el fog követni ezen fontos közgazdasági ág f? Tesztem érdeké­ben. Szerencsét kíván az égyesiiletnek további munkájához s a kiállítást megnyitódnak nyilvá­nította. Ezután a miniszter az egyesület vezetőség ének kalauzolásával alaposan megszemlélte a kiállítást, különösen megnyert® tetszését a vidéki gazdasági egyesületek gyűjteményes c&oportozati. A Házinyul- tenyésztők Országos Szövetségének kiállítása a Co- lumfcai posiagalamb sportegyesület kiállítása, a Székesfőváros közélelmezési üzemének pavilonja, melyben a kö-ségi élelmiszsrárusitásának baromfi­osztályát mutálják be. Nagyon tetszőit a miniszter­nek a vadkiviteli társasig gyűjteménye és az állat­orvosi főiskola baromfibetegségoket feltünteiő ta­Harcz a tüdövész eilen. Ritka ma már az olyan család, melynek egyik-másik tagját ne a tüdővész vitte volna sirba. A milyen régi az emberiség, annyi idő óta folytat ádáz harcot ezzel az alattomos ellen­ségével, anélkül, hogy sikerült volna az ember­nek a döntő csatát elnyernie. Előrehaladott tüdővésznek nincsen orvossága. Mégis voltak már esetek az ellenkezőjére; de csakis abban az esetben, mikor még a betegség kifejlőben volt. A tüdővész könnyen elárulja magát és ha valamely hurutos bántalom nem csökken, il­letve köhögés nem szűnik, ilyenkor nagyon elfivivvázatosnak kell. lennünk MAErYABOESZÁCr nulságos kiállítása. Alaposan megszemlélte a gép és eszközkiállítást is, majd a látottak fölött ismé­telten teljes megelégedését nyilvánította. A kiállítást a nagyközönség deczember hó 8-ig bezárólag lítogathatja. Minden belépő láto­gatói jegye alapján résztvesz a kiállítás területén rendezendő tárgy-sorsjátékban is, mely naponkint délután 6 órakor kezdődik s mely alkalommal élő baromfiakat és baromfitenyásztssi czikkeket sorsol­nak ki a közönség között. A székesfővárosi isko­lák, közintézmények ás állami hivatalok alkalma­zottai ci oportos jelentkezés esetén kedvezményes beláptidij mellett nézhetik meg a kiállítást. A Hitelbank uj palotája. A Magyar Általá­nos Hitelbank aj palotája elkészült. A Józ&ef-tér, a Dorottya-utcza és a Wurm-utoaa által alkotott telektömbön épült hatalmas palota a főváros egyik legszebb épülete. Nemcsak a Hitelbank, do a bank érdekeltségéhez tartozó néhány vállalat is az uj palotába költözik, amely négy esztendő alatt ké­szült el. A Magyar Általános Hitelbank helyiségei e hó 8-án nyílnak meg az uj palotában. Ma délután • meghívott vendégek nézték meg az uj bankpalotát, (amelynek belső berendezése a nagy arányai egy­formán keltettek meglepetést. Gazdák a magyar ipar mellett. A Ma­gyar Gazdaszövetség hivatalos lapja, a «Gazda­szövetség» legutóbbi számában arra hívja isi a gazdaköröket és szövetkezeteket, hogy a kará­csonyi bevásárlások alkalmával magyar gyárt­mányú tárgyakat vásároljanak. Kifejti, hogy an­nak a harcZnak, amely a gazdák és merkantilis­ták között a mezőgazdasági termelés védelme tárgyában folyik, nem szabad oly hatással lennie,’ hogy a gazda-közönség akkor, amikor mint fo­gyasztó jelentkezik, a külföldi piacsokat helyezze a belföldiek elébe. ffiEagyar vetőmag Szerbiában. A szerb kor­mány Budapestre küldőit egy megbízottat, hogy a magyar földmivelssügyi minisztérium közbenjöit-é- vel vetni való búzát vásároljon Magyarországon. A szerb kormány küldötte a legjobb vetőmagot vá­sárolja, mert ezzel akarják megjavítani a szerb búzatermést. i Nagyvárad a fa-kartól ellen. Nagy­várad ró) jelentik: Nagyvárad város iarácsa a nagyváradi tüziíakariel letörésére már régebben elhatározta, hogy megfelelő mennyiségű olcsó tűzi­fát szerez kari-elen kívül álló ezégtő! és azt a vételár és költségek visszatíriléce mellett a város közönségének rendelkezésére bocsátja. A bibar- dobresti iatermelőktől tényleg be is szerezte a tűzifát, amit a közönség gyorsan szétkapkodeít. A város faüzlete olyan virágzónak bizonyult, hogy a tanács tegnapi ütésén elhatározta, hogy most na­gyobb mennyiségű tűzifára kér be ajánlatot a bihűr- debrésti iatermelőktől, akik méterenként 1 korona 30 fillérrel olcsóbban adják a fát a karte! által felsrófolt árnál. A tanács egyelőre 500 Vaggon tűzifát köt le, ami megfelel 1G5.000 koroná­nak. A nagyváradi tüziíakercsksáőknek persze nem tetszik a város faüzlete és beadványnyal fordul- j tak a tanácshoz, amelyben ajánlatot tesznek, hogy j hajlandók a város által megjelölt ezégtő! a tűzi­fát beszerezni -és ugyancsak a város által meghatá­rozott áron eladni. A tanács azonban a beadvány felett napirendre tért és megmaradt határozatánál. Az OMKE nagyváradi fiókja tegnap esti értekez­letén elhatározta, hogy a tanács határozatát m-egfe- lebbezi a közgyűléshez. A közgyűlés pedig, ha a felebbezés odakerül, valószínűleg nem fog a fa- kartel pártjára állani, hanem támogatni fogja a ! Ne várjunk ölbe tett kézzel addig, míg a baj magától megszűnik és ez a jobbik eset, hanem folyamodjunk egy oly szer használatához, melynek sikere kétségtelen. Ilyen szer a Siro- lin „Roche“ ezt a legelőkelőbb orvosok rende­lik nap-nap után. Ezzel a készjtménynyel kö­vetkezetesen használt kúra mindig a kivánt .eredménynyel jár. Megszűnik a köhögés, a lég­zés szabaddá válik, a lelki levertség helyet ád az életörömnek. Aki eléggé óvatos és okos tud lenni, már a legkönnyeb természetű meg­hűlésnél a Sirolin „Roche“ használatához for­dul, kellemes ize miatt is igen kedvelik. Ét­vágygerjesztő hatása kiváló tulajdonsága, mert az elgyengiiit szervezetet közvetve erősiti. Az étvágy és táplálkozás fokozása különösen a fu­varost a fakartel ellem küzdelemben, mert ezzel a város lakossága érdekeit istápolja. Török kölcsön. Konstantinápolyból je» lentik, hogy a P -e r c e r-féle párisi bankárezég és a török kormány megbízottai között létrejött az uj török kölcsönre vonatkozó megállapodás. A megállapodás szerint a párisi ezég 5 százalékos kincstári utalványok -ellenében azonnal folyósít negyven millió frank kölcsönt s további ha tvanmilüó frankra opeziót szerzett- A czőg e híó 8-án egy millió török fontot fizet ki a török kincstárnak. Ipari alapítások Szerbiában. Belgrad* ból jelentik: A közgazdasági miniszter egy biz­tosító társaság alapítását hagyta jóvá. A társaság neve Jugoslovija s székhelye Bélgrá-d lesz. Részvénytőkéje 1,000.000 frank. A részvé­nyek jegyzése már megindult. A .Vencs-ác melletti Banja helységben márványgyár létesült. A vállalatba körülbelül 300.000 dinárt invesztáltak. A szerb iparkamara elhatározta, hogy Szalon!* k i b a n iparmuzeumot létesít, amely szerb ipari czé’okat fog szolgálni. Itt említjük meg, hogy egy szerb hajó3társaság több személyszállító- és uszályhajót rendel. A szállítási feltételek között az a kikötés is szere­pel, hogy belföldön kell elkészíteni a hajókat. Ä társa-,ág kölcsön utján akarja megszerezni a ha­jók építésére szükséges összeget. A Hungária Bank és a Kassai Jelzálog­bank. A_ Hungária Bank részvénytársaság, buda­pesti intézőt és a Kassai Jelzálogbank részvény­társaság (a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank affi- láli intézete) kassai intézet, az utóbbinak nagy- mihá-lyi fiókint-ézetét Zempléni Takarékpénztár részvény társaság ezég alatt 500.000 korona alap­tőkével részvénytársasággá alakította át és az uj intézetet együttesen affiüllta. Az uj intézet elnö­kévé Sztáray Sándor gróf nagymihályi föld- birtokost választották meg. Fizetésképtelenségek. A bécsi Kreditoren­verein a következő iizetésképtelsnségeket jelenti: W e i s z Antal, szőnyeg-kereskedő, Budapest, Viár czi-körut 17.; Braun Rezső, Budapest, Aradi- utcza 31.; E-önig Mariska, Budapest, Andrásgy-ut 50.; Szőke Ödön, rőföskercskedő, Szatmár; Bod- via János, Debreczlan; Varga K-árolyné, Szeva. A Neue -Wiener Kreditoren verein a következő íizöt-éalíéptelenságeket jelenti: Dembicz Nótán, edény-árus, Budapest; L-ehoczky János, szabó, Kassa; iíj. Hrubeca Vendel, Marosludas-; S c heer Antal, Sásd; Csizmadia József, Marczali; Sul- zer Vilmos, szabó, Kővágódra; Stahora Zsig- mond, szabó, Beregszász; M i k o v i t y Koszta, Baia; Fehér Lipótné, konfe-kezió- ée divatárus, Kaposvár. Uj Kör os-bid, Nagyváradról jelentik: Az aradi W-eitzer-czég által negyedmillió költséggel épült harmadik Kőrös-vashidnak tegnap volt az ünne- piís fölavatása. Az uj hídnak a város szempont­jából az a fontos jelentősége van, hogy egy uj városrész kialakulását teszi lehetővé. Az uj vas­iaddal megnyílt az átközlekedő ut Debreczen és Arad irányában az Alföldre. — Ä fölavatáson a kereskedelmi kormányt Éltető Ákos műszaki ta­nácsos képvisel te. Törvény a rnagánalkamazottakról. A Ferencz József-kórházi választás, amely a radikális párt győzelmével végződött, most már a győzelem jelentőségének méltatására, a radikális pártot al­kotó ö ezes szervezetek bevonásával, nagygyű­lést rendez. A nagygyűlés tárgya lesz a magán- alkalmazott törvény megalkotásának sür­getése. berkulotikusoknál rendkívül fontos. Már rövid használat után ellenállóképességet ad a szer­vezetnek és ezt a légzőszervek sokáig meg is őrzik. Tehát bizonyos mértékben a Sirolin „Roché“ tartós hatású. Hogy milyen értéke van a Sirolin „Roché“- nak, az tényekkel bizonyítható, nem kevesebb, mint 300 utánzata van forgalomban és ezek nagyrészt hasonló hangzású nevet viselnek, de összetételüknek milyensége messze elmarad .íz eredeti mögött. Vásárlásnál éppen azért hang­súlyozva kérjünk Sirolin „Roche“-t és ne en­gedjük magunk más készítmény vásárlására ávenni, mert a Sirolin „Roche“ a tudomány mai álláspontja szerint a leghatásosabb szer a tüdőbajok és tuberkulózis ellen.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék