Magyarország, 1914. december (21. évfolyam, 307-336. szám)

1914-12-22 / 328. szám

Budapest, 1914. kedd, december 22. 9 MAGYARORSZÁG — A magyar békevázák sorsa. 1913. tava­szán az Országos Magyar Iparművészeti Tár­sulat pályázatot hirdetett annak a négy mo­numentális majolikavázának a tervezetére, amelyeket a magyar állam ajándékképpen ajánlott föl a hágai békepalotának. A béke­palota költségeihez t. i. — mint ismeretes —■ minden kulturnemzet hozzájárult, hiszen még néhány évvel ezelőtt á nemzetek legszebb re­ménységüknek jelképét látták ebben a palo­tában. Mindegyik ország nemzeti iparával lett volna képviselve: az olaszok márvány- munkákat, az angolok üvegképeket, az osztrá­kok bronz világító-testeket, a franciák go­belineket adtak, Magyarország a már emlí­tett négy majolika-békevázát. A pályázatot Sikorski-Zsolnay Miklós férve, nyerte meg és ennek alapján a pécsi Zsoluay-gyárnak immár világhírű műhelyében a vázák a napokban el is készültek s most a Z olnay- gyár nem tudja mit kezdjen a búkévá- z á k k a 1. — Diszkard Hindenburgnak. Frankfurt virosa elhatározta, hogy diszkardot nyújt át Hindenburgnak. Halléban Hindenburg-alapot létesítettek a keleti had­sereg számára. • — Levél az orosz fogságból T Szemere Pál ismert fővárosi füszerkereskedő még julius végén bevonult csapatához, a székes- fehérvári 69. gyalogezredhez. Eleinte gyakran írogatott hozzátartozóinak, szeptember 5-étől azonban semmi életjelt nem adott magáról. Családja imár-már megnyugodott abban u tudatban, hogy hozzátartozójuk hősi halált halt. Szemere Páltól most nagysokára Sza- markandból egy szeptember 9-érői keltezett levél érkezett háza, amelyben tudatja, hogy orosz hadifogságba került és jól bánnak vele. Az elveszettnek hitt katona levele ter­mészetesen nagy örömet kellett nemcsak a család, d, de széleskörű ismerősei körében is. — Földrengés Zsolnán. Már jelentettük, hogy Ruttkán tegnap éjjel földrengés volt. azt közlik velünk, hogy a 19-éről 20-ikára hajló éjjel I óra 28 perckor Zsolnán is éreztek mintegy tiz percig tartó hullámos föld­rengést, amelyet erős földalatti morajlás kí­sért. A földrengés 2 óra 20 perckor megis­métlődött, de gyöngébb alakban s a harma­dik rengés 4 óra 40 perckor volt érezhető. A tárgyak csörömpöltek a rengés hatása alatt, a lakosság ijedten ébred föl álmából, de ko­molyabb baj nem történt. — A nagyszőllősi polgárőrség. A Nagyszől­ősön megalakult polgárőrség első volt az országban, amely jóváhagyott alapszabályaival működését 220 taggal szeptember 8-án megkezdette. Az őrség tagjai katonai szolgálatra menvén, létszámuk ma .165 pol­gárőrre apadt. Becsky Emil főispán a vármegyei tisztviselőkkel megjelent a 100-ik őrségen s meg­köszönve a haza és vármegye szolgálatában téti működését, kitartásra buzdította a polgárőröket. Pöschl Ferenc áll. főerdőmérnök, főparancsnok és Hesszerestéin Károly gróf másodparancsnok köszön­ték meg az üdvözléseket. — Érdekes végrendelet. Érdekes végren­delet érkezett. Szabadka város tanácsúhoz. A rendelkező S k u b 1 i c h Jenő özvegye, egy dúsgazdag zalaegerszegi úrnő, aki Szabad­káról származott Tuladunára. Az elhunyt urinő szabadkai birtokainak egyreszét a gaz­dag alföldi városra hagyta, még pedig úgy, hogy annak élvezete csak a j ö vő század­ban vehesse kezdetét. A végrendel­kező mindenekelőtt meghagyta, hogy az ő és férje szivét spirituszba tegyék és egy ólom- dobozzal bélelt szarkofágban őrizzék. Négy­száz koronás mise-alapityányt tett, de ez halála után 100 évig kamatoztatandó s csak azután mondják el az első misét a besnyői templomban. IIusz íróid kökényesmindszenti földjét halála után 50 évre kell eladni. Ekkor a vételár 100. évig tőkésítendő. A fölszaporo­dott összegből Szabadkán magasabb iskola létesítendő,'amelyben két fiút cs két leányt ingyenes ellátásban kell részesíteni. Szabad­kai birtokából négyezer korona halála után 100 évig tőkésítendő s abból meuhelyet kell építeni az aggok számára. Szabadkai telkét 30 évvel elhunyta után szabad csak eladni s az eladási árból 8000 korona addig kama­toztatandó, amig 'a töke kétszázezer koronára1 nem rúg. Ezt az összeget rokonainak szánta. Végrendelete végén bocsánatot kér gyerme­keitől, hogy az apai és anyai vagyont csak 204.000 koronával birta gyarapítani. — A magyar katona büszkesége. F. S. kiadóhivatali tisztviselő, aki most az északi l harctéren küzd, egy barátjának Miskolcra a következő levelet irta : Hej, cimbora, de megváltozott minden, rövid pár hét alatt. Emlékszel-e még vitatko­zásainkra a Korona márványasztalánál ? Visz- szaemlékszel-e még rám, gondolkodásmódom­ra, elveimre? Elhiiméd-e, hogy a villamos- csengő okozta zajra összerezzenő, az életharctól ípegtépett idegzetű barátodnak még a szempil­lája sem rezzen, mikor a harminc és felesele eget-földet rázva, „dolgoznak“. Orosz föld nyomorult falujában, ütött-kopott parasztvis­kóban, — gyertya világit e sorok megírásához. Künn az egész vonalon folyik a munka, hol­nap biztosan előbbre megyünk ismét néhány kilométerrel. Öregem, nyitott szemű embernek ismersz és Ítélőképességemben is bizhatsz; kell, hogy megírjam neked : Légy büszke arra, hogy magyar vagy! A németek lehetnek szerencsésebbek azzal, hogy világraszóló diadaloknak részesei, de itt, mint jól megnéző és felfogóképességű ember mondom : katonája nem ér fel a mienkkel. Nem hiszem, hogy a világ bármely nemzeté­nek legyen olyan katonája, mint a raagyay baka. Módomban van megfigyelni a monarchia többi nemzetiségeit és itt — bizony mondfm — talpig levetkőzve, kulturmázmentesen állunk egymás mellett: a legértékesebb, a legkultur- képesebb faja a monarchiának a magyar. Mindegyike hős. Hogy harcolnak, hogy tűr­nek el minden fáradságot és milyen fegyelme­zettek, csak az hiszi el, aki látja. Mint egyént, engem nagyon érint, hogy enyéimtől már annyi ideje távol kell lennem. Mint embernek, felette fáj az embertársaim vére hullása, de mint magyarnak „mindent“ megér a tanulság, öregem, e „tabula rasa“ után egy egészen más világnak kell jönnie. — Levelezés a Franciaországban inter­nált magyarokkal. A Franciaországban inter­nált magyar alattvalókkal közönséges nyitott levelek és levelezőlapok az internáltak leve­lezésére általában megállapított feltételek mellett válthatók. A kereskedelemügyi mi­niszter ennélfogva hatályon kívül helyezte azt az előbbi intézkedését, hogy a magyar szent korona területén internált francia alatt­valóktól semminemű küldeményt felvenni és részükre kézbesíteni nem szabad. Az itt in­ternált francia alattvalók a magyar posta szolgálatait ugyanolyan mértékben vehetik igénybe, mint a többi internált, azzal a kor­látozással azonban, hogy a Franciaországgal való forgalomban csak közönséges nyitott levelek és levelezőlapok válthatók s egyelőre sem ajánlott küldemények, sem csomagok és pénzeslevelek vagy postautalvánvok néni küldhetők. — A lengyel nemzeti tanács. B é c s b ő 1 jelentik : A lengyel legfőbb nemzeti tanács el­nöke, Jaworski lovag képviselő, levelet in- j lezet Leo dr.-hoz, a Reichsrat lengyel klub- j jának elnökéhez, amelyben a lengyel képvise­lőknek egy gyűlésre való egybehivását kéri . olyan összetételben, amint a képviselők ez év > augusztus 16-iki gyűlésen gyűltek egybe. A legfelsőbb nemzeti bizottság ugyanis, tekintet­tel az északi harctéren folyó eseményekre, el­határozta, hogy tevékenységét a lengyel ki­rályságra is kiterjeszti, csakhogy e határozat keresztülvitelét az összes lengyel pártok hozzá­járulásától teszi függővé. — Önkéntes ápolónői tanfolyam. A Nyo­morék Gyermekek Országos Otthonának és a Deák Ferenc szabadkőműves páholynak a Mexikói-utón lévő katonai kórházában tegnap fejezték be a Farkas Ignác dr. sebész- főorvos által vezetett önkéntes ápolónői tan- folyamot. A vizsgán az elnökség részéről báró Dániel Ernőné, dr. M edgy es Simon és dr. Szegvári László voltak jelen, a .Yprpskeresz­tet Széesy Arthur és dr. Juhász Mihály meg­bízottak képviselték. A tanfolyamot a követ­kező hölgyek végezték el: Abelsberg Ilka és Renóe, Aldor Frigyes né, Andorkó Mártonná, dr. Atlasz Gyulán!, Doroghy Berta, dr. Farkas Ignácné, Fischer Ilonka, Forgó Ilus, Fromm- né, Geszti Györgyné, Grüner Henrikné, Kern- stock Károlyné, Kovács Erzsi, Lencz Ilona, Lessner Gusztáváé, Liehtmann Miksáné, Med- gyes Böske, Meller Ernőné, Nemes Böske, Po­litzer József né, Reik Anikó, Salgó Margit, Soltész Piroska, dr. Somogyi Mahóné, özv. dr. Schermann Adolfné, Streicher Henrikné, dr. Szegvári Lászlódé, Szegvári Adél és Ella, Teasdale Mdlla, Tedesco Lilly«, dr. Thein Já- nosné, Widder Jolán, dr. Wirkmann Józséf- né, Wormser Henrikné. Az elnökség nevében báró Dániel Ernőné mondott köszönetét dr. Farkas Ignácnak sikeres fáradozásáért. — Férjét gyilkolta meg. Kaposvárról je­lentik : T a b községben borzalmas gyilkossá­got követett el a római katholikus iskola tanítójának neje, P o 1 g ár Karolin, férjezett Viscet Károlyné. Fejszecsapásokkal meg­gyilkolta férjét, A meggyilkolt férfi mellett találták hörögve és kötelekkel kissé meg­kötözve a tanító feleségét és ez mindjárt gya-< nut ébresztett. Rögtön vallatóra fogták az asz- szonyt, aki végre megvallotta bűnét. Rögtön: letartóztatásba helyezték. A tanító feleségétől elválva élt és alig néhány napja, hogy. ki­békültek. — Tizenhétéves sebesült katona. Egerből jelentik: A most katonai kórháznak beren­dezett egri érseki rezidencia parkjában dél- előttőnkint egy hórihorgas káplár mellett ott sétálgat egy 17 éves, sebesült katona, aki nagy, faggatásra elmondotta, hogy Pál Péternek hív­ják és feldebröi születésű. Mikor a testvér­bátyja harcba indult, addig rimánkodott szü­leinek, amig megengedték neki, hogy önként jelentkezzék. Rövidesen az orosz harctérre került, ahol a jobbtérdébe srapnelgolyót ka­pott. Több hétig Krakóban feküdt, most azon­ban már annyira megjavult az állapota, hogy rövidesen visszamehet a harctérre. Ha kér­dezik tőle, hogy tett-e kárt a muszkában» j büszkén feleli: Kilőttem vagy kétezer töltényt; | hogy hány muszka kapott belőlük, az taz ő I dolguk. Az érseki kórházba egyébként a minap a posfa valahonnan Paíócországből a követ­kező címzésű levelet hozta: N. N. rehomás katonának, Eger, rézéivé spitálv, érseki i parókia. I — Gyászrovat. Özvegy Földvári és Beraáth- falvi F ö 1 d v á r y Miklósné, született Kappel Mal­vin e hó 20-án, vasárnap Budapesten hetvenötéves ! korában meghalt. Temetése e hő 22-én, kedden déf I után 3 órakor lesz az V., Bálvány-utca 5. szám : alatti gyászházból az ágostai evangélikus vallás szer- | tartásai szerint. Az elhunyt matróna gróf Lónyay, | Menyhért, Magyarország egykori miniszterének nő- j vére volt. Föld vár y Elemér volt országgyűlési j képviselő az elhunytban édesanyját gyászolja. Kassáról jelentik: Kaminszky Sándor dr., a j kassai papnevelő-intézet tanára e hó 18-án Tállyán 10 éves korában elhunyt. — Elfogott ékszerrablók. Kalocsáról jelen­tik: A kalocsai Magyar Király-vendéglőben megszállt e hó 18-án Horváth Fábián fok­tői és Gindel Ferenc paksi halász, az utóbbi Horváth István néven. A szálló szobaasszo­nyának feltűnt, hogy a két vendég nagyon elzárkózott. Rájuk leseit és látta, hogy drága ékszereket rejtegetnek. A szálloda személy­zete értesítette a dologról a rendőrséget, amely nagy mennyiségű ékszert talált a két embernél. Az ékszerek legnagyobb része egy halasi ékszerész nevével ellátott dobozban i volt. A halasi rendőrség, a kalocsai rfeöd- 1 őrség megkeresésére közölte, hogy Halason az elmúlt éjjel csakugyan nagy ékszerrablás történt. Az ékszertolvajokat azonnal letartóz­tatták. Az ékszerek kutatása közben a ven­déglős kis leánya találta meg a legdrágább ékszereket tartalmazó kis zacskót abban helyiségben, amelybe a nevezettek pálinká- zás címén visszavonultak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék