Magyarság, 1928. december (9. évfolyam, 273-295. szám)

1928-12-01 / 273. szám

4 msmsmmm 1928 december 1, szombat másik gyilkost: Zia Vulciternát. A merénylő meglehetősen zavartan viselkedett, a nevét sem akarta megmondani és semmi kérdésre sem reagált. Nem sikerült kihallgatása után rögtön átkisériék a rendőrség biztonsági osz­tályára és az ügyben megindították a széles­körű nyomozást. Algeviad Bébi gyilkosa, Zia Vulciterna, az al­bániai Bója faluban született és hosszabb idő óta áll a meggyilkolt Cena bég öccséaek, Gani bégnek szolgálatában. Az albán nyel­ven kivül csak szerbül tud valami keveset. Zia Vulciternának minden bizonnyal tettes­Gani béget, aki közeli rokona Achmed Zaghunak, Albánia királyának, a kora dél­utáni órákban őrizetbe vették azzal az indo­kolással, hogy ellene is felmerült a bűnrészes­­ség gtjanuja. Gani bég Tiránából jött Prá­gába hivatalos misszióban, hogy résztvegyen a főtárgyaláson. Néhány nappal ezelőtt érke­zett meg szolgájával Prágába, ahol az Ambas­­sodor-szállodában szállott meg. Érdekes Gani bég két nyilatkozata, ame­lyeket a bég a tárgyalás megkezdése előtt, majd a merénylet után tett. A reggeli órák­ban a bég egyik prágai ismerőse előtt a kö­vetkezőket mondotta: — Ez a pőr sokkal többet árt nekünk és sokkal kellemetlenebb számunkra, mint a merénylőnek, aki fiatalember és a merényle­tet felizgatott lelkiállapotban követte el. El fogják ítélni tiz vagy tizenkét évre, a fő tár­gyaláson ázonban minden bizonnyal szellőz­tetni fog majd bizonyos dolgokat, amelyek számunkra nagyon kellemetlenek lehetnek. Ez a fiatalember sokkal többet tud, mint sze­retnénk. Vasleiferna és Gani bég kihallgatása a rendőrségen A rendőrség a délutáni órákban meg­kezdte Algeviad Bébi gyilkosának, Zia Yiil­­eitemának, valamint gazdájának, Gani bégnek, a meggyilkolt Cena bég öccsének kihallgatását. Vulciterna elmondotta, hogy hü szolgála­tai jutalomképpen megígérték neki, hogy Cena bég magával viszi Prágába köoetségi szolgának. Ezt a tervet később megváltoz­tatták a Cena bég becséhez, Gani béghez osztották be őt szolgának. Vulciterna tagadja, hogy megfontolt szán­dékkal ölte volna meg Algeviad Bébit, Esze ágában sem volt, hogy meggyilkolja a fiatal albán diákot, mikor azonban olasz szavakat hallott, fejébe szállt a vpr, elvesztette fejét és kirántotta a revolvert. A revolvert nem azért vitte a tárgyalóterembe, mintha gyil­kolni akart volna, hanem azért, mert régi albán szokás, hogy albán ember sohasem jár fegyver nélkül. A kihallgatást vezető rendőrtisztvisdő megállapította, hogy a revolverből mind a hét golyót kilőtték. A tárgyalóteremben Vulciterna csak ötször lőtt s igv kézenfekvő, hogy a két első golyót még a gyilkosság el­követése előtt lőtte ki, hogy kipróbálja a revolvert. A késő délutáni órákban Gani bég kihall­gatására került a sor. Gani bég albán útleve­let mutatott fel, úgynevezett kis diplomata útlevelet, amely csak annyiban biztosit diplo­máciai előjogokat, hogy az ilyen útlevél bir­tokában utazó személyek podgyászát nem vetik vámvizsgálat alá. Gani bég a hamis tanuzásra való felbujtás veszélyének fennállása folytán egyelőre a rendőrség őrizetében marad. Gani bég ta­gadja, hogy bármi köze is lenne a gyilkos­sághoz. Midőn az öt lövés eldördült, magán­kívül volt s igy kiáltott fel német nyelven: — Mit csinált ez a szerencsétlen, Zia! Borzasztó! Minden elveszett! A bégnek ezt az állítását egyébként több tanú is megerősíti. Gani bég személye a prágai rendőrség előtt főleg azért gyanús, mert a belgrádi Politiká­ban nemrégiben hír jelent meg, amely sze­rint a Krizin-család Cena bég halálának október H-iki évfordulóján gyászünnepet ült, amelyen a család minden tagja vér­bosszút esküdött Cena bég gyilkosa ellen. Gani bég a kihallgatás során elmondotta, hogy Íratlan albán törvény értelmében ugyan minden albán ember köteles vérbosz­­szut álla ni, ha családja egyik tagját meg­gyilkolják, Q és családja azonban Nyugat­­curópában nevelkedett s egyikük sem tar­totta magát ehhez a középkori szokáshoz. Gani bég körülbelül 30 éves, őrnagy volt az albán hadseregben. Legutoljára a hét ágyúból álló albán tüzérség főparancsnoka volt. A bég égjük prágai barátja azt állítja, hogy Gani bég és Achmed Zogu között a viszony az utóbbi hónapokban elhidegült, ami ara vezethető vissza, hogy a Kriziu­­család a szerbek felé húzott. A bég azt állítja, bogy nőm tudott Inasa szándékűréi A merénylet megtörténte után Gjni bég sz Express tudósítója eteti ig.V nyilatkozott: — Fogalmam sem volt róla, mit tervez inasom. A tárgyalás elején egészen megköny­­nyebbültem, midőn hallottam, hogy Algeviad Bcbi beismerő vallomást tesz, sőt azt is be­társai is voltak a tárgyalóteremben, akik el voltak tökélve arra, hogy ők hajtják végre a vérbosszút Algeviad Bébin,- ha esetleg Zia Vulciterna merénylete kudarccal végződne. A tárgyalóteremben igen sok albán volt, akiket a szabályok ellenére nem kutattak át, mielőtt az esküdtszéki terembe engedték volna őket. .1 fegyelmi vizsgálat meg is indult a törvény­­széki tisztviselők ellen. A gyilkosság ügyében megindult vizsgálat elsősorban azt fogja tisztázni, vájjon Algeviad Bébi tényleg vér­bosszúnak esett-e áldozatul, avagy pedig valamilyen titkos társaság parancsára ölték vallja, hogy a merényletet a Koriarc nevű titkos egyesület parancsára követte el. Ennek az egyesületnek teljes neve líomité Nationale Révolutonaire, vagyis „Nemzeti Forradalmi Bizottság“. Ennek a szervezetnek Belgrád­iján, Budapesten, Rómában és Brindisiben vannak fiókjai. Az albán kormány már rég­óta kutatta, hogy hol van a szervezet tulaj­donképpeni székhelye és ki az igazi feje. Ezért örültem Bébi vallomásának és azt hit­tem, hogy a tárgyalás további folyamán kö­zelebbi részleteket is közölni fog. Informá­cióink szerint — folytatta Cani bég — Has­san Pristina bég ennek a titkos forradalmi bizottságnak a látható feje. Hassan bég tagja volt annakidején Fan Noli katolikus püspök olaszbarát kormányának. 1925 decemberében hagyta el Albániát, midőn a Prágában meg­gyilkolt Cena bég karácsony estéjén elfog­lalta Tlránát, hogy uralomra segítse sógorát, Achmed Zoghn béget, Albánia jelenlegi ki­rályát. A tiranai puccs után Fan Noli és miniszterei külföldre menekültek, többnyire Olaszországba. Hassan bég Bécsbe emigrált s azóta is ott él és innen szövi az összeeskü­vés szálait Achmed Zogu kormánya ellen. Fan Noli állítólag Moszkvában cl. Hogy mennyire gyűlölte Fan Noli és különöskép­pen Hassan bég Achmed Zogut, arra jel­lemző, hogy Fán Noll kormánya in contuma­­tiam halálra Ítélte Achmedet. Az Express munkatársának arra a kérdé­sére, mi indította Zia Vulciternát a gyilkos­ságra, Cani bég azzal válaszolt, hogy véle­ménye szerint a Cena bég családja iránt ér­zett hűség vitte a merényletre. Vulciterna már gyerekkorától kezdve Cena bég szolgálatában állott, majd a bég meggj’ilkolása után őhozzá szegődött. Veszélyes a megsebesült nfságiró állapota .Adriano, de! Vecchio, a. súlyosan megsebe­sült olasz újságíró állapota meglehetősen ko­moly. Del Veccfiiot a merénylet után azon­nal a prágai városi kórházba szállították, ahol azonnal megoperálták. Az újságíró, a kórház orvosainak megálla­pítása szerint, hátairól kapta a revolver­­golyót. A golyó átütötte a jobb tüdőszárnyat. A vérveszteség oly nagy volt, hogy del Vecchio elvesztette eszméletét. Del Vecchio Prágában tulajdonképpen egy newyorki műszaki vállalatot képvisel. Emel­lett rendes tudósítója a római Giarnale a Itá­liának és a trieszti Piccolo-nak. Del Vecchio reggel táviratot kapott trieszti szerkesztősé­gétől, azzal az utasítással, hogy küldjön dél­ben részletes jelentést a Bebi-pörröl, Noha del Vecchio délelőtt el akart utazni Prágából, megváltoztatta tervét cs elment a tárgyalásra. Egyébként már 1919 óta Prágában él. Az orvosj vizsgálat után egv tudósító be­szélgetést folytatott a kórházban az olasz új­ságíróval, aki elmondotta, hogy miután a bíróság tagjai visszavonultak, a hivatalos tol­máccsal, az ügyvédekkel és a vádlottal egye­dül maradt állva az elnöki asztalnál Az új­ságíró Bébihez fordult, akinek kihallgatása olasz nvetven folyt és azt mondotta neki: — Parii phi aito! (Beszélj hangosabban!) Ebben a pillanatban érte a merénylő első golyója, amely a földr-eteritette. Mielőtt még eszméletét elvesztette, további lövéseket hal­lott, azokat, amelyek Bébit leteri-tetiék. Az első izgalomban senki sem vette észre, hogy del Vecchio sebesülten a földön fekszik, mert az érdeklődés teljesen az agyonlőtt Bébi felé fordult. Csak amikor del Vecchio megfogta Jasura dr.. tolmács, lábát, vették észre és jöttek segítségére. A kezelőorvosok megállapítása szerint a golyó a jobb hónalj alatt megakadt, úgy, hogy valószínűleg műtét utján kell majd el­­távolítani Vérzés, úgyszólván, alig látszik, valószínű, hogy a seb belül vérzik. A tüdő­­kopogtatás a seb környékén tompa han­got ad. A sebesült mostani állapota nem életveszé­lyes, hacsak komplikáció, például a belső vérzés fokozódása vagy a seb infekciója nem áll be. A sebesültnek nagy fájdalmai vannak; csak nehezen, nagy erőfeszítéssel tud be­szélni. A huszcmnyoicéves merény* lőnek Iáét gyermeke van Belgráditól jelentik: A prágai esküdtszék; Seremben lejátszódott gyilkos merénylet hire Beigrádban. afiol az ügy szereplői valameny­­nyien közismertek, a szenzáció ereiével ha­tott. Gani bég, a meggyilkolt Cena bég öccse, az utóbbi hónapokban Jugoszláviában él, a Délszerbiában fekvő gyabovicai birtokán. Néhány napppal ezelőtt átutazott Belgrádon, hogy Cena bég családjának képviseletében a prágai tárgyalásra menjen. Vcls volt Zia Vulciterna, Algeviad Bébi merénylője is Gani bég belgrádi tartózkodása alkalmából újság­írókkal is elbeszélgetett s mielőtt elutazott volna Prágába, még a belgrádi pályaudvaron interjút adott, amelyben annak a meggyőző­désének adott kifejezést, hogy a cseh igaz­ságszolgáltatás méltó büntetéssel fogja súj­tani a merénylő albán diákot. Cena bég kisebbik öccse, Kriziu Hassan bég, néhánv nap óta szintén Beigrádban tar­tózkodik Kriziu Hassan bég képviselő az al bán parlamentben, és midőn délben közöl­ték vele a prágai merénylet hírét, rendkívül meglepődött, mondván, hogy Cena bég csa­ládjának egyik tagja sem hitte volna, hogy a prágai por igv végződik Algeviad Bébi meggyilkolását annál is inkább elítéli, mint­hogy úgy ő, mint egész családja bíztak a cseh törvényszék igazságosságában. Zia Vul­citerna a gyilkosságot, minden bizonnyal, el­keseredésében követte el. Vulciterna nagy odaadással csüngött a meggyilkolt Cena bé gén, akinek már gyermekkorától kezdve fegyverhordozöja volt. Vulciterna egyébként hét gyermek atyja. Kriziu Hassan bég végül sajnálkozásának adott kifejezést a prágai pör hirtelen megszakítása fölött, mert igy most már alig van remény arra, hogy vilá­gosság derüljön Cena bég meggyilkolásának igazi hátterére. Cseh lapok a „balkáni szokások“ ellen A cseh cstilapok hevesen tiltakoznak az el­len, hogy „balkáni szokásokat honosítsanak meg Prágában". A Narodny Listy véleménye szerint Algeviad Bébit azért gyilkolták meg, hogy megakadályozzák vallomásában és ne derüljön ki, hogy ki bujtotta fel őt a gyilkos­ságra. A lapok szerint a gyilkos, Zia Vulci­­íeraa, a prágai országos törvényszék elnök­sége által kiállított belépőjeggyel jött az es­küdtszéki tárgyalóterembe. Az angol Király még nincs tol a válságon Londonból jelenük! György király az éj­szakát nyugodtan töltötte. Reggel újabb be­ható orvosi vizsgálat volt, amelyen a király két kezelőorvosán kivül Sir Humphry Ftollc­­ston, a világhírű specialista is résztvett. A reggeli orvosi vizsgálatról kiadott bulletin több mint háromórás késéssel jelent meg. A bulletin szerint a tüdő- és meHhártyagj'ulla­­dás némi javulást mutat s a beteg hőmérsék­lete is csökkent. A bulletin mindámélletl hang­súlyozza, hogy az esetleges rosszabbodás ve­szélye még mindig nem múlott el teljesen. A gyógyulási folyamat mindeneseire igen lassú lesz. A király betegségéről délben kiadott orvosi közlemény ezt mondja: A tüdő- és a mell­­hártya gyulladása bizonyos javulást mutat. A hőmérséklet kissé sühjedt. A válságon a beteg még nincs túl és gyógyulása minden­esetre csak lassan fog előrehaladni. A király egészségi állapotáról pénteken este kiadott orvosi jelentés szerint a király állapota változatlan. A walesi herceg és az olasz hatóságok Az olasz hatóságok felajánlották a walesi hercegnek szolgálatukat arra az esetre, ha olasz területen utazik át. Brindisiben külön vonat fogja várni, amely a legnagyobb gyor­sasággal viszi a határra. Arra az esetre pe­dig, hogy ha a földközitengeri utat a herceg repülőgépen óhajtaná megtenni, az olaszok az összes repülőtereket, valamint a szüksé­ges repülőgépeket rendelkezésére bocsátják. A gloucesterf herceg mit sem tud a király betegségéről A gloucesteri herceg, aki a walesi herceget keletafrikai útjára elkísérte, még nem tud semmit a király betegsége felöl, mert bátyjá­tól különválva egy vadász-expedicióra indult és jelenleg nem tudják pontosan tartózko­dása helyét. Valószínű, hogy valahol Eszak- Rodéziában van, a legközelebbi vasúti állo­mástól legalább háromszáz mérföldnyire, igen messzire a kikötőtől, úgyhogy aligha tudja az Enterprisét elindulása előtt elérni. Egyébként hírnököket küldöttek ki felkuta­tására. TRETORN HÓCIPŐ VILÁGHÍRŰ I II I I TT"— 1 11 Hal diák csütörtökön világgá dspí, tie péntekre az egyik visszajött Csütörtökön délután kétségbeesett szülőlí jártak a főkapitányság központi ügyeletén, hogy gyermekeik eltávoztak hazulról és nem jöttek vissza. Valamennyi fiú 12—14 éves korú és a honvéd-utcai polgári fiúiskola nö­vendékei. A rendőrségen megállapították., hogy a honvéd-utcai polgári iskolának össze­­seh hat diákjáról van szó. A szülők előadása és a körülmények megvizsgálása után a rend­őrségnek az volt a feltevése hogy a kalandos eltűnésnek kalandos vállalkozás áll a hátteré­ben. Pénteken este a Keleti-pályaudvaroi szol­gálatot teljesítő egyik rendőrnél jelentkezett T. J. 14 éves fiúcska, aki a hat eltűnt diák közül való volt. A gyerek didergett, fázott és nyakig sáros volt. A rendőr segítségét kérte, hogy juttassa őt haza szüleihez és intézked­jék, hogy társait mentsék meg. mert nagy, bajban vannak. A gyereket behozták a fő­­kapitányságra, ahol furcsa és zavaros törté­netet mondott el eltűnésük előzményeiről. Ki­mondta, hogy csütörtökön délelőtt a Bazili­kában voltak, majd amiko; visszatértek az iskolába, még nem volt előadás, mert még tartott a tanári konferencia. Ők kimentek az utcára és ott várták az előadás megkezdését. Az iskola előtt, állító­lag, elhaladt egy cserkészcsapat, amelyben a fiuknak ismerőseik voltak és a cserkészek, állítólag, hívták a fiukat, bogy jöjjenek velüt Belgiumba. Ö és társai a cserkészeket ki­­kisérték a pályaudvarra, ahol beszálltak ve­lük a vasúti kocsiba § mire észrelértck, 4 vonat elindult. A cserkészcsapat, állítólag, Nagykátán kiszállt a vonatból s onnan gya­log indultak a határ felé. ők is velük gya* logoltak egészen Rókáig. Itt már valameny­­nyien fáztak, dideregtek és éhesek voltak, Egy gazdálkodó szánta meg őket, aki szál­lást és pénzt adott a kétségbeesett gyerekek­nek. Valamennyien vissza akartak térni Bu­dapestre, de ebben a szándékukban az állító­lagos cserkészek megakadályozták őket. T­­J.-nek az utolsó pillanatban sikerült meg­szökni a csapattól és a nála lévő pénzen Bu­dapestre utazott. T. J. az állítólagos cser­készcsapatról semmi közelebbit nem tudott mondani, mint hogy fehér cs kék nyakkendőt viseltek tagjai. A rendőrségen jegyzőkönyvbe vették at diák zavaros előadását, sok hitelt azonban nem adtak neki, da elővigyázatosságból a rendőrség távirati utón intézkedett, bogy a környékbeli hatóságok vagy a határrendör­­ség föltétlenül tartóztassa fel az állítólagos cserkészcsapatot s amennyiben egyenruha nélküli fiuk volnának közöttük, azokat azon­nal küldjék vissza Budapestre. A rendőrség T. J. fantasztikus előadásá­nak ellenére Budapesten keresi a világgá ment diákokat. : énekel i IDUZSJ-í kai Margifhid Kávéházban p és p&Imalermében meg. Gam béget, Zogia király rokonát letartóztatták

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék