Magyarság, 1932. december (13. évfolyam, 271-296. szám)

1932-12-21 / 287. szám

1932 december 21, surde 1жашшмтятшmamma — Ceylon visszakéri Angliától a kandyai királyok trónját, Londonból jelentik: Cey­lon állam tanácsa a régi kandyai királyok trónjának visszaküldését kérte az angol gyarmatügyi minisztertől. A trón száz év óta a windsori királyi kastély egyik ékessége s a király a térdszalagrend lovagjainak avatá­sánál szokta használni. A trónus a XVII. századbeli szingaléz művészet remekműve, amelyet pompás aranyozott ezüst dombor­mű-vek, faragott drágakövek és kristályok­ból készült sárkány, oroszlán és istenalakok díszítenek, központi ornamentikája vert aranylemezből készült óriás nap, drága­kövekkel kirakott sugarakkal. — As Országos Társadalombiztosító Intézet értesíti az érdekelteket, hogy a karácsonyi ünne­pekre való tekintette] a december 25-én és 26-án esedékes segélyeket az intézet központjában de­cember 24-én délelőtt fél 8 órától fél 12 óráig, a kifizetőhelyeken (Pesterzsébet, Csepel, Újpest, Rákospalota, Kispest, III., Pacsirtamező-utca, VI., Gömb-utca és X., Kápolna-utca) pedig az ott hirdetett időben fizetik ki. December 31-én az intézet központjában ugyancsak délelőtt fél 8 órától fél 12 óráig fizetik ki az esedékes segélyeket. Az orvosi rendelőintézetekben decem­ber 24-én és 31-én a délután 5 órakor vagy később kezdődő rendelések elmaradnak, decem­ber 2ó-én és január 1-én pedig rendelések nin­csenek. December 26-án délelőtt 10 órától 12 óráig ügyeletes orvosi szolgálatot tartanak. KIRALY-SZINHÁZ Csütörtökön, december hó 22-én először Amit a lányok akarnak... Farkas Imre szenzációs revtt-operettje, 11 képben A legszebb muzsika! A legragyogóbb kiállítás! Karácsony vasárnapién és hétfőjén két előadás! Szilveszterkor éjféli előadás, a legkiválóbb művésznők és művészek felléptévelI Jegyek elővételi díj nélkül az összes előadásokra válthatók a jegypénztárnál és a szokásos elővételi helyeken ^NHÁZ“MDÜVÉSZET Szerződésszegés miatt Bajor Gizit megfoszthatják örökös tagságától Hetek óta beszélnek már arról, hogy Ba­jor Gizi, aki a Nemzeti Színház örökös tagja, szakítani akar a színházzal és egy magán­színházhoz akar átmenni. Senki sem akarta nyilvánosságra hozni ezt a hirt, tekintettel részben a művésznőre, akit mindenki nagyra- becsül, részben a Nemzeti Színház helyze­tére, amely ' nem éppen a legrózsásabb és ahol most kezdenek kiláholni a súlyos vál­ságból Mivel azonban a művésznő és a színház közti meglazult viszonyt most már kipattantották, nincs semmi akadálya an­nak, hogy a legnagyobb nyilvánosság előtt is tárgyalhassák ezt az ügyet. Még mikor He­vesi Sándor igazgató volt, de a vizsgálat ügye úgy fordult, hogy valószínűleg el kell távoznia: Bajor Gizi már akkor akcióba lé­pett'a volt igazgató mellett és állítólag igen magas helyen is eljárt, hogy kedvező dön­tést eszközöljenek ki Hevesi Sándor ügyé­ben. A művésznőnek ez a vállalkozása célta­lannak és sikertelennek bizonyult, ő azon­ban már akkor olyan kijelentéseket han­goztatott, hogy csak Hevesi Sándor igazga­tása alatt tud játszani a Nemzeti Színház­ban. Abban az időben Bajor Gizinek, mint tagnak ezt a vállalkozását nem nagyon he­lyeselték, el is csittultak ennek a lépésnek - következményei és mindenki azt hitte, hogy Bajor Gizi a maga kétségtelenül értékes becsvágya számára megtalálja a Nemzeti Szinház színpadán továbbra is azt a terüle­tet, amelyen hivatásszerűen dolgozhatík. A művésznő elégedetlensége azonban ugv látszik nem mull el és'most minden különö­sebb ok nélkül váratlanul a tettek mezejére lépett. Márkus László igazgató a szokásos udvarias formák közt felkérte, hogy játssza el Bnrnhelmi Minna szerepét a repriz.en és elküldte neki a szerepet. Bajor Gizi a sze­repet visszaküldte. Tudni kell azt, hogy ezt a szerepet 6 már többször játszotta igen szén sikerrel. Az igazgató a szerep visszaküldé­sével egyidejűleg levelet kapott a művésznő­től, amelyben hathónapi fizetésvélküH sza­badságot kér, jelezve azt, hogy erre az időre a Magyar Színházhoz kíván szerződni. Márkus László igazgató erre azt válaszolta, hogy a kért szabadságot legnagyobb sajná­lata mellett nem adhatja meg, a mostani időkben a Nemzeti. Szinház okvetlenül szá­mit a mjivésznő közreműködésére és a sze­repet uira elküldte a művésznőnek. Ez a jegyzékváltás a szereppel az igazgató és a művésznő között háromszor Ismétlődött meg, mig végül is Bajor Gizi kedden délelőtt nem jelent meg a Nemzeti Színházban a ki­tűzött próbán. Ezzel a tényével szerződés­szegést követett el. Márkás László állását köti az ügyhöz ' rA színház és a művésznő közt kiélesedett helyzetben megkérdeztük Márkus László igazgatót, hogy mi az ő álláspontja. — A művésznő — mondotta az igazgató •— háromszor küldte vissza a szerepet, ame­lyik különben az ő szerepe volt a múltban is. És hathónapi szabadságot kért, más szín­házhoz akart szerződni, amelyhez én nem já­rulhattam hozzá. Mivel nyilvánvaló, itt a kesztyű odadobásáról van szó, vállalom ezt és állásomat kötöm ahhoz, hogy ebben az ügyben a Nemzeti Szinház igazsága és a szerződés törvényes pontjai érvényesüljenek. — A művésznőt nem arra kötelezi az a ki­vételes bánásmód, amelyben 6 a Nemzeti Színháznál részesült, hogy most amikor a legnagyobb szükség volna reá, itthagyja a színházat. Nincs tudomásom arról, hogy mű­vészi becsvágyát bármilyen tekintetben is korlátoztuk volna, vagy nem elégítettük volna ki. Ami pedig az anyagiakat illeti, e tekintetben sem lehet panasza, mert har­minchatezer pengő gázsit kap, amely három elsőrangú erő fizetésének felel meg. — A végső fórumig, a minisztériumig vi­szem ezt az ügyet, fiiért hiszen Bajor Gizi örökös tagja a Nemzeti Színháznak és mint ilyennek sokkal nagyobb kötelezettségei van­nak, mint a többi rendes tagnak. Természe­tesen el fogjuk intézni a szinház legfelsőbb fóruma előtt a szerződésszegés alapján be­következett uj helyzetet is, de én még most is remélem, hogy idáig nem mérgesedik el a dolog. Személyesen nem beszélhettem a mű­vésznővel, csak Írásban érintkeztünk és ez- idő szerint úgy áll a helyzet, hogy 6 három­szor visszaküldte a szerepet, a kitűzött pró­bán nem jelent meg és csak Írásban érint­keztünk. Bajor Gizi egyszer már elment a Nemzeti Színháztól Magunk is kerestük a művésznőt lakásán, de sajnos nem tudtunk vele beszélni. Szín­házi körökben azt hiresztelik, hogy Ináig Oltó uj darabjában szerelne fellépni, melyet áUitólag a Magyar Szinház mutatna be. Nemcsak a Nemzeti Színháznál, hanem a a többi színházaknál is nagg sajnálkozással tárgyalják Bajor • Gizinek ezt az elhatározá­sát és mindenki azt mondja, hogy erőszak­kal sarlóban nem lehel senkii se visszatar­tani, azonban az illetőnek viselni kell egy ilyen szerződésszegés következményeit. Már pedig Bajor Gizi az igazgaló Írásbeli rendel közősének sem engedelmeskedett. Azt mond­ják, hogy nem áll meg Bajor Gizinek az az állítása, hogy ellene dolgoznának a Nemzeti Színháznál, mert hjszen hosszú éveken át szinte egyedülálló csillaga voll a Nemzeti Színháznak. Már. túlságosan is sokat játszott, ami neki magának is ártott. Más oldalról pedig azt hangoztatják, hogy ugratók dol­goznak a háttérben, le akarják járatni Bajor Gizit, belekergetik egy szerződésszegésbe, meri tudják jól, hogy ilyen konfliktusok alkalmával eddig még minden kis és nagy színész és színésznő elvesztette népszerű­ségét a közönség előtt. Különösen akkor kö- vetkezhetik be egy ilyen pálfordulása a kö­zönségnek kedvencével szemben, hogy ha a szerződésszegés miatt esetleges örökös tag­ságától Is megfosztják a müvésztiőt. ' Egy ilyen kiugrása volt már egyszer Bajor Gizinek, amikor szintén a Magyar Szinház karjaiba vetette magát, eljátszotta olt a Szent Johanna szerepét, de nagyon mérsékelt siker melleit. Azután visszakiván kozott újra ' a Nemzeti ' Színházhoz, mert annak levegőjében nőtt fel. Ha meggondo­latlanul most másodszor is faképnél hagyja a nemzet első színházát, nagyon kérdéses, hogy az elhagyott szinház visszafogadja-e őt másodszor'i's; de ha visszafogadja is: vájjon nem követ-e el Bajor Gizi ezzel a szeszélyével jóvátehetetlen hibát a közön­ség szemében? * A szerző leszálitotta tantiemJét. Elmer Rice amerikai iró darabját, az Ügyvédet be­mutatja a Nemzeti Szinház és Márkus László levelet irt a gazdag amerikai szerzőnek, hogy mérsékelje a Nemzeti Színházzal szem­ben taniemigényét. Az igazgató hivutkozolt a mostani súlyos gazdasági helyzetre. Elmer Riec, aki a szerzők kongresszusán ittjárt Budapesten, már válaszolt is az igazgató levelére és örömmel hozzájárult ahhoz, hogy jóval kisebb tiszteleldijat kapjon a budapesti bemutató után, mint más orszá­gok fizetnek. * Uj Fedák Sári tűnt fel Beregszászon. Beregszászról jelentik nekünk, hogy ott egy műkedvelő-előadáson uj Fedák Sári tűnt fel. Tudvalevőleg Fedák Sári is Bereg­szászon aratta a legelső tapsokat. Odavaló. Most Somogyi Károly színész rendezésében előadtak egy kis darabot, amelynek külön­leges eseménye volt: Polgáry Ili személyé­ben olyan kiváltságos tehetség jelentkezett a színpadon, amilyenre Fedák Sári óta nem emlékeznek a beregszásziak. A fiatal leány egy beregszászi reálgimnáziumi tanár gyer­meke s a beregszásziak úgy hiszik, hogy Polgáry Ili lesz az uj Fedák Sári. * Németh Mária az Operaházban. Vasár­nap, december 25-én este Németh Mária ven­dégszerepei a Tróubadourban. Vasárnap dél­után három órakor délutáni helyárakkal Scherezáde, Coppélia és a Pesti karnevál ke­rül szinre. Németh Mária még a december 29-én szdnrekeriilő Sába királynőjében fog fellépni. * Még egy főpróba az öreg színészek Ja­vára. Pénteken délelőtt féltizenegy órakor nyilvános főpróbát rendeznek a Fővárosi Operettszinházban a Kadétszerelem cimü uj operettből az öreg színészek, özvegyek és árvák karácsonyi akciója javára. Ä jóté- konycélu főpróbára a jegyeket a szinház pénztáránál lehet megvenni. * A BallA Ede képzőművészet! alapítvány pályadijai A Balló Ede képzőművészeti ala­pítvány pályázatot hirdet 5000 pengős ösz­töndíjra, amelyre alkotásaival minden ma­gyar honosságú festő pályázhatik a jövő év szeptember 30-án. A festményeket a Mű­csarnokban kell átadni. Az ösztöndíjat jövő év október havában adják ki. Ezerpengős dijat tűzött ki az alapítvány olajfestékkel festett fej- vagy akt-tanulmányra. Minden magyar festőművész vagy müvésznövendék pályázhatik. A pályamunkákat május 2-án keli átadni a Műcsarnokban. — Ezerpengős utazási segélyt ad az alapítvány Közép- Európa művészeti intézményeinek megtekin­tésére egy olyan rajztanárjelöltnek, aki a most folyó tanév végén nyer majd oklevelet és akit erre az utazási segélyre a Képző­művészeti Főiskola tanári kara a legérdeme­sebbnek tart. * Gyónt Géza emléke. „A Gyöni Géza Iro­dalmi Társaság“ Balogh István elnöklete mellett választmányi ülést tartott.' A társaság elhatá­rozta, hogy a jövő évben a Benczur-utca 10. sz. épület falára reliefet Aliit. Két sorozatban eredeti és jellemző beállításban Gyóni arcát mutató levelezőlapokat hoz forgalomba. Gyóni évköny­vet fog kiadni, melyben összegyűjtik a Gyóni Géza életét és költészetét méltató müveket. A Gyón községben ajándékba kapott telken jel­képes Gyóni sirt létesít, ahol felállítja a költő mellszobrát. Az filés folyamán a társaság tagjai sorába választattak: Tamásig Árpád táborszer­nagy, Gabányi János tábornok, vitéz llenczfalvy Sárkány Jenő altábornagy. Sziládg Zoltán dr. egyetemi magántanár, Sztklag János dr., Szávag Gyula, Ilovszky János és Szabó Imre református esperes. * Csaba Margit dr.: Amit a serdülő leány­nak tudnia kelL (Tóth Tihamér előszavával. A szerző kiadása.) Leánygyermekeink fel­világosítására még mindig hiányzott egy or­vosi szaktudással és tiszta erkölcsöt hirdető meleg szívvel megirt könyv, amelyet serdülő leányaink kezébe adhattunk volna, Csaba Margit dr. könyve ezen a téren végre fordu­latot jelent Maga a megjelent kötet első része egy nagyobb kezdeményezésnek, amelyben egy katolikus orvosnő a vallásos világnézet és morál alapján három kötetben akarja felvilágosítani a serdülő leányt, a nagyleányt és a fiatal édesanyái. Nem. asz- kéla a felfogása, mert a bakftsleányt foglal­koztaló kérdések, az orvosi tanácsok, a tiszta élet jelentősége, divat, szórakozások, sport, az utca, női hivatás, szenvedélyek, mind úgy kerülnek sorra, hogy valamennyi­ről a iegtisztább felfogással szóljon, de ugyanakkor az élet tiszta örömeit sem ta­gadja meg. Elitéli a divatos soványitó kúrák esztelen tortúráit, legelsősorban orvosi szempontból, mert gyógyíthatatlan női ba­joknak válnak okozóivá. Helyteleníti a túl­hajtott női sportot, azonban hangsúlyozza, hogy a sportnak, divatnak van létjogosult­sága, mig nem ütközik jóizlésbe, nem árt az egészségnek és nem nem lépi át a pénzűgvi lehetőségek határait. De nemcsak gyerme­keinknek, hanem a szülők és nevelők kezé­ben is áldásos, segítség ez a könyv, mely a Magyarság könyvosztályánál is megrendel­hető. HANGVERSENY * Nemzetközi ének- és zongoraverseny 1033. évben Bécsbcn. Az a nagy siker, amellyel az 1932. évi ünnepi hetek keretében meglarlott ének- és hegedűverseny járt, amelyen 42 ország­ból ősszesereglett 700 résztvevő szerepelt, a bécsi ünnepi bizottságot arra az elhatározásra bírta, hogy 1933 május 26-a és junius 16-a között hasonló versenyt rendezzen énekre és zongorára. Eme verseny tiszteletbeli védnökségét Bécs város polgármestere vállalta el. Az előkészítő bizottság, amelynek élén ismét az állami opera igazgatója, Krauss Klemens, mint a nemzetközi zsűri elnöke áll, legutóbb közzétette a versenyen, való résztvételi feltételeket. Az énekverseng két csoportra oszlik, éspedig operai és hangverseny- énekre; a zongoraversengnél a résztvevőknek a klasszikus és modern zongora-irodalomnak a zsűri által megjelölt darabjait kell elöadniok, A versengen legfeljebb 30 éves személyek vehet­nek részt, a zongoraversenynél csakis 16 éven, felüliek, az énekversenynél 18 éven Ielőliek bo­csáthatók versengre. A versenyvezetőség enge­délyével kivételesen fiatalabb zongoristák is sorra kerülhetnek, ezekre azonban a dijak oda* Ítélésénél bizonyos korlátozások fognak meg- állapíttatni. Az odaítélendő diiakra Bécs városa — úgy mint tavaly — ez idén is 20.000 shillinget bocsát rendelkezésre. Ezenfelül ezüstdiszérmak, díszoklevelek és magánrészröl felajánlandó di'ak fognak feloszlásra kerülni. Minthogy a szóban, levő versenyek a bécsi ünnepi hetek keretében fognak lefolyni, a külföldi résztvevőknek alkal­muk fog nyitni a bécsi zenei élet kiválóan érté­kes eseményeit élvezni. A versenyek keresztül- - vitelével úgy, mint a múlt évben, ez idén is a bécsi ünnepi bizottság (Wiener Festausschuss) Bécs, VII., Messepalast van megbízva, ahol prospektusok és mindennemű felvilágosítások kaphatók. Csak eredeti véd’együ ^ra«p „MacüBir puderdobozt ajándékozzon. Óvakodjon az utánzatoktól! Vezérktpviselet: SCHULZ alpacca- és EémArugy&r Telelőn: 25-0-69 * Növendékhangverseny. A Zeneművészeti Főiskola harmadik nyilvános hangversenyén, kedden, Krugswik, Kemény, P. Maleczkg Bianka, Kern'ler, Studer tanárok növendékei mutatták be készségüket. Kellemes feltűnést keltett Törők Mária, aiki Pierné: Hangversenyimpresszióit pompás tehnikával, finom billen léssel, hangula­tosan adta elő zongorán. Nagyon tetszett a kö­zönségnek Bartók zseniális hegedü-duo szoná­tája Fenyves Lóránd és Janzer György előadásá­ban. Közreműködtek még: Fejes Imre, Láng Lilly, Reinhardt Mária, Harsányt Miklós," Fejér Sándor, Czeizer Pál és Neumann Klára. Jack Hylton-matinék karácsony első és második napján népszerű helvárak. Jegyek Labriolánál és Koncertnél. (Váci-utca 23.) T.: 88-4-64. * Karácsony-ünnepén a Magyarság gyermek- előadására vigyük gyermekeinket] Nagyon ol­csó és mégis értékes szórakozásról gondoskodott a Magyarság apró olvasói részére. Karácsony két ünnepén gyermekelöadást rendezünk Kincses bácsi Meseszínházában (Bethlen-téri Szinpad) változatos műsorral. Vasárnap és hétfőn délután 3 órakor a hires Grimm mese: Piroska és a farkas elevenedik meg minden szépségével, ka­cagtató helyzeteivel, karácsony másodnapján, hétfőn délelőtt 11 órakor a világszép tündér­operett, Csipkerózsika kerül szinre népszerű gyermekszinházunkban. Természetesen a kedves, tehetséges kis primadonnák játsszák, éneklik, táncol ;ák végig az igazán szép kiállításban szinrekerült hires meséket. Előfizetőink és olva­sóink részére kiadóhivatalunk kedvezményes jegyeket érusit mind a három előadásra. ]ИЯ.СТ 1HSAG karácsonyi gyermekelöadása December 25-én vasárnap és december 26-án hétfőn délután 3 órakor Kincses László és Hajdú Oszkár nagysikerű meseopere.tje Piroska ős a farkas December 2üán, hétfőn délelőtt 11 órakor Csipkerózsika Világszép tündéroperett. Páimá‘s О iver és Kine es László feldolgozáséban Játszat Kincses bácsi Meseszínháza (Bethlenién Színpad) Kedvezményesáru jegyek a „Magyarság“ kiadóhivatalában kaphatók tAradi-utca 8.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék