Magyarország, 1935. május (42. évfolyam, 98-123. szám)

1935-05-23 / 117. szám

1935. máins 23. csütörtök MAGYARORSZÁG 11 A színészszövetség rendelettel kéri elintézni a filmstatisztéria kérdését A színházi kollektív szerződéshez hasonlóan néhány évig a filmszefző- désoket is kollektív megállapodás sza­bályozta./ Ezt az egyezményt nem­régen felmondták és azóta teljesen tisztázatlan ez a kérdés. Főképpen a statisztéria körül mutatkoznak az utóbbi időben zavarok. Közismert do­log, hogy az általános gazdasági hely­zet és a színházak válsága miatt gyakran előfordul, hogy kiváló neves színészek kénytelenek statiszta szere­pet vállalni néhány pengős honorá­riumért... Ezeket á statisztapénzeiket a filmvállalkozók egyre jobban le­nyomják azzal, hogy nem. reflektálnak színészek közreműködésére, mert hi­szen a munkanélküliek seredéből sok­kal olcsóbb statisztériát tudnak tobo­rozni. Két jónévn fiatal színész panasza folytán ismét aktuális lett a statisz­téria ügyének rendezése. A színész­szövetség már régebben kérést inté­zett a belügyminiszterhez ebben az irányban. Azt kívánták, hogy a bel­ügyminisztérium legfelsőbb rendel kezese alá tartozó Hunnia filmgyár­ban. a színészszövetség listája alap­ján. először is színészeket alkalmaz­zanak statisztaszerepre és csak az­után szerepeltessék a más foglalko­zású munkanélkülieket. Ezt a kérést most beadvány formájában meg­ismétlik és remélik, hogy Kozma Miklós belügyminiszter, akinek a magyar film iránti szeretetót leg­utóbbi rendelete is bebizonyította, rövidesen intézkedni fog, ügy hírlik, hogy a belügyminiszté­riumban nemsokára általános ren­delet jelenik meg, amely a magyar filmgyártást és a szinkronizálást sza­bályozza. Ezzel kapcsolatban a filmet irányító körökben személyi változások is várhatók. „Soha nem iogok iilmszcenáríumot írni" A Nobcl-díjas Bunin nyilatkozata a Hímről A' párizsi Comoedia munkatársa meginterjúölta a Nobel-díjas .tvan Bunint, mi a véleménye a filmről? Az író így válaszolt: — Igen gyakran megyek moziba, mert a világ szemléletének szenve­délye mindig nagyon élénk tulajdon­ságom volt. Be kell vallanom őszin­tén, hogy a legjobban a detektív- filmeket szeretem, a lélekzetelátlítóau. izgalmas drámákat. , Ezzel .szemben felháborodom , akkor, amikor égy Nagy Katalint, vagy egy Karenina Annát látok a színpadon, mert az irodalmi témákat túlságosan köay- nyelműen és felületesen kezelik. Melyik film tetszett a legjobban? — A Lányok az intézetben, Mas- tmarade, Szivek szimfóniája, Gfetá Garbó, Hebburn és Eggerth Márta tetszik legjobban, az oroszok közül Csohova, Mozsukin és Inkisinov., . — Mikor fog írni filmszcenáriu­mot? — kérdezte az újságíró Bu- nintóh — Soha! — hangzott a határozott válasz. Hitler beszéde miatt másiéi óráig szüneteit a munka a Hunnia filmgyárban A Hunnia gyarmatuccai műtermé­ben most a Liszt Ferenc életéről szóló film felvételeit folytatják német és magyar változatban. Ügynevezett <»árja verzló« készül a filmből, amely­nek német példánya Berlinben kerül először bemutatóra. Tegnap este Hit- slar birodalmi vezér beszéde alatt be­szüntették a felvételeket hogy a fil­men szereplő állampolgárok hallgat­hassák államfőjük szózatát. () Werner Krauss debütált, mint rendező. Berlinből jelentik: A Ras- putin-film rendezésével feltűnt Wer- nér Krauss, aki egyúttal a darab filmváltozatának főszerepét ie ját­szotta. A nagy művész első filmren­dezése jól sikerült. Teljesen önállóan vezényelte a filmet, csupán egy tech­nikai segéderő dolgozott mellette. Mozik műsora ADMIRAL FILMSZÍNHÁZ (Margit körút .5. Te!.: 537—07): Hindu láádzsüs (Garry Cooper). Egyszer volt... (Stau-és Bán). V. György jubileumi ünnepségei. Híradók (144, %7, 9410). — ALKOTÁS MOZGÓ (Alkotás neea 11. Tol.: 653—74): Cirkusz heroöge (llarry Piel). Egy­szer volt..., (Stan és Pan). Híradó (144, 147, %10). — BELVÁROSI MOZGÓ (Irányi ucca 21. Tel.: 833—29): Poklokon keresztül (Cári Lud- wig Diebl). A láthatatlan front (Myrna Loy) (Jobbterem: 145, 7, 1410. Bálterem: 149). — BUDAI APOLLÓ (Csalogány uoca 46. szám. Telefon: 51—5—00): Hindu lándzsái (Garry Cooper). Chulita (Riói éjszakák: Adolphe Menjou). Híradó (144, 147, 1410). _ CAPITÖL FILMPALOTA (Baross tér. Keleti pályaudvar mellett. Telefon: 343—37): Peor Gynt (Bans Albers). Híradók (144, 146, 148, 1410). - CASINO FILMSZÍNHÁZ (Eskü tér 5. Tel.: 881-02): A tavasz rapszódiája (Leó Slezák). Híradók (144, 148, 148, 1410). - CITY FILMSZÍNHÁZ (Vil­mos császár út 30. Tel,: 111—40): Titkok háza (Charles Langhton). Hihetetlen furcsaságok (színes filmliülönlegesSégek). Babagy át (rajz­film). Híradó (4, 6, 8, 10). — CÖRSó MOZGÓ (Váci ncca 9. Tel.: 874—02): Ex-menyassoany (Joan Orawford). Kotnyeles kakas (színes trükkfllm). Golfmatador (sportfllrn). , Hír­adók (4, 6, 8, 10). - CORVIN FILM­SZÍNHÁZ (József körút és Üllői út sa­rok. Telefon; 395—84): Két világ fia (EliSsa Landi). Híradók (144, 146, 148, 1410). - DÉCSI MOZGÓ (Teréz körút 28. szám. Telefon: 218— 43): Szerelmesek szállodája (Lonise Ollrioh). líagyar-Fox Híradók (4, (1, 8, 10). — ELIT HANGOS MOZGÓ (Lipót körút 16. szám. Tél.: 161—51): Poklokon keresztül (Kall Lttd- wig Diehl), Tengorészkisnsszony (Dlck Po- •well) (4, 7, 10). - FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos uofca 18. Tel.: 897-07): Negyedik hétre prolongálva! Kismama (Gaál- Franciska, Verebes Ernő). Híradók. lei-pici revü, Lakner bácsi gyermekszínháza (144, 146, 948,, 10). — JÓ­ZSEFVÁROSI FILMPALOTA (VIII-Kálvária tér 7. Tel.í 346—44): A hindu lándZBás (Garry Cooper). Olgányvér (Kitzbüheli kaland. Fősz.: Slmó Margit) (4, *47, 8410-től folytatólag). - KAMARA MOZGÓ (Dohány u. és Nyár u. sa­rok. Telefon: 440—27): . Szerelmesek., szállodája (Hermann Thimig). Híradó (4, 6, S, 10). — METRO-SCALA FILMPALOTA (Teréz körút 60. Tel.: ae-Hl-OO): Az ügyvéd dilemmája (Wil- liam Powell), Tavaszi láz (színes trükkfllm). Léc ék gerely (nportfllm). Híradók (2,4, 6, 8,10). -.NYUGAT MOZGÓ (Teréz körút 41. T: 271-62): Moseantó (Perczol Itta, Tiiras Jenő), Köszö­nöm, hogy el gázoltl (Turay Ida, Kabos Gyula) (4, 947, *410). — OLYMPIA MOZGÓ (Erzsébet körút 26. T.i 439—47): Hindu lándzsas (Garry Cooper). Teugerészklsnsszony (Diók PowoH); Híradók (4, T, 10). — OMNI A FILM­SZÍNHÁZ (József kitrfn és Kölcsey uecn sa­rok. Tél.: 301—25): Az ex íbnyaassony (Clark Gabié). Tulipánvlrágzás Hollandiában (színes útirajz). Á kotnyeles kakas (színes rajzfilm) (4, 6, 8, 10). - OTTHON FILMSZÍNHÁZ (Beniezky ueca és Baross neea sarok. Tel.: 367—96); A királyi szerető (Anna Neaglé). Chulltii (Riói éjszakák: Adolphe Menjou), Híradók (4, 947, 1410-től folyt.). - PALACE MOZGÓ (Erzsébet köi-Üt 8. Tel.: 365-28): A titkok háza (Charles Laughton). Híradók (4, C, 8, 10). — PÁTRIA MOZGÓ (Népszínház ueca 13. Tel.: 456—73): Hindu lándzsáé (Garry Cooper). A királyi szerető (Anna N’eagle) (4, 8410). - PHONIX MOZGÓ (Rákóczi út 68. Tel.: 379-10). Regina (Louisc Űllrleh). A vadászszőrnyeteg (Mr. Stapüeld árnyéka). Híradó (4, %7, 1410). — 11ADIUS FILMSZÍNHÁZ (Nagymező uoea 22-21. Tel.: 320—98 és 292—50): Helyet a gye­rekeknek (Jackie Cooper). • Négy híradó. Kínai Don Juan (rajzfilm) (8, 5, 148, >410). - ROYAL APOLLÓ (Erzsébet kőrút 45. Tel.: 419-02 és 439—46): Harcától* (Guatav Fröhlieh). Híradók (4, 6, 8, 10). - TIVOLI MOZGÓ (Nagymező uooa 8. Tel.: 230—49): Hindu lándzsáé (Garry Cooper). Tengerészkisasszony (Diek Powell). V. György angol király 25 éves jubileuma. Híradó (144, %7, 4410). - TÚRÁN MOZGÓ (Nagymező noea és Mozsár ucca sarok. Tel.: 364—20): Hindn ' lándzsás (Garry Cooper). KI* rályi szerető (Nell Gwyn: fősz.: Anna Neagle). V. György jubilaumi ünnepségei. Hlradő (944, 147, %10). - URA.NI A FILMSZÍNHÁZ (llá kóczi út 21. Tol.: 460—45): Baroarola (Gustav Fröhlieh). Híradók (í, y4&>. Este WlO-kor a Műegyetemi Sportrepülők előadása: Európa kőrrepülés *e Oordtm Bemiott-verseny Varsó­ban. - VB8TA MOZGÓ (Erzsébet kőrút 39. T.: 32—6—39): A cirkusz hercege (Harry Piel). Tarzaö. a félelmetes (Buster Gntbbt) 1144, %t, 9410). Kiválasztottak egy új bemondót, keresik a másikat A Stúdióban olyan állandó műsor- szám lett már a bemondó-sorozás, akárcsak az időjárásjelentés. Azzal a különbséggel, hogy ez a műsorszám nem jut ki Lakihegyre, a mikrofon csak a bírálóbizottságig vezeti a druk­koló liangokat, A jelöltek százai lesik, kire esik a választás? Ez a választás nagyon nehéz fel­adat, úgylátszik, mégsem olyan köny- nyü jó szpíkernek lenn i... Tegnap végre döntés történt. A Schell Gyula báró felmondásával megürült állásra valószínűleg Sztankovits Viktor dr.-t szerződtetik. Sztankovicsot, aki az­előtt egy nagyvállalat tisztviselője volt, ma értesítették, hogy a jövő hé* ten már be kell vonulnia, egyhónapi próbgszolgálatni'. Ezzel azonban még korántsem oldó­dott meg a teljes probléma. A Stúdió­nak szükségé van még pgy bemondó­ra. mert a nyári szabadságok alatt ríni bírják az ügyeletes bemondók a kettős műsor szolgálatát. A Rádió igazgatósága tehát tovább soroz. Ma nyolc jelöltet hallgattak meg, a jövő hétre ismét tizet rendeltek be. Úgy tudjuk, az eddigi próbákon Lánczy Margit, a Nemzeti Színház tagja bizo­nyult a legjobbnak. Két műsorváltozás Pénteken, május 24-én így változik meg Budapest I. műsora: 19,30 Az Állatorvosi Főiskola végzett hallgatóinak »ballagása«. Beszélő: * Tnr- ohányi István. 21.20 Operaházi ismertetés. 27.25 A »Don Juan« II. felvonása az Ope­raházból. Budapest I. műsora ígry nem közvetíti a »Don Juan« első felvonását, amely Buda­pest //. műsorára kerül. A második hul- lámhosz műsora ezek szerint így változik: 19.00 Hanglemezek. 19.30 A ;>Don Juán< f. felvonása az Ope­raházból. 27.25 Cigányzene, A másik változás 30-án, áldozócsütörtö­kön lesz, amikor oz olaszmagyar kardcsa­patversenyről tervezett közvetítés elma­rad, mert az olasz csapat lemondta a ver­senyt. A HANGSZÓRÓ MELLŐL Zenekari hangverseny A magyar rádió kedd délutáni mű­sora »Zenekari hangverse«ny«-t jelez s elfelejti megjelölni a mikrofon előtt szereplő zenekart. Csupán a karmes­tert árulja el. Rajter Lajos személyé­ben. Ha véletlenül fordítva történik, kevesebb fejtörés- kell hozzá, hogy a megadott zenekar mellett az ismeret­ién karmester kilétét megállapítsuk. A Rajter által vezényelt műsorok nggyrészét még ma is enyhe mélabú fedi. bár tagadhatatlan. hogy a fiatal karmester egyre inkább . belejön a gyakorlatba. Ma még, Ott tart, hogy inkább tanul, mint tanít, inkább okul, mint oktat s inkább gyönyörködik, mint gyönyörködtet, »Talán egyezel-... majd...« mondjuk reménykedve és bi­zakodással. A zenekari hangversenyek számára szokatlan, kovadélutáni időbe belenyugszunk, elvégre a jót mindig szívesen kell fogadni, de — Haydn, a nagy. klasszikus mester szigorú, de merev formái között is élő » VI. szim­fóniád-val alkalmat ad arra, hogy Rajtét nyugodtan bóbiskolhasson kar­mesteri posztján: itt, sajnos, csupán a zenekar komoly munkáját van al­kalmunk megfigyelni. Mozart -Kis éji zené«-je már élénkebben lüktet s nincs híjával azoknak a mozarti szépségek­nek, amelyek a szí vet-lelket tiszta örömmel, intenzív életkedvvel tudják eltölteni. Végül is aztán formát kai) a műsor és Delibes lelielletkönn.vü »Naila<: részleteivel fifi/y-fiftv alapon kibékít. Az egyhangúság tarka szí­nekké enyhül s a ^Zenekari hangver­seny* Rajter Lajossal így nyújt végül Is elfogadhatót, (C.) Berky-~*Gózon Aligha megokolatlanul kedvencünk ez a inti vészházaspár: Berky Lili és (lázba Gyula. Minden szereplésük öröm 'számunk­ra, mert bennük van a legtöbb zamat, szív. hangulat, lélek és lelklihmei-etesség. Berky Lili tegnap több szerepel játszott Zdgon István kis darabjában és hagy szí­nészi teljesítményt végzett, amikor látha­tatlanul,; maszk és mozgás segítsége nélkül, pusztán hanggal illuzlökeltő é« tökéletesen felismerhetetlen volt a fiatal riporternő) a 72 éves öregasszony, az amerikai hölgy és a buta szininöveudök szerepeiben. Ön­magát a másik darabban, Révay József egyfelvonósosában adta. Gázon Gyula an­gyalian kedves volt először az, ideges szer­kesztő sokrétű szereltében; azután a mula, tós, pattogó huwzúrezredee.s remek figurá­jában. Kisegítőjük, Kstenyi Olga ezúttal kovéslíé tetszett. A Kágon-darab fÖjelene- tőben, hisztériás kitöréséből egyetlen szót sem lehetett érteni, a másikban is kissé hangos volt, Hitler Tegnap mimdieai rádióesemény eltör­pültH itler mellett. Nemcsak politi­kai jelentősege miatt, hanem szám­szerűen is uralkodott az éterben. Ha jól értettük a naplemente jégeső-szerű, zavaraiban á német bemondót: nem­csak az összes német állomások, ha­llom még ap angolok, az északiak, az amerikaiak, sőt a kínaiak is a kancel­lár beszédét sugározták, Ahogy vé­gigszaladtunk a skálán, itt-ott jazz csillant ki a »g'ondtalanabb« népek hullámain, de a legtöbb helyen ugyan­azt a súlyos hangot hallottuk. Betöl­tötte az étert, a világmindenséget... Hitler beszél. Mái- sokszor hallot­tuk. Mégis meglep? Igen, mért úgy megváltozott, hogy nem ismerünk rá. Nem a fanatikus megszállottság hangja ez. lehiggadt, mélyebb lett. Az idők komolyságát érzi. Több a felelősség feszültsége benne, mint az önérzet. Ez nem a politikai hordó­iskola, hanem mintha versmondás volna, — ahogy kizöngeti a magas és mély hangzókat *— ez versmondás egy súlyos német színpadon vagy prédikáció egy protestáns szószékről. Hitler beszél- Keményen. . mintha minden mondatával szeget verne be. Mondatait darabokra szaggatva dobja, ki. mintha húsokat vetné az oroszlánketrecbe. Az elkapott mondat- koncokra sűrűn hangzik fel a »HeÍL. Ott a Reichstagban. Reméljük á. béke érdekében — hogy a világ is jól fog lakni velük... A legnagyobb látványosság volna most valami egyidejű-távolbalátás* amely megmutatná a világ diploma­táinak rádió elé hajoló arcát, Hitlernek- nemcsak á stílusa váltoj zik beszédrőI-beszédiT. hanem a kiej­tése is. Nagy erőfeszítéssel igyekszik szabadulni az osztrák dialektustól! Ez a beszéd nemcsak békiilékeny, de kemény is. Hitler tegliap két és ne­gyedóra* beszéddel. prózában eléne­kelté a, ..Wocht arn Rhein«-t. Nem a »Horst Wessel«-dalt. (s. f.) i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék