Makói Ujság, 1936. január (2. évfolyam, 2-25. szám)

1936-01-03 / 2. szám

Az uj sajtófőnök hivataléban. A sajtóosztály uj vezetője, Mikecz Ödön, ma délelőtt megjelen hivata­lában, miután hivatalos megbízatását a minisztertanácstól legutóbb már megkapta és legközelebb már meg is jelenik a Budapesti Közlöny-ben mi­niszterelnöki osztályfőnökké való ki­nevezése. Mikecz Ödön ma elsőnek Rákóczy Imre dr -ral, a sajtóosztály helyettes vezetőjével folytatott hosszabb meg­beszélést, majd Gömbös Gyula mi­niszterelnök fogadta a sajtóosztály uj vezetőjét. Mikecz régi közigazgatási szakem­ber. 1917-ben mint közigazgatási gyakornok, Szabolcs vármegyében kezdte pályáját. Egyébként jogász­ember. 1923-ban szerezte meg ügy­védi diplomáját. Egyideig a Kereske­delmi Bankban mint jogügyi előadó működött, majd a svájci magyar ke­reskedelmi kamarához került titkár­ként és sokáig dolgozott Zürichben. Hazakerülvén, ügyvédi gyakorlatot folytatott először Pesten, azután Nyír egyházán. Az ifjúsági mozgalmakban kezdet­től fogva igen élénk tevékenységet fejtett ki. Először a Bethlen Gábor Kör alelnöke, majd elnöke volt. A piros-fehér-zöld blokk mozgalmaiban irányitó szerepet játszott. Egyik ala­pítója volt a MEFHOSz nak. 1932-ben nevezték ki Szabolcs és Ung várme­gyék főispánjává, ahonnan most a miniszterelnökségi sajtóosztály élére került. Helyszínen büntatlk a köz­lekedési kihágásokat. Kedden hozták nyilvánosságra a belügyminiszter legújabb rendeletét, amely életbe lépteti azt az intézke­dést, hogy a rendőri büntetőbiró a helyszínen büntetéssel sújthatja a közlekedési szabályok ellen vétő autósokat és járókelőket. A járóke­lőknek jogában van megfellebbezni a helyszínen kirótt bírságot, a bünte­tési összeget pedig, ha beismeri bű­nösségét, azonnal kifizetheti a bün­tetőbiró kezéhez, vagy pedig 15 na­pon belül csekken küldheti be a pénzt. Ezzel az intézkedéssel azt akarják elérni, hogy kisösszegü bír­ságok miatt ne kelljen sok időt el­vesztegetni a rendőrségen és egyéb hivatalokban Perczol Zita Somlai Mrthur Kettős Gyula Gázon Gyula szívesen látják és várják önt a „Budai cuhrá8zJő-“ban A legszebb, leghangulatosabb ma­gyar filmr Bemutatja a Park fífiozi­Hegycsuszászok, óriási viharok, pusztító Ítéletidő Franciaországban. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Páris. Franciaország különböző vidékein napok óta nagyarányú vihar pusztít, amely helyenként vezzedel- mos méreteket ölt Egymást követik a természeti katasztrófák : folyók lép­nek ki medrükből s hegyek válnak ketté. Az anyagi károkat egyelőre fel sem lehet becsülni­A hegyvidékeken a tartós esőzések következtében katasztrófális hegy- csuszamlások léptek fel. Grenoble A News Chronicle szerint a két vezérkar a legnagyobb sietséggel dol­gozik a kölcsönös segélynyújtási tar­veken. Az esetleges földközitengeri hadműveletekre vonatkozó tervek mér elkészültek. A szárazföldi és légi együttműködés felveti a Hollandiával. Belgiummal és Németországgal való viszonyt is. Francia oidalon a ne­hézség abban rejlik, miként védjék meg a francia-olasz határt a francia­német határ gyengítése nélkül. Franciaország most azt javasolja, hogy bizonyos francia csapatokat és repülőgépeket déli támpontokra he­lyez át, viszont Északkeleti Francia­Adisz-Ababa. A kis esős évszak most már egész Közép Abesszíniára kiterjed. A főváros körüli mageslato kát három hónap után most először borítják sürü fekete felhők és köd- felhők kergetik egymást a főváros fölött is. Dessziéből nagy esőzéseket jelentenek- A Dessziéből Adisz Aba- bába vezető országúton több teher­autó elakadt az iszapban. A kis esős évszak korábbi megin­dulása szemmellálhatólag megelége­dést keltett abesszin hivatalos körök­ben, ahol azt állítják, hogy az eső­zés megbénítja az olasz gépesített hadvezetést és az abesszinek azután kettőzött erővel támadhatják meg az olaszokat­A négus újabb böjti hetet rendelt •1 és a főpapok ismét megkezdték a nagy imádkozást. A négus utasítá­sára a harcosokat azzal uszítják a harcra, hogy az olaszok mérges gá­zokat használnak. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Páris. A francia fővárosban szintén nagy izgalmat keltett a Dolo melletti svéd vörőskeresztes kórház bombázásáról érkezett jelentés, (arae­környékén az éjjel váratlanul meg­mozdult a föld. Négymillió köbmé­terre becsülik azt a földtömeget, amely eltávolodott. Egy domb a szó szoros értelmében ketté vált s a két részt egy 50 méter széles, 25 méter mély szakadék választja el egymástól. Az országutak Franciaország leg­több részében járhatatlanok. Dél- Franciaországban a helyiérdekű vas­utak vonalain is megbénult a for­galom. ; országban ,közös angol-francia légi támpontokat létesítenek, úgyhogy föld­közitengeri bonyodalmak esetén an­gol rajok repülhetnének azonnal át az előre elkészített légi támpontokra. A francia vezérkar ezzel azt a szemrehányást akarja elhárítani, hogy a terv német támadástól való félel­met árul el. Angol szárazföldi csa­patoknak Franciaországba való szál­lításáról jelenleg nincs szó, noha a francia kormány megkérdezte, kész volna-e Anglia otthon megfelelő had­erőt készen tartani, amelyet szükség esetén sürgősen külföldre lehetne szállítani. iyet a Makói Újság újévi első szá­mában közölt), az izgalom azonban csütörtökön este mér lényegesen meg­enyhült, mert kiderült, hogy az első jelentések nagy mértékben túlzottak voltak. Hiteles jelentések szerint a kórház bombázása következtében svéd orvos vagy ápoló nem vesz­tette életét, csupán az történt, hogy két svéd orvos a bombázás alkal­mával megsebesült. Valószínűnek tartják, hogy a doloi svéd kórház bombázásának ügyében folyt az a megbeszélés is, amelyet Laval francia miniszterelnök csütör­tök reggel "folytatott Cerutti párisi olasz nagykövettel. Adis-Ababa. Abesszin hivatalos részről is elismerik, hogy az első je­lentések a Dolo melletti svéd vörös­keresztes kórház bombázásáról erő­sen túlzottak voltak. Most már nyil­vánvaló, hogy a svéd vöröskeresztes misszió 9 tagja közül csak két or vos sebesült meg. Stockholmi jelentés szerint a svéd Vörös Kereszt Egyesület csütörtökön hosszabb táviratot kapott az addis ababai svéd konzultól, aki azt je­lenti, hogy 30 abesszin sebesült fe­küdt a bombázás alkalmával a vö­rőskeresztes kórházban. Ezeket a bombák kivétel nélkül mind megöl­ték. Megsebesült az ápolószemélyzet 50 abesszin tagja is. Két teherautó, amelyeken élelmiszerek, orvosi mű­szerek és más anyagok voltak, a bombázás következtében teljesen el­pusztult. Addisababai hivatalos jelentés sze­rint csütörtökön Makallétól délre az abesszinek lelőttek egy olasz repülő­gépet. A déli fronton Dagabur váro­sát csütörtökön ismét bombázta egy olasz légi raj. Stockholm. Svédország valóságos nemzeti gyásznak tekinti a doloi svéd vörőskeresztes tábori kórház bom­bázását. Az a hir, hogy a kórházat bombázták és az egész svéd sze­mélyzet elpusztult, vagy megsebesült, egész Svédországban óriási megdöb­benést idézett elő. A lapok külön­kiadásokban közölték a bombázásról szóló távirataikat és számos lap, a szokás ellenére, újév napján is meg­jelent. A színházak, mozik és nyilvános szórakozó helyek két napra a gyász jeléül bezárták üzemeiket. Minden házra gyászlobogót tűztek ki és a nyilvános épületek zászlóit félárbócra vontatták. A stockholmi királyi kas­tély zá8ziórudján szintén félárbócra vonták a lobogót. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Róma. Az olasz sajtó a leg­erélyesebb hangon utasítja vissza a külföld vádaskodásait a Dolo melletti svéd vörőskeresztes kórház bombá­zása miatt. A lapok hangoztatják, hogy az olaszoknak jogukban áll megtorló intézkedéseket alkalmazniok, miután egy olasz pilótatisztet az abesszinek lefejeztek. Az olasz sajtó éles hangon követeli, hogy Olaszor­szág a jövőben a hadvezetésben sok­kal kérlelhetetlenebb és kíméletlenebb legyen mint eddig volt. Munkanélküliség az olasz- ellenem szankciók miatt Szlovéniában. (Budapesti tudósitónk telefonjelen­tése.) Belgrád. Az Olaszországba irá­nyuló kivitel elmaradása súlyos gaz­dasági válságot idézett fel Jugoszlá­viában. Különösen nehéz a helyzet Szlovéniában, ahol az egyik lajbachi lap jelentése szerint a fatermelők el­határozták, hogy január 11-én min­den üzemüket leállítják, mert az olasz exporttilalom következtében készletei­ket nem tudják eladni. Ha ezt a ha­tározatot végrehajtják, Szlovéniában 60.000 famunkás marad kenyér nélkül. Jó bor1 Jó sör S SZÖLLÖSI és RÁTKY Makó. A rend­őrség mellett 3890 Angol-francia kölcsönös segélynyújtási szövetség. Csak két svéd orvos sebesült mmg a dolokörnyékl bombázásnál De meghaltak a vöröskeresztes kórház összes abesszin sebesül/Jel. Egy olasz pilóta lefejezéséért volt a doloi bombatámadás. Ara *' „f,<j „„a. Péntek, 1936. január 3. JI. évfolyam 2. számú ^ ?-----------------------­Sz erkesztőség és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-u. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak : helyben házhoz hordva, vagy vi­Teleton: 33. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és Felelős szerkesztő: dékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóra lapkiadóváüalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig. Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR 2 P 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint közöítetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék