Magyarság, 1935. szeptember (16. évfolyam, 198-222. szám)

1935-09-05 / 201. szám

12 wmamsiB 193JÍ szeptember 5, csütörtök Eltűnt Fokker amerikai repülőgépgyáros - a fegyverkezési bizottság kihallgatásai élői Washingtonból jelentik, hogy Nye, a fegy­verkezések vizsgálatára kiküldött bizottság elnöke újságírók elölt feltűnés!keltő kijelen­tést lett Fokkor ismert amerikai repülőgép- gyáros szökéséről. Nye elnök kijelentette, ő több Ízben figyelmeztette a szenátust és Hallt, sőt Gumming főügyészt is, kísérjék figjelemmel Fokker útjait, mert tudomása szerint a repülőgépgyáros a mexikói vagy kanadai határ irányában megkísérti az Egyesült Államok területének elhagyását. Most a bizottság bizonyos repülágépcladások kai kapcsolatban ki akarta hallgatni a gyű rost s kiderült, hogy Fokker eltűnt az or­szágból. A repülőgépgyárost egyelőre nem tudták megtalálni. — Aki 5 perjel késik: lemarad az esküvőjé­ről. A közvélemény — kivált a nőeüenes humo­ristáktól megmétaezelt része — azt gondolja, hogy a nők nagyon sietős dolognak tartják n férjhézmetielell s ezért mihelyt alkalom ny.lik az esküvőjükre, késedelem nélkül sietnek az eskető pap elé. A londoni Fu//iam-templom nagy-; tekintélyű püspökének ezzel egészen ellentétes tapasztalatai vannak, bosszankodik is eleget miatta, már évek óta. Sok az eskelnivatója a nagyméltöságu fulhami püspöknek, naphosszat ácsorognak előlermeiben a jegyespárok, mint nemrégiben mináiunk a cukorért az élelmiszer- jegyesek. Csak az a baj, hogy az esketésre várók közölt igen sok a rendetlen kísedelmezö, aki a kitűzött időben nem jelentkezvén, más párt vesz­nek elő, ebből aztán mindennap zavarok kere­kednek. Kiváltképpen — ki hinné! — a meny­asszonyok szoktak legtöbbet késili, bizonyára apró piperedolgok, ruházati végső simítások vagy más nem fontos szeszélyek miatt. Ámde a kiváló püspök immár megsokallta ezt a sok rcn detlenságet és szigorú intelmet függesztett ki a váróhelyiségekben: aki 5 percet, avagy többet késik: az aznapi esketések sorából lekésett, álugornak a névért, aztán várhatja, amig újra műsorra tűzik. Aznapról lekésni pedig szörnyű szerencsétlenség, mert otthon azalatt már készül az esküvői lakoma, vagy már meg van rendelve valamelyik vendéglőben, — ha ez kárbamenne, oh, milyen viharjelenetben nyilatkozna meg máris az újdonsült és felsült anyóst Reméljük, a püspöki intelem hatékony lesz. És reméljük, mináiunk az ilyes intelemre nem lesz szükség, a mi lányaink didergő türelmetlenséggel mind g készen állanak az esküvőre, már akkor is, mikor még nincs is vőlegény. — Elfogták a pestkörnyéki villák foszto­gatóit. A főkapitányság betörőket üldöző detektivesoportja hosszú idő óta tartó nyo­mozás után kézrekeritette a pestkörnyéki villák fosztogatóit: liobák József rovott- multu betörőt és társát Éber Jenőnét, egy1 portás elzüllött feleségét, Alig néhány hét alatt huszonnégy villába törtek be ér mintegy három kocsim való értékes ingó­ságot raktároztak el egy érdi házban. Onnan hozták be őket a detektívek és egyúttal a főkapitányságra került a három kocsira való zsákmány is. Bobákót és Éhemét le­tartóztatták, a betörésből származó holmi­kat pedig most leltározzák, hogy visszaad­hassák jogos tulajdonosaiknak. Bőké Benőné dr.-né, született HóIh Julia 76 éves korában Budapesten meghalt. Linka Ottmár, Tolna nyugalmazott főjegy­zője, szeptember 2-án 53 éves korában Tolnán meghalt. Székéig Lajos, a nagyváradi latin szertartás« egyházmegye meg nem szállott területének volt egyházmegyei tanfelügyelője, belvárosi nyug. iskolaigazgató, a Magyar Tudományos Akadé­mia Wodiáner-dijának nyertese, a Gyulai Erkel Ferenc Dalkör megalapítója és diszkarnagya stb., szeptember 2-án életének 74-ik évében Gyulán meghalt. Szerdán temették el nagy részvét mellett a Szentháromság-temetőben felesége mellé. Az engesztelő szentmisét a te­metés napján mutatták be a gyulai anya­templomban. Az elhunytat kiterjedt rokonsága gyászolja. Zolnai Gyuláné dr.-né szeptember 2-án 72 éves korában Budapesten riieghalt. Temetése csütörtökön lesz a Kerepesi-üt melletti teme­tőben a római katolikus egyház szertá-tása szerint. Az engesztelő szentmisét pénteken mutatják be a Szent István bazilikában. _ Aranyérnél és az ezzel járó béldugulás, végbéib erepedés, kciés, terhes vizelési inger, májduzzadtság, derékfájás, mellszoruiás. szív. dobogás és szédülési rohamok esetén a termé­szetes ,.Ferenc József keserüviz használata csakhamar kellemes megkönnyebbülést ered­ményez. 6s mmmamiáötsssxmmm Wénfijeeye! a Ma«*«?»*« olvasó­közönsége részére kedvezményes ár­ban 80 fillér helyett ..................... _____ kapható a Magyars*« könvvosztályAban. Bu­dapest, IV. kerUlet, Esktt-ut 6. szám alatt fillérért — Baranyai földmives-ifjak sátoriáboro- zása Tcrehrgyen. Augusztus 30-án százötven baranyai református földiyiives ifjú gyüleke­zett össze a Harkányfürdővel szomszédos Terehegyeii; hogy három felejthetetlen na pót töltsön e! együtt. Fiatal akácerdő tiszta són yerték fel sátraikat az ifjak, akik min­den reggel imádsággal és bibliaolvasással kezdték napi foglalkozásukat. Majd külön böző előadásokat hallgattak. Kádár Mihály' dr., a Lórántffy Zsuzsanna Egyesület fő­orvosa, rámutatott az erkölcstelen élet és az egyke szervezetet-rombotó hatásaira. Vitéz Faragó Ede. a Cserkészszöevtség elnöke, a haza és a nemzet iránti kötelességekről be­széli. Kővácsy József kis tót falusi lelkész és karácsony Sándor dr. egyetemi magántanár a vallásos élet áldásait fejtegették. Rend­kívül kedvesek voltak az esti tábortüzek. Az egviken Illés Géza terehegyi lelkész a bara­nyai reformátussá» dicsőséges múltjából mondott el megható történeteket. Kiss Géza kákicsi léikész pedig ősi ormánysági nótákat mutatott be. Mohácsi tárogatós ifjak játéka, a terehegyi leánykor énekkarának ősi ma­gyar dalai és ősi egyházi énekei nyújtottak nemes szórakozást a tábortüzeknél. Lefek vés előtt a tábor zászlajának tövéből a ma­gyár Hiszekegy hangjai szálltak égboltozat felé. A tábor parancsnoka: Dobos Károly ifjúsági lelkész volt, az élelmezésről terehegyi asszonyok segítségével Csopert Dezső ve­gyészmérnök és Kovács Péter földmives- ifjusági titkár gondoskodik. — ötödször kísérelt meg öngyilkosságot. Az Istenhegyi-ut és az Óra-utca sarkán ked­den éjszaka a szolgálatot teljesítő rendőr egy eszméletlen jólöltözött fiatal leányra bukkant. Mellette orvosságos üveg hevert* és egy levél, amely a rendőrségnek volt cí­mezve. A mentők a leányt a Rókus-kór- házba vitték. A rendőrségen szerdán délben felbontották a levelet, amelyből kitűnt, hogy az életunt nő Németh Mariann 21 éves, gimnáziumi érettségit tett hivatalnokleány. aki már többizben akart öngyilkosságot el­követni. Délután detektiv ment ki a Rókus- kórházba, hogy kihallgassa öngyilkosságá­nak okáról Németh Marianht. A leány esz­méletre tért és a hozzáintézett kérdésekre azt felelte, hogy azért akart meghalnia meri vő'egényc is meghalt, üt szeretné követni. Németh Mariann ötször kísérelt meg ön­gyilkosságot, szerencsére eddig mindig si­került megakadályozni. Lehdsom tiszta Oitrichstein titk. irt, takarít T. 410.53, 54, 53. VII., Eertész-u. 2 7. — Asztalossztrájk Gyulán. Gyuláról jelen­tik. hogy ott szerdán reggel asztalos-sztrájk tört ki. Valamennyi gyulai asztalos beszün­tette a munkát és mintegy 280—300 asz­talosmunkás lépett sztrájkba. A munkások azt kívánták, hogy Gyulán is a Budapesten megállapított munkabéreket léptessék életbe, továbbá vezessék be a 20%-os levonást és a 48 órás munkahetet. A munkások -30 fillér órabért követelnek, a munkaadók pedig 29 fillért ajánlottak fel. — Ágotái csárdában... Az ágotai csárda két dologról volt nevezetes: először, hogy többnyire eeelt égett a lámpájában s másod­szor, hogy nem egyszer megfordult benne Rózsa Sándor is ha hinni ltehet a hagyomány­nak. De áz ágotai csárda hamarosan a múlté lesz... Püspökladányból. azt jelentik ugyanis, Fogy máris bontják az ágotai csár­dát, mely a nagyiváni határban van éspedig felsőbb intézkedésre. Van a csárdának egy asztala, rrlely arról nevezetes, hogy annál ült gyakran Rózsa Sándor, mély busulásá- ban a két karjára könyököltetvén fejét, hogy miért is adta magát betyárságra? Ezt az asz talt a debreceni bűnügyi múzeumba szállít­ják mostan. A csárda bontása közben a pin­cében különböző csontvázakat találtak, a csontvázak mellett egy csomó kést és kar­dot. De találtak Mária Terézia-korabeli pén­zeket is. Azóta hatósági ellenőrzés mellett folynak a bontási munkák ... Vége lesz az ágotai csárdának s csak a puszta emléke marad meg aztán. Mert fogy a Romantika ... x Abbáziái Horváth dr. szanatórium és panzió főorvosa személyesen tárgyal a Britan- nia-szállodában 9—5-ig. Telefon: 20-6-46. Davka A ______________ v álasztottbiróság elé kerül ügye Dayka Margit, a kitűnő színésznő, aki az elmúlt szezonban közel kétszáz-szor játszotta a Kamaraszínházban a 120-as tempó című- vígjáték főszerepét, tudvalévőén leszerződött a Vígszínházhoz. Dayka játssza a Vígszínház Szerelemből elégtelen című szezonnyitó új­donságában az egyik női főszerepet. Dayká- nak ez a váratlan leszerződletése igen kinos helyzetbe hozta a Kamaraszínházat, amely t 120-as lempó-va] jövő héten akarta meg nyitni kapuit. A színház azt állítja, hogy bár nem volt írásbeli szerződése Dayka Margil- !al, a színésznő szóbelileg kötelezte magái arra, hogy a 120-as tempó főszerepét mind addig játssza, amig a darab legalább négy­szer hetenként szinrekerül. Szerdán a Vígszínház és a Kamaraszínház, valamint Dayka Margit között tárgyalások indultak meg. A tárgyalások, sajnos, nem vezettek megfelelő eredményre, bár a Kamaraszinház már azt a megoldást is fel­ajánlotta, hogy hajlandó szeptember 28-án kezdeni szezonját, ha Dayka Margit viszont kötelezi magát, hogy ettől a dátumtól kezdve nem jászik a Vígszínházban. Mivel a meg­egyezés nem sikerült, valószínű, hogy Dayka Margit kettős szerződésének ügye választott bíróság elé kerül s ez a bíróság dönti majd cl, melyik színházban kell fellépnie a kapós primadonnának. Érdekes egyébként, hogy Dayka Margit­nak nemcsak az említett két színházhoz van szerződése', hanem száz estére szóló meg­állapodást irt alá a Nemzeti Színházzal is. \ közönség, de főként a színigazgatók ki­számíthatatlan szeszélyére a legjellemzőbb az, hogy míg most három színházhoz van szerződése Dayka Margitnak s ezek közül kettő valósággal közelharcot folytat érte, a tavalyi szezon kezdetén egyetlen egy szinház sem akadt Budapesten, amely szerződést tett volna a kitűnő színésznő elé. Csak október végén jelentkezett a Kamaraszínház s aján­lotta fel a 120-as tempó főszerepét a ?7“" ö- dés nélkül lévő Daykának. _ _ j UJ SZINHÁZBÉRLÖ TÁRSASÁG ALAKULT .» budapesti törvényszék mint cégbíróság bejegyezte a Rákosi Szinházbérlő korlátolt felelősségű társaságot, amelynek a székhelye: Erzsébet-körut 31. szám alatt van. A cégira­tok tanúsága szerint ennek a vállalatnak tárgya: szinházak és mozgóképszínházak kibérlése, létesítése és üzemben tartása, to­vábbá filmkölcsönzés és ezekkel az üzletek­kel kapcsolatos mindennemű ügyletek kö­tése. A társaságnak két ügyvezetője van: Rá­kosi Jakab és Rákosi Öttó. A társaság törzs­tőkéje 10.000 pengő. EMLÉKTÁBLÁT ÁLLÍTOTTAK SOPRON­BAN LEHÁR FERENCNEK Sopronból jelentik: A Városépítő Egyesü­let és a hivatalos város karöltve, minden igyekezettel azon van, hogy azoknak a ki­válóságoknak, akiknek bármi kapcsolata is volt, vagy van Sopronnal, emlékét megörö­kítse valami formában. A város különböző házalt nagyon sok emléktábla díszíti már, amelyek egy-egy nagy művész, iró, vagy ál­lamférfin emlékét hirdetik. Ezek az emlék­táblák most eggyel szaporodtak. A Város­építő Egyesület Lehár Ferencnek, a nagy­nevű zeneszerzőnek hódolt ezúttal: emlék­táblával jelölte meg gyermekkori lakó­házát. a Malom-utca 5. számú házat. Lehár Ferencet, amikor apja Sopronban katona­karmester volt, Komáromból Sopronba hozta. Lehár Ferenc soproni illetőségű lett s azóta is mindig büszkén vallotta magát soproni­nak. Miniden alkalmat megragadott, hogy Sopronnal kapcsolatát fenntartsa. SLEZÁK LEÓ SHYLOCK SZEREPÉBEN Béesből jelentik: Slezák Leó. az egykor ünnepelt tenorista fellép A Velencei kalmár­ban Shyiock szerepében. A Volkstheaíerbem tervezett előadást nagy érdeklődés előzi meg SZŰCS LÁSZLÓ A BUKARESTI OPERÁBAN VENDÉGSZEREPEL Szűcs László erdélyi és romániai kőrútján vendégszereplési szerződést kötött a buka­resti operaházzal. A szerződés szerint három estén szerepel Bukarestben. MA, CSÜTÖRTÖKÖN ESTE NYIT A PÁRISIÉN GRILL TÉLI HELYISÉGE Előkelő társadalmi eseménynek számit a Paulav Ede-uleni teli Párisién Grill megnyitója ma, csütörtökön este. A társadalom előkelősé­gei kivétel nélkül megjelennek a disznu gnvitón. Azt mondják, akik látták, hogy valósággal él­mény a téli Párisién Grill uj helyisége, amelyet az áldozatkész igazgatóság bíborral, arannyal és egészen újszerű hatásvilágitással valóságos kis tündérpalotává varázsolt. A meglepően szép Grill uj műsorának legnagyobb attrakciója az a bárom Hollywoodból szerződtetett csodálato­san szép filmre vii-szinésznő, akik 3 Californian Redheads néven lépnek fel Budapest legelőke­lőbb szórakozóhelyén. DEDINSZKY IZABELLA ZENESZERZŐI SIKEREI Dedinszky Izabella, az ismert magyar or- gonamüvésznö mint zeneszerző is kiváló ered­ményeket ért el így néhány év előtt a londohi jubiláris zenei ünnep előkelő második diját nyerte Passacaglia cimü orgonakompoziciójá- val. Most ismét nemzetközi sikeréről számol­hatunk be. Egy zenei Európa-hangversenyen nyert bronzérmet a művésznő Marktscenc (Vásári jelenei) cimü zohgoramüvével. A mü­vet az Edition Intercontinental newyorki ki­adóvállalat szép kivitelben adta ki. AZ ELSŐ FECSKE Az idei hangversenyévadot egy fiatal ame-< rikai hegedűs kezdi, Frank Phil, akit a Cur­tis Institut küldött ki. Az intézet kitűnő igazgatója, Hofmann Joseph, az ismert nevű zongoraművész különös súlyt vet rá, hogy a fiatal amerikai művészek Budapesten is be­mutatkozzanak, mert az esetleges budapesti siker fémjelzésnek számit az újvilágban. Frank Phil 7-én, szombaton lép lámpák elé. CHANEY LON RENDEZŐJÉNEK UJ FILMJE Chaney Lon leghíresebb, legnagyobbsikerü filmjeit Browning Tod rendezte, akinek merész fantáziája, pompás ötletei, a misztikumok és iz­galmak iránti nagyszerű érzéke kitünően érvé­nyesült minden filmjén. Browning Tod most gondos munkával valóságos mintapéldányt ké­szített a művészi grandguignolból, A vampir- asszony cimmt-1. A film izgalmas fordulatokban, meglepetésekben bővelkedik. ENGEDÉLYEZTÉK BAUR HARRY FILMJÉT! A muH héten akarta bemutatni a Fórum Filmszínház Baur Harry legújabb filmjét: a Fekete szempár t. A cenzúra a filmet az utolsó pillanatban betiltotta, de most fellebbezés foly­tán a belügyminiszter ezt a betiltást feloldotta, s minden korlátozás nélkül engedélyezte a fran­cia filmgyártás reprezentáns alkotását. NŐ ÉS MEGVADULT ORRSZARVÚ ÉLET­HALÁLHARCÁT örökíti meg Martin és Johnson Osa legújabb hatalmas expediciós filmje, a Baboona. Johnson Osa az expedíció folyamán szembekerült egy felhajtott és megsebesített dühöngő orrszarvú­val, aki fájdalmában és veszett dühében neki­támad a gyönge asszonynak. Izgalmas pillanatok ezek amelyek a félelnietes feszültségben órák­nak tűnnek. Ilyen és ebhez hasonló szenzációs felvételeket tartalmaz a Baboona, a Fox legújabb dzsungclfilmje, amelyet a City, Kert és Omnia filmszínházak tűztek műsorra mától kezdve. VALÓBAN NAGYSZABÁSÚ MŰSOR "iái Franciskával a „Kismama“ és Brisson Carl, Ellis Maryval „A király mulat“ valamint magyar és Fox világhiradók a Tivoliban, (VI., Nngymező-u. 8. sz.) BEIRATÁSOK AZ ORSZÁGOS SZÍNÉSZ- EGYESÜLET SZINÉSZkÉPZŐ ISKOLÁJÁBA Az uj vezetés alá került szinészegyesületi szinészképző iskola behatásai javában folynak. Az iskola pompásan berendezett uj helyiségbe költözött. A szeptember közepén megtartandó felvételi vizsgálatokra délelőtt 10—12-ig és dél­után 3—5-ig lehet jelentkezni a titkárságnál. (Dohány-utca 20. Telefon. 33-8-18). OLTY MAGDA UJ FILMSZEREPE Olty Magda, a Nemzeti Színház fiatal mű­vésznője leszerződött a Királynő huszárja cimü film főszerepére. Rövid időn belül ez a második film, aminek főszerepére Olty Magdát szerződ­tették. DALOSVERSENY CEGLÉDEN Az Országos Magyar Dalosszövetség megbízá­sából a Ceglédi Vasutas Dalkör szeptember 15 én, vasárnap rendezi meg a kecskeméti da­loskerület válogató dalosversenyél. A vezetőség felkérésére Preszly Elemér dr. belügyi államtit­kár, Cegléd város országgyűlési képviselője, Temple Rezső dr. országgyűlési képviselő és Sárkány Gyula polgármester elvállalták a dalos­verseny fővédnökségét. A versenyre eddig a Kecskeméti Polgári Daloskor, Kecskeméti Re­formátus Egyházi Énekkar, Kiskunhalasi Városi Dalkör, Kiskunfélegyházi Polgári Daloskor, La- josmizsei Dalárda, Ceglédi Református Vegyes­kar, Ceglédi Ipartestületi Dalkör és a Ceglédi Vasutas Dalkör nevezett be.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék