Magyarság, 1983. január-december (58. évfolyam, 1-24. szám)

1983-10-15 / 19. szám

1983. október 15. MAGYARSÁG 3. oldal MEGHÍVÓ! Az 1956-os szabadságharc emlékunnepelyet 1983. október hó 30-ón vasárnap délután 3 árai kezdettel rendezi a pittsburghi Magyar Ház nagytermében az Amerikai Magyar Szövetség Nyu- gatpennsylvaniai Osztálya, a Pittsburghi Magyar Egyházak és Egyletek Nagybizottsága, valamint a Pittsburghi Magyar Társaság közreműködésével. Az ünnepély dísz-szénoka: TOLLAS TIBOR, koítö, a "Nemzetőr'' főszerkesztője Az ünnepély míívészi műsorát Dr. Munkáchy Lajos professzor és Dr. Bödy Pálné állítják össze, melyen a Ny.Pennsylvaniai Magyar Tanccsoport is szerepel. * Az ünnepélyt Tollas Tibor és a szabad magyar sajtó tiszteletére rendezett teadélután zárja be. Erre az emlékünnepélyre minden pittsburghi és környékbeli magyanTszeretettel meghívunk’: A RENDEZŐSÉG WATT BELÜGYMINISZTER LEMONDOTT... James Watt arról nevezetes, hogy szó­kimondó! A közelmúltban pl egyik beszédében erő­sen kifogásojjfegy tanácsadó bizottságot. Ami azért is érdekes volt, mert a belügyminiszter közvetlen munkatársai javaslatára kinevezte az öttagú tanácsadó bizottságot. A szénbányákkal kapcsolatban. ......egy néger..., egy nő, ké t zsidó és egy nyomorék”, így hangzik Watt sokat bírált meg­jegyzése a bizottság tagjairól. Ehhez még megjegyezhet#, hogy az utolsó biz. tag, a "kripli" — szintén zsidó... Mérhetetlenül nagy vihar támadt a Kong­resszusban, képviselők és több republikánus sze­nátor is Watt lemondását követelte. Reagan elnök bocsánatként levelet kapott Watt-tói és kijelentette, hogy nem kívánja el­bocsátani a belügyminisztert.. A 'csatazaj1 megerófsődó‘tt, — végül Watt megelégelte és — lemondott. NEM ROMLANDÓ TEJ A napokban egy újfajta tej kerül forga­lomba, melyet nem kell hűtőszekrénybe tenni, hogy friss maradjon. Tápértéke ugyan­annyi, mint a rendes tejé és már egyre több szupermárketban kapható. Ezt a tejet rendkívül magas hó alatt sterilizálják (ultra- high temperatures-UHT), utána öt réteg kartonba csomagolják. így a konyhaszek­rényben három hónapig is eláll es ha a kartont kinyitják, a hűtőszekrényben 15-21 napig friss marad. Ezt a tejet lehűtve kell inni. A boltokban a gyümólcslé-konzervek mellett lehet megtalálni, fél pintes és egy kvartos nagyságokban, teljes tej, _zsirtalan, vagy ízesített változatokban. Jó az ilyen tejet kéznél tartani arra az esetre, ha a rendes tej elfogy, messze a bolt, vagy bevásárlástól messze eső nya­ralóban. Az UHT tejet kirándulásokon a hűtőládába lehet tenni,és lehűtve az iskolai ebédhez közönséges papírzacskóban lehet a gyermekeknek adni. A sok rétegű karton a tejet órákig hidegen tartja, de még, ha átmelegszik is, nem romlik meg. Ezek az UHT tej előnyéi, de hátrányai is vannak. Átlag ára kvartonként 99 cent, ami a rendes tej 63 centes árához képest drága. Azonkívül, az ize sem egészen olyan, mint a rendes tejé és sokkal több kalóriát tartalmaz. Mindamellett érdemes kipróbál­ni és még a hátrányai mellett is talán alkal­mas tejpbtlék, amikor szükség van rá. Tanévnyitó Istentisztelet a PITTSBURGH - A Willi am Penn, a világ legnagyobb magyar fraternális egyesülete most tartotta 30. országos kon­vencióját a pittsburghi William Penn szállodában. A közel száz éves egyesület eredményekben gazdag sáfárkodásról számolt be. A főkönyvelők jelentése szerint az intézmény fizető- képessége minden 100 dollár biztosításra 120 dollár fedezet, ami a fraternális egyesületek történetében egyedülálló. A 30. konvenció új korsza­kot nyitott a William Penn tel­jesítményekben gazdag életé­ben. Charles Elemér, aki az el­múlt 20. évben elnöke és vezér­szelleme volt az egyesületnek, az alapszabályokban lefekte­tett korhatár miatt nem pá­lyázhatott újra. Az egyesület új elnöke Sza­bó János volt igazgató és az amerikai fraternális élet egyik kimagasló vezetője, akinek sze­mélye és képzettsége biztosítja az egyesület további sikeres működését. Szabó nagy munkájában nem lesz egyedül, mert olyan veterán együttes lesz mellette, mint Stelkovics Albert és ifj. Láng István alelnökök, Nagy Gnsztáv főtitkár és Lovász Já­nos főpénztárnok. A ”HAJTOSIBA”... Szépíteni nem lehet rajta! —Megtörtónik á világ minden nyomdai kiadványával. — Egyszerre mejp- jelenik a "Nyomda Ördöge" es figyelhetik a hetin­ket ős sorokat akárhányan, a sajtóhiba elkerülhe­tetlen. 9 SZABÓ JÁNOS A WILLIAM PENN EGYESÜLET ÚJ ORSZÁGOS ELNÖKE Károli Gáspár Theológián 1983. szeptember 16-án ünnepélyes istentiszte­lettel nyitották meg a Károli Gáspár Lelkész- képző Intézet második tanévét, az akroni Ma­gyar Református Egy­ház templomában. Főt. Dömötör Tibor az Intézet igazgatója hir­dette az igét, megemlé­kezve Isten hűségéről és ígéretéről, amellyel az Ö szolgáit elhívja, a maga számára kivá­lasztja és szolgálatba állítja. Az évnyitó istentiszte­leti szolgálatban részt- vettek Főt. Elek Áron, Nt. Füleki Sándor és Nt. Orosz Csaba az Intézet tanárai. Az istentiszte­leten a következő hallga­tók voltak jelen: Bodor Péter, Bolfán Tibor, Czecze András, Kovács Pál, Sholtész András és Séra Zoltán. Az istentiszteleten megjelent Calgaryból Kanadából Bornemisza Irma néni, aki két esz­tendővel ezelőtt $ 50.000 dolláros adományával lehetővé tette az ameri­kai magyar református lelkész képzés megin­dítását. Az Intézet szép Ott­hont rendezett be a hall­gatóknak a Lorántffy (Folytatás a 8. oldalon) AZ ŐSZI MAGYAR KONGRESSZUS CLEVELANDBAN Az ezévi Magyar Kongresszus Clevelandban november 25-26-án kétnapos történettudományi an- kétot rendez a magyar értelmiség, tanároké könyv­tárosok, ügyvédek, orvosok, mérnökök, szabadfog- lalkozásiíak részére. A Trianonban elszakított magyar országrészek helyzetét, a Kárpátmedence jb‘vŐ kialakításának lehetőségeit tárgyaljak" meg a kitün# szakértők* A résztvevő' fiatalabb nemzedeV cserkészek, egye­temi hallgatók, mindkét nembeli fiatalság között 1.000 dollár tanulmányi segély kerül szétosztásra. Hogyan? - Érdeklődők bővebb felvilágosításért írjanak a Magyar Társaságnak: 1450 Graoe Avé., Cleveland, OH. 44107. USA. ­— Nem hiába panaszkodnak a fiatalok, hogy ná­lunk, Svédországban nehéz munkát találni, különö­sen ha hosszú haja van az embernek. — Igazad van. De ők nem tudják, hogy még ne­hezebb elhelyezkedni, ha az embernek rövid és ősz ha­ja van... "MAGÁNYOS SÍR A MATO GROSSON" cim alatt ~~a "Magyarságban folytatólagos közlésben adjuk Olvasóinknak F ii r y Lajos kisregényét. A "Magyarság" évtizedek óta szívesen közölte Fűry Lajos írásait, melyek üdít# és remek magyar ízű- életképeivel mindig őrömet jelentettek lapunk hí­veinek. Akárcsak most is ! Levelében írja a mi írónk: "Most jártam ott három hónapig a nyáron és akkor bukkantam rá a sírra, amit most meg is írtam. Első közlésre, mielőtt megjelenik könyv­alakban, Neked adom oda, a Magyarság-nak." — (Ilyenkor mégjobban fáj, hogy újságunk nem lehet 'hetilap*-..-Gyakrabban olvashatnánk... =szejő=) ......... SZ ABÓ JÁNOS ELNÖK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék