Magyarország, 1929. november (36. évfolyam, 249-273. szám)

1929-11-19 / 263. szám

1929. november 19. kedd MAGYARORSZÁG 9 x nyok (10 folv., Joau Crawford, Nils Astcr, Anita Pagrc) — Pokollégió fiai (dráma, Wilíiam Boyd) — Híradók (6. 8. 10). Nyugat Mozgó (Teréz körút. Tel.: Aut. 271—62): Abris rózsája (Anno Nichols szín­műve, 11 felv., Charles Rogers, Nancy Ca- roll) — Éjszaka lovagja (8 felv., Billió Köve, Berk Littel) ('/ti, VÍG, 5/<8, ’AlO). Odeon Mozgó (Iíottenbiller ucca 37/b. sz. Tel.: J. 302—63): Tarnopol 1911... (film­dráma, 0 folv., Norma Talmadgc, Gilbert Kaland) — Az élő holttest (Tolsztoj drá­mája, 9 felv., W. Pudowkín, Maria Jako- bini, dalbetétet a Budapesti Énekkar adja elő) — Híradó (1-töl folyt.): Olyinpia Mozgó (Erzsébfeí körút 26. sz. Tel.: J. 429—47): Alraune (Hans Heinz Evers regénye, 12 felv., Brigitte Helm. Paul Wcgener, Petrovich Szvetiszláv) — A házasság mostohái (8 felv., Corinne Griffith) — Híradók (4, 6, 8, 10). Omnia Mozgó (József körút 31. Tel.: J. 301—25): A cár ne és a gárdahadnagy (film­regény, 10 felv., Petrovich Szvetiszláv és Esterházy Ágnes) — Titkos parancs (a ké­mék világából, 8 felv., Carlo Aldini) — Híradók (5, V«8, V«10). Orient Mozgó (Izabella ucca és Aradi ucca sarok. Telefon: Automata 150—87): Édenkert (filmregény, 8 felv., Corinne Griffith) — Második nászút (vigj., 8 felv., May Mc Avoy) — Fox Journal (5, 7, VjIO). Orion Mozgó (Eskü út 1. sz. Tel.: Aut. 831—02): Megjött a flotta (vígj., 8 felv., Cl ara Bow, James Hall) — Sarlatán (Pas­cal regénye, Herbert Holme, Margarct Li- vingston) — Magyar cs Fox Híradó (V*6, >/»8, '/.10). Palacc Filmszínház (Erzsébet körút 8. Tel.: J. 365—23): A szökevény (filmjáték, 10 felv., fősz.: a férj, a feleség, a sarlatán, s vizsgálóbíró) — Híradók (’A6. 8, 10). Pátria Mozgó (Népszínház ucca 13. sz. Tel.: J. 456—73): Az éjszaka lovagja (ka­landortört., 8 felv., Billie Dove) — Denny benősül (vígj., 8 felv., Reginaid Denny) — Hallgatni kötelesség (színmű. 8 felv., Gus- tav Frölicli) — Híradó (5, V48, !/«10). Rádius Mozgó (Nagymező ucca 22—24. Telefon: Automata 220—98 és Aut. 292—50): A cárnö és a gárdahadnagy (Petrovich Szvetiszláv parádés filmje) — A tékozló apa (amerikai vígj., Mary Astor, 20 tagú kó­rus) — Híradók (5, V«8, VslO). Royal Apolló Mozgó (Erzsébet körút. Telefon: József 429—46 és József 419—02): A négy ördög (Hermann Bang regénye hangos film, 12 felv., Janet Gaynor) — Fi­garo belépője (énekli R. Banelli, a new- yorki Metropolitan tagja) — Fox hangos Híradó (5, 'A8, ‘A 10). Tivoli Mozgó (Nagymező ucca 8. sz. Tel.: 'Aut. 230—40): Abris rózsája (Anne Nichols színműve, 14 felv., Charles Rogers, Naucy Caroll) — Az éjszaka lovagja (izg. tört., 8 felv., Billió Dovc, Bért Lyttel) — Híradók (4, ‘A 6, V«8, ’AIO). Túrán Mozgó (Nagymezó' ucca és Mozsár ucca sarok. Telefon: Automata 264—20): Tarnopol 19U... (szerelmi regény, Norma Talmadgc, Gilbert Roland) — Házasság mostohái (8 folv., Corinne Griffith) — Fe­kete keselyű (6 felv.) (5, Vi8, S/Í10). UFA Filmszínház (Teréz körút. 60. sz. Telefón: Lipót 921—32 és Lipót 921-33): Hangos Pathe Híradók — Hangos Tinta Matyi — Cecil B. de Mille hangos filmje: Az istentelen leány (fősz. Lina Basquette, Mary Prcvost, Noah Beery) — Híradók — Szekeres Ferenc nrgonajáiéka (5, V«8, ’AlO). Vesta Mozgó (Erzsébet körút 39. Tel.: J. 326—39): Abris rózsája (Anne Nichols szín­műve, 9 felv., Charles Rogers, Nancy Ca­roll) — Harc az aranyért (vadnyugati tör­ténet, 7 felv.) — Magyar Híradó (’A4, Vj6, Ví8, VzlO). SZÍNHÁZ Ma délelőtt megkezdte működését Budapesten a második színész-igazgató Kabos Gyula elfoglalta hivatalát a Fővárosi Operett Színházban A Fővárosi Operett Színház vál­sága megoldást nyert. A színházbérlő részvénytársaság a Kabos Gyula ve­zetése alatt átló érdekcsoportnak adta, bérbe egyelőre hat hónapra a színhá­zat. Kabos Gyula saját maga is pénzt fektet a, vállakózásba, azonkívül több tőkeerős társa van. A színész ma dél­előtt már elfoglalta a Fővárosi Ope­rett Színház igazgatói irodáját és megkezdte a szervezkedési munkála­tokat. Sebestyén Géza után Kabos Gyula a főváros második színészigazgatója. Budapesten ritkaságszámba megy, hogy egy elsőrangú színész igazgat színházat. Külföldön sok ismert szín­ház irányítását színész végzi. Párizsban egész sereg színész áll a színházaik élén. Az állam második színházának, az Odeonnak az igazga­tója Gcmier, ugyancsak színész. A klasszikus műsorban nagy szerepköre van. Amire Brulé, az ismert szerel­mes színész vezeti a Madelaine szín­házait. Lucieu Rosemberg az Athéné, színháznak az igazgatója, Le Galó Qninson-al a Palais Royal-t igaz­gatja, Jouvet a Comedie Chainps Elysées-t, Lugné-Poe az Aluliért. Pi- toeff az Art színházat, Sacha Guitry Edouard Vll-t, Verneuil *» Theatre de Parist, Ezenkívül egész sereg kis színház működik színészek igazgatása alatt. Londoniban, Berlinben és Becsben ugyancsak sok színházat színész igazgat. A .legfrissebb pesti színészigazgató Kabos Gyula, még ne-m dolgozott ki részletes programot. Az a terve, hogy leszállítja a helyárakat és vegyesen prózát és zenés darabot fog játszani a Fővárosi Operett Színházban. Hubay Jenő jótionycélú hangversenye Baján Bajáról jelentik: Kedd este a város vendégül látta Hubay Jenőt, a budapesti Zeneakadémia igaz­gatóját, aki fellép egy jótékonycélú hangversenyen. A pá­lyaudvaron Szabov- lyevics Dusán alis­pán üdvözli a me­gye nevében. A kon­cert után bankettet Hubay Jenő rendeznek Hubay tiszteletére. Ezeu az Összejövetelen Vojniis Ferenc polgármes­ter a város nevében köszönti Hubayt. Hubay Jenő Egy angol hegedűművész, a Ki ntssn a ar elmenni Budapestről Néhány nappal ezelőtt érkezett Bu­dapestre Anion Maaskopf angol he­gedűművész, aki egy hangversent ad a fővárosban. Beszélgettünk Maas- kopf-fal. — Másodszor vagyője Budapesten. Tavaly is itt jártam. Három napra terveztem a budapesti tartózkodáso­mat és három hét lett belőle. Ügylát­szik, hogy most is ez lesz a vége a szezsúrnak. Olyan jól érzem magam, hogy legalább négy hetet töltök itt. Csak az a kár, hogy balkáni hang­versenyeim kényszerítenek az eluta­zásra. Azt hiszem, hogy a magyar idegenforgalmi társaságnak nagyobb propagandát kellene csinálni Ameri­kában és Angliában, hogy minél több külföldi művész látogassa a magyar fővárost. ______ De cember 23-án Molnár-premier Berlinben Berlinből jelentik: A Renaissance színház december 23-ára tűzte ki Molnár Ferenc Egy. kettő, három című legújabb darabjának bemutató­ját. A bankár szerepét Berlinben is Pallenberg játssza, aki mint ismere­tes, Becsben is kreálta, ezt, a figurát. A világhírű szerző a december hóna­pot is Berlinben tölti és maga is résztvesz dnrebj.'nmk Jjtáhföflr - j >.:»>■ Zágon István darabjának bemutatóm Amszterdamban Amszterdamból jelentik: A Városi szín­házban megkezdődtek a próbák Zágon Istvánnak »Szegény leányt nem lehet el­venni* című vígjátékából. Az újdonságot o hó végén mutatják be kitűnő szerep- osztásban. Karinthy Frigyes Karinthy Frigyes szerzői estje a Zeneakadémiában Vasárnap este tartotta Karinthy Fri­gyes szeriül -estjét a Zeneakadémiában ^zsúfolt nézőtér előtt, WKm lemos beköszöntője után Karinthynek A ,A«8Í sarkutuzó Icimü tré­fgjk, * Jfjj fáját játszották el, '*....... .Jf| Gárdonyi Lajos é« WB nSBBf JtjH Komlós Vilmos kap­' ^ tak sok tapsot. Karinthy Frigyes Ezután maga Ka­rinthy lépett a dobo­góra és engedelmet kért, hogy az egyik legújabb írását felolvashassa. .— önöket kérem meg, — mondta tréfál­kozva — hogy bírálják meg ezt az új írá­somat. Ha úgy találják, hogy nem jó, akkor nem fogom felolvasni. A közönség kitűnőnek találta a ragyogó karcolatot. Ezután Hont, Erzsébet, Fóthy Erzsi, Harsányt Ilona, Hollós Ilona, Szász Ila, Kökény Ilona, Ascher Oszkár, Gellert Lajos, Dénes György és PctheS Sándor adtak elő Karinthy költeményeket és meg­zenésített verseket._____ Még egy névletiltás Az utóbbi időben az a szokás, hogy min* donki kifogásolja, ha a neve vagy a fog­lalkozása a színpadon szerepel. Legutóbb a kereskedelmi utazók tiltakoztak az ellen, hogy Lakatos László Tizenuyoleévcsek című darabjában a svigécc szót használ­ják. Most a Magyar Színházból érke.zett hasonló érdemű tiltakozás. Faragó Sándor Új daíab jábstí'tíípreh SÍ' b tzoiíy tte Dolccskó. A budapesti Dolecskó-család nevében Do- U-cskó főorvos tytajto^aft a színháznál a famii ia nevének ilyen formában való be­állítása ellen. ________ A színházak e heti műsora M. kir. Opéraház: Kedd: Orfeusz (A. bér­let 9. szám). Szerda: Nincs előadás. Csü­törtök este: Figaro házassága (Sehalk Fe­i A HEGY ÖRDÖG Fox hangosfilm-attrakció I2fejezelben. Irta: Hermann Bang Rendezte: Főszereplő: F. W. MURNAU JAMET GAYNOR FIGARÓ BELÉPŐJE Énekli: R. BÜUELLI, a newyorki Metropolitan tagja. OféiérfaeH^en Fii jtaa|whíra4ő Ez a műsor a legszebb opera, színház, mozi és cirkusz elő­adás egyesítése. Ma: Royal Apollo------------------rn—íirirniiBi iiiiiiinnnTiniwrnTTTiiiiiiii iiiiiiTiTiii11■mi—hiiiiiwTiii'iTib iihÍTmíi■■■!■■ imíüiimii!_■■ ■_ Sz eptember... Október........... No vember....... és még mindig a singing fool Ma este 10 órakor 200. előadás I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék