Makói Ujság, 1935. december (1. évfolyam, 47-70. szám)

1935-12-01 / 47. szám

Hagyjuk a politikát! Ezzel a jelszóval indul most a vá­rosi képviselőtestületi választások elé a makóvárosi polgári párt. Igazán legfőbb ideje már, hogy a város pol­gársága hadat üzenjen a politikának a városi ügyek intézése terén. Vala­mikor tréfásan a város .parlament­jének* nevezte egy újságíró a kép­viselőtestületet s azóta mintha meg­mérgezte volna e tisztes testületet a parlamentarizmus átka, amely igen sok országban járatta le már a par- lamentárizmust: a meddő politizálás, a pártharcok, a túltengő pártdiktató­rikus hajlam és az ugyancsak poli­tikai gyülöUégben gyökerező szemé­lyeskedések utján. Ennek a megkinzott, küszködő vá­rosi polgárságnak igazán se kedve, se pénze ahoz, hogy politikai elemi iskolát tartson fenn városi képviselő- testület formájában, ahol a túlbuzgó városatyák egyike-másika népszerű - séghajhászásból, vagy éppen hogy politikai elvbarátainak vagy otthon az .anyjuknak* imponáljon, két kézzel szórja a keservesen kiizadt pótadó­filléreket. A szociális megértést és gondoskodást sem sajátíthatja ki ma­gának joggal egyik politikai frakció sem, mert ahol szegénysegitésről van szó vagy kuIturatámogatá8ról, ott e város minden polgára és képviselője helyén van, de nem engedheti meg semmiféle politikai csoport sem ma­gának azt a lukszust, hogy el­gáncsoljon üdvös és közhasznú dol­gokat csak azért, mert nemzeti, ke­resztény gondolkodású képviselők pár­tolták azokat, viszont az se való, hogy egyes politikai akarnokok nagy mellénnyel és széles gesztusokkal ad­ják a bőkezű Mecaenást, ha saját egyéni vagy pártnépszerüsitésük ezt igy kívánja. A városi polgári töredékcsoportok, amelyek magukat szeretik némi nagy- zolással egyesült ellenzéknek nevezni, most ismét összefogtak, de sehogy- sem tudják megmagyarázni, hogy mi szükség van az úgynevezett kisgazda- és polgári ellenzéknek magát és párt hiveit alávetni a szociáldemokrata párt helyi direktóriumának s mi szükség volt a polgári gondolatot kiszolgál­tatni, feladni, elárulni csak azért, hogy a szociáldemokrata választási KORZÓ MOZI Ma, vasárnap utoljára I Minden idők legizgalmasabb filmje 9z emiierfarlias Misztikus történet. Főszereplők: N&rner Ólaiul és Valéria Hobson. Előadások 3, 5, 7 és 9 órakor. tanács kegyelméből egy-két városi képviselői mandátum lehulljon szá­mukra is. Választ kér a makói kisgazda, kis­polgár. hagymás és a nemzeti gon­dolkodású munkás arra a kérdésre; Mit végeztek az ellenzéki vezérek Ma­kón együtt és külön-külön a közel múltban? Miért nincs önálló, hatá­rozott programjuk? Miért a vörös lo bogó alá sorakoznak fel ? Milyen biztosítékokat tudnak nyújtani arra, hogy nem a szélső baloldali szaka­dék felé terelik az elbóditott ellenzéki polgárságot 8 hogy lesz-e a jövőben alkalmuk és erejűk is alkotni s nem őrökké csak kifogásolni, gáncsoskod' ni ? Hogy egyeztetik össze Kossuth lángoló nemzeti érzését és hazafias­ságát s néhai Nagyatádi István ne mes kispolgári öntudatát Marx köve­tőinék eszméivel? stb. stb. Mi most csak arra kérjük Makó hazafias, józan, törekvő, munkás, al­kotó munkát végző és azt értékelni is tudó társadalmát, hogy felállítván a múlt és jelen eredménymérlegét, annak megfelelően szavazzon s tá­mogassa azt a politikamentes listát és azokat a férfiakat, akik már be­bizonyították, hogy e városért és népé­ért tudnak is cselekedni. Olaszország figyolmeztotő jegyzéke Genfben. Laval újból felszólította a* olasz kormány! bóke feltételei etek közlósóre. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Páris. Laval miniszterelnök új­ból felszólította az olasz kormányt, közölje, melyek azok a feltételek, a* melyek mellyett hajlandó tárgyaláso­kat kezdeni az olasz-abesszin viszály békés elintézésére. A Paris Midi ér­tesülése szerint angol kormánykörök­ben az a terv merült fel, hogy cél­szerű lenne, ha Laval és Baldwin még a szankciós bizottság december 12 iki ülése előtt találkoznának s ez­zel is kifejezésre juttatnák, hogy Páris és London közt teljes az összhang az olaszabesszin viszály kérdésében. Genf. A genfi olasz delegáció fő | titkára a szankciós értekezlet 18 as bizottságának összehívásával kapcso­latban az olasz kormány megbízásá­ból jegyzéket nyújtott át a 18 as bi­zottságban képviselt hatalmak genfi megbízottéinak, hogy figyelmeztesse őket a szankciók tervbe vett kiter­jesztésének súlyos következményeire. A főtitkár közölte a szóbanJorgó ál­lamok megbízottéival, hogy Mussolini a szankciók kiterjesztését .barátság­talan gesztusnak* tekintené és esze­rint járna el. Olaszország főleg a petróleumkivitel tervbevett betiltását sérelmezi. Perlmutteréknél ismerős volt, — ta­nácsolta neki a Rosenberg fele .lá­togatást.* Éjjel talicskával állított oda a Nagycsillag-utcai ház elé, arra rakta a betörés úján szerzett lisztet, zsírt, tarhonyát. Útközben azonban nehéz volt a liszt s egy zsákot az árokba dobott. Otthon elosztották a zsák­mányt. A zsír és tarhonya Mihály­nak jutott, a liszt nagyobb részét Sándor adta el, egy része azonban a házkutatás során előkerült. Elmondta ezután ifj. Székely és Hegedűs, hegy a Perlmutter-féle be­törést ugyancsak Elek Károly taná­csára követték el. Itt négy mázsa hagymát sikerült lopniok, amelyet PARK M O ZI Ma, vasárnap utoljára BOLVÁRY GÉZA legszebb filmje, SZÁNTÓ GYÖRGY magyar tárgyú regénye: Stradivárl. Teleky huszárfőhadnagy szerepében Gusztáv Fréhtich Előadások: 3, 5, 7 és 9 órakor. Bérletszelvények érvényen ok. ismét Hegedűs Mihály adott el a piacon 48 pengőért. Elek 3 és fél pengőt kapott a pénzből 21 pengő pedig Hegedűs zsebéből megkerült a kihallgatás során. A beismerő vallomások után ifjú Székely Mihályt és Hegedűs Sándo -, — miután ellenük más hasonló bűn­cselekményekből eljárás folyik, — a rendőrség őrizetbe vette, majd^szom- naton délután átkisértette a szegedi ügyészség fogházába. Hegedűs Mi­hály és Elek Károly ellen pedig bűn­vádi eljárás indult. Kűlsfi országikban a hagyma Móniiban. Dr. Erdei Ferenc tanulmányútja. Az ősz elején ügyesen és nagy szakértelemmel megrendezett hagy- makiállitás több olyan kérdést vetett felszínre, amelyekről ha beszélgettek is eddig termelők egymás között, vagy bizottsági üléseken, de épen a szer­vezetlenségnél fogva hiányzott a vég­rehajtáshoz szükséges kezdeményező szervezet, no meg a pénz is. Ilyen kívánság volt már régebb idő óta, hogy a kertészek között is lenni kel­lene valakinek, aki ösmerős a kül­földi viszonyokkal s ha érdeklődni akar a kertésztársadalom egy vagy más kérdés iránt, amely őt a legkö­zelebbről érdekli, ne legyen kényte­len a más segítségére szorulni, Dr. vitéz Galamb Sándor kezde­ményezésére a Hagymaszövetkezet és Hagymaegyesület közős bizottsága elhatározta, hogy dr. Erdei Ferencet, aki úgy a szövetkezet, mint az egye­sület vezetőségének igen agilis tagja, aki csak most kapott nagyobb pá­lyadijat közgazdasági tanulmányaiért, küldjék ki Németországba, Hollan­diába és Angliába a hagymaterme­lés, értékesítés tanulmányozására. A tanulmányút programja a kö­vetkező: 1. Kutatni a termelés mód­szerét, a termelt mennyiséget, a ter­melés költségeit, a különböző hagy­mafajtákat különös tekintettel a ko­rai változatokra. A termelni szokott mennyiség statisztikai adatait több évre visszamenőleg feltárni. 2. Forgalmi és értékesítési viszo­nyok tanulmányozása. Áralakulások, az egyes piacok ellátásának útja, költ­sége, a piacra kerülő áruk szárma­zása, csomagolása stb- Ezzel kap­1 Babaklinika 1 Makón. H Ha babája elhagyta I a haját vagy a kezét, vagy addig ■ törte a fejét, míg összetörte, I a Babaklinikán olcsón megjavítjuk I s szebb lesz, mint uj korábaD volt. mm A Mikulás hozzánk már elhozta I a legújabb, legötletesebb gyermek­I ]át6kokat- Klein As Társa Rádióház ■ (Korona épület). .viAKÓIUíSAG Szerkesztőség és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-u. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak: helyben házhoz hordva, vagy vi­Teiefon: 33. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és Felelős szerkesztő: dékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóra lapkiadóvállalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig. Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR 2 P?40 fill. Hirdetések díjszabás szerint közöltéinek. Ara. 16 fill^ Vasárnap, 1^5. december 1. I. évfolyam 47. szám. Elfogták a makói sorozatos hagymásbotörések tettesoit. Közöltük, hogy november 20-ra virradó éjszaka Rosenberg Zoltán Nagycsillag-utcai kereskedőhöz törtek be s onnan három zsák lisztet, egy bődön libazsírt s 10 kilogram tarho­nyát vittek el. Reggel a Jókai utca árkában az utcabeliek egy zsák lisz­tet találtak, amit nyilvánvalóan a betörő hagyott ott. Pár nap múlva Neufeld Salamon Eötvös utcai hagy­maraktárába törtek be s onnan hó rom zsák vöröshagymát vittek el. Csütörtökön Perimutter Nándor Gr. Vay-utcai hagymaraktárából loptak el nyolc zsák vöröshagymát. A rendőrség a betörések ügyében széleskörű nyomozást indított. A nyomozást Sipos Imre rendőrőrmes­ter segítette helyes irányba. A hár­mas betörés ügyében nyomozó de­tektív azután ifj. Székely Mihály Ber­csényi utcai napszámost fogta válla­lóra, aki rövid faggatás után beis­merte, hogy a Neufeld féle betörést ő követte el s a lopott hagymát Hege­dűs Mihály Paizs uteai lakoshoz vitte el, aki 8 pangót fizetett érte. Az egy házban lakó Hegedűs- testvérekre került ezután a sor, akik közül Hegedűs Sándor elmondta, hogy Elek Károly Bethlen-utcai nap­számos, — aki Rosenbergéknél és

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék