Magyarország, 1931. január (38. évfolyam, 1-25. szám)

1931-01-09 / 6. szám

1931. jánnár 9. néníek „Elvek vagy érdekek" Szabó László dr.-nak ezzel a cím­mel a Pesti Napló január 6-iki sza­mában megjelent cikke komoly s meglevő problémákat tár a politikai élet s különösen a nagy erővel meg­indult kisgaadamozgalmaik elé. Ez a cikk az új kisgazdamozgal­mak külső szemléletéből eredt s úgy véljük, nem lesz érdektelen, ha e mozgalmak kohójából, belső életé­ből kitekintve fűzünk reflexiókat annak két tételéhez. Az első megállapítás szerint nem a Gaal Gaston.—Szijj Bálint párt-ja lesz a legnagyobb új erőtényező, amellyel a politika porondján szá­molni kell, hanem egy esetleges má­sik alakulat, a földművelő nép legin­kább elégedetlen, legalsó rétegének a kisgazdamozgalom háta mögött fel­sorakozó tömörülése. Jól esik megállapítani, hogy ezt a mérhetetlenül fontos kérdést és eshe­tőséget az új kisgazdamozgalom kez­dettől világosan látta. Tudnivaló, hogy Nagy-Magyarország földinívelő lakosságából legnagyobb százalékban, a nemzetiségeket messze meghala­dóan, a magyarság volt a birtoktalau elem s így most a Csonkaország szá­mára ebben a tekintetben _ is súlyos helyzet adódott. Ennek a ténynek is­meretében (Gaal Gaston—Szijj Bálint pártja) politikai és gazdasági céljait és a párt szervezeti életét is tekintve, a törpebirtokossággal őszinte és tel­jes egységben indult _ útnak. Tagjai között tekintélyes _ számmal vannak földmunkások s képviselőik tevékeny részt vesznek a párt vezetésében is, Mély meggyőződésünk, hogy Magyar- ország agrárproblémái csak együtte­sen oldhatók meg s a gazdatársada­lom a maga jobb jövőért való küz­delmei közepette egy pillanatig sem feledkezik meg arról, hogy azt csak úgy érheti el, ha okos és határozott telepítési politikával, a vele egysor- ban küzdő fökknunkásság életfelté­teleinek becsületes megteremtésével az ő sorsukat is révbe segíti. _Azt viszont a födmlunkásság is látja, hogy természetes küzdőtársától el­válni annyit jelent, mint lemondani a küzdelem sikeréről. Ezért az agrár- mozgalmak mai állásának az ország minden vidékén való ismeretében mi ez esztendő során inkább további integrálódást, mint komolyan számba- vehető új pár vagy új pártok meg­születését várjuk. Másik tételével Szabó László egye­bek között az új kisgazdamozgalmat is kizárja az elvekért is küzdő poli­tikai párt fogalmi köréből s puszta osztályérdeken nyugvó alakulásnak látja. Kétségtelen, hogy az új párt elsősorban az ország földmíves lakos­ságának sorsát akarja megjavítani s jövőjét biztosítani, de programja mindenkit meggyőzhet arról, hogy ebben a szándékában egyetemes nem­zeti szempontok vezérlik s hogy ez a program gazdasági követeléseiben is túllép a földmívelő nép keretein s a‘nemzet minden egyedét érintő re­formok megvalósítását is tűzi ki cé­lul. Magyarország természeti adott­ságai szerint, az emberiség mai kul­túráját véve alapul, örökké agráror­szág marad s hogy minden berendez­kedése e jellegével legyen összhang­ban: ezt a tételt nyugodtan vállal­hatja az is, aki elsőrenden nem föld­művelésből él. A párt eddig is öntudatosan meg­tette ezt s tömegeinek szervezése és politikai iskolázása közben a jövőben is gondot visel arra, hogy tagjainak Vázsonyi Jenő férje, Falud: Gábor atyja, dr. Márton Isnréné Vázsonyi Ibolya, dr.Vázsonyi Endre.Vázsonyi Sándor gyermekei, dr. Márton ítnre ve.je, Márton Zsuzsi unokája, Faludi MiKlós. Faiudi Sándor, dr. Faiudi Jenő testvérei, sógornői ój az egész gyászoló rokonság nevében, a szörnyű csapástól porig sujtottan jelentik, hogy rajongásig imádott mindenük Vázsonyi Jenőié szüleied Feladi Pllcl 1931 jannár 7-én, 54 éves korában, hosz- szas szenvedés után csendesen elhunyt. Temetése 1931 január 9-ón, pénteken déli >/>l órakor lesz a rógi kerepesiúti ! izraelita temetőben. MAGYARORSZÁG „A becsület gyümölcse“ nevet kapta Kínában Capt. Risztics János A világhírű magyar pilóta Budapestre írt leveleiben beszámol orosz­országi és kínai útjáról — Japánba is elmegy és Amerikán át jön haza (A Magyarország tudósítójától.) Néhány nappal ezelőtt sürgöny érke­zett Pekingből Risztics Miidós buda­pesti lakos címére. A postán is meg­nézték a táviratot, mert hiszen nem sok sürgöny szokott Magyar- országra érkezni Kínából. A táviratban a következő állt: — Boldog újévet kíván mindnyája­toknak Jancsi. A feladó: i>Capt. Bisztics János Szilváján volt. A kicsit különös liang­Risztics János (baloldalt) és szerelője Mukdenben zású név ne tévesszen meg senkit mert az illető nem más, mint Risztics János, a világhírű magyar pilóta, akinek bravúros repüléseivel, világ­rekordjával sokat foglalkozott egész Európa és Amerika sajtója Öreg Risztics Miklós és felesége alföldiuccai kis lakásukban, az író­asztalfiókban féltve őrzik a »Jancsi* leveleit. Ezekből kiderül, hogy a hí­res magyar pilóta, aki a német Jun- kersgyár szolgálatában áll, világrekordjának fe'állítása után megkapta a kapitányi rangot. Ettől az időtől kezdve folyton na­gyobb és nehezebb feladat elvégzését bízták rá s most, amikor a Junkers- művek több repülőgépet szállítottak Kínába és Japánba, Capt. Risztics Jánost küldték el a gépekkel, hogy azokat kipróbálja, bemutassa a kí­naiak előtt és átvizsgálja s már ré­gebben Kínába küldött és javításra, tökéletesítésre szoruló repülőgépeket. — Szeptember 7-én indultam el Dessau- ból, ahol a Junkors-gyár telepe van, — írja Riszlics a szüleihez intézett levelé­ben. — Oroszországon és Mukdenen át szeptember 19-én érkeztem Pekingbe. Ivét évvel ezelőtt voltam utoljára Szovjet- Oroszországban s most, hogy ismét arra vitt utam, meg kellett állapítanom, hogy a viszo­nyok nem javultak. Nagy a szegénység, a nyomorúság, fáj az ember szíve, ha azt a sok nélkülözőt látja. Szerencsére az ottaniak azt hiszik, hogy ennek így kell lennie s nem tudják, másutt hogyan élnek. — Nagyfontosságú intézmény a kelet- szibériai vasul, amelyen én is utaztam, mert ez bonyolítja le a forgalmat Kína és Japán felé. A vonat tele van külföl­diekkel cs az oroszok mindent elkövetnek, hogy a külföldiek kedvében járjanak. Mégis megtörténik, l.agy 4—5 napig nem lehet a vonaton élelmi­szert kapni s éppen ezért a berlini szovjetkonzulátus minden utast már előre felszólít, hogy megfelelő élelmiszermcnnyiségekről gon­doskodjon. Risztics ezután leírja Mukden vá­rosát, a kínai életet, a viszonyokat. — Résztvettem egy nagy katonai pa­rádén, mint Csang-Cso-Liang tábornok vendége. Olyan hatalma van, mint az egykori kínai császárnak, nagyobb úr, mint C ang-Kuj-Sek, a köztársasági elnök. Az apja Csang-Cso-Lin tábornok volt, akit, mint emlékezetes, a vonattal együtt, ame­lyen utazott, két évvel ezelőtt felrobban­tottak. Elbeszéli még Risztics, hogy aJun- kers-műveknek egv Sterz nevű euró­pai a képviselője, aki azonban már 33 éve él Kínában s a császárság alatt öt éven át Peking rendőrfőnöke volt. Risztics kapitány most köruta­zást tesz Kínában. Legutóbb Sanghaiban volt. ahol — (A Magyarország tudósítójától.) Ma déli tizenkét órakor a főkapi­tányság detektívjei megjelentek a Baross ucca egyik házának III. eme­letén levő lakásban, ahol a rendőrség információi szerint rulettklub működik. A detektívek váratlan megjelenése a lakásban tartózkodók között érthető riadalmat keltett. Tiltakoztak a de­tektívek behatolása ellen, a detektí­vek azonban a tiltakozással mit sem törődve, felszólították a jelenlevőket, hogy igazolják magukat, majd a la­kásban talált két asztalt lefoglalták. Mindkét különleges asztalon rulett-gép állott. A detektívek a főkapitányságról te­her kocü kértek és a lefoglalt asztalo­kat elszállíttatták a lakásból. A lakás bérlője egy ismertnevű úr, S aki ellen ilyen természetű eljárás már! folyt a rendőrségen, a bíróság azon- i Budapestre érkezett jelentés szerint — egy ríj Junkers-rendszerű gépen bravúr-repülést hajfolt végre a sanghai repülőtér fölött. Kínában még soha sem látott nagyszerű mu­tatványait az összegyűlt hatalmas tömeg lelkes tetszéssel fogadta, — Körűibe ül májusig maradok Kíná­ban — írja Risztics János legújabb leve­lében — bebarangolom Kclet-Ázsiát, Ja­pánt és , Észak-Amerikán keresztül térek majd vissza Európába. A japáni »vendégszereplés« elé is nagy reménységekkel néz a Junkers- gyár, mert biztosra veszik, hogy úgy mint Európában és Kínában, ott is csak újabb sikereket fog elérni Capt, Risztics János. Hogy Kínában mennyire megked­velték a kitűnő magyar pilótát, azt legjobban bizonyítja az, hogy kínai barátai már is egy megtisztelő új névvel ruházták fel. Szilvaja, így hív­ják őt kínaiul, ami magyar nyelvre lefordítva azt jelenti: a becsület gyümölcse. A magyar pilóta teljesen neve most már így hangzik: Capt. Risztics Já­nos Szilvaja... bán a megtartott tárgyaláson felmentette a tiltott hazárdjáték vádja alól. Az ismertnevű úr ugyanis a tár­gyalás során azzal védekezett, hogy nem üzletszerűen foglalkozik hazárd­játékkal, csupán szórakozás céljából, meghitt barátai gyűltek össze a jáU k kultiválására. Most is erre hivatko­zik és megtoldja ezt azzal, hogy a rendőrség eljárását furcsának tartja, mert a bíróság felmentő ítélete után jo­gosítva érezte magát, hogy ma­gánlakásban a játékot folytassa. Éppen ezért nyugodtan várja az újabb tárgyalás eredményét. Az is­mert nevű úron kívül régebben egy bárói titkárt találtak a lakásban, akivel szemben • a rendőrségnek az volt a gyanúja, hogy ugyancsak ré­sze van a rulett-játék megszervezésé­ben. Ezt a bárói titkárt azóta más ügyekből kifolyólag letartóztatták. TAVASZRA KÖLTÖZÖM! Piaristák épületébe EZÉRT HOLNAPTÓL KEZDVE ÁRON ALUL ELADOM BUUBillMJIT ÓRIÁSI MEGLEPETÉS LESZ SZIGORÚAN SZABOTT ÁR DÁ TP C Jl SZŰCS. ___________W: lg & „i smert nevű lakásárát elvittek két rulettasztalt 5 zött. Harcolni kíván becsületes de­mokráciáért, az ezt biztosító szabad­ságjogokért. A titkos választói jogot nyíltan követelései közé írta. A nem­zeti élet általános berendezkedésére nézve tehát meg vannak elvi elha­tározásai s amennyire ezeket prog­ramja is föltárja, elég bizonyság rá, hogy a Független Kisgazda és Föld­munkás pá'ot az ország demokratikus■ Irányú haladó pattihoz pártjai közé tartozik. Tildy Zoltán szeren, de el kell tudni képzelni pár­tot, amelynek lelkiismerete semmi igaz értéket nem hajlandó odadobni agitációs sikerért, Neu vonom kétségbe, hogy az a tágkeblüség, amely az új kisgazda- párt programjában és szervezeteiben más foglalkozási ágaknak is helyet biztosít, még nem menti fel azt telje­sen osztályúért jellegiétől. De a párt programja politikai elveket is tűz ki s éppen nem utolsórenden, céljai kö­szemléletébe a nemzeti és. társadalmi élet organizmusának egészét belevon­ja s rámutasson ennek az organiz­musnak azokra az életereire, amelyek más foglalkozású embercsoportokat táplálnak ugyan, de amelyeknek könnyelmű elvágása, vagy akár csak elszór!tása, ha a népszerűség tüzűt egyidőre magasra lobban tan á is, vég­zetes volna a nemzettest minden ré­szére. Agitátor-lelkű emberek moso­lyoghatnak az efajta politikai mód-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék