Magyarság, 1926. november (7. évfolyam, 249-272. szám)

1926-11-26 / 269. szám

1926 november 26, pénlek 11 iWICTIHSIfi 00 Ünnepi est a Bob herceg minden előadása Legközelebbi előadásai a Városi Színházban Szombaton, nov. 27-én: Bob herceg Biller Irén vasárnap, nov. 28-án: Bob herceg Biller Irén Kedden, nov. 30-án: Bob herceg Biller Irén * Rozgonyi lapjai ugyanolyan kivitelben készülnek, mint a nagy képek. 6 drb. 10 pengő. Kálvin-tér 5., Üllői-ut 34. A „Chopin“ kiállítása Hetek óta folynak a próbák a Király-Szinhár­ban a Chopin cirnü operettből, amelynek libret­tóját Faragó Jenő irta, zenéjét pedig Chopin legkiválóbb müveiből Bertha István állitotta össze. Meglepően szép lesz a Chopin szinpada, amelyen a lengyel falu, a párisi lengyel emigrá­ció hajléka: Radziwill herceg palotája, Chopin lakása és a valdemosai kolostor elevenedik meg. A pompás keretben a rengeteg uj kosztüm gyö­nyörűen érvényesül, betetőzvén a külső diszt, amelyet a Király-Szinház az uj magyar operett­nek adott. Az operettet Tihanyi Vilmos főren­dező rendezi; a Chopin gazdag partitúráját Ber­tha István értékes segítségével Losonczi Dezső karmester tanitotta be. A díszleteket Gara Zol­tán, a kosztümök terveit pedig Pán József ter­vezte. A táncokat Zöbisch Ottó és Latabár Kál­mán tanították be. — Most vasárnap délután adják 75-ödször mérsékelt helyárakkal a rendkí­vül mulatságos A pesti lány-1 Vaály Honával, Somogyi Nusival, Orosz Vilmával, Ráthaival, Nádorral, Szirmaival, Baslcóval, Várnaival, Bi- licsvvel és Gallaival a f őszei. pekben. Nem vagyok azonos A mucsai nagybácsi — A Corvin-, Décsi-, Capitol-szinház bemutatója — Két vidám film, melyeket hangos derültség, kitörő tetszészaj kisér. Különösen a Nem va­gyok azonos cimü darab aratott nagy, meg­érdemelt sikert és ezt nem annyira tartalmá­nak, mint a kitünően beállított helyzeteknek és a szereplők művészi játékának köszönheti. Egy gazdag és elkényeztetett ifjú, hogy sze­relmesének kezét elnyerhesse, boxbajnoknak adja ki magát. Ez még nem volna baj, de a leány családja kényszeríti is, hogy egy név­rokona által épp akkor hirdetett mérkőzésen részt is vegyen. Ez a keret teljesen elegendő ahhoz, hogy oly bámulatosan ügyes művész, mint Buster Keaton, a helyzetkomikumot a legteljesebben kiaknázza. A boxmérkőzés gro­teszk mozdulatai, akrobataügyességü ferdesé- gei nagyon tetszettek még azoknak is, akik nem járatosak a sport e nemében, a hozzá­értőknek bizonyára még nagyobb élvezetet okozott. A mucsai nagybácsi, mint eime is elárulja, amolyan Peleskei nótárius-féle da­rab, egy vidéki bácsi kiruccanása Berlinbe, akinek azonban nemcsak a nagyvárosi élettel, de utánamenő és — mondanunk sem kell — kardos feleségével is meggyűlik a baja. A téma már magában alkalmas és hálás, Liane Haid és társai éltek is az alkalommal, jót mulattunk rajtuk. Külön meg kell dicsérnünk a pompás híradókat, melynek keretében a hölgyek is élvezhették az ő sportjukat, a párisi divatrevüt. (Pogány.) * A Magyar Művészet most megjelent 8. száma változatos tartalommal jelent meg. Bud- nay Gyula művészetét méltatja Kállay Miklós, ki a művész törekvéseit és eddigi eredményeit színes nyelven megirt tanulmányában elemezi. A közleményt egy kitünően sikerült színes repro­dukció és 24 festmény illusztrálja. Prahács Mar­git dr. tanulmányban a zene- és képzőművészet stilusanalógiáit a barokk zene története alapján fejti ki. Ybl Ervin dr. Leonhard Kernnek általa fölfedezett „Három grácia“ cimü szoboresopor- tozatát ismerteti, mely a Szépművészeti Múzeum­ba került. Lázár Béla dr. folytatja Mányoky- tanulmányait, ez alkalommal Mányoky második magyarországi tartózkodása alatt készült müveit mutatja be, számos, itt először közölt munkák bemutatásával. Bierbauer Virgil dr. Höger, a zseniális hamburgi építész Chile-IIausát ismerteti a szerző kommentárjai alapján. Végül pedig itt kerül bemutatásra Gyárfás Jenőnek egyetlen ismert önarclcép-rajza 1925-ből. A folyóiratot a művészi életből vett gazdag közlemények zár­ják le. A fekete sas — UFA, Omnia és Corso bemutató — Romantikus szerelmi történet, orosz millió, Katalin cárnő, gárdatisztek, megszökött gár­dahadnagy; aki senki más, mint maga Rudolf Valentinó. És honnan szökik meg? Egyene­sedi a cárnő két kitárt karja elől. Elbujdo- sik, a délceg gárdatisztből „Fekete Sas“ lesz, akinek fejére dijat tűznek ki. S aki apja halálbakergetéséért bosszút akar állni egyik szomszédján is. De ennek a szomszéd­nak van egy szép leánya (Bánky Vilma játssza) ebbe beleszeret a Fekete Sas. A leány is szerelmes. A sast elfogják a kozákok, Katalin cárnő halálra ítéli, barátai megmen­tik s a cárnő a palota ablakából adja áldását a fiatal párra. Ez az utolsó jelenet talán a legragyogóbb a filmen, már, persze, hatás szempontjából. Az egész filmet az épkézláb mesén kívül Va­lentinó férfiasságának csillogtatására alapí­tották s a halott színész be is váltja a nők hozzáfűzött összes reményeit. Pattan a lóra, repül a lovon, hóditó mosolya kacér egy ki­csit és azonnal szivén találja a gyengébb sziveket. Kemény katona, udvarolni úgy ud­varol, mint aki feltétlenül „biztosra megy“, határozott mozdulatai veszedelmesen súrolják a csinált nyugalom határait, de minden érdem és irigyelt tulajdonság azon a szinvonalon, amelyen Valentinó, szegény, mozgott, élt és hódított. Tudta mindig, hogy mit csinál és sajnos, ez látszik is a játékán. Bánky Vilma orosz leány-kosztümben meg­hatóan szép, kivánatos és törékeny virág. Katalin cárnőt a film eloperettesitette, de vannak asszonyos vallomásai, amikor meleg, nemes és mégis fejedelemnő. Pompás az UFA vigjátéka, Aki utoljára nevet, versenyez vele az Omnia kisérőfilmje, A mexikói párbaj s igen jó a Corsó-ban Az alvó Paris. (Papp Jenő.) A férfi- és gyermekruha osztályunkat megszüntetjük! igen Will,.* A raktáron Iév6 árakat olcsó áron! adjak ©II Budapest, GerlóczI-utca 1. Vároaház-u. sarok. (Ezelőtt a Kossuth Lajos-utcában.) Te­lefon : 124—59. Alapítva 1875. A nagyhercegnő és a pincér A vörös a'kony — Az Uránia és a Royal Apolló premierje — Alfred Savoir vigjátékát, A nagyhercegnő és a pincér-t, már ismeri a színpadról a buda­pesti közönség, filmváltozata, amelyet csü­törtöki premierjén az Uránia és a Royal Apolló mutatott be, mégis ujdonságszámba megy és kellemes meglepetésként hat. A film­hez általában közelebb áll a regény és a drámai műfajt szerencsés érzékkel kell meg­választani, hogy a lepedőn filmmé szélesedjék, uj színeket kapjon és ne maradjon színtelen, fakó szobafilm. Ennek a filmnek határozottan sikerült ezt a problémát megoldania, sikerült túlszárnyalnia eredeti formáját, a vígjátékot és sikerült a legjobb vigjátékfilmek közé föl­dolgoznia magát. Romantikája elevenebb, alakjai színesebbek lettek. Két nagyszerű szinészi munka^ árán sikerült mindez. Adolphe Menjou szellemes, vidám, de stílusos alakítása és Florence Vidor nagy­hercegnői szépsége és intelligenciája adták meg a színét a darabnak, amihez nagyszerűen járultak hozzá a pompás mellékfigurák és az ötletes rendezés. A műsor másik darabja A vörös alkony, a kihaló indián fajról írott szomorú, megható és véres novella, amelyen Richard Dix ösztö­nös, szép játéka vonul végig. Mind a két film egymagában is képes volna egy moziműsor csábító darabja lenni. (— kk —) Ne ölj! — Bemutató a Rádius filmszínházban — Conrad Veidt legújabb filmje, melyet a Radius uj műsorában bemutat, egyike azok­nak a német erkölcsfilmeknek, melyek témá­jukban határozottan nevelőhatásuak, de csak tizenhat éven felül. Úgy látszik, hogy a né­met filmírók újabban olyan történeteket dol­goznak fel, melyek tulkényesek ahhoz, hogy a fiatalság elé vihessék őket, pedig talán a bennük rejlő tendencia miatt megérdemelnék, hogy mindenki végignézhesse. Veidt előbbi filmje a vérbaj rettenetes hatásait vetítette elénk, ez a mostani pedig minden asszonyt megtanít arra, hogy az anyaság a legszentebb valami a világon. Egyszerű, átlátszó, naiv história a neve, melyet csupán nemes célja ment meg s talán ezenfelül az a jó együttes, melyet a főszereplők alkotnak. Ezek közül egy nagyszerű, döbbenetesen jó alakitás: Werner Kráüss, a félkegyelmű játéka. Aho­gyan ez a már nem is emberformáju valaki, éhesen, állati vadságában rárohan a védekező lányra, s egyetlen iszonyatos szorítással lába elé vágja: olyan hatalmas szinészi munkával s olyan rendezői precizitással megkonstruált jelenet, amilyent filmen csak nagyon ritkán láthatunk. A többi szereplő is igyekszik nyo­mába jutni, bár Conrad Veidt kifejezési esz­közei csöppet sem mások, mint bármelyik eddigi szerepében. A kisérő műsor a híradókon és egy bika­viadal bemutatásán kívül az Irodatündér cimü vígjáték. Nem jobb, nem rosszabb mint az átlagfilmek, de arra mindenesetre jó, hogy egy félórai időt szórakozva tölthessünk el mellette, (d< t.) * Schwarz Vera — Tosca — ma, pénteken este, Városi Színház. Az illusztris művésznő partnerei: Ceveradoszi — Szedő Miklós dr., Scarpia — Bovács Dezső. * Schwarz Vera — Aida — nov. 29-én, hétfőn este — Városi Színház. Az előadást Weingartner Féliv vezényli. * Holnap, szombaton, délután rendkívül mérsékelt helyárakkal gyermekelőadás a Vá­rosi Színházban. A két jómadár — énekes és táncos gyermekrevü kerül színre Sarkadi Ala­dár és Szécsy Hédy felléptével. * I. Parasztbecsület — H. Szevillai bor­bély — vasárnap délután — Városi Színház — mérsékelt helyárak. HANGVERSENY * A fővárosi énekkar magyar karestélye. A székesfővárosi énekkar december 1-én, szer­dán este 149 órakor a Zeneművészeti Főiskola nagytermében magyar karestélyt rendez. A műsoron Geszler, Liszt, Koessler, Siklós, Kö­nig, Kodály, ifj. Kókai darabjai szerepelnek, vezényel Karvaly Viktor. A kitűnő hirü ének­kar hangversenye iránt igen nagy az érdeklő­dés. Jegyek Rózsavölgyinél válthatók. * Hármas zongoraest. A három zongora­művész Kotányi-nővéT: Nelly, Erzsébet és Klára ma este rendezte ezévi háromzongorás hangversenyét. Mozart F-dur és Bach d-moll versenye, Beethoven—Liszt Athén romjai, a Gounod—Liszt Faust fantázia, Hubay Csár­dajelenete (Szenkár Dezső átírásában) és a rendes zárószám a Rákóczi induló töltötték be a műsort, melyet a közönség érdeklődéssel hallgatott. Az előadó művésznőket melegen ünnepelték. * Ada Sori, a milánói Scala primadonnájá­nak 27-iki (szombati) szenzációs műsora: Regi olasz áriák, Szevillai borbély, Traviata, Lakmé. Lucia áriak és a Mozart variációk.) Rózsa­völgyi.) * Rosenfeld Boris zongoraestje ma, novem­ber 26. Z. félkilenc. (Rózsavölgyi.) * Németh Mária, a bécsi Staatsoper tagjá­nak egyetlen ária- és dalestje dec. 9. Korngold E. W. világhírű zeneszerző közreműködésével a szezon legnagyobb zenei eseménye lesz. (Fodor.) Színházad, orfeumok és filmszínházak műsora Színházak : ANDRASSY DTI SZÍNHÁZ (V24, %9): Műsor: A királyné papucsa (Honthy Hanna, Kiss Ferenc, Boross, Kabos); Feltér és Fe­kete; Feri bácsi jó útra tér; Pártközi bu- csuvacsora; Hetet harangoznak; Kökény, Badó, Fekete 'magánszámai; Békeffi konfe­rál. (Kezdete fél 9, vasár- és ünnepnap dél­után fél 4 órakor.) FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ (3, %8): Péntek; Duell der Liebe (Leopoldina Kon­stantin és társulatának vendégjátéka). Szombat: Duell der Liebe (Leopoldina Kon­stantin és társulatának vendégjátéka). Vasárnap délután: Schule der Kokotten (Leo­poldina Konstantin és társulatának vendég­játéka). Vasárnap este: Duell der Liebe (Leopoldina Konstantin és társulatának vendégjátéka). KIRÁLY-SZÍNHÁZ (3, %8): Péntek: A cirkuszhercegnő. Szombat: A cirkuszhercegnő. Vasárnap délután: A pesti lány. Vasárnap este: A cirkuszhereegnő. MAGYAR KIRÁLYI OPERAHÁZ (7): Péntek: Catrmen (E. bérlet 9. szám. Leuér Hubert vendégfelléptével). Szombat: Figaro házassága (C. bérlet 9. sz. Uj betanulással, először). Vasárnap: Faust (bérletszünet. Jean Kiepura vendégfelléptével). MAGYAR SZÍNHÁZ (3, %8): Péntek: Sárga liliom. Szombat: Játék a kastélyban (először). Vasárnap délután: Dr. Szabó Juci. Vasárnap este: Játék a kastélyban. NEMZETI SZÍNHÁZ (3, 7); Péntek: Süt a nap. Szombat: A peleskei nótárius. Vasárnap délután: Az aranyember. Vasárnap este: A pirosruhás hölgy. NEMZ. SZ. KAMARASZÍNHÁZA (%4, %8): Tintek: Elzevir. Szombat: A szerelem órája. Vasárnap délután: Váljunk el. Vasárnap este: Dr. Nikodémusz. VÁROSI SZÍNHÁZ (3, %8): Péntek: Tosca (Schwarz Vera vendégfellép­tével). Szombat délután: A két jómadár (gyermek- előadás). Szombat este: Bob herceg. Vasárnap délután: Parasztbecsület és A sze- villai borbély. Vasárnap este: Bob herceg. VÍGSZÍNHÁZ (3, %8): Péntek: A Noszty-fiu esete Tóth Marival. Szombat délután: Liliomszál (gyermekelőadás) Szombat este: A Noszty-fiu esete Tóth Ma­rival. Vasárnap délután: Az alvó férj. Vasárnap este: A Noszty-fiu esete Tóth Ma- xivah Váci-utca 22 Likőr Rum Te». Kaponti friss pörköltkávéi Orfeumok, kabarék, cirkuszok: A RÉGI APOLLÓ, Vlif Jőkai-tér 10. szám. (Telefon: 59—99): A császár randevúja; A sza­kítás iskolája; Bazzia. Sólyom, Kondor, Vidor, Z. Molnár, Kőváry magánszámai. Előadás kez­dete naponta este 8 órakor. ROYAL ORFEUM. Varieté-Kabaré. Akit aa oroszlánok őriznek cimü izgalmas szkeccs, mely« nek „főszerepeit“ hatalmas oroszlánok „játsz- szák“. Georges Marok és társulatának vendég« játéka. — Gordon, a világ leghíresebb sodrony- művésze. — Laci és Aenni, Európa ünnepelt mondain-tüncosa. Solti, Békeffy, Sarkadi, Dénes, Előadás kezdete este 8 órakor, vasár és ünnep« nap délutáni előadás' fél 4 órai kezdettel. TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD (Telefon: 65— 54): Nagy Endre; Salamon Béla; Bertalan mint vendég; A vekker óra; Oh, pillangókisasszony; Autóbaleset; A kegyelmes ur állapota aggasztó; Tagore Budapesten; Hódolat a karosszék előtt. Előadás kezdete este fól 9 órakor. Filmszínházak : BELVÁROSI MOZGÓ, IV., Irányi-utca 21. szám. (Telefon: József 153—88): Kaukázusi hercegnő, vígjáték 7 felvonásban. Főszereplő : Constanze Talmadge. Zsiványbecsület, három aranyszívű csirkefogó élete 8 felvonásban. Fő­szereplők: George O’Brien és Olive Borden. Elő­adások kezdete: hétköznapokon, piros terem: 5, 7, negyed 10, zöld terem: 6 és 8 órakor; vasár- és ünnepnapokon, piros terem: fél 4, fél 6, fél 8, fél 10, zöld terem: fél 5, fél 7, fél 9 órakor. Vasárnap délelőtt fél 11 órai kezdettel matiné (Pál-utcai fiuk). CÁPÍTOL FILMPALOTA, a keleti pályaud­var mellett. (Telefon: József 43—37): Nem vagyok azonos! Burleszk-vigjáték 7 felvonásban. Főszereplő: Buster Keaton. Fifi, vígjáték 7 fel­vonásban. Főszereplő: Corinne Griffith. Híradók, — Vasárnap délelőtt 11 órakor nagy gyermek- előadás. — Hétfőn, kedden, szerdán az utolsó, negyed 10 órai előadásban nemzetközi szépség- verseny filmstar-szerződtetés céljából. Előadások kezdete: hétköznapokon 5, negyed 8, negyed 10, vasár 6s ünnepnapokon fél 4, fél 6, fél 8, fél 10 ólakor. CORSO, IV., Váci-utca 9. (Telefon: 63—99): A fekete sas, regényes történet 7 felvonásban. Főszereplő: Rudolf Valentino. Az alvó Páris, fantasztikus filmregény 6 felvonásban. Fősze­replő: René Claire. Előadások kezdete: hétköz­napokon 4, háromnegyed 6, fél 8, fél 10 órakor. Vasár- és ünnepnapokon fél 4, 5, fél 7, ne­gyed 9 és 1Ö órakor. SZÍNHÁZ, VIII. kerület, üllői-ut és József-körut sa­rok. (Telefon: József 89— 88, József 95—84) : Műsor: Mucsai nagybácsi, vígjáték 8 felvonásban. Fő­szereplő: Liane Haid. Nem vagyok azonos, víg­játék 8 felvonásban. Főszereplő: Buster Keaton. Előadások kezdete: a csütörtöki premier napján fél 7, 9, a többi hétköznapon negyed 6, ne­gyed 8, fél 10, vasár- és ünnepnapokon fél 4, fél 6, fél 8, fél 10 órakor. (ezelőtt MOZGÓKÉP-OTTHON), VI, Teréz-körut 28. szám. (Telefon: Li- O Sí 982—82) : Vem vagyok azonos! v^V-i Burleszk-vigjáték 7 felvonásban. F8- szereplő: Buster Keaton. Fifii kisasz- szony, Metro-attrakciós vígjáték 7 felvonásban. Főszereplők: Corinne Griffith és Norman Kerry. Előadások kezdete: hétköznapokon 4, 6, 8 és 10, vasár- és ünnepnapokon negyed 4, 5, háromne­gyed 7, fél 9 és 10 órakor. ELIT-MOZGÓ, V., Lipót-körut 16. szám. (Te­lefon: Lipót 961—51) : Constantin abbé, Ludvia Halévy világhírű színmüve 8 felvonásban. Fősze­replő: Jean Coquelin. Anyámasszony katonája, kalandos vidám cowboy-regény 6 felvonásban. Főszereplő: Hoot Gibson. Magyar Hiradó. Elő­adások kezdete: hétköznapokon 5, negyed 8, fél 10, vasár- és ünnepnapokon 3, háromne­gyed 5, fél 7, negyed 9, háromnegyed 10 óra­kor. FORUM FILMSZÍNHÁZ, IV., Kossuth La­jos-utca 18. szám. Semmelveis-utca sarok. (Te­lefon: Teréz 74—37, Teréz 74—38): Josette kis­asszony, a feleségem, vígjáték 8 felvonásban. Főszereplők: Eszterházy Ágnes grófnő és Livio Pavanelli. A bagdadi tolvaj, fantasztikus film 12 felvonásban. Főszereplő: Douglas Fairbanks. Híradók. Zeneigazgató: Szikla Adolf. Előadá­sok kezdete: hétköznapokon fél 5, 7, fél 10, va­sár- és ünnepnapokon 4, 6, 8 és 10 órakor. Zalában 550 holdas szép birtok szeszgyárral eladó. Ajánlatokat „Jó vétel 1320“ jeligére Bikray hirdető-irodába, VL kér., Vilmos császár-ut 83»

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék