Makói Ujság, 1935. november (1. évfolyam, 23-46. szám)

1935-11-03 / 23. szám

,vWíMAg Szerkesztőség és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-u. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetésiiárak: helyben házhoz hordva, vagy vi­Telefon: 33. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és Felelős szerkesztő: dékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóra lapkiadóvállalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig. Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR 2 P 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint közöltetnek. Ara 1G #*’ Vasárnap, 1935. november 3. I. évfolyam 23. szám Megbuiiölt frázisoft. Egy héttel ezelőtt még pergett a dob, szóltak a harsonák, nyilatkoza­tok röpködtek a levegőben, szenve­délyeket felkorbácsoló beszédek hang­zottak el az ellenzéki pártvezérek aj­káról. Hirdették, hogy most jön, ami még sosem volt, a nagy tornászmu­tatvány, az uj választás, amelyben megmutatják, hogy a reformpolitika elvesztette népszerűségét s az ország többsége zárt sorokban sorakozik fel az ellenzéki politika mellett Külö­nösen a független kisgazdapárt volt hangos s pártvezére múlt vasárnap mondta el egyik olyan beszédét, amelynek a legelvakultabb ellenzéki politikához is méltatlan hangja őszinte szomorúsággal és aggodalommal töl­tött el pértkűlönbség nélkül minden józanul gondolkodó polgárt. Azóta eltelt egy hét, lezajlott a szavazás nyilvánosságra jutottak az eredmények — s egyszerre elhalkult a harci zaj. A bukott vezérek és megvert seregek észrevétlenül igye­keznek eltűnni a süllyesztőben, hogy a közvélemény észre ne vegye poli tikájuk csődjét és bukásuk nagyságát. Az eredmények azonban fennen beszélnek. Egy nyílt és két titkos kerületben folyt le a választás s mindegyik igazolta a kormányzati politika változatlan, sőt inkább nö vekedő népszerűségét. Az a negatív politika, amely a felelőtlen bírálat bán éli ki magát, amely nem tud kapcsolatot teremteni az élet min­dennapi kérdéseivel, amelynekfnincs átfogó, az ország mai szükségletei vei számoló programja — nem kell többé a magyar népnek. Ez a poli­tika megbukott véglegesen és vissza­vonhatatlanul. A magyar nép ítélete szerint éppen erre a politikára talál az a megállapítás, amit a független kisgazdák vezére a kormány elnö kéről akart megállapítani: megbukott 8 már csak a pártirodákban él. A három választás eredménye, nyíltan és titkosan is, lesújtó birála tót mondott valamennyi ellenzéki pártról. De valamennyi közt mégis a legnagyobb, valóságos megsemmisítő erejű csapást a független kisgazda- pártra mérte. A pártvezér személye­sen is exponálta magát a debreceni listán, ö állt első helyen és ő volt az, aki az egész választási küzde lem alatt úgyszólván megszakítás nélkül jelen volt a csatamezőn, irá­nyította a küzdelmet, féktelen agitá- cióvaí igyekezett megszerezni a man­dátumhoz szükséges voksokat. Tette ezt a három hónapos agitáció után. KORZÓ MOZI Ma, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor, a szírek is könnyek dinije. Árvákavtharban A francia hangos filmgyártás legre- mekebb alkotása. Szereplői; Yvette Bilbert, Gábriel Gabrio. amikor vasárnapról-vasárnapra nép- gyülésezve szenvedélyes beszédekben hirdette, hogy az ország többsége az ő programjuk mögött ál s igy őt il­leti a hetalom. Az eredmény ime az, hogy még csak egy kis töredékman- dátumkára sem futott a szavazatok­ból. A pártvezér megbukott Debre­cenben és megbukott vele együtt az alvezér is, féléven belül másodszor, azon a Tiszántúlon, ahol koronázat lan népfejedelemnek képzelte és hir­dette önmagát. A nemzeti egység pártjának nem­csak szép győzelem, de kétségkívül nagy tanulság is ez a választás. Bi­zonyság arra, hogy politikája helyes, programja jó, emberei népszerűek, vezére iránt törhetetlen szeretettel és rágás ^ kodással viseltetnek a magyar nép széles rétegei. Kívánatos volna, hogy az ellenzék is levonja a tanul­ságokat s a féktelen és méltatlan de­magógia helyett az építő kritika út­jára lépne. Többet használnának ve'e az országnak, — és, mint az ered mény mutatja, önmaguknak is. eemnmnmnmanmanann******* November 18-án éjjel ÍZ órakor kezdődnek a szankciók. Ellenbojkotial válaszol Olaszország a megtorlásra. A Népszövetség történelmi ülése pllátusi kézmosásokkal. (Budapesti tudósítónk telefonjelen- tése.) Genf. A Népszövetség szomba­ton délután fél 5 órakor végleg elhatá­rozta, hogy november 18 án, hétfőn hajnalban 0 órakor életbelépteli Olasz­ország ellen a gazdasági és pénzügyi megtorló rendszabályokat, egyben felszólította a tagállamok kormányait, hogy előkészületeiket úgy hgyék meg, hogy ugyanabban az órában és perc­ben életbe léphessenek a megtorló rendszabályok az összes országok­ban. A határozati javaslatokat a 18 as munkabizottság terjesztette a szankciós értekezlet plénuma elé, amely azo­kat tudomásul vette. A megtorló rendszabályok célja, hogy lehetetlenné tegyenek minden pénzügyi transz akciót Olaszországgal és az olasz gyarmatokkal. A szankciós értekezlet történelmi jelentőségű ülését megelőzően a 18-as bizottság egész délelőtt és a kora délutáni órákban is ülésezett. Elénk vita fejlődött ki Svájc maga­tartásáról, valamint az Olaszországba kivinni megtiltandó árucikkekről. A tilalmi lista összeállítását végül is a gazdasági bizottságra bízták. Négy órakor ült össze a szankciós értekezlet teljes ülése, ahol Vascon zelos beterjesztette a javaslatokat. Azok megszavazása után Laval ki­emelte, hogy Franciaország minden kor lojálisán teljesítette kötelességeit a Népszövetséggel szemben s a jö­vőben is igy fog cselekedni, le kell azonban szögezni azt is, hogy a szankciós kötelességeken kívül másik fontos kötelesség is van és ez az, hogy minden eszközzel meg kell ki séreini a háborús viszály békés ren dezését. Model/kalap újdonságok szenzációs Hoare angol külügyminiszter drámai színekkel ecsetelte a mai határozatok jelentőségét. — Mindnyájan mélyen fájlaljuk, hogy ilyen eljárásra kényszerültünk, -- mondotta Hoare — de meg va­gyunk győződve arról, hogy más ut nincs számunkra, ha fenn akarjuk tartani a népszövetségi alapszabá­lyokat és a kollektív biztonság elvét. Rámutatott, hogy „három partner játszik : Olaszország, Abesszínia és a Népszövetség". A mi kötelességünk most az, hogy olyan megoldást találjunk, amely pártatlan és igazságos módon elégíti ki a kérdésben érdekelt három felet­Az elnök azzal fejezte be az ülést, hogy reméli, miszerint a Népszővet- közvetitő akcióját siker koronázza. „Se a népszövetségi tanács, se a népszövetségi közgyűlés nem csap­ták be a megegyezés ajtaját." Páris. Aloisi báró olasz főmegbi- zott genfi jelentés szerint szombaton délután közölte Lavar miniszterelnök­kel, hogy Olaszország ugyanazon a napon, tehát november 18 án, ami­kor a népszövetségi szankciók életbe lépnek, szintén életbe lépteti a gaz­dasági ellenintézkedéseket és teljes bojkottot hirdet a szankciós államok­kal szemben. NNMMMM mim mai napon VIDOR RIZA kalapszalonjában. Kérem a t. höl­gyeket megtekinteni. 3522 Battonyán a fogházban szörnyű gyilkosságot vallott bo ogy oukorkaárus» Agyonverte vadháxaatéraát a aaután a* erdőkön egy fához kütöxto. Gergely János vásári cukorkaárust a battonyai járásbíróság 80 pengős pénzbüntetésre ítélte kisebb bűncse­lekmény miatt- Gergely a büntetést nem tudta kifizetni és ezért inkább leülte a battonyai járásbirósági fog­házban. Október 18 án cellájából kihallga­tásra jelentkezett és elmondotta, hogy szörnyű bűn terheli lelkiismeretét és nem akarja, hogy ártatlan ember szenvedjen miatta. Nem bírja tovább a lelkiismerete, bevallja, hogy való szinüleg megölte vadházastársát. A kihallgatást végző bíró azt hitte, hogy Gergely megőrült, de a vásári árus folytatta vallomását. Augusztusban Kecskeméten volt a vásárban vadházastársával Székely hidi Zsófiával, akivel évek óta együtt élt. Kecskemétről gyalog indultak to vább Lajosmizsére. Innen egy ura dalom mellett folytatták útjukat. Az uradalomban lévő kis községben (Pusztavacs) búcsú volt, ott árultak. A búcsún összeveszett Székelyhídi Zsófival annak életmódja miatt. Ha­ragban indultak el Budapest felé az erdőben. Útközben is veszekedtek, amikor Gergely haragjában a földről telkapott egy vastag ágat és azzal ötötte-verte vadházastársát. Az asz­szony összeesett, de a dühöngő férfi addig ütötte, amíg a nőt a vér telje­sen el nem borította. Ekkor zsineget vett elő és a mozdulatlan nőt egy fához kötözte, ő mrg, mint aki jól végezte dolgát, eltávozott. A battonyai járásbíróság az eset­ről átiratban értesítette a kecskeméti ügyészséget. Az ügészség utasította a lejosmizsei csendőrőrsöt, hogy nyo­mozza le ez ügyet, mert Gergely val­lomásából ezt vették ki, hogy Lajos- mizse határában fekvő pusztavacsi erdőben történhetett az eset — ha tényleg történt. A nyomozásba a pusztavecsi őrs is belekapcsolódott PARK MOZI Ma, vasárnap 3, 5,7 és 9 óra­kor és hétfőn 6 és fél 9 órakor utoljára: a Gál Francis­ka filmek koronája: Tavaszi parádé. Rendezte: BOLVÁRY GÉZA. Gál Franciska partnerei: Albach Retti, Hörbiger, Halmai, Vaszary Piri és Adélé Sandrock. Bérletszelvény érvénye?.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék