Magyarság, 1931. július (12. évfolyam, 146-172. szám)

1931-07-12 / 156. szám

'1931 Julius 12, vasárnap EB ИЖМДМЖф шшштттвшшш ШЬШКЪ-ПШШЕ A Nemzeti Színház szanálása és a sztárgázsik leszállítása — 80 évvel ezelőtt Akik a mai súlyos időkben a színházak általános anyagi válságáról panaszkodnak, gondoljanak arra, hogy voltak bizony ennél még rosszabb állapotok is a színházi vállal­kozások körül. És hogy már a magyar szí­nészet bölcsőkorában sem volt ismeretlen fogalom a sztrárgázsik leszállítása és a tár­sulat létszámának kényszerű apasztása. A fővárosi könyvtárban ifj. Palugyay Imre pestkerületi tanácsos feljegyzéseiben nagyon érdekes és jellemző adatokra bukkantunk a Magyar Nemzeti Színház bölcsőkorának anyagi viszonyairól, melyek bizony egyálta­lán nem voltak rózsásak. Pedig akkor Pesten, a később leégett német színház kivételével, csak egyetlen egy ilyen „mulattató intézet“ volt, a Magyar Nemzeti Színház. Amint tudjuk, a Magyar Nemzeti Szín­házat az 1840-iki országgyűlés 49-ik törvény­cikkének rendelkezése alapján létesítették, mégpedig a törvényhatóságok által gyűjtött pénzalapból. A színházépítésből eredő, ösz- szesen 39.882 pengő forintnyi terhek kifize­tésére és az első költségek fedezésére meg­szavazott 60.000 pengőforlnton kivül a ■zinház megalapítására iOO.OOO pengőforin- tot ajánlottak fel olyképpen, hogy abból két- 1harmadrész kamat évenként a színházi költ­ségekre, egyharmadrést pedig az alaptőke szaporítására fordittassék. Ezen a pénzügyi alapon a színház 1840—1844-ik év végéig országos választmányi, majd pedig országos 'főigazgatói kormányzat alatt működött, egy­aránt kultiválva a drámai és az operai elő­adásokat. Ámde ezen tartósnak hitt pénzügyi alap hamarosan megingott Már 1844-ben a szín­ház személyzeti költségeinek fedezésére elő­irányzott havi 5000 pengőforínt elégtelennek bizonyult. A színház összes alkalmazottainak létszáma akkor körülbelül őtvenet tett ki. A színház fentartásának összes kiadásaira évi 126.000 pengőforintot irányoztak elő, amivel szemben a bevétel előirányzata évente csak 118.000 pengőforintot tett ki. A deficit egyre nőtt, amit fokozott az Is, hogy a törvényhatóságok a rájuk eső részle­teket nem fizették be rendesen. A zűrzavaros politikai viszonyok okozta pangás következ­tében az alaptőke adózási kamatai sem foly­tak be rendesen. A napi kiadásokat tehát a színház vezetősége kénytelen volt az intézet alaptőkéjéből fedezni. Az alaptőke pedig ennek következtében 1849 julius haváig mintegy 59.201 pengőforintot emésztett fel és igy a gyümölcsöző tőke már csak 337.719 pengőforintot tett ki. Az Onzágoj Közegészségügyi Egyesület kiadásában megjelent alanti müvek kedvezményes áron besze­rezhetők a MAGYARSÁG kiadóhivatalában. VI.. Aradi-utca 8.. I. emelet. Hasenfeld Arthur dr. egyet tanár: A szív és érbetegségek egészségtana 8.20 P helyett _________________2.- P D óros Gábor dr. főorvos­A nemi egészségügy problémái 5,- P helyett________________*.50 P G erlóczy Zslgmond dr. és Bodor Antal dr. t Nyitott könyv н.~ P helyett ______—— 8,— P F eleki Sándor dr.t Az egészség А. В. C. könyve 5,- P helyett ............... . ----------8.20 P S choschny Henrik dr. e.-ü. főtanácsos: Az utazás egészségtana 2.-P helyett ............................... 1.00 P M oravcslk rrnő Emil dr. egyetemi tanár: A Neurasthenia 1.50 P helyett ..................................1.20 P A Nemzeti Színház ezen fenyegető passzí­vájához hozzájárult az is, hogy a szinház pénztárnoka, Kolossg Jenő kezein jelentéke­nyebb ősszeg elveszett, ami miatt a csődpert ellene folyamatba is tétették. Hogy azután a csődper milyen pozitív eredménnyel járt, arról a régi írásokban nem találnak feljegy­zéseket. Hogy a szinház nagyon megrendült anyagi alapján segíteni (szanálni) lehessen, vagyis, hogy az intézmény teljes anyagi összeomlását még idejében megakadályoz­hassák, a császár királyi helytartóság 1851-iki szeptember 6-ikáról 1878/pr. szám alatt kelt határozatával a szinház gazdasági ügyeinek rendezésére egy „felsöbbileg kine­vezett bizottmányra“ bízatott, amely a csá­szár és királyi Pestkerületi főispán elnök­lete alatt a szinház anyagi ügyeinek végle­ges szanálására javaslatot dolgozott ki és azt felsőbb helyre nyomban fel is terjesz­tette jóváhagyás végett. A szanálás a kővetkező két pontra ter­jedt ki: a) A színházi személyzet létszámának le­szállítása, anélkül mégis, hogy ezáltal az intézet magasztos hivatása csak legkevésbé is szenvedni kénytelenittessék; b) a színházi személyzetnek az osztóigaz- sdg elveivel meg nem eggeztethetőleg havi fizetései mérsékelt alábbszállitása; ellenben a szinház érdemesebb tagjai állásának biz­tosítása tekintetéből szerződéseiknek újabb három egymásután következő évre való megkötése legszükségesebb Igénynek ismer­tetett el. E két pontba foglalt szanálási tervezet felsőbb helyen hamarosan jóváhagyást is nyert és ezzel végrehajtották a legelső szín­házi „leépítést", továbbá a sztdrgdzsik le­szállítását. A személyzet redukálása mintegy húsz százalékot tett ki és körülbelül ilyen száza­lékkal apasztották a Nemzeti Szinház egyes tagjainak az „osztó igazság elveivel meg nem egyeztethetöleg tulcsigázott havi fizeté­seit“ (vagyis a sztárgázsikat) is. Hogy ez a gyökeresnek szánt szanálási módszer használt-e a • Nemzeti Szinház anyagi ügyeinek rendbehozása tekintetében, arról a későbbi feljegyzések nem adnak tiszta képet. De, hogy a Nemzeti Szinház anyagi és erkölcsi ügyei később jelentős mértékben erősödtek, az csaknem köztudo­mású és sokkal Inkább a közönség mind­inkább fokozódó érdeklődésének volt kö­szönhető. * Magyar orgonamttvésznő sikere Ameri­kában. Dedinszky Izabella, a Zeneművészeti Főiskola fiatal és kiváló volt növendéke, tavalyi angliai tartózkodása után, ahol a brightoni zenei ünnepélyeken több dijat és elismerést nyert, az Egyesült Államokban folytatja művészi továbbképzését. Az elmúlt év folyamán a csikágói rádióban szerepelt önálló koncerttel, nagy sikerrel, azonkívül Grinnelben, a Zeneművészeti Főiskola szék­helyén és több városban adott hangver­senyt magyar programmal és saját kompo­zícióival. A kompozíciók alapján elnyerte a South balifornian University, Los-Angeles, Aldberg ösztöndiját. Eddigi sikereit tetézte, hogy mint magyar nő egy nemzetközi zene­szerzési pályázatot nyert el. Meseszínház a Balatonon Balatonon nyaraló olvasóink ügyeimébe ajánljuk a Meseszínház előadásait. Julius 14-én indul a népszerű gyermekegyüttes és megláto­gatja az összes fürdőhelyeket, hogy vidám, mű­vészi nyári műsorával kedves szórakozást sze­rezzen kicsinyeknek, nagyoknak egyaránt. Gyer­mekoperett, tréfák, énekes-táncos móka, zenés jelenet és pompás énekek, táncok tarkítják az előadást. Előadások kezdete délután 5 órakor. Természetesen előfizetőink kedvezményes jegye­ket válthatnak. Bélyeg csak bérmentesitsére való, nem pedig a levél lezárására. Ragassza tehát azt mindég a címoldal felső jobb sarkába s le­hetőleg kevés számú bélyeget használjon. ipiaSlEiii a helyzet változatlan! hói fene f Miiiái m RUDUk Gipü, Ml- SP dísszel a a divat 1 D 19 КГ1 Berlini-tér 4. 1 г Végre megnősülök! Vigyázat mázolva! Válasszunk újra! Végelaáás ! Békeffi László szenzációs nj négy bohózata, csütörtöktől kezdve a Budapesti Színházban. Egy-, két- és hárompengős helyárakkal kezdi meg csütörtökön szenzációs vendégjátékát Bé­kefii László a legnevesebb kabarémüvészekből válogatott társulatával. Jegyek már -•',,vntók a Budapesti Szinház pénztáránál. Vasárnap este fél 9 és délután fél 5 órakor a „Feketeszájú me­nyecske“ 1, 2 és 3 pengős hely­árakkal kerül színre a Buda­pesti Színházban Ezt a páratlanul mulatságos táncoperettet ajánlatos mindenkinek megnézni. Erzsébet klrálvné-nt i. Telelőn • Aot. 97—0—07. Julius 'fCS-An, csütörtökön ватам Táncversony. Szépségverseny. írtakat dijak I Szalon tűzijáték I Szabó Lujza, Somló József, Leopold Andor a Iraviatában kedden az Allatkertben. Кг egész világon diva­tos szabadtéri operaelőadások egyik legszebbjét fog'* élvezni a közönség. Vezényel: Komor. МОЙЯ. BELVÁROSI MOZGO. Irányl-otca 21 szám Clel-I 833—29.) Csak egy kislány... Népszínmű. — Modern Casanova. Vígjáték. — Az előadások kezdete, hétkox- napokonó, vasár- és ünnepnapokon 4 órától folytató­lagosan. Műsor hétfőtől: A kacagó asszony. — Tenger Harold. BODOÜKAF FILMSZÍNHÁZ József-körut Г7 (leto- fon: 834—75.) Vége a dalnak. — Kicserélem a feleségem. Vigjték. — Az előadások kezdete, hétköznapokon; fél 5, egynegyed 8 és 10, vasárnap: fél 3 órától. Műsor hétfőtől: A fehér barát. — A jazz-király, FOKÚM FILMSZÍNHÁZ, Kossuth bajos-utca IS. Telefon: Aut 897—07 és 895—43.) Béeal vig asszonyok. Vidám história a régi császárvárosból — Híradók, — Az előadások kezdete, hétköznapokon, szombat kivéte­lével: 6, egynegyed 8. fél 10. szombat és vasárnapi L в. 8. 10 órakor ELIT MOZGO IV. Llpót-körnt tő ftelefon: AaU 161—51.) Sex Appeal. Vígjáték. — Vabanne. Vígjáték. — Az előadások kezdete, hétköznapokon: 5, egynegyed 7. 8 és 10, vasárnap: 4, háromnegyed 7, háromnegyed 10 órakor. Műsor hétfőtől: A esászár szerelme. — Аж Ideálig férfi. KULTUR KERTI MOZGO. ГХ kerület kinizsi ntcg 16. szám. (Telefon: 861—93.) Montanna kisasszony Víg­játék. — Hogyan leszek gazdag és boldog. Filmjáték. — Az előadások kezdete, hétköznapokon teremben 5, kertben háromnegyed 8, 10, vasár- és ünnepnapokon teremben fél 4 5. kertben háromnegyed 8. 10 órakor. Műsor hétfőtől: A király parancsol. — A tizenhár- nae taxi. MARKUS PARK MOZI. VIII.,Rákóczi-nt 1 (Telefoni J 874-90 ) és MOjfiG MOZI, Városligeti-tó 'Telefon* 182—54.) As áruház gyöngye. Vígjáték — Vitaphona varieté két slÓRerszáma és Micky legújabb mókái. — Híradók. — Az előadások kezdete: 8 és 10 órakor. * A debreceni református emlékszobrok. A debreceni Tisza István tudományegyetem központi épülete előtti parkban felállítandó négy magyar református vezérférfiu emlék­szobra ügyében pénteken az Iparművészeti Múzeumban a pályázat bírálóbizottsága Petri Pál államtitkár elnöklete alatt ülést tartott, melyen a kővetkező döntést hoza meg: Meg­bízást nyertek kivitelre: Pásztor János: Szenczi Molnár Albert szobrára, Kisfaludy- Stróbl Zsigmond: Komáromi Csipkés György szobrára, Füredi Richárd: Méliusz Péter szob­rára, Ohmann-Weichinger: Huszár Gál szob­rára. Dijakat nyertek: Horvai János, Cser Károly, Kalotai K. Ottó, Margó Ede egyen­ként 2000 pengős dijat, Lőte Éva, Vas* Vik­tor, Lux Elek, Medgyessy Ferenc egyenként 1000 pengős dijat. A pályázatra beérkezett szoboranyag az Országos Magyar Iparművé­szeti Múzeumban julius 16-áig a múzeumi látogatás rendes ideje alatt megtekinthető. T? 17 (Г* ¥ 17 A Beketow Cirkusz Varieté Ll V А V Városliget Telelőn: Aut. 183 —35. Naponta este 8 érakor és minden csütörtök, szombat, TesAp. d’mTörTo? 12 VILÁGATTRAKCIÓ a külföldi nagy varieték szenzációi. OLYMPIA FILMSZÍNHÁZ УТ1 Erzsébet kőről Л. (Telefon: J. 429—47.) Vége a dalnak. — Három piros rózsa. Piomantikus történet. — Az előadások kezdet« 4 órától folytatólagosan, Műsor hétfőtől: Submarine. —. Luxusvonat. — Híradók. OHtON SZÍNHÁZ IV Eskü-nt I (Teletöm. Aut. 831—02.) A párisi háztetők alatt. . . (Sous les toits de Paris.) — Sicc-rajzfilm. — Híradók. — Az előadások kezdete, hétköznapokon: fél 6, fél 8, fél 10, vasárnap: fél 4, fél 6, fél 8, fél 10 órakor. RADIUS- METRO FILMPALOTA VI NagvmezÓ-otc« 22—24. (Telefon: 220-98, 292—50.) Piruló lányok. — Egy kis félreértés. Burleszk. — Magya’ Erzsi énekes filmje. — Híradók. — Az előadások kezdete, hétközna­pokon: 2—6-ig folytatólagosak, azután 6, 8, 10. vasárnap; 1—4-ig folytatólagosak, azután 4, 6, 8, 10 órakor. UFA FILMSZÍNHÁZ VI leréz-kőrut 6ti Telefoni Automata 197—07 és Automata 197—68.) Nyitott tető. A kék angyal. — Az előadások kezdete, hétköznapokon: 6 8, 10 órától „j! KÖNYVEK i „MAGYARSÁG“ OLVASÓINAK! Kedvezményes könyvakciónk érdeket, nívós és értékes könyveket Juttat el a Magyarság olvasóihoz, a bolti árnál jelentékenyen olcsóbb, kedvezményes áron Uj köteteink a magva: irodalomnak legújabb és legkiválóbb alkotásai, ezekkel együtt kapják meg olvasóink a külföldi Irodalomnak válogatott, reprezentáns munkáit. A Magyarság könyveit angol egészvászon kötésben adjuk olvasóinknak, júniustól kezdve a kötetek ára, portóköltség­gel együtt 2 pengő 50 fillér, a régebbi kötetek ára 2.20 pengő, amelyhez 20 fillér portö­költség járul Julius havi köteteink s Zsigray Julianna: Szüts Mara házassága és Gaston Leroux: Hardlgras Előfizetőink kívánságára az alanti köteteket is megktildhetjük a régi áron- Herczeg Ferenc: A nap Ha, Haukland: A végzet fonala, Sinclair Lewis: Babltt, Papp Viktor: Beethoven, sróf Köniusegg Latos: Szolimán ben Darjja, Walpole: Jeremiás.-----------MEGRENDELŐ LAP ----­M inden könyvtárnak dísze tesz a „Magyarság" ériékes és szép, kedvezményes könyvsorozata Olvasóink a mellékelt megrendelő- lappal forduljanak kiadóhiva­talunkhoz a könyvekért. Akik pél­dányonként vásárolják a „Magyar­ságot“, küldjék be a lapunk utolsó oldalán található, a hónán első öt napján és minden vasárnap meg- je enő к ö nу Vsz el V é n у t is! Г Megrendelem a „MAGYARSÁG"kedvezménybe könyv I sorozatából a következő könyveket; I 1 ---------------------------------------------------------------------­I _ ________________________ I I --------------------------------------------------------------------­t . ... , postautalványon küldőm I Az etleniriiket ----------­I I P ontos dmr l Hév■ I I Lakhely r, utánvéttel fizetem

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék