Magyarország, 1934. március (41. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-29 / 71. szám

2 MAGYARORSZÁG 1934. március 29. csütörtök tok zárt gazdasági köre szintén csak álomnak bizonyult és távolról sem kárpótol az elvesztett piacokért. Vad küzdelmek a politikai hadszíntéren Franciaország látta ezeket a vesze­delmeket. Az egymást követő jobb és baloldali kormányok igyekeztek tol­dozni-foltozni, kereskedelmi szerződé­sekkel, konferenciákkal, törvényja­vaslatokkal. De hosszií évek óta egy­re jobban mevadult a politikai izga­tás, a demokrácia átka, a kortesszá- jalás. Jobb és baloldali kormányok egymás kezéből vették ki a törvény- javaslatokat és az elképedt nemzet megdöbbenve látta az új daliás mi­niszterelnököt hazafias lelkesedéssel gesztikulálva védelmezni ugyanazt a nemzetmentő törvényjavaslatot, ame­lyet huszonnégy órával hatalomra jutása előtt ugyanez a daliás minisz­terelnök az ellenzéki padokból táma­dott vad gyűlölettel. A hiány milliárdjai egyre emelked­tek. Az arannyal körülbástyázott sziklaszilárd frankot egyre jobban fenyegette az üres állampénztár. Az ipar és kereskedelem válsága, a mun­kanélküliség minden új adót bizony­talan értékűvé tett. A takarékosko- dási kísérletek hírére pedig lázadás­sal fenyegettek az állami tisztviselők. A politikai hullámok egymásután sodorták el a kormányokat. A bal­oldali többség minden erőteljes tá­madásra szétbomlott, a jobboldal pe­dig kormányképtelen volt. Az elégedetlenség egyre nőtt or­szágszerte. Felbukkantak a diktatúra­tervek. De a demokrácia misztikuma még túlerős volt. Házfeloszlatás és alkotmányreform tervei szállongtak a levegőben, de nem akadt vezér, aki vállalt^ volna a forradalmi ízű kez­deményezést. Daladier és futása A február eleji lázas atmoszférá­ban úgy látszott néhány napig, hogy síik,erűit diktátort találnia Francia- országnak, a i>bikakemény« Daladier és elszánt belügyminisztere, Eugéne Frot személyében. Daladierről kide­rült azonban, hogy túlságosan rabja az alkotmányos parlamenti gondol­kozásnak, megtorpant az első véres éjszaka után. A vad diktátor bőréből kibújt a demokrata érzelmű, okoskodo kispolgár, aki összeomlott a felelős­ség súlya alatt. Frot leborotvaltatta szakallat es el­menekült a fővárosból, nehogy meg­gyilkolják ... . Pedig ekkor már lázasan tombolt a Stavisky-affér. Napról-napra megdöb­bentő adatok derültek napfényre, bi­zonyítva, hogy korhadt a köztársasági gépedet’ hogy romlott és tehetetlen a parlament. Néhány napig ngy látszott, hogy Franciaország végleg megcsömörlött a parlamentarizmustól. Képviselőket és szenátorokat megvert a feldühö­dött tömeg az uccán. De hiányzott még a nagy felbuzdulásból a terv- szerűség és az elégedetlenség szétfor- gáesiolódott izgalmas csetepatékban. Magáról a nagy februári hatodiki véres éjszakáról most állapítja meg az oknyomozó vizsgálóbizottság, hogy forradalmi terv hijján, idegbajos fel­lángolások zendülése volt, jobb- és baloldal tanácstalan handabandázá- sa, amelyet a rend őreinek ideges fej- vesztettsége növelt vérfürdővé... Most azonban, hogy a nemzeti fegy­verszünet kormánya, Doumergue el­nök pátriárkamosollya ideig-óráig nyugalmat teremtett, most, hogy az necán nincsenek véres verekedések, lassan-Hassan kiderül, hogy Francia- ország erősen ínegosöm Őrlött a _ demo­kráciától .., unja a parlamentjét. Hitiepek vagy Hit lep kék? Igaz. hogy ma még csak lassan, ta­pogatózva nyilatkozik meg ez az el­lenszenv. De a figyelmes szemlélő látja, hogy ez a lassú érési folyamat most már az igazi, megmozdulás, amely az igazi új gondolatokat érleli méhében. Még nincs igazi közös célja, nincs igazi, nemzetátfogó ereje ezeknek a mozgalmaknak. Még* egy részük meg­marad a régi jelszavak bűvkörében- A baloldal, a kommunisták és szocia­listák többé-kevéebé bevallott szövet­sége még régifajta proletár forrada­lomban reménykedik. A fegyverkező jobboldali. »fasisztának« bélyegzett alakulatok beérik a »rend«. a >,tiszta kézi, 'serős kézi és »nemzeti újjáéle- dés« jelszavaival. Franciaországnak^ még nincs Hűié­re vagy Mussolinija, cisalk Hitlerkéi és MuSsolinicskái vannak- Még hiány­zik az egész nemzetet átfogó odaadó bizalom az új vezérek személyében, ha unott émelygéssel és düh vei gon­dol is az átlag-francia a régi vezé­rekre. állami gépezet olyan átalakulását, amely fokozottabb szerepet juttat a korporációknak és az országos érdek- képviseleteknek a törvényhozás mun­kájában. Erre irányul a komolyabb mozgal­mak legtöbbje: alkotmányreform, gazdasági, korporációs alapon. Jpányitott gazdálkodást ! A 3 és félmillió frontharcos követe­lésének visszhangja és részben kiegé­szítője az a program, amelyet az új szocialista párt népszerűsít és amely­ről legutóbb Paul-Boncour volt kül­ügyminiszter is beszélt: átalakulás az irányított gazdálkodás felé. ■. Vájjon sikerül-e ezt a békés forra­dalmat diadalra vinni Franciaország­ban és gyökereiben átalakítani a gaz­dasági élet szervezetét ? Azok, akik hisznek a francia józan­ság mindenhatóságának, szentül bíz­nak benne... Franciaország minden katonai titkát eladták Stavlsk&ék London, március Í8. A Daily Express szerint a Sta- visky-botránnyal kapcsolatos kor­rupció teljesen áthatotta a francia kormányzat minden ágát. Mindennap új bizonyítékok merülnek fel arra, hogy Stavisky messze elágazó nem­zetközi kémszervezet feje volt, Fran­ciaország arra ébredt, hogy alig van katonai titka. A határerődökről szóló bizalmas tervek az ellenség kezeiben vannak. Egy új csatahajó tervét 100.000 fontért az egyik idegen hata­lomnak adták el még az építkezés megkezdése előtt. A hadvezetőség nemrég új gépfegyvert szerzett. A ké­mek ennek a titkát is eladták. Űf nevek a botpányban London, március 28. Az angol lapok úgy tudják, hogy Peudepieco, a Stavisky-ékszerek után nyomozó francia rendőrtiszt, a Sutton- íéle zálogházban talált okmányok nyomán megállapította annak a nő­nek személyazonosságát, aki az éksze­reket Londonban elzálogosította. A ao Stavisky egyik barátnője. A zálog­házi okmányokon a rendőrtiszt még számos nagyfontosságú nevet talált, amely új fordulatot adhat a nyomo­zásnak. Az ügyészség a párizsi Banque des Pays Nords központjában 243, Du- barry volt miniszter által kibocsátott csékket talált. Hova megy husvétkor? (A Magyarország tudósitóiától.) A kö­zelgő húsvéti ünnepekre nagy a készülő­dés Budapesten. Űton-útfélen láthatók a jelei, hogy valóságos népvándorlás lesz, a pestiek kirándulnak környékre, vidékre és külföldre, viszont Budapestre sok ide­gent várnak. — Mit csinál husvétkor? — kérdezget­tük többektől és a következő válaszokat kaptuk: Gróf Bethlen Margit: — Itt maradok Pesten. Móricz Zsigmondi — Kimegyek a zöld­be, Leányfaluba. Stein Emil, a Kereskedelmi Bank vezér- igazgatója: — Most jöttem külföldről haza, Pesten maradok. S. A. hírlapíró: — Annyi a meghívá­som, hogy Pesten kell maradnom. M. J. közrendőr: — Vidéki rokonok jön­nek fel és ők hozzák magukkal a finom húsvéti sonkát. Báró Hatvány Lili: Ha lehet, falura megy. Honthy Hanna: — Igazán mulatságos ős kedves husvétom lesz, mind a két napon délután és este játszom, Kátkai Márton: — En is mindkét nap játszom. Kéthly Anna; — Hódmezővásárhelyen lesz gyűlés, ha engedélyezik, Buttkai Antal, a Magyar Divatcsarnok tulajdonosa: — Páradt vagyok, pihennem kell. Husvét elsejére esik és ezért sem utazhatom. Nagy Adorján, a Nemzeti Színház tagja: — A húsvéti ünnepekre családommal ki­megyek Leányfalura. P. Alfréd tisztviselő: — Feleségemmel együtt, aki szintén tisztviselő, Lilla­füredre megyek. S. Emmy gépírónő: — Turistakirándu­lásra megyek. Politikai hadseregek az áítamban Érdekesek azok a számadatok, ame­lyeket a politikai rendőrség főnöke sorolt fel a minap a parlamenti vizs­gálóbizottság előtt- Eszerint a hivata­los statisztika szerint következő erők­ből áll azoknak a szélsőséges alakula­toknak a létszáma, amelyekről a leg­utóbbi hetek eseményei során olyan sok szó esett. Az »Action Frangaisei 60 ezer tagot számlál Franciaországban. Az Action, Francjaise különleges alkalmakkor még fizetett zsoldosokat is szerez a seregeihez. A »Hazafias ifjúsági (Jeunesse Pat- riote) vezére a hitlereskedő párizsi képviselő. Taitinger. Az alakulat célja a kommunizmus elleni küzdelem. Né­hány héttel ezelőtt 90 ezer tagja volt az egyesületnek. Franciaországban ezek a számok azóta növekedtek, hisz csak a 'minap avatott Taitinger »ve- zér« 700 új fiatalembert »hazafias ifjúi vá, és a Quartier Latinben na­gyon elszaporodtak egy idő óta a cser­koszorúval övezett, kard-jelvényt vi­selő hazafias ifjak... A ■iSolidiiriló Francaisei, amelynek Francois Coty volt az alapítója és amely gazdasági célokért küzd haza­fias; elvek alapján, 180 ezer fizető tag­gal rendelkezik. Jelentékenyebb és bizonyos szem­pontból veszedelmesebb a »Tüzkeresz- tes frontharcosoki egyesülete, amely fegyelmezett katonai szellemű alaku­lat, 35 ezer tényleges volt frontharcos tagja van és jelentőségét növeli,'hogy a »Tűzkeresztesek barát ah címen maga köré tömöríti tagjainak család­ját, fiait is. amelyekkel együtt 130 ezer tagot mondhat a magáénak. A 700 000 tagból álló »Adófizetők LigájáU' általában nem tekintik túl veszélyes és harcias szervezetnek, noha a múltban már rendezeti né­hány véres tüntetést. Doumepgue bekódol a fpontkapcosoknak A legsúlyosabb és legnevezetesebb kétségtelenül a Volt Frontharcosok Nemzeti Szövetsége, amely igen sok­féle volt frontharcos-egyesület szer­vezete, összesen 3 és félmillió tagja van, volt főtitkára ma tagja a Dou­mergue' - kormánynak:: nyugdíjügyi miniszter és a szövetség legutóbbi kongresszusa után Doumergue elnök­höz intézett petíciójukra a mosolygós elnök a következő választ adta: — A kormánynak nem szándéka, hogy megnyirbálja a volt frontharco­sok jogait. Lehet azonban, hogy tőlük is áldozatokat fog követelni az állam az általános takarékoskodási terv so­rán. Ezeket nem kényszeríti azonban a kormány a frontharcosokra. Maguk dönthetnek majd róluk, vállalják-e az áldozatokat. De ha visszautasítják kérésünket, akkor én nem maradok tovább a helyemen ... Azt a hatalmat, amelyet a front­harcosok erkölcsi erőszakkal már ed­dig is gyakoroltak a sorozatosan egy­másután következő francia kormá­nyokra, most Doumergue elnök hiva­talosan szentesíti. Kétségtelen, hogy az »Ancien Combattantsi jelszó ma a leghatékonyabb a megújhodásért küzdő Franciaországban. A tegnap véget ért nemzeti kongresszuson a szövetség kimondatta, hogy tevékeny részt kér a nemzet életének irányítá­sában. Egyelőre a frontharcosok ezt a szerepet az alkotmányosság hatá­rain belül követelik maguknak. Tör­vényes reformokkal akarják elérni az

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék