Magyarország, 1929. július (36. évfolyam, 147-171. szám)

1929-07-27 / 168. szám

8 MAGYARORSZAG SZÍNHÁZ Zilahy Lajos '■ új darabjával nyit az\ Andrássy úti Színház \ Zilahy La.ios gg.yfclvonásos dara-, bot fejezett be• ékva^^átfiSMiJtptta.- az 'Andrássy úti Színháznak. A kis szín­ház. amely a régi helyén folytatja működését, ezzel a darabbal nyitja meg új szezonját. A Zilahy újdonság­ban résztvp'sz.a színház társulatának Hagy -része., azonkívül több vendég. Az is lehetséges, hogy az Andrássy úti Színház egy-két hétig a 150. elő­dadás felé közeledő régi műsort játssza csúcsok azután kerül' a sor a legújabb műsor bemutatására. ! y # k. . Mi a szerepe a Magyar Színháznál Torday Ottónak? Néhány nap óta Torday Ottó is bejár a Magyar Színházba cs ott részt vesz átfolyó tárgyalásokon. Mint emlékezetes, Torday az Uj Színháznál volt figazató; majd amiko’- a bíróság Upor Jó­zsefnek ítélte az Uj Színházat, a Belvárosi Színház bérbevételéről kezdett tárgyaláso­kat; Annál. nagyobb - meglepetés volt fel­bukkanása, a Magyar Színházban. Arra vonatkozóan, hogy Torday Ottónak mi a (hatásköre -a Magyar Színházban, a követ­kező felvilágosítást kaptuk: J — A Magyar Színháznak három egyen- | Jogú társtulajdonosa van. Blumenthal Oszkár, Hegedűs József és Rács György. ;Az egymás között kötött szerződésük egyik pontja szerint joguk van magukat « közös direktóriumban képviseltetni, il­letve helyet tesitielni. y Torday' Ottó dr., mint Rács; György megbízottja, illetve helyettese vess részt, a tanácskozásokon. ]Az ö szerepe egyáltalában nem érinti Bródy István helyzetét, aki a színház mű­vészeti igazgatója. Itt említjük meg, hogy a 'színház'Móricz Zsigmondnák Hzépaszony kocsisa című darabjával akarja megnyitni kapuit, de a premier elé egyelőre akadályok tornyosul­tak! Móricz Z,sigmond ugyanis Fedők Sá­rival -akarja játszatni a Szépasszony ko­csisa női főszerepét, viszont Fedők a Ki­rály Színházzal szemben vállalt kötelezett­séget. Könnyen- lehetséges, hogy a. Szép­asszony kocsisa Fedákkal a Király Szín­házban kerül színre. Móricz Zsigmoud ez­| zel szemben beleegyezését adta, hogy a darabját a Magyar Színházban adják elő lés arról is szó van, hogy az .újdonság Berky Lilivel kerül bemülatóra a Mág</art Színházban*. , # •>Michael Curtizé nagy filipje szép sikert aratott Berlinben. Berlinből jelentik: A Noé bárkája. Micbael Curtiz nagy filmje általános tetszést aratott. A német közönség jól tudja, hogy a furcsahangzású név mögött Kertész Mihály magyar filmrendező rejtőzik. A.film bibliai és modern mi­liőben játszódik. Párhuzamosan lát­juk az ótesfanientnin csodáit megele­venedni é* a nagy világháború bor­zalmait. Kertész Mihály filmje rövi­desen bemutatóra kerül mint beszélő film. , , # Harmath Imre írja »A 32-cs baka va­gyok én!« című nyári revüt. Mint már megírtuk, a Nyári Operett Színház augusz­tus 8-án bemutatja A 32-es baka vagyok én című nyári revüt. Az ,újdonság szöve­gét és verseit Harmath Imre írja, míg a zenéjét Abrahám Pál és mások zenéiből, Szabolcs Ernő állítja össze. A revű egyik . jelenete azt mutatja be, hogy miképpen' veszik fel a Hortobágyon az angol és a németnyelvű bcszélőfümet. # A Hotel. Imperial operettváltozatá- nak bemutatója Béesben. Becsből je­lentik : A Jóban Sfra-üss T-h-eaterben» a jövő héten kezdődnek a próbák a Hotel Stadt Lemberg című darabból, amelyet Bíró Lajosnak Hotel Iinp.c- rial című drámájából 'vittek az ope- rettszínpádra. Gilbert. az ismert osztrák komponista szerezte az új­donság zenéjét. ; # Augusztus 6-án lesz a Magyar Színház új'csödtárgyalása. A törvényszéken ma tartották meg a Magyar Színházbérlő fit, esődügyének folytatólagos tárgyalását. Falus Elek iparművész kérte a csődöt és kérelméhez még négy hitelező csatlakozott.' A színházbérlők jogi képviselője azt tían- ’ goztatta, hogy • a vagyonmérleg még nem- készült el és ennek alapján kérte a tár­gyalás elhalasztását. A törvényszék a hi­telezők hozzájárulásával augusztus S ára tűzött ki új csődtárgyalásf. Kíhek, ti/ÉZSBBSÍS ' Fodor Elek színtársulata augusztus *27-;én nyitja meg a bajai színházi szezont. * Orosz Vilma és Feleki Kamii hosszabb Varieté szerződést kötöttek, amelynek ér­telmében a nagyobb- európai városokat fogják bejárni. ' * Josephine Baker Pásztor Árpád darab­jában fog fellépni február havában a párizsi Palaee revűszínbázban. ■\ • , . ' * Albert Bassermann a híres német szí­nész Hans Gobsch >Aufmarsch« című 1937-ben játszódó színdarabjában lép fel először az új szezonban. Színházi hírek A strand is jó! A szerelem is jó! 5e legjobb a Strandszerelem. Nyári Operett Színház (Városliget, Angol Park bejárata mellett). Olcsó, hűvös, kacagtató! A Belvárosi Színház új igazgatósága tagjai sorába szerződtette Keleti Lászlót a múlt szezónban feltűnt fiatal színészt. # Stephan Hoch az ismert színházi ember a Reinhardt-színházak helyettes igazga­tója lett. # Drégely Gábor és Lakatos László közös komédiája a ^Valaminek történni kell« a szezon derekán kerül színre az egyik buda­pesti színházban. * . A kassai Magyar Színház igazgatója drámai hősnőnek .szerződtette Torday Magda tehetséges fiatal színésznőt, aki az idén végezte a színiakadémiát, Mozik műsora- Astor Mozgó •(Akácfa utca 4,- Tehr J. 3i$-dl).: Sólyomszem Cl fej-v., Rod la Ro- :.«»$), A titokzatos kilene-tijjii (dztektív- ,dráma'. 7 felv.) ’— A nagy iyzprófrá (8 felv.. vTilliam Boyd) (5, VtS, ftfi)),. Fészek Mozgó (József körút,-70.: Tel.:' J. .$33—29): Oroszország (drámái, fii felv., ;pd§knil Januings)- — A vbéón-'fiaí: (7' felr., Buck Johnes) — Zigo/ó, a dfüektívkirály (yígj., ',7»felv,). Vasárnap délelőtt 10—1-ig -burles^m-atiné (5, ’/»8, ~3*> 10>. •, ■Kert Mozgó (Vilma királynő út és Aréna, üt'sarok. Tel.: Aut. 130—17): Fehér nyakek ^nagyvárosi tört., Esteli© Taylor) —. Egy bolond -százat,csinál (szatíra 8 felv.., Georg Sydney, Jean Heanshölt) — Burlészk — Híradó (8, 10 folyt.). Műjég Mozi (Városliget. Tel.: 919—23): Cggliostro grófja (dráma, Conrad Veidt, Anita Berber) — Hercegkisasszony (Lehár operettje, Harry Liedfke) — Híradók (8, 10 folyt.).. Nyugat Mozgó (Teréz körút. Tel. Aut. 271—62): Modern Dubarry (10 felv., Korda M^ria) — Éjféli rém (7 felv., .Lyonéi Baf- .ryanore) — Ki a férjem (8 felv,. LewCpdy, Áileu Brigié) ('/:4. V:6, ’AS, %10). Olympia Mozgó (Erzsébet körút 26. Tel.: J. 429—47): Égő asszony (10 felv., Olga Gsehova) — Cagligstro (dráma, 9 felv., Conrad Veidt, fieinhold Sphünzel) — Ha­mar egy házat (burlészk) — Híradók (4, 6, 8, 10). Omnia Mozgó (József körűt 31. Tel.: J. 301—25): Talkic bcszélöfilm kabaré. I i|1929.|jnli«s 27. szombat (Művészeti vezető: Innoeent Ernő. Fellépi nek:, M.edgy aszay; A'iljtía,, ..Békeify vckáli kvartett,- Szent.ivanyi Kálmán, Peti Sán­dor,’ Fekete’, Pál, Haraszti Mici, Vidor Fe­rike, Faragói Sári,1-Rótt Ferenc, Dalmady Erzsi, AndűyvBéJa, Fehér Lili,. Békéssy József, Somiár Stefi, Mátray Sándor, Tu-. bay Sári cs Tiszyy. Andor) (%9). Orient Mozgó (Izabella ucca és Aradi uóca sarok. Tel.UAut.flSO— o7): Rosita (8 felv., Mary Pickfofd) -^"'fisent Péter eser­nyője (5 felv,, Lenktíffy Iga, Várkonyi Mi- /bály, Rátkay Mártiin) V-. Afrika csoda- '{világa (7 falv.) — Híradó (5, 7, VslO). Tamara Parkmozgó fa Márkus Emilia- parkban Múzeum körűt:2. Tel.: J,374—90): A feli^r nyakék (8 felv*.. 'Esiollo Taylor, Rola'nd DTésv.)'-'.— HerdegfiiWKSZony (Lehűl operettje, 8 felv., Harry Liedtko, Vivian Gibson) — Híradók (8, 10). Tivoli Mozgó (Nagymező ucca 8. Tel.: Aut. 230—10): Az ősök vére (dráma, 8 felv.. Mar-cella Albanj, Cári de Vogt) — Halló, ki lesz: a párom (vágj., 8 fe!v.,,Lia|ie Hald Georg Alexander) — A szerető (dráma- s felv.. Harry Liedtko) — Híradók. ('/:6-tol folyt.). Túrán Mozgó (Nagymező ueea és Mozsár ucca sarok. Tel.: 264—'20): Vasember ti. felv, Ciive'Brook, Evelyn Brent) — Liliom az én virágom (10 felv., Bont .Blue, Betty Bronson) — Macska, (vígj., 8 felv., Clara Bow) (5. ’/sS, 3/í 10). Vesta Mozgó (Erzsébet körút 39. Tél.: J 326—39): 'A szeplőtlen asszony (8 felv., Poia Ncgri) — A budai leány (8 felv.. Adolphe Menjou) — A hercegnő titka (6 felv., Lya Mara) ('':4-tól folyt.). SPOIT 2000 nézőre számítanak, vasárnap az ufpesti vizipőíé- mérkőzéseken Vasárnap délután V:5 órakor Strandszerelem Helyárak ,60 fillértől . 3 pengőig. Nyári Operett Színház (Városliget, az Angol Park mellett). Mai és holnapi színházi előadások Budai Színkör péntek és szombat: Szökik az asszony (*A8) — Nyári Operett Színház péntek és szombat: Strandszerelem (V:9) — Budapesti Színház péntek és szombat: Netn tudok én zsidó nélkül éfni (8). (A Magyarország tudósítójától.) A vízipólóba jnokság első és utolsó he­lyéért küzdenek vasárnap délelőtt Új­pestén. Először az ’ NSC—Beszkárt mérkőzést tartják féltizenegy, órai kezdéssel. Ezen fog- eldőlni, hogy me­lyik csapatnak kelt az első osztályból kiesni. Az ilyen kiesési küzdelmek sokszor izgalmasabbak, mint az első ■helyért folyó harcok. Ezt követi a III. kér. TVE-UTE bajnoki mérkőzés, amely reális számí­tás szerint az idei bajnokság döntője. A bajnokságot védő III. kér. TVE első nehéz ellenfelét kapja az TJTE .csapatában, amely az MTK ellenében már egy pontot vesztett. Ha a III. kér. TVE győz vdsárnap, akkor az UTE is kiesik a bajnokaspiránsok so­rából és már csak hárman maradnak az élen. De csak délutánig. Délután a BBTE nagyszabású úszóversenyének kere­tében tartják az MTK—MAC ■bajuoki. mérkőzést. Ennek a vesztese is kénytelen lesz lemondani a baj­nokság eléi-ésének kéményéről.-., .Újpesten uagy .előkészületeket tesz­nek az’ UTE uszodában, a vasárnapi vizipólóderby közönségének befoga­dásara. Az uszoda partrészietóu körülbe­lül 2000 ember számára készítenek helyet, mert számi tan ak arra, hogy n emesalc Ujpegt, de Budapest közönsége is inra fog jelenni a rendkívül izgalmasnak Ígérkező' kettős bajnoki mérkőzésen. A Császárfiirdőben is ácsolják már a póttribünf a bajnoki versenyre és a hatostornára. Lehet, hogy már va­sárnap is szükség- lenne rá. hiszen az MTK—MAC és az FTC—MESE mérkőzések mellett nagy úszóattrak- ciók is lesznek, amiről például 11)0 méteren a teljes elsöosztályú gárda elindulása gondoskodik. Futball-konferencia lesz Szombathelyen (A Magyarország tudósítójától.) Csányi József dr. ügy vezető elnök és Fodor Henrik dr. főtitkár, a profi futbiaillsaövétség adminisztratív veze­tői. legközelebb Szombathelyre utaz­nak, hogy ott Lingauer Albin képvi­selővel, a szövetség elnökével tár­gyalást. folytassanak. A .szombathelyi fuéballkonferen- cián elsősorban folyó ügyekről lesz szó. Ügy tudjuk, hogy- igen fontos kérdésekben várnak határozatot a .szombathelyi megbeszéléstől. Vasárnap befejeződik a Tour de Francé (A Magyarország tudósítójától•) A francia .kerékpáros körverseny részt­vevői ma már a huszadik ctappot kerekezik. Még mindig a»’ belga De Tüneté vezet az össapontozásban. Az- olasz Pancera fekszik a második helyen. A múlt évben győztes Frantz a negyedik helyen van. Vasárnap lesz a verseny utolsó napja, amikor Párizsba érkeznek a huszonkét na­pos kerékpár;verjeny részt vevői* Az amerikai-francia pálos mérkő­zésen dől e! a Davis Cup sorsa (A Magyarország tudósítójától.) Pá­rizsban ma délután kezdődik a Davis Cup kihívási fordulója. A zónaközi győztes USA kezdi még háromnapos mérkőzését. a serleget védő •Francia- ország ellen. A sorsolás a következő: Péntek: Borotra—Lőtt, Coehet—Til­dén. Szombat: Borotra,- Goehet—Van Ryn, Allison. Vasárnap: Borotra—Tildén, Coehet —Lőtt, . - r ­A‘ francia csapat nagy hátránnyal indul Lacoste betegsége folytáu. En­nek folytán az amerikai csapatnak is­van győzelmi esélye. Lacostenek az egyesben kéllett volna játszania, míg Borotra az Eredeti összeállítás szerint csak a párosban szerepelt volna. Az amerikai csapatban nagy küzdelem után Lőtt került Hunler helyére. Tildén legyőzheti mind a két franciát, de Lőtt valószínűleg mind a két meccsét cl fogja veszíteni. Ennek folytán a páros mérkőzés - lesz a döntő. i

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék