Magyarság, 1934. május (15. évfolyam, 97-121. szám)

1934-05-05 / 101. szám

Hív­1934 május В, szomfial hegedül. Cz. Boán Jolán erdélyi költők verseiből * A vakok Homeros-énekkara Debrecenben, ad elő, Lehotay Árpád, a Nemzeti Színház mii- Debrecenből jelenük: A vakok Homeros-ének- vésze monológgal szerepel, s a mátyásiföldi ked- kara vidéki kőrútjának első állomásán, Debre- ves öreg Földes Géza író humoros novelláját cenben szerepelt csütörtökön. Az Arany Bika olvassa fel. Igazi nagyszerű fővárosi műsor ez. nagyterme zsúfolásig megtelt előkelő közönség «- - - 1 rtnl ~ ' B ozgonyinál 3 db fénykép 8 P. Kálvin-tér 5.------------o-v-----"—у g el, mely a már országos hírnévre emelkedett énekkar szereplését szakadatlan tetszésnyilvání­tással fogadta. тти ** Fröhlich Gustav Budapestre érkezett. Pénteken Budapestre érkezett Fröhlich Gustav,----о.----j — e—ej“ “ 1ШИ a népszerű német filmsziinész és a következő­é s beledobban a szivébe annak a csodálata, hogy két mondotta munkatársunknak: ez az óriási terület Magyarországhoz tartozik, a _ Most fejeztem be legújabb filmemet Don maga romantikájával, gulyáival, méneseivel, esi- donban. Következő filmem junius közepén ké- kósaival, gulyásaival, egész ázsiai misztériumé- szül Münchenben. A két film között lévő időt val. Erről a romantikus világról festette meg Budapesten töltöm: itt akarok nyaralni pár ifj. Kovács János debreceni festőművész azt a hétig. Elutazásom előtt résztvettem a Rákóczi- nagyméretü hortobágyi körképet, mely bi- induló londoni sajtóbemutatóján. Budapesten zonyára külön érdekessége lesz egy-két hétre a készült filmem rendkívüli sikert aratott a budapesti közönségnek is. Feszty Árpád hatal- meghívott közönség előtt: magam sem számi más, impozáns művészi körképe óta senki se — ---­A hortobágyi hőrhéfi A Hortobágy világa csodálatos világ. Hatal­mas rónaság, mely megfogja a szemlélő lelkét A Fővárosi Operettszinház auloflramdélelőttíe •A Szeressen kedves főszereplői vasárnap, má­jus 6-án délelőtt fél 12 óraikor ingyen autogramot adnak a Fővárosi Operettszinház előcsarnokában ö nemzetközi vásár jegyvásárló közönségének. Szántó Mihály vezénylésével a Szeressen kedves zenekara játssza a nagysikerű operett slágereit. Szeressen kedves Ь szezonsiker, vasárnap délután fél 4 órakor is szinrekerül a premier tökéletes szereposztásában a Fővárosi Operettszinházban. Mérsékelt helyárak. Jegypénztár telefon: 29-3-36. A nemzetközi vásár szenzációs eseménye „Az ezüstkócsag“ a Városi Színházban Drózdy Győző és Járossg Jenődr.Kinmüve Z^mpozáns'‘művészi 'körkép!? óta^fenki^fe cum: maSam -..... m ely egesz Budapest színházba járó közönségé! készített ilyen munkát és éppen ezért elismerést е/ ч агга> Ь??У .ez az ,zzó тавУа* levegőjű csodalatba ejtette. Cselenyi József, a Nemzeti érdemel Kovács János festőművész hoav naev ,П1™.,,1уеа rendkivuh módon megnyeri az angol Színház művészének egyik legragyogóbb alaki- m<sretü müvével szinte kiegészítette’ F^ztu re kritlkusok tetszését. tása Barothy András szerepe, melyben kitünően mekét. Mert mig a nagy * művész kör- ** Nyilatkozik az Ufa a Hitlerjunge Ques érvényesül a rádión keresztül is ismert gyönyörű képén Árpád fejedelem világa elevenedik fel liemufalójáról. Vasárnap délelőtt 11 órakor meleg férfias hangja. Az ezucskócsag látványos addig Kovács János a régi nomád idők mea- ™rtkörü előadáson bemutatják a Hitlerjunge színpada tomegjelenetei és 32 tagú balettkara maradt szellemét, a steppe világát: a Hortobá- Quex dmü па«У néme‘ nacionalista prepa- Csiszér Ágnes és Tarnay Gézával az élén viha- gyot hozza' azok elé, akik nem látták és icv 8andafilmet. A bemutatóval kapcsolatban az ros tapsokra ragadja a közönséget. Erdey Rózsa, talán nem is gondolják, hogy miiven ez a törté tf/a-filmvállalat budapesti vezetősége a követ­Simon Zsuzsa Felky Klári, Kéry Panni Föl- „ehni időket átélt pusztaság és a történelmi ha- kezÖket közli: ”A Hitlerjunge Quex bemutató­dessy Géza, Karolyi Vili, Homokay Pdl Sugár, gyományokon felnőtt pásztorvilág Ez a kör ^ nem az ^fa rendezi, hanem a német követ­Gyula, Míhályfy László és Radány Dezső remek kép, melyet most állítottak fel az Aréna-utón ség' A berautatóra a követség küldötte szét a együttese biztosítja a brülians eloadas sikerét. méreteiben is óriási. Hosszúsága meehaladi-i я meghivókat. Tudomásunk szerint az előadáson ouspunn-mmetes óriási bevételeket értek A Városi Színház fénykorára emlékeztető elő- száz métert, magassága pedig hét és fél méfori csak Budapesten élő birodalmi német állam- 1 ^ le‘ Az ame_nkai jogtanácsosok lebeszélték adásai Az ezüstkócsag-nak estéröl-estére kitűnő Mint a festő mondja közel ezer kilnmv.Tr. polgárok vesznek részt.“ hel?eR!1, a forok megindításáról, mert jogi s isunri'tÄÄ ss, mt “Tr -«Тл ’ssítass STuS'HSSS uvzssprjsit*na-.ww «v:sä volt főrendezője. U!j: л ; «-• *------» — —vwvovbvi, duttuuiA au а h idi-vásár forgalmas élete, a hires csárda, a magasban vadlibák húznak és a levegő a Horto- ,. j. bágy csodálatosan rezgő, vibráló, fénnvel diszi. * Kiválasztották a szegedi Évá. A «e- , tt ,€vcgüje. Igazi mJUszi munJ .fszép fe!­gedi Az ember tragédiája előadásait Bőn ff у adatot végzett Kovács János festőművész ami- Miklós gróf irányitja s a napokban meg- kor megoldotta nagy feladatát, mely propaganda jelent ifj. Oláh Gusztáv és Csortos Gyula tár- szempontból is sokat fog jelenteni nekünk a kül- saságában Szegeden, ahol megbeszélést tar- földiek előtt, akik bizonyára nem dicsekedhet- tottak és döntöttek a tragédia főszereplői aek egy ilyen, egészen ázsiai jellegű nomád vi- ügyében. Éva alakítására Tőkés Annát kérik lá§ga1' mmt amilyen a Hortobágy, föl, Lucifert Csortos Gyula játssza, Ádámot ­házasságot, amelyet idáig a legnagyobb titoks ban tartottak és amelynek hőse Hepburn Katherine, a nemrégiben feltűnt kitűnő film. színésznő. Smith Ogden feleségül vette Hepburnt, aki azzal a kikötéssel ment férjhez, hogy; házassága a legnagyobb titokban marad. Amióta a házassági hir nyilvánosságra került, az аши rikai lapok rengeteget foglalkoznak Hepburn* nal, aki állítólag az indiszkréció miatt máris beadta válópörét ura ellen. Valószínűleg ez az oka annak is, hogy a filmsztár Európába uta- zott: itt akarja megvárni a válópör fejlemé. nyeit. A rejtélyes házassági ügy egyébként maga után vonhatja Hepburn Katherine szer. ződésének felbontását, mert a színésznő szer. ződéso úgy szól, hogy annak időtartama alatt nem szabad férjhezmennie. A párisi magyar követ a Tavaszi zápor bemutatóján. Párisban most mutatták be Fejős Pál Tavaszi zápor című Budapesten készült filmjét, amelynek főszerepét Annabella játssza, aki időközben hollywoodi szinésznő lett. Az ünnepi bemutatón Khuen-Héderváry Károly; gróf magyar követ is megjelent. A film bemuta. tása előtt magyar népdalokat énekelt a párisi magyar dalkör. Fejős Pált lelkesen ünnepelték a bemutatón. Fejős egyébként néhány nappal ezelőtt Budapesten járt, hogy a Vígszínház Ай orvos cimü darabjának címszereplőjéről, Somló Istvánról próbafelvételt készítsen, mert a szí. nészt az amerikai Metro—Goldwyn—Mayer, filmgyár akarja szerződtetni. ** Jusszupov herceg négyezer amerikai mozit akart pörölni. Jusszupov herceg, aki félmillió pengő kártérítést már kapott a Metro—Gold, wyn-gyártól azért, mert a Rasputin dmü film. ben a felesége szerepel, londoni jelentés szerint amerikai ügyvédekkel tárgyalt: Í000 amerikai mozit is be akar pőrölni, mert azok lejátszót, ták a Raspufin-filmet és óriási bevételeket értek! el vele. Az amerikai jogtanácsosok lebeszélték SPOUT pedig Somlay Artur * Debrecenben is lesznek szabadtéri Já­tékok. Junius első napjaiban ünnepi hetet rendeznek Debrecenben s ez alatt szabadtéri ZENm játékok is lesznek. Bemutatják Erdödy Etek-I t ,, neTCH''tehetséges írónak Tudás. pra/i>ss^jr f ^ Margit Itth Hatvaniról irt misztériumát, amely másfél | »^apest^ Ének; & Zenekar-egyesu,í-et itthon. A 0 Kozma Miklóst ünnepelte a Hungária Eve­zős Egylet. A Hungária Evezős Egylet abból az alkalomból, hogy alelnökét, leveldi vitéz Kozma [ Miklóst a felsőház örökös tagjává nevezték ki, margitszigeti klubházában péntek este ünnepi vacsorát rendezett, amelyen a klubtagok nevében bádoki Soós Károly gyalogsági tábornok, ny. honvédelmi miniszter köszöntötte az ünnepeltet. Soós tábornok kifejezte azt a szilárd meggyőző ЛТ- Jtl T* — — — - —* - * - ­fiuk: Vác, Tahi-Tótfalu, Paprét, Visegrád. ТД 7 ó. nyugati p. u. Dobogókőre, autóbusszal Pilis. szentkeresztig és vissza. Jegyek Haás Sportház. ban, VI., Andrássy-ut lő. T.: 6 ó. 4ö p. Berlint) tér. Sasok: Tahi, Paprét, Dunabogdány. T.: 7 6* 20 p. Pálffy-lér. — RÁC: Pomáz (autóbusszal)* Margitliget, Salabasinai kút, Bukipuszta, Szent, endre. T.: 7 ó. 15 p. Pálffy-tór. — BSE: Szent, endre, Pilisszentlászló, Lepencvölgy, Visegrád. T - 7 A (S . плтм-.т- —M-----------‘ J . tuuvzmcix izvi/ivvvuuvu u vu u.v. „» _.v.. játékok is lesznek. Bemutatják Erdődy Elek- ----— ^Tudás.. professzm n át, amely másfél ^oapesti Ének- és- Zenekar-egyesület máius dését, hoav *‘7**?''*'? ™liure> Uiusszentiászió, Lepencvölgv Vises rád óráig tartó darab. A kollégium udvarán ^dd *slj, '^an Ша-estjén lép ismét hazai díszes fórumán is hírnöke, apos^te^fáradlm’ KIotLbW ю ~ törÉKVÉS8SeÍ. játsszák el, a főszerepet Kiss Ferenc fogja koz<mseg ele Schenker Angerer Margit asz- tallan munkása lesz a kivivandó hatalmas ui- uino^if £K’^b^mpuszta, Pffiscsaba. T.: 7 ó, alakítani. A szabadtéri játékok másik mü- *£**’.'a 1^csi °P«raház kitűnő magyar mii boIdoS Magyarországnak. Soós beszéde vé- Ükut \őhLv ^p^JPV'Szerl!endre« sordarabja a Háry János, Palló Imrével a , noJ€; A művésznő Korányi bijró egyik gén ,I?tea áldasál kérte Korma Miklós további 2 Irhásároky’r4iibhér/.T'20tP' Pá!ífy'tér« címszerepben. himnuszának és Schubert Allmacht-jának ,nunkásságára' — HUN^RÍA^T^^rsáv^vf^31111411^ * A Tabán tovább él az opereHekbcn. K?Jt*íj'SZ6!°iát énék,j-. Közreműködnek még hozott az agyaggalamb- szentlélek, Hoffmannfoi^ás, ^DömC^T’­Már majdnem befejezték a Tabán lebontását, Srfp ^l^mtsUll, Závodszky Zoltán JSÍ nfu^v^ A ga,amblöv6- f P',nyugati P- a- - BETE: túra cl az egész terület leborotválva áll, készen a fe/ó ■’ ^ Aladár- Kaufmann mÄÄi ’e]frnversen^jan ~ ™т‘ barlm^- Т.: 5-én d. u.Tó ü p, parkírozásra és parcellázásra, «ak néhány ^f/Ä^erAn.tal és Ottó. Az “yofiSf£ Budáké,-V «°aST^ SE: '■ ^metehegy öreg fa jelzi még hogy hol Volt udvar, kis *“1 ^te^ery EmU Karnagy dirigálja. löki napon azonban söfélia "Sálit m я fi ? äll^rc = wílJ4 P-hűvösvölgyi silk végá.l. korcsma, nyári vendéglő és öreg, romantikus к, А 2рьпе,"и^«ге11 Főiskola karnagy- lad15k befejezni a versenyt és ezért a rcn- farkasréti vili. Végá 1?^—^NNÓNIa"1 TFr* hangulat. A valóságos Tabán eltűnhetett, ro- “ ^ yizsga.|a pénteken délután zaj- dfz0s,eg úgy határozol, hogy a Jurgens-verseny Klastrompuszta, Pilisszentlélek---* T « . UtOlSO Snrn7n|fl.k/nf Q Blflduar o.rrvnrrnn 1 nmkifTPl4(T1/» \7n-Л_____ v. ! ’ _ Я.ГОlU . . íun .пгпмИ! szá- 04 P- MAV bsaszarfürdö p. u. — BBTíE: 1. Túra, _ rímmel ciWJaieK es Mozart Esz-dur szimfóniája mel- mYtj'a^hritVersenyek esetén pedig a bajnoki ver- « Cserhátba. Autóbusszal Szirák (hálás), Buják;, kör az idei nyáron Tabam or9onei '‘™, lett részietek voltak műsoron az Éliás cimü seny további menetei Számítanak. A csütörtöki ^а?Ь!ГР’. Szandavaz> ^óg[.ád °^e?d' 5 u” mutat be operettet amelyet Тагу M.há у s oratóriumból továbbáa Bűvös vadász. Car- befejezetlen T.ers<!"yТ?88 ó Széí^Cálmán-tér. C. Nemes Gyula irt. men és Ragoletto című operákból. Wiesen- közül a dan Houmann vezetett 80-ból 77 talalat _ üfiYVÉDEK TE- 1 Pomáz Cholnokv-ut. * Az operarendezés problémái cimen berget Antal. Doroszlay Károly, Vásárhelyi tál míg a második helyen a magyar Monfaph s dnk ПоЬл«аьа' t t ’ . . -­. , ------- Antal György, Dedinszky Izabella. Weninaer Ká- András dr. volt 7ft jét, mely évekkel ezelőtt a szinházgan került először előatíásra. jjn„er. Ernő, a karnagyképző tanára kés/i- dr- ®s Schossberger báró a negyedik helyre ke- Kriván a.: Nógrád (hálás), Királyháza, Diósjenő, István ügyes rendezésében kitűnő szereposztás- V i gyaepzo tanara kes/i ^ а У T.: 6 ó. nyugati p. u. Újpesti о..-iTahi, Hétvályu­ban kerül előadásra a darab, a pompás humoru, «ив ею. ‘ . _ . . . , . forrás, Leányfalu. T.: 8 ó. ujpesti hídnál tehetséges Ferenczy Marikával a főszerepben. A vasárnap egyházi zenéje. Május 6-án, 0 Petterson s\éd úszó a vasárnapi stock- PÉNZINTÉZETI SPORTEGYLETEK LIGÁJA­Rajta kívül sok tapsot kapott Vajda Tilda, We- vasárnap délelőtt 10 órakor a Szent István- holm‘ uszoversenyen o9.8 mp-es idővel győzött Nagy majális Pilismaróton Indulás a turislt szely Pál, Balázs István, Ormos Béla és Poór bazilika ének- és zenekara Rheinberger C-dur a százméteres tavon. hajóval, i ВОта^ТрП^а^ KlastrompuszS miséjét adja elő, koral-is változó részekkel, () Nincs eleg Euróna-bainoksáa _ a jlu-jitsu Postaréti erdő, Kiotildliget. T.: 6 ó 40 p iiyucali rendeznek. Az n .. . ----. . . J 8 M iklós. 0 Nincs elég Európa-bajnokság * Nagy muveszesteiy a Maiyasioiuon. л ю- ““у“““'—« «lauuaiejavai es uemeny Dezső offer- hívei is Eurupa-bajnokságot rendeznek." Az város környékének egyik legszebb telepén, a lb"u™ával |Ave Maria). Vezényel Zsasskovszky európai jiu-jitsu-szövetség ebben az évben első- ji.&0 pen^ö.) Vezető: Bruckner Endre dr p Mátyásföldön már évek óta nagy sikerrel ren- A 12 órai mise alatt a kórus a követ- ízben rendezi meg az Európa-bajnoki versenyt Túra a Nagyvillámra: a) turistahajóva! T' 6 ó' dezgeti hires műsoros és művészi estélyeit, un- kezó müveket enekli: Harmat: laO. zsoltár, Drezdában vagy Berlinben. Amint a fenti rövid Eötvös-térről; b) HÉV—autóbuszon T 8 ó' 40 n' népéit a Mátyásföldi Protestáns Egyesület. ?Jsa!*k“vszky= Ak® Els^.: Ave verum 05 birb61 lálJuk- a különböző Európa-bajnokságok Pálffy-térröl (3.20 pengő); c) MÁV nyugati p u Csodálatos ügyességgel a főváros legkiválóbb J“d®kJe- E “j“ fla» Sza- szama ismét szaporodóit. Tisztelettel kérdezzük, T.: 8 6. 40 p. 3. Evezés ieregszlle^éii i2 "óra művészeit meg tudják nyerni, összeludjak hozni koIczay-Riegler Ernó orgonámuvész-tanár jat- hogy vájjon hova vezet az az ut, amely nem kor a monostori strandon — fMáius 14-án- a szép cél érdekében, hogy Mályásföldön egy m^orgonán — A belvárosi foplebánia- elégszik meg a versenyekkel, hanem minden Esztergomi fürdőtura. A turislakocsira ieevek újabb templom, a mátyásföldi protestánsok emp'om enek- és zenekara délelőtt 10 órakor kevésbe ismert sportágból azonnal Európa-baj- elöreváltandók a cserkészbollban.) temploma megépüljön. A közelebbi ilyen nagy :,ai. , : miséjet adja elő Koch К. offer- noksagot rendez? Ha igy haladumk, akkor rö­műsoros ünnepüket a templom-alap gyarapító- (f«nedicite gentes) és korális változó videsen Európa-bajnokságot rendeznek a görkor­sára máius 5-én szombaton este 8 órakor, a neszekkel A 12 órai mise műsorára felvett csolyázók, karikázók, a hátra és bekötött szem­-........ - ■ - darabok Koch K.: Jubilate Deo, Harmat A.: In mel futók — és egy szép v irtlTfiA f 11.0 T . л X.1 • - - ... _ __...«p uiuwiam ici'VC’lil usAH^aiUli, Jka ч а.а. ...uju , ” . “‘“"ÍV’ib” darabok Koch К.: Jubilate Deo, Harmat A.: In mel futók — mátyásföldi parképülct nagylerméne _ _n virtute tua. Bárdos L.: Ó ékes, szép virág és megrendezik az Európa Nagy Endre az ismert iro on cran Harmat A.: Ó áldott szent Istenem. — A teréz- bajnokságát is. megnyílót, Nagy Margit, az upera a , városi plébániatemplom énekkara délelőtt 10 óra- — nöie éneket. Duiien Klára, a Hubay mester- , „ - ­... _i______t.:- r,:-----­na pon valószínűleg Európa-bajnokságok Európa­A leghüvösebb A Fővárosi Operettszinház nézőtere ____t------------vTivi.^ti/ju сиеллаш ucieioit 1U óra­п шяу mesiei ког j{ereszty Jenő B-dur miséjét adja elő, mely­iskola neveltje, Rieger Tibor zongora íse_____ nek magansz5ia,majt Bánki Margit és Szőnyi J enő éneklik. Az offerlórium Goller szerze­ménye. Szenlségbetételrc Kersch: Tantum ergo- ját éneklik. — A Ferdinánd-téri plébánia- templomban délelőtt 10 órakor az Árpádházi ■ Boldog Margit ének- és zenekar Gruber G-dur miséjét adja elő gregorián koráiig változó ré- ! székkel. A fél 12 órai mise alatt Huber László, az énekkar tagja énekel szólót. — Az udvari és várplébánia templomból délelőtt 11 órakor Brückner József dr. szenlbeszédét és egyházi népénekeket közvetít a rádió, melyeket a MÁV Kisboldogasszony-tomplomának énekkara ad elő. Orgonái Kopasz Aurél, vezényel H. Szerényi Gyula karnagy. A legforróbb siker a Szeressen kedves ТИВВПЙЕГ Vasárnapi kirándulások MTE központ: Pilismarót, Hamvaskői rét, Hirsch-orom, Malomvölgy, Pilismarót. T.: 5 ó. 45 p. Eö(vös-íér. (Turistahajó.) Dobogókői Cs: Hűvösvölgy, Feketehegyek, Budakeszi. T.: 8 ó. ___ h űvösvölgyi vili. végáll. Fecskék Cs: Csév, Kiás-1 vuigyi Barlangnál. — POSTÁS SE: 1. Kóspallag, trompuszia, Fekelehcgyek, Dorog. T.: 6 ó. 30 p. I Nagyhideghegy, Jánospuszta. T.: 8 ó. Berlini-tér. nyugati p. u. Hargita Cs: Pilisvörösvár, Pilistclö, I (Jelentkezés köielező.) 2. Frankhegy, Makkos­áét T . • ft <í an - ------- - ­Á ldozócsütörtöki kirándulások MTE központ: Kamaraerdő, Tétényi fensik. T.: 8 ó. Gellért-lór. Dobogókői Cs: Pálvölgyi barlang. T.: d. u. 2 ó. 30 p. újlaki templom. Hargita Cs: Budai hegyek. T.: 3 ó. Széli Kálmán- tér. Sasok: Jánoshegy. T.: d. u. 3 ó. zugligeti vili. végáll. — BBTE: Guggerhegy, Hármashatárhegy, Kálváriahegy. T. 8 ó. Széli Kálmán-tér. — BSE:- Budaörs, Szekrényes, Makkosmária ZugligeL T.: 8 ó. 15 p. Gellért-tér. — SÓLYOM TE: Ki­rándulás. T.: d. u. 3 ó. Közvágóhidnál. — PAN­NÓNIA TE: Hárshegy, Guggerhegy. T.: 8 ó. Pál­völgyi barlangnál. — POSTÁS SE: 1. Kóspallag, NaßvhiHpcrhp.iv -----•- ч­_____________ ..„.uiusiar, riiisTcio, i (jelentkezés kötelező.) 2. K lotildligct. T.: 6 ó. 30 p. nyugati p. u. Mediku-1 mária, Zugliget. T.: 8 ó. sok: Börzsönybe. T.: 6 ó. nyugati p. u. Vándor-1 végáll. 15 p. farkasréti, vili.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék