Magyarság, 1934. március (15. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-15 / 60. szám

ШЕНШДГ. 1934 március 15, csUtörtöfi 16 ’* Rekompenzációt alapon kaptak enge­délyt a bécsiek. Az egész budapesti művész­világ napokon át törte a fejét azon, hogy mi bírhatta rá a belügyminisztert arra, hogy megadja a bécsi revütársulatnak a játszási engedélyt. A nagy rejtélyt most megoldotta a kormányhoz közelálló illetékes hely, amely elárulta, hogy a bécsiek meghívták a Magyar Szivárvány című társulatot s a magyar ható­ságok ezt a meghívást akarták honorálni, mikor megadták a bécsieknek a budapesti engedélyt. Különös vendéglátás az, amely rögtön megkéri az árát a megtiszteltetésnek. * Kémikus-kabaré. A Magyar Kémikusok Egyesülete március 17-én, szombaton este kilencórai kezdettel műsoros táncestélyt rendez a Lloyd Kaszinó nagytermében, melynek kere­tében fellépnek Vaizary Piroska, Peti Sándor, Dubay Lyvia, Somló József, Csillag Nusi és Éva, Komlós Vilmosné és Pintér Rózsi. * Zenekari-est. A Budapesti Hangverseny- zenekar szerdád estjét elnökkarnyagya, a kitűnő zenekar megalapítója: Zsolt Nándor vezényelte s érdekes, nagy műsort állított össze. A halhatatlan nagyok iránti köteles- tiszteletből, a bevezetésül felcsendülő Schubert tragikus szimfóniáját fejből vezé­nyelte. Ez a ritkán hallható Schubert-mü az osztrák mester gyengébb alkotásai közé tar­tozik. Az első három tétel merő tapogatód- zás Beethoven áhítattal s kis féLszegséggel követett nyomain. De az utolsó téted már felszabadulás, itt már a schuberti képzelet kibontja szárnyait s szabadon, kedve, lobo­gó, aranyos szertelensége szerint csapong s üditőn elámit. A műsor másik nagy száma: Honegger először bemutatott szimfóniája há­rom, szünet nélkül következő tételből áll. Modern zene, azaz uj, eddig nem hallott s ezért szokatlan a fülnek. De jó muzsika. Tartalmas, korunk hangját megszólaltató, ismeretlen, frissen meglátott szépségeket fel­táró kinyilatkoztatás. A sablon, az elcsépelt, szűnni nem akaró frázishalmozás helyett végre egy elhivatott művész, aki a maga lelke sürgetésére szólal meg, nem halandzsá­zik, szépet, igazat, jelentősét közöl. Csak le­gyen több szerénység és alázat bennünk, hogy megértsük a szavát! Persze, a közön­ség szívesebben hallgatja, sőt, hálásan tap- solgatja a Weiner-féle gyorsitánc-feldolgo- zásokat, a hangszimékben pompázó, pezsgő, helyenként szellemes — de semmitmondó zenécskét. A hangversenyen közreműködött Heifetz Jascha. Brahms versenyét játszotta tökéletes, szebben elképzelhetetlen tehndkai pontossággal —, de sivár, belül kongó üres­séggel. (FI. G.) HEIFETZ márc. 18. '(V. fél 9) Lyra-bérlet VII. Kistermet kinyitot­tuk. (Rózsavölgyi.) * M. Hír Sári és Molnár Imre dr. együttes hangversenye márc. 23. (Rózsavölgyi.) * Freccia Massimo vasárnap (Z. negyed 12) vezényli a Hangverseny Zenekar IX. matinéját. Műsoron Dvorák: Uj világ szimf. stb. Jegyek —.80—2.50-ig Rózsavölgyinél. * Egy amerikai magyar orgonám ilvésznő templomi hangverseny-turnéja Magyarországon. Érdekes és nálunk kevéssé ismert hangverseny- ciklusra indult Dedinszky Izabella orgona- müvésznö, a rochesteri Höchstem Music School magyar zenetanárnője. Nyugateurópai és ame­rikai formák szerint egyórás templomi orgona- hangversenyt mutat be Budapest, Miskolc, Debrecen, Pécs és Erdélyben Kolozsvár, Maros- vásárhely, Nagyszeben és Brassó templomaiban. * Veres gyermekfénykép a legszebb húsvéti ajándék! МИШЕТ * Áprilisban nyílik meg a második nem­zeti képzőművészeti kiállítás. Hóman Bálint kultuszminiszter a második nemzeti képző- müvésezti kiállítást a székesfővárossal és a Magyar Képzőművészeti Társulattal egyetér­tőig április 29-től junius 17-ig rendezi a Műcsarnokban. A kiállítás megszervezésére a miniszter bizottságot alakított. A bizottság el­nöke a miniszter, társelnökei Glattfelder Gyula, Sipőcz Jenő és Ugrón Gábor. Mivel a múlt évi kiállítás rendezője, Petrovics Elek a feladatot ezúttal nem vállalta, a miniszter a rendezéssel Csánky Dénest, a székesfővá­rosi képtár igazgatóját bízta meg. A kiállítá­son részlvehet bármely magyar képzőmű­vész, akinek a müvét a zsűri elfogadta. Az állami aranyérmes művészeknek, valamint a zsűri tagjainak alkotásai a zsűri alól mente­sek. Minden művész három eddig még ki nem állított alkotását küldheti be. A bekül­dés határideje a festészeti és grafikai alkotá­sokra vonatkozólag április 12-ike, csütörtök délelőtt 9—2 óráig oly müvésizek számára, akik nevének kezdőbetűje A—К betűig ter­jed, április 13-án, pénteken délelőtt 9—2 áráig, olyan művészek számára, aikik nevé­nek kezdőbetűje L—2 betűig terjed, április 14-én szombaton délelőtt 9—2 óráig külden­dők be a szobrászati alkotások, építészeti rajzok és modellek. * Képklálütás. Most nyílt meg a mező­túri urikaszlnó helyiségében Kenéz János festőművész kép kiállítása. Gsupa igaz, alföldi zamatu, mezőtúri és turkevei táj részltetek, falusi és pusztai alakok, valamint arcképek szerepelnek Kenéz festőművész anyagában. A káállitásnak nagy sikere van. MOH Bolváry Géza és a magyar szerzők Gál Franciska eddigi filmjeinek sikere magyar szerzők nevéhez fűződik. A népszerű színésznő legújabb filmjének forgatását Frühjahrsparade cimen április elején kezdi el a Hunnia-filmgyár- ban Bolváry Géza, s ez lesz az első Gál Fran- ciska-fiitm, amelynek szövegét és zenéjét idegen szerzők írták. Érthető, hogy Bolváry Géza, illetve az Univer- sal-filmgyár a magyar szerzőle váratlan és indo­kolatlan mellőzése miatt éles támadásokban ré­szesült. A filmgyárnak, amely Gál Franciska egy-egy filmjével negyedmillió körül mozgó ősz- szeget forgalmaz Magyarországon, üzleti érdek­ből vigyáznia kell arra, hogy legújabb filmjének sikerét a magyar közönség ellenszenve ne befo­lyásolja kedvezőtlenül. Ezért minden áron ét minden eszközzel igyekeznek tisztára mosni az állítólag magyarellenes fUmpolitikát folytató Bolváryt. Bármilyen tikért arat is a magyar szerzők nevével jegyzet* Csibi, egy pillanatig sem óhajt­juk éppen a mellőzött háziszerzőket, Nóti Ká­rolyt és Brodszky Miklóst védelembe vermi, már csak azért sem, mert Nóti Károly például több nyilatkozatában kijelentette, hogy nem érte sé­relem, egész egyszerűen nem vállalta a Bolváry- film megírását. A Bolváry-ügy különben sem személyi kérdés, több annál: a tehetséges, világ­sikert aratott magyar szerzők összeségének az ügye. Aj. egyik óvatosan, de annál átlátszóbban meg­fogalmazott nyilatkozatban a filmgyár arra hi- vtkozák, hogy Bolváry uj filmjének jellegzetesen bécsi témájához osztrák szerzőt kellett vennie, mert magyar író nem tud megírni olyan filmet, amelynek meséje a császárvárosban játszódik. (Érdekes, hogy a magyar Biró Lajos milyen jól meg tudta Imi Vili. Henrik magánéletét, pedig a filmgyár ehben az esetben is hivatkozhatott volna arra, hogy angol tárgyú filmet csak angol Író irhát.) Rengeteg példát lehetne felhozni arna- vonatkozóan, hogy hány magyar szerző aratott világsikert olyan darabjával, vagy filmjével, melynek a meséje nem Magyarországon, sőt — Becsben játszódik. Még Marischka Ernst, a kiváló operettgyáros kedvéért sem szabad le­becsülni az UniversaJnak a magyar tehetségeket, hiszen az említett filmgyár amerikai és európai produkciója éppen magyar szerzők müveivel ke­resett teméhtelen pénzt. Bolváry Géza magyarellenes filmpoldtikájának védelmére talán azt az érvet is felhozhatná, hogy Hitler Németországa tiltakozik a nem árja származású magyar szerzők működése ellen. Ezzel szemben tény az, hogy Gál Franciska Csibijét akadálytalanul játsszák a németországi mozik, sőt ez az egyetlen film, amely annak, ellenére, hogy sem főszereplője, sem szerzői nem elégítik ki a szigorú árja-törvény előírásait — megúszta a szigorú német cenzúrát. Ha Bolváry Gézát uj filmje elkészítésénél a németországi siker érdekében az ottani politika vezetné, bizonyára nem szerződteti Stolz Róbert urat, aki hamisítatlan nem-árja származásán kívül, a Zwei Herzen óta egyetlen kimondott nagy fitan- sikerrel sem dicsekedhet. Az üzleti józan ész szemszögéből nézve sem érthető, hogy Bolváry Géza (vagy ha jobban tetszik, az Universal) miért akarja mellőzni uj filmjénél a jól bevált, világszerte biztos kasszát jelentő tehetségeket. Tessék szétnézni egy kicsit Budapesten: i*m itt még néhány olyan szerző (százszázalkos árja is), aki játszva felveszi a versenyt Stolz és Marischka urakkal. Ha Bolváry Géza annyira tiltakozik a magyarfalás vádja ellen — mulassa meg: elég súlyos a szava és te­kintélye áhhoz, hogy a magyar szerzőkkel karöltve készítse el első budapesti filmjét. Váró Andor ** Rendkívül attraktív: szórakoztató, mulat­ságos és tanulságos a Tivoli filmszínház mű­sora: 1. A csata, 2. A nagyvilági nő, 3. Peer Gynt hazája és 4. Hangos világhiradó. ** Megszólalt a halott színésznő... Kedden délelőtt mutatták be az Ida regénye című leg­újabb magyar filmet. A meghívott szakközönség sokat mulatott a kedves, fordulatos vígjátékon, az egyik jelenetnél azonban elkomolyodtak az arcok és könnyes lelt néhány szem. Megjelent a vásznon a kis színésznő, aki előző nap halt meg szegényen, elhagyatva a Rókus-kórházban. S most mégis itt áll előttünk a vásznon, szomorúan mosolyog, az élet fényével csillog a szeme, meg­szólal a szája: „A főnökasszony várja..." Ez volt az utolsó szerep« a kis Hámory Margitnak, akinek mozgásál, mosolyát, szavát éppen teme­tése napján vetítette elénk a hangosfilm, ez a csodálatos találmány. ** Szerencsekisasszony: Balia Ltd. Április végén kezdik el a Hunnia-filmgy árban a Sze­rencsekisasszony cimü legújabb magyar film fel­vételeit. A címszerepet Balla Lici játssza. A két férfifőszereplő Szőke Szakáll és Halmay Tibor. Ebben a filmben jut először nagyobb szerephez egy uj magyar tehetség: Hosszufalussy Klára, akinek a nevét tréfásan Bow Clara mintájára — 1 How Clara-ra rövidítették. ** Kormányzói elismerés. A kormányzó n vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjeszté- sére megengedte, hogy Verő Sándornak, az Uránia mozgóképszínház igazgatójának a ma­gyar vonatkozású és tárgyú, valamin* a kultur- fHímek forglombavitele és terjesztése körül szer­zet* érdemeiért elismerését tudlul adják. ** Hivatalos cáfolat Garbo házasságáról. Két­kedve fogadtuk pár héttel ezelőtt Garbo Greta és Mamoulian Rouben házasságának hírét, ame­lyet most hivatalosan is megcáfol a Metro-f'úm- gyár. íme, az errevonatikozó holliwoodi levél: „Garbo a leghatározottabban cáfolja, hogy férj­hez ment. Függetlenül a cáfolattól, feltétlenül ez a tényállás, mert lehetetlen lenne Garbo házas­ságát titokban tartani, már csak azért is, mert az anyakönyvi adatok (mint kétségtelenül Európábn is) állandóan a szenzációt kereső új­ságírók rendelkezésére állnak. Talán az is ér­dekli, hogy Garbó állítólagos férje, Mamoulian, nem zsidó, hanem örmény." ** Az eroplán-balett. Del Rio Doloreis film- szereplése mindig eseményszámba megy. Del Rio Dolores legújabb filmje, A riói lányok (Carioca) kiállításban, táncban és zenében olyan gazdag, hogy hasonlóra még a káprázatos amerikai re­vük világában sincs példa. Az egymást kergető ötletes és pazar kiállítású revüjelenetek között iegfrappánsabb az eddig még sohasem látott eroplán-ballett. A riói lányokat csütörtökön mu­tatja be a City, Capitol és Omnia, de pénleken a Corso is műsorra veszi. 4>РОИГ A magyar válogatott csapat első tavaszi nemzetközi erő­próbája Úgy is mondhatnánk, hogy a magyar válo­gatott csapat és a bécsi Floridsdorf csütörtöki mérkőzése, a már világbajnoki mérkőzésnek számiló magyar—bolgár mérkőzésnek lesz a fő­próbája. őszintén megvalljuk, hogy nem szíve­sen látjuk a magyar nemzeti válogatott csapa­tot nyilvános mérkőzésben egyesületi csapattal, még hozzá olyan csapattal, amely nem is tarto­zik a bécsi professzionista csapatok legjobbjai közé. Azok a véletlen lehetőségek ugyanis, ame­lyeket egy zárt trénmgmérkőzésen mindig ki le­het magyarázni, nagyon kellemetlenül halhatnak egy nyilvános mérkőzés közönségére, a magyar válogatott csapatnak pedig manapság nagyon kell vigyáznia az amugyis annyiszor megtépá­zott hírnevére. Az ilyenfajta mérkőzésen szo­kott megesni az, hogy mig az egyik félnek nem lévén mit veszítenie, mindent megkockáztat és a legjobb formáját adja, addig a másik fél, éppen a nagy kockázattól való félelmében, nem tudja kijátszani igazi képességeit. Reméljük, hogy nem igy lesz, viszont másrészt a magyar csapatnak esetleges féltucat gólos győzelme sem jelentené még azt, hogy sok keresnivalónk volna Rómában. Mint már megírtuk, a magyar csapat az alábbi összetételben fog felállni a Floridsdorf csapatá­val szemben: Szabó — Sternberg, Kis — Palo­tás, Sárosi, Szalag — Markos, Vincze, Teleki, Toldi, Kemény. A Floridsdorf összeállítását nem ismerjük, de elég tudnunk, hogy ezidöszerint Bécsben sincsenek nagy véleménnyel róla. Ezt a mérkőzést megelőzően az úgynevezett „B“ válogatott csapat fog játszani a pozsonyi Bratislava csapatával. Összeállitása a következő lesz: Háda — Bán, Táros — Laky, Móré, Lázár — Tamássy, Pusztai, Avar, Túrái, Barna. Mindkét mérkőzés az FTC Ullői-uti sporttele­pén kerül lejátszásra délután 2, illetve 4 érái kezdettel. Úgy értesülünk, hogy Sárosi arra kérte a szö­vetségi kapitányt, hogy csak egy félidőn át sze­repeltessék, mert még fhindig érzi a hetck'g tar­tott húzódásnak a nyomait. 0 KEAC—MAFC kosárlabdamérkőzés. A közgazdasági egyetemi hallgatók kosárlabda csapata március 15-én délután 5 órakor a város­ligeti fedett tenniszpilyán a műegyetemiek ellen bajnoki mérkőzést játszik. () Megérkezett az olasz hirkőzószüvetség meghívólevele a római birkózó Európa-bajnok- •ságra. Az Európa-bajnokságot április közepén tartják meg az olasz fővárosban. () Zabala Is részt vesz a berlini oUmpiászon. Zabala — a Iosangelesi olimpiász maratoni-futó bajnoka be jelen lelte, hogy feltétlenül részlvesz a berlini világversenyen, mivel meg akaija vé­deni olimpiai bajnokságát. Tenniszpálya hengerek vízzel vagy homokkal tölthetők olcsón kaphatók. Kohn A. M. Rt.-nál, Váci-ut 39. Tel. 922-18 Q Már a vadevezősök is lázonganak az Evezős Szövetség ellen. A Budapesti Csónak­házak és Evezősök Egyesülete a tisztújító köz­gyűlésén foglalkozott a Magyar Evezős Szövet­séggel elfoglalandó álláspontjukról. Még hóna­pokkal ezelőtt memorandumot nyújtottak át a szövetségnek —r azonban még csak választ sem kaptak. Amennyiben tehát az Evezős Szövetség nem honorálja kérelmeiket, úgy rendkívüli köz­gyűlést hívnak össze a további teendők végett. A közgyűlés tisztújító közgyűlésén Bérezik Istvánt tiszteletbeli elnökké, Gaup Józsefet elnökké, Szemere Lászlót pedig titkárrá válasz­tották. FTC. Sporttelepe, IX.Üllől-nt 129 1934 március 15-én, délután 4 érakor EFIittrl-ftp J látogatott Délután 2 érakor SC Bratislava—Magpr „B" válogatott labdarugó mérkőzés. Hely árak > L-, 1.60. 2— pengd. () Albrecht főherceget Ünnepelték a Hungária Evezős Egylet szerdaesti vacsoráján. A Hun­gária Evezős Egylet szerdán este a Carlton- szállodában ünnepi vacsorát rendezett, amelyen Albrecht főheroeg, az egyesület diszelnöke is megjelent. A vacsorán bádoki Soás Károly ny. honvédelmi miniszter, а НЕЕ elnöke üdvözölte a főherceget, kérve őt arra, hogy támogassa az egyesületet abban a harcban, amit a Pannóniá­val együtt a Magyar Evezős Szövetég ellen indi- tottak azért, hogy a magyar lobogó ezakután is diadalmasan szerepeljen a nagy nemzetközi versenyeken. A vacsoTa lelkes hangulatban a késő éjjeli órákban ért véget. () Vereséget szenvedtek a francia tennisze- zők. Newyorkból jelentik: A kedden kezdődött amerikai fedettpálya tenniszversenyen a francia versenyzők már az első fordulóban vereséget szenvedtek. 0 Az elmaradt Horthy Szabolcs knrdvlvó­emlékbajnokság margójára. A magyar vívó- sport sorsa fölött aggódók kedden esle szo­morú szivvel olvasták a szolnoki vivők levelét, amelyben arról értesítik a Magyar Vivő Szövet­séget, hogy az idei Horthy Szabotcs-emlékver- senyt anyagi okok miatt nem tudják megren­dezni. Megdöbbenve kell tudomásulvenni a szolnoki levelet, mivel úgy érezzük, hogy a Horthy Szabolcs-emlékverseny elmaradása is­mét egy pillérrel tette szegényebbé a magyar vivósportot. Valamikor, öt-hat esztendő előtt, a vidéki városok szinte versengtek egymáséul a vivóversenyek rendezéséért és a Vívó Szövetség­hez olyan nagyszámú versenybejelentés érke­zett, hogy alig birlák a versenynaptárt össze-) egyeztetni. Lassan azonban mind ritkábbak let­tek a vidéki városok levelei és egymásután mondtak le versenyrendezési jogukról a vidéki magyar vivóegyesületek. A valamikor hires, neves debreceni Békessy Béta-emlékversenyt más az elmúlt esztendőben is csak nagynehezen tud­ták megtartani, az idén valószínűleg már meg sem rendezik. Győr és Miskolc nem is kértek terminust, mivel tudták’ előre, hogy úgy sení volnának képesek arra az áldozatra, amit egy ilyen verseny megkövetel. Győr, Szeged és Mis­kolc után következett Szolnok, ahol pedig ai Horthy Szabolcs-verseny évek óta mindig ese­ményszámba ment, mert nemcsak a tiszainenti városnak, hanem az egész országnak egyik leg­fontosabb vivóversenye volt. Tudjuk jól, hogy micsoda emberfölölti munkát jelent a vidéken egy ilyen nagy vivóverseny megszervezése és tudjuk azt is, hogy milyen önzetlen és hálátlan feladatot kiván annak lebonyolitása. És meg kell Írnunk, hogy az eddig látott szolnoki ver­senyekre örök időkig büszke lehet a város Ia-( kossága, mert mindig pazar díjazással és min­den elképzelhető kényelemmel fogadták a PetU rőt lerándult fővárosi vívókat. Szomorúan vesz- szük tudomásul a szolnoki verseny elmaradá­sát, mert tudjuk, hogy mennyi akarat és önzet­len munka ment veszendőbe addig, amíg a szol­noki vivők megírták a szövetségnek a lemondd! levelet. Ha nem jön valami váratlan segitség, akkor lassan-lassan teljesen meghal a magjai) vivósport a magyar vidéken. 0 Csak magyarul, urak! Csak magyarul!... A Budai „11“ vezetősége startengedélyt kert a a Országos Testnevelési Tanácstól a március 24-én Baselban és a március 25-én Sochaux-Ъап leját­szandó mérkőzésekre. A kérelemhez becsatolták: a túrán résztvevő játékosok névsorát is, amely­ből hirtelenében, úgy kapásból a következő ne­veket sikerült kihámoznunk: Burger, Bachmann, Baumgärtner, Czumpft, Kaltenecker, Löwy, Röckt Schuster, Renner, Sztancsik, Pechlof, Weber. Egy egész csapatra való! Vagy éppen az egész csapat. Ha ezek valamennyien németül kezde­nének beszélni Svájcban, senki nem hinné el róluk, hogy legalább is nem — svábok. Propa­gandának bizony vajmi gyenge magyar propa­ganda, még akkor is, ha győznek. () Az angolok Is elküldik ökölvívóikat a budapesti Európa-bajnokságokra. Az angol sport reprezentánsai a legtöbb sportban csak a legritkább esetben áttollak szembe a kontinen­sen más országok válogatottjaival. Lett légyen az boxolás, atlétika, labdarúgás, az angol sport- főhatóságok arra az álláspontra helyezkedtek, hogy ha a külföldi versenyző tudni akarja mit tud, úgy jöjjön ki Angliába a saját költségén és mérkőzzön ott az angolokkal. Ettől a fel- fogásától még oly esemény, mint Európa-bajnok- ság sem tudta az angolokat eltéríteni. Az idők folyamán azonban valami változás állott be ebben a felfogásban. Előbb más sportban, a labdarúgásban, majd evezésben, végTe pedig most a boxolásban is megtört a jég. Szombaton tartotta az angol boxszövelség ülését, amelyen az Európa-bajnokságon való részlvétel dolgában határoztak és már bo is érkezett az angol szö­vetség elnökétől, a FIFA tiszteletbeli elnökétől, Walentin Barkertöt az értesítés, hogy az ango­lok résztvesznek az áprilisi budapesti Európa- bajnokságon. Az Európa-bajnokságok történeté­ben ez az első eset, hogy válogatott angol boxolók résztvesznek ilyen nemzetek közötti találkozáson. Másutt, mint otthon és olimpiákon válogatott angol boxoló még nem állt eddig a ringbe. () A bolognai VIrtos, a legerősebb olasz tornaegyesület bejelentette "a Tornász Szövetség­nek, hogy csapatával részlvesz a magyar orszá­gos tornászbajnokságon Az olasz "szakkörök véleménye szerint, az egyesület eséllyel indul a magyar versenyen. (Reméljük, nemcsak a bolog, nai, de a magyar tornászok is megmutatják’ majd, hogy mi a virtus.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék