Magyarország, 1926. július (33. évfolyam, 145-171. szám)

1926-07-15 / 157. szám

Budapest, 1926* július 15. csütörtök — -------r------ ■ III -------- ------------- ----------------1T— ■ Az Osztálysorsjáték mai húzásának teljes jegyzéke XVI. sorsjáték 4. oszt. 1. nap, július 14., szerda Saját tudósítónk közleménye lemondással fenuegetozlk a lengyel kormány Korlátlan felhatalmazást kér az elnök részére törráyerefü rentieletek hihocsátösára A szokott nagy érdeklődés mel­lett kezdték ma meg a Pénzintézeti Központ Osztálysorsjáték osztá­lyának Dorottya ucca 2. szám alatt lévő húzási termében a XVL sors­játék 4. osztályú húzását. A szeren­csekerekek megforgatása után minden nagyobb izaglom nélkül a megszokott nyugodtságai húzták egyre-másra a kis és a nagy nye­reményeket egész a déli óráig. A mai napon összesen 1000 számot húztak ki és folytatják holnap ugyanott reggel 9 órakor. A húzá­sok nyilvánosak. 250 millió koronát nyert: 39787. 59 millió koronát nyert: 22565. 30 millió koronát nyert: 48217. Í0 millió koronát nyertek: 11860 45054 71731. 5 millió koronát nyertek: 27312 28946 39505 48369. 3 millió koronát nyertek: 17239 24182 53924 25343. 2 millió koronát nyertek: 7176 9020 16435 19408 19763 21402 21974 24434 32459 33529 38724 39221 40025 48917 50280 50736 54353 55600 62578 64711 65253 65672 66651 69280 71684. 1,250,000 koronát nyert: 23 34 261 388 566 589 603 612 669 698 765 783 803 912, 915 932 1050 092 116 126 132 182 317 333 469 478 486 615 668 825 855 864 927 2037 052 233 317 320 597 681 813 849 947 3032 112 149 274 387 399 505 771 818 833 866 923 975 982 4092 094 107 185 285 429 438 449 502 515 562 673 709 731 5098 172 280 295 374 375 416 427 541 636 652 682 705 731 796 6386 449 524 571 603 664 767 820 838 867 887 7109 153 169 320 326 565 577 643 662 803 837 900 956 959 975 8017 035 169 196 319 358 418 459 470 599 678 688 738 739 958 9189 200 215 219 349 433 738 875 905 931 10050 064 121 217 400 430 518 593 814 836 859 871 11098 141 192 239 246 253 393 399 417 441 461 526 623 680 681 713 782 12124 257 306 309 420 450 491 532 593 756 824 929 978 13178 209 402 405 406 493 552 557 607 693 786 828 926 988 14004 054 137 150 300 339 375 624 677 680 763 828 845 858 973 15037 079 164 192 232 243 373 385 423 '483 484 613 833 906 16035 371 382 477 756 787 851 929 949 17053 081 300 304 524 780 794 18242 267 323 375 545 694 754 938 19070 139 178 248 253 290 324 339 635 936 20230 308 369 421 543 584 629 646 711 891 21010 041 072 209 247 610 658 742 754 820 912 973 22180 201 215 279 404 454 478 486 491 644 715 746 749 864 895 988 23069 185 406 459 493 502 531 827 986 24056 075 098 152 185 366 490 588 616 806 810 937 978 25024 063 110 176 247 254 441 490 779 870 899 937 26078 OSI 142 199 279 340 381 410 477 489 502 574 658 684 685 706 818 829 930 965 966 27025 342 395 492 607 636 814 838 967 28005 038 097 236 320 345 369 376 380 637 743 -804 902 29071 080 115 141 189 222 225 381 495 561 562 675 845 30015 107 258 269 431 446 487 551 576 641 761 855 866 979 992 31009 114 218 220 260 261 278 576 619 648 745 812 32003 119 184 282 376 403 158 494 534 566 578 601 781 33027 066 073 162 214 225 276 304 314 345 363 556 557 567 583 646 658 685 699 752 909 34005 061 062 290 294 375 464 677 694 727 911 35096 136 244 250 277 290 311 Cí 426 580 742 806 857 934 957 36146 149 172 208 227 285 308 402 490 704 712 774 37069 127 308 317 320 435 542 570 649 749 955 998 38134 139 159 270 383 445 447 457 510 526 559 795 835 979 39065 182 184 207 223 616 795 841 850 923 951 995 16052 136 224 245 352 364 571 684 847 41023 031 133 177 197 240 320 425 481 557 583 672 690 710 833 903 912 980 42002 030 037 084 379 406 481 589 786 858 997 999 43035 192 233 244 321 389 417 422 427 428 709 713 721 954 968 981 44060 063 079 135 163 176 259 295 305 311 333 384 464 480 566 626 746 837 953 985 45087 135 146 181 183 272 276 382 404 485 575 593 659 699 758 869 46031 082 120 - 203 261 367 510 613 681 849 918 958 979 998 47013 083 310 382 389 441 528 567 780 837 873 901 988 48116 304 684 727 968 978 • 49226 261 412 712 807 935 50006 054 278 312 321 518 563 670 680 684 767 773 839 873 891 893 960 51151 252 344 403 475 722 770 860 865 926 52021 067 077 083 085 093 165 222 228 247 550 822 852 912 963 978 53169 239 270 287 412 417 515 518 557 560 698 699 739 863 870 883 906 932 ' " 54120 147 157 168 178 211 222 238 246 332 389 342 604 817 942 55056 068 072 249 253 348 402 446 564 565 579 620 830 970 56077 132 142 365 396 795 870 992 57077 089 188 213 220 401 403 412 442 454 528 655 693 748 955 979 58018 034 051 092 1 76 240 331 386 410 652 854 885 923 59053 194 280 424 495 510 657 666 690 749 845 878 60217 223 231 355 428 493 596 690 692 763 983 61013 020 059 158 322 387 443 447 561 562 586 633 655 667 672 771 774 946 62120 124 359 413 415 666 915 63073 124 237 389 470 482 542 655 884 915 943 961 964 973 975 993 64026 050 173 300 522 641 726 737 749 799 877 901 924 65099 153 160 167 203 215 222 318 328 331 548 551 633 639 801 928 66037 154 196 273 495 519 581 588 769 858 67041 074 082 121 166 184 278 298 307 367 371 577 588 668 755 850 862 909 934 68007 042 066 193 204 223 286 577 636 782 826 881 69035 188 296 511 518 524 553 565 571 575 670 688 768 852 937 996 "0008 034 211 231 306 323 692 770 859 869 928 944 71009 011 024 026 140 141 321 329 418 446 645 663 696 702 707 715 747 819 837 912 # Az esetleges sajtóhibákért fele­lősséget nem vállalunk. ¥ Osztálysorsjáték-ügyekben díjtalan felvilágosítással szolgál Glória Rt. Osztálysorsjegy Főárusítása, Budapest, VI., Andrássy út 16. A salátával kellemes módon ve­szünk fel magunkba egészséges táp­lálékot. Zöldsaláta a legjobb bőr­ápolószer, azért Kegyszer naponta salála« öregnek-fiatalnak egyaránt hasznos szokás. A salátát természetesen a legjobb hozzávalóval kellelkészíleni, akkor rendkívül egészséges, meri frissiiia vért és tisztítja a nedveket. Saláta, mayonnaise, máriás stb. készítésére legfinomabb oliva-ola- junkat és valódi borecetünket ajánljuk. Meinl Gyula Varsó, július 14. (A Magyarország külön tudósí­tójától.) Eddig símán haladtak az alkotmánymódosító törvényjavas­lat körül a tárgyalások a sejm köz­jogi bizottságában, de most ellen­tétek támadtak a felhatalmazási törvényjavaslatok körül. Bartel miniszterelnök 1927 december 31-ig általános felhatalmazást kíván, hogy a kormány javaslatára a köz­társaság elnöke törvény erejű rendeleteket boesáthasson ki. Ennek ellenszegült a közjogi bi­zottság azzal a megokolással, hogy az ilyen felhatalmazás nem von­ható bele az alkotmánymódosítás keretébe, hanem külön törvényja­Miskolc, július 14. (A 3Iagyarország tudósítójától.) Hetek óta ismételten szó esett ar­ról. hogy Abaúj vármegye főispánt székében változás áll be, amennyi­ben Rakovszky Endre főispán be­tegségére való tekintettel meg­válni óhajt megbízatásától. Be­avatott helyen ebben az ügyben a következőket mondották: — A jelenlegi helyzet az, hogy Rakovszky Endre főispán beteg, július 1-től a belügyminisztertől három hónapra terjedő szabadsá­got kapott. Távolléte alatt Szcnt- lmrey Pál, Abaú.i vármegye alis­pánja látja el a főispáni teendő­ket is. — Minden jel arra vall, hogy szeptember első felében sor kerül személyi változásra az abauji fő­ispáni székben, azonban az erre vonatkozó kombinációk ma még koraiak. A takarékossági elv érvé­nyesítése végett előreláthatóan megszűnik az abaujmegyei ön­álló főispánság és Abauj megye főispáni teendőit valamelyik szomszédos törvény­hatóság főispánja fogja ellátni. Ebből a szempontból a borsodi, a zempléni és miskolci főispánság jöhet számításba. Vannak, akik a Zemplénhez való csatolást lanszi­(A Magyarország tudósítójától.) Kedden délután a Várból és a Hű­vösvölgyből vízellátási zavarokat jelentettek a fővárosi vízmüvek igazgatóságához. A zavarok több ponton, szórványosan jelentkeztek, tegnap délután az volt a helyzet, hogy ahol mutatkozott is zavar, csak a vízszolgáltatás némi csök­kenésében nyilvánult meg. A közönség egy része — abban a föltevésben, hogy a zavarok állan­dósulnak, a szokottnál erősebb mértékben vette igénybe a vízve­zetéket, mindenütt vizei gyűjtött, így úgyszólván félórák alatt fel­használta azt a csekély készletet, ami még rendelkezésére állott. A vízművek igazgatósága az első jelentés után munkába állította embereit, kedden este megállapí­tották, hogy úgy a Vár, mint a Hűvösvölgy felé több helyen cső­repedés történt. A javítási munka egész éjjel tartott. Ma délelőtt a Vár vízszol­gáltatása ismét megindult, s a déli órákban a Hűvösvölgynek a vaslat kell rá. Mikor így fordul­tak a dolgok, a miniszterelnök haj­landó Volt a felhatalmazás határ­idejét négy héttel megrövidíteni, ezzel szemben • korlátlan felhatalmazást köve. telt a törvényhozás minden ágára nézve. A jobboldali pártok azt a feltételt szabták, hogy a kormány előre jelölje meg azokat a kérdéseket, amelyekre felhatalmazást kíván s amelyeket törvényerejű rendele­tekkel akar szabályozni. Bartel miniszterelnök nem tágít követe­lésétől s azzal fenyegetőzik, hogy a korlátlan felhatalmazás meg­tagadása esetén egész kabinetjével lemond. rozzák. Ez azonban aligha fog megvalósulni, mivel a közlekedés nagyon körülményes Abauj és Zemplén között. Maradna tehát hátra a borsodi és a miskolci meg­oldás. Mindez természetesen csak abban az esetben időszerű, ha a kormány nem rendeli el a választásokat. Választások esetén ugyanis alig intézheti egy főispán két törvény- hatóság választási ügyeit, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy néha két főispán is elkellne egy törvényhatóságban a kormány szempontjából credeményes vá­lasztás produkálására. Kikapcsol­va tehát az időszaki választás le­hetőségét, Rakovszky Endre távo­zása folytán. Abaúj megye élére vagy Bor­sod vármegye, vagy Miskolc város főispánját nevezik ki. Erre különben is már volt pre­cedens. hiszen Puky Endre annak idején egyszemélyben volt Mis­kolc város és csonka Abaúj vár­megye főispánja. Ha azonban Abaúj élére most mégis önálló főispánt neveznének ki, az általános felfogás' szerint egyet jelentene a választások kö­zeli elrendelésnek. központhoz közelfekvő pontjain Í3 megindúlt a vízszolgáltatás. Érdeklődtünk a vízművek _ igaz­gatóságánál a zavarok iránt, s kérdezősködtünk aziránt is, hogy mikorra remélhető, hogy a Hűvös­völgy és a Vár vízellátása teljesen normális mederbe kerül. Az igazgatóságnál megnyugtató kijelentéseket tettek. Az egész éj­szaka folytatott munka . eredmé­nye, hogy a meglepetésszerűen több helyen jelentkezett csőrepedé­seket kijavították anyira, hogy. a szerda déli órákban a vízművek a javított hálózatot ismét teljes üzembe helyezhették. Délután két órakor a Hűvös­völgy legtávolabbi pontjai még nem kaptak vizet, de ennek a za­varnak az eltűnése úgyszólván percek kérdése. A vízművek igaz­gatóságának közlése szerint a ma délutáni óráiban teljesen eltűnnek a vízszolgáltatásban jelentkezett zavarok. Aggodalomra tehát semmi ok nincs* Az abauji főispánság és a választ Ma délután teljesen eltűnnek a Vár és Hűvösvölgy vízellátási zavarai

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék