Magyarország, 1936. szeptember (43. évfolyam, 199-223. szám)

1936-09-20 / 215. szám

10 MAGYARORSZÁG 1936 szeptember 20 vasárnap Bűnügyi zárlat a Hermes bank csalóinak vagyonára Csányi Rezsőt a vádtanács mentesítette (A Magyarország tudósítójától.) Amikor a Herma Bank csalóit el­fogták. a banktól vakmerő módon ki­csalt több mint százezer peugő húsz­ezer pengő híján került csak meg. A banknak tehát még mindig tetemes kára van. Éppen ezen azzal a kére­lemmel fordult Enyedy Róberthez, a bűnügy vizsgálóbírójához, hogy a gyanúsítottak bárhol található va­gyonára rendelje el a bűnügyi zár­latot. A vizsgálóbíró ennek a kérelemnek helyt is adott. A gyanúsítottak közül a vizsgálóbíró végzése ellen csak Csány Rezső, a Capri mulató tulaj­donosa élt ügyvédje, Berend BéU dr. útján felfolyamodással. A védő a vádtanácshoz felterjesztett felfolya- modásban arra hivatkozott, hogy a gyanúsítottak közül éppen a vád­tanács bocsátotta szabadon Csányi Rezsőt, akit legkevésbé terhel a bűn- cselekóny gyanúja. A felfolyamodás szerint Csányi Rezsőt anyagilag nem lehet felelőssé tenni a szélhámosok által okozott kárért. A vádtanács helyt adott a védő érve­lésének és a szélhámosok valameny- nyiének vagyonára elrendelte a bűn­ügyi zárlatot, kivéve Csányi Rezsőt, akinek anyagi felelőssége az indoko­lás szerint a Hermes Bank kárára el­követett bűncselekményben nem álla­pítható meg. x Világ:,körüli utazás sokáig gazdag emberek kiváltsága volt. Ma már más a helyzet, nem kell elutaznunk, hogy egzo­tikus országokat, idegen világrészeket is­merhessük meg. Az 55-ös típusú Orion rádió hatalmas teljesítményénél és kü­lönlegesen megoldott rövidhullámú részé­nél fogva öt világrész műsorát veszi utolérhetetlen tökéletességgel. Két rövid- hullámú sáv. különleges nagylégrésű for­gókondenzátor, újszerű üvegtekercsek, varázsszem, push-pull végfokozat teszi lehetővé a kifogástalan közép- és hosszú­hullámú vétel mellett a rövidhullámú adások hangerőé, tiszta és mikrofonia- mentes vételét. 5-pengős havi részletre divatos férfiöltöny 42 p 1 elegáns férfi felöltő 40 p Dús választék egész finom öltönyök- és kabátokban (arányos emelkedő részlettel). (0 . - ZíM. konfekció-raktár,Budapest, VjsAAA'XAr Király u. 32, első emelet Alapítva: 1895. évben M fogyasztás mailett ----­W hatalmas teljesítményt csak az angol AUSTIN Négy személyt szállít 3 fillérért km-ként! Bruck.VIII,Tavaszmező u. 22/•. Tel. 1-370-27 B FatUxelésnél ne Kísérletezzen ! Vegye csak a világhírű „ZEPHír folytonégff kályhát. Ara 60.- P-t&l Hazai szenekre 2 aknái I 1aknis Rekord Rekord 60.— P-től | 60__P-től El ité tOzhely 60.- P-től. Árjegyzéket ingyen küld: kályha- és tűzhelygyára VII. ■ 9 a 88 ■ ni mos Ciánaár út 39. (Hajós ■H Ha ir Ha K ucca sarok). Tel.: 1-24610. s"?aZlfS! rádiókészülékek Orion, Eka I Csere Rószlet tlárkás rádióalkatrésacek CSILLÁR OSZTÁLY ádlólaboratórium „Kapcsolások könyve 1936*' Vidékre 30 fillér bélyegben) 1láMwiÜhim V Budapest, Erzsébet körút b * TELEFONI 1-416-97. „Nyíregyházi bérleteket“ létesít Kecskemét, hogy megmentse elszegényedett földmívelőit (A Magyarország tudósitójától.) Móricz Zsigmond nemrégiben érdekes cikket írt a Magyarország-ba a nyír­egyházi határban megvalósított ideá­lis bérleti rendszerről. A cikk hatása alatt most Kecskemét elhatározta, hogy ha lehet, a gyakorlatban kitü­nően bevált bérleti rendszert megvaló­sítja a kecskeméti határban is. A tervről dr. Kiss Endre kecskeméti polgármester a következőket mon­dotta : — A nyíregyházi rendszer a föld- tulajdonos város és a bérlők között azért válhatott ideálissá, mert ott ezer holduyi terület azonos minősé­gű föld. A kecskeméti határban a föld minősége, összetétele, tulajdon­ságai már változók, ennek ellenére megpróbáljuk megvalósítani nálunk is a nyíregyházi rendszert. — A városnak az úgynevezett Ko- háry—szentlőrinci földjén 8000 ka- tasztrális holdat adtunk ki bérlők­nek, ezen a területen szeretnénk megvalósítani a nyíregyházi ideális bérleteket. Az elmúlt napokban már Nyíregyházán járt a város gazda­sági tanácsnoka, intézője és egyik számvevője. A napokban három bérlőt küldök a város autóján Nyír­egyházára, nézzék meg ők is, hogy milyen ragyogó eredményeket értek ott el. — A nyíregyházi bérleti rendszer­nek — folytatta Kiss polgármester — az az előnye, hogy központi vezetés alatt azt termelnek a bérlők, ami földjüknek legjobban megfelel. A nyíregyházi ideáilis bérlet végered­ményben nem más, mint egy kisbir- tokokból összerakott nagybirtok, mert minden bérlő a kijelölt növénye­ket termeszti és a gazdasági vezető utasításainak megfelelően szaksze­rűen és egyformán jól kezeli a föl­det. Isry érték el, hogy a bérlők kezén lévő földek kiváló termőereje meg­maradt, termelvényeik pedig úgy mennyiség, mint minőség tekinteté­ben példaadóan jók. Ugyanakkor pedig bőséges és kitűnő állatállomá­nyuk van. — Fáradozásaiknak meg is van az eredménye, mert az értékesítés is központilag, mondhatnám szaksze­rűen történik. Ezért akarjuk mi Kecskeméten is megvalósítani ezt a valóban ideális bérleti rendszert, amelynél a bérlő kényszerítve van rendes és szakszerű munkát végezni anélkül, hogy önállóságát bármiféle sérelem érné. — A mi nyolcezer holdunkon 280 bérlő él, a legtöbben elszegényedtek. Sajnos, ott tartunk, hogy a; föld ter­mőereje legyengült, a kisszámú állat­állomány elegendő trágyát sem bizto­sít. A város nagy megértéssel és mél­tányossággal adott haladékot bérlői­nek eddig Í6, de a mai bérleti rendszer haladékokkal, megsegítésekkel sem tartható fenn sokáig, előbb-utóbb oda fog vezetni, hogy földjeink teljesen kimerülnek és bérlőink koldusbotra jutnak. — Ezt megakadályozandó, akarjuk a nyíregyházi ideális bérletet meg­valósítani, amelyről Móricz Zsig­mond olyan lelkesen írt, Remélem, sikerül majd Kecskeméten is meg­találni az alkalmas gazdasági vezetőt, aki a bérlőket majd megtanítja és vezeti. x A kíváncsiság Angliából a ■kontinens­re hozott két fiatal, nagyon szép angol táncosnőt, akik eddig csak az angol filme­ken szerepeltek, akiket azonban az angol közönség mint kedvenceket dédelget. E'sie és Ray Stoller a nevük, édestestvérek és otthon Elroy Sisters művésznéven közis­mertek. Életükben most először vannak távol hazájuktól és október végéig fognak vendégszerepelni a Zanzibarban. •-r-—■-1, jassaaagsast.as.frsaaaasasasagga HÁROM NYELVEN VÍZSZINTES: 1. Építmény 11. Csodálat 12. Állati lakás 13. Hamis támadás 14. Férfinév 17. Forma 18. Nem régi 19. Görög betű 20. Ruhát a szabó 23. Vetés — németül 24. Vájatkák 25. Fogoly 26. Álarc 27. Vissza: igekötő 28. Igekötő 31. Megszólítás 32. Vissza: daxli, foxi, pincsi, spicc 33. Jogfentartás 34. Nem mozog 35. Negyedik század beli szakadár 36. Buddha hitére tért hindu király 39. Francia férfinév 40. Görög betű 41. Lantban vegy- jele 43. Latin é 4/3. Egyiptomi nap­isten 44. Zúdítok 45. Igái mással­hangzói 46. Faburkolat 47. E napon 48. Gyakran télen a hideg ilyen FÜGGŐLEGES: L Verébalakúak rendjébe tartozó madár 2. Az alatta lévő lakásba 3. Római háziisten 4. Mértani vonal 5. Kalandos regé­nyeket író német regényíró B. Vissza: Intetium vegyi ele 7. Lanthan vegy- jele 8. Német elöljáró szó 9. Híres bosnyák király 10. Arra a helyre megy 11. Kapu 12. Nem valódi 15. összevont német elöljáró 16. Beiktatás 17. Vissza: fölázott talaj 19. Ázsia délnyu­gati félszigete 21. Kicsinyítő képző 22. Német férfinév 24. Igekötő 25. Súlyt rak rá 26. Háziállat 27. Hangosan nevető 28. Világrész 29. Kisimított 30. Van ilyen bi­zottság is 31. Állat magán­hangzói 33. Solo mással­hangzói 34. Belgrádi királyi palota 36. Fákkal benőtt nagyobb terület 37. Állat. 38. Ábrázolandó testtartás 41. Vissza: azofi a helyen 44. Angol elöljáró má i I I I MAGYARORSZÁG A n »de rn csodafűző SSr"- Kérje legújabb szab. bej. spirálbetéttel, mely meggátolja a fűző derékbevágását— és „Amazon" melltartó Kérje mindenütt / Őszi cipő újdonságaink megérkeztek l Münchengrützi cipőgyár rt. IV., Kossuth Lajos u. 15 Mindent megtalálx'uí!^ Használt és új BÚTOR= antik IIU IMII kölcsönzés I Csillárok,műtárgyak o Perna-torontáli sző­nyegek o Kombinált szobakülönlegességek. Áruházi rendszer TTKnVPDC AI VII, Wesselényi ncca 8 UHI V uAOAll Tel 1-378-42, 1-358-69 HH i ___.__________!——— be szerdáig s melléklendő 6 darab >Rárom nyelven* cím. Jutalmak: 4 darab 10 pengős. E heti rejtvényeink mindegyikében egy­egy férfinév található három nyelven. (Pl.: János, Johann, Jean). Ez a 18 szó küldendő

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék