Makói Ujság, 1935. október (1. évfolyam, 1-22. szám)

1935-10-06 / 1. szám

fi! T V s ___ I . \C \táAV' Sxe6eli ú Vakáj^fSt»fj935. október 6, I. évfolyam 1. szám. niakóiujsAg Szerkesztőség és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-u. 1. P0LI1IKAI NAPILAP Előfizetési árak: helyben házhoz hordva, vagy vl­Telefon: 33. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda és Felelős szerkesztő: dékre postán küldve egy hétre 50 fillér, egy hóra lapkiadóvállalat. Hirdetések felvétele este 6 órá g. Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR 2 P 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint közöltetnek. Beköszöntő. Uj történelmi szelek zugatják az Idő vén fáját. Uj háború indult messze délen, hogy uj, emberibb béke szülessék a nyomában. Uj tör­ténelmi korszak küszöbén uj paizst emelünk tisztelgésre Makó város és Csanád Arad Torontói vármegyék kö­zönsége elé A nyomasztóan veszedelmes, vi­harterhes világpolitika komor ege alatt, úgy érezzük, fokozott gonddal, felelősséggel és körültekintéssel kell betölteni hivatásunkat: mindig gyor­san, idejében, hűen tájékoztatni kö­zönségünket a helyi, az országos és a világeseményekről s a vihartelt ég alatt, az összekuszált földi hozóiban megtalálni, megmutatni azt az utat, azt az ösvényt, melyen haladnunk az egyetlen nagy magyar Cél: a Magyar Feltámadás felé — köteles­ség és eleveelrendelés. Elsősorban megbízható, friss és jó hírszolgálattal igyekszünk az ese­ményekből a mindenkori helyzet mozaikját úgy összeállítani, hogy olvasóink könnyen áttekinthető képet nyerjenek a kül- és belpolitikai, va­lamint a gazdasági helyzetről s a tájékozottság biztonságos érzésével tegyék le lapunkat kiolvasás után. Háború kezdetén békével jövünk; minden téren, de elsősorban társa­dalmi téren hirdetjük a békét és a megértést, politikai téren pedig a ma egyedül lehető és a nemzeti ide­áloknak legjobban megfelelő reál­politikái követjük, amely nemzetet, jövőt és országot épit s a legerő­sebb, legteljesebb nemzeti össze­fogást irta zászlajára. Mert ha va­laha szükség volt a magyar társa­dalom, a nemzet egységére, össze­tartására és a lelkes testvéri együtt munkálkodásra, úgy most igazán szükség van reá, mert mig ez a nemzeti összefogás és szilárd egy­ség a biztonságos munkát és az al­kotó békét jelenti befelé, egyúttal tekintélyt, biztonságot és békét je­lent kifelé. Az újságírás igazi feladatát első­sorban a gyors, pontos, eleven és megbízható hírszolgálatban látjuk, ami azonban nem jelenthet kritikátlansá­got és irányvesztettséget, mert minden szolgálatunkat át kell, hogy hassa a nemzeti célkitűzés, a nemzeti lln^^s véllvefe1' bedolgozás 1 ' -m/el rí ' cO, súlyos ark M o z i, .WVWSWOISIVWWIVWWVW Ma, vasárnap 3, 5, 7, 9 óra­kor ét holnap hétfőn 6 és fél 9 órakor utoljára Gál Franciska legkedvesebb filmje Péter Partnerei: Járay János, Félix Bres- sart, Ottó Walburg, Huszár Pufi. Ezenkívül a makói Návay szobor leleplezéséről készüit hangos film. időkben, mikor uj történelem lapjait kezdik írni. Ezt a történelmet nem mi Írjuk. Mi csak a napok lávaköveit rakosgatjuk egységes mozaikká, de azzal, hogy híven és igazán szolgáljuk a bennün­ket bizalmával megtisztelő Közönsé get, küzdünk a polgárság jobb meg­élhetéséért, védjük a gyengébbet s mindig állást foglalunk az igaz­ság melleit, mégiscsak hozzájá­rulunk annak az összefogó nemzeti öntudatnak és egyakaratnak a kiala kilósához, mely nélkül történelmi idő ben egy nép sem töltheti be rendel­tetésé! és legszentebb céljait. E súlyos, de magasztos feladat tu­datában és szerény vállalásával lé­pünk Közönségünk elé megértő támo­gatást és jóindulatot kérve. Véres, győzelmes harcokkal nyomulnak előre az olaszok. Adua elestét minden percben várják. — Az abesszin császár a frontra megy. — Az első támadási hullám nyugvóponthoz ért. Addisz Ababa. Adua ma reggel állítólag elesett. Adigra elestét még nem erősítették meg. Viszont ugylát- szik, Axum eleste küszöbön ál). Olasz repülőgépek ma reggel nyolc órakor bombákat vetettek Desszie városára. Desszie városa az abesszin trón­örökös, Asfau Vessen Taffari főhadi­szállása. Addisz Abeba. Addisz Abebában kijelentik, hogy az abesszin haderő harcászati okokból előre elhatározta, hogy az északi arcvonalon a határ­tól 100 kilométernyire visszavonul. Addisz Abebában föltétlenül szá­mítanak arra, hogy az olaszok foly­tatják a támadást. Remélik azonban, hogy a Makale—Attabe—Masfini vo­nalon feltartóztatják az olasz előre­nyomulást. Paris. A Petit Journal addiszababai jelentése szerint az abessz n hivata­los jelentés arról számol be, hogy az abesszin csapatok hadászati vissza­vonulást hajtanak végre. A legutolsó hírek szerint a Mussza Ali hegy környékén véres harcok folynak. Mintegy ötvenezer főnyi abesszin haderő igyekszik feltartóz tatni a vasútvonal felé irányuló olasz előnyomulást. Kuguru kormányzója a hadszíntérre nagy csapatmegerősi- téseket küldölt, mert a négus elren­delte, hogy a vasútvonalat minden­áron meg kell védelmezni. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Addis Ababa. Az Havas-iroda külön tudósítójának jelentése szerint hivatalos jelentést adtak ki az etióp fővárosban, amely azt mondja, hogy az olaszok bevették Uageia és En- guela őrállomásokat. A küzdelemnek számos halálos áldozata van. Az olasz csapatok nehány kilométerre állnak Adigráttól, melyet eddig még nem foglaltak el­Az északi harctérről Szejum her­ceg a következőket jelenti: Vajéta és Enguela közelében az olasz és abesz- szin csapatok közt folytatódott a küz­delem. Az abesszin csapatok igen sok fegyvert és gépfegyvert zsákmá­nyoltak. Az olaszok súlyos vesztesé­geket szenvedtek. Adigrat városét az olasz haderők még nem fog alták el. Az olaszok ezzel szemben sikere­sen előrenyomultak egészen Havariat helyiségig, amely egy óra járásnyira fekszik Adigrat városától. Az abesz- szin csapatok az állandóan folyó bombatámadé8ok ellenére erős el- ientállást tanúsítanak. Az északi harclérről beérkező je lenfések szerint Adua még mindig a harci tevékenység központjában áll. A város a mai nap folyamán több ízben cserélt gazdát. Az abesszin csapatok a jelentés szerint elkesere­dett küzdelmet folytatnak. Kérdésessé vált azonban, hogy továbbra is tar­tani tudják-e Aduát. Az abeszin főváros lakosságát ál­landóan a legkülönbözőbb, nyilván célzatosan terjesztett hírekkel tartják izgalomban. A hivatalos jelentések beszámolnak az olasz csapatok so­rozatos kegyetlenkedéseiről és azt ál­lítják, hogy a Tígre tartomány felett cirkáló olasz vadász repülőgépek gondolkodás nélkül, vaktában bele­lőnek a menekülők főleg asszonyok­ból és gyermekekből álló tömegébe. A benszülött lakosság a rémhírek hatása alatt mind fanatikusabb gyű­löletet tanúsít az olaszokkal szem­ben. Megerősítik azt a hirt, hogy az abesszinok túszokként tartják vissza a még ottartózkodó olaszokat. Addis Ababa. A szomb ti nap a különböző fronlszakaszokon az álló harc jegyében folyt le. Az olasz of- fenziva az első lendület után meg­állóit. meit az olasz hadvezetőség be akarja várni az utánpótlás megszer­vezését, mielőtt újból előbbre tolná a vonalakat. Az álló harc a szombati nap fo­lyamán időnkint meglehetősen heves volt. Az olasz tüzérség állandó tévé kenysége igen nagy veszteségeket okozott az abesszineknek. A gyalog­sági és tüzérségi harcokkal egyidejű­leg az olasz légi flotta i* folytatja akcióját 8 az olasz repülőgépek egyre mélyebben merészkednek a fekete császár birodalmába. Az abesszin hadvezetőség hivatalos jelentése szerint négy olasz bomba­vető gép szombaton már egészen Desszie városáig nyomult előre, amely fele utón van Adua és Addis Ababa közt s háromszáz kilométerre van az abesszin fővárostól. Dessziében van az abesszin trónörökös főhadiszál­lása, emeiyre az olasz gépek több bombát dobtak le és a legnehezebb típusú bombák óriási pusztítást vit­tek végbe. Szombaton délutánig az olaszok nem vonultak be Aduéba, az olasz tüzérség azonban tovább folytatja a város lövetését. Délben újabb légi támadás is volt Adua ellen. Az olasz bombáknak 70 halottjuk van. A legvéresebb harcok az északi front balszárnyán folynak, Adua és Axum között. Az olasz hadsereg tör­zse ezen a szakaszon nyomul előre Adua felé. Százezer katona van moz­gásban könnyű tankokkal és tüzér­séggel. Ez a frontszakasz 60 kilo­méter széles. Itt akarják kikényszerí­teni az olaszok Adua elfoglalását. Az Axum és Adua közt fekvő Am- bariag falucska közelében az olasz légi bombák 300 abesszin harcost öltek meg. A keleti fronton, az ausszai tarto­mányban erős harcok vannak folya­matban. Az olaszok itt közelharcban akarják kikényszeríteni a frontáttö­rést. Szombaton hat órán ét folyt a szuronyharc az olaszok és abesszi­nok közt. Ennek a véres összecsa­pásnak 2000 halottja van, ebből 1300 abesszin, 700 olasz. Addisz Abebában már szombaton azzal a lehetőséggel számoltak, hogy rövidesen a város bombázására ke­rül a sor. A légvédelmi osztagok ki­képző tisztjei szombaton délután a város főbb pontján előadásokat tar­tottak, hogy felvilágosítsák a lakos­ságot a légvédelmi rendszabályokról. Az abesszin hadügyminiszter a késő délutáni órákban az egész főváros­ban kidoboitatta, hogy az északi frontszakaszon, Adigrat mellett az abesszin csapatok megverték az ola­szokat és nagy zsákmányt ej*e!tek. A

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék