Makói Ujság, 1936. február (2. évfolyam, 26-50. szám)

1936-02-01 / 26. szám

m í j§ | j/JrlA Ara & Szombat, 1936. február 1. II. árfolyam 26. szám. Szerkesztőséi? és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-u. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak: helyben házhoz hordva, vagy vl­Telefon: 33. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és Felelős szerkesztő: dékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóra iapkiadóvállalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig. Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR 2 P 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint közöltéinek. Szeríny, dt illand! jatulis. Royal Tyler, a Nemzetek Szövet sége megbízottja elkészítette Magyar ország pénzügyi helyzetéről szóló 1935. évi negyedik negyedévi jelen­tését. Amikor ennek a jelentésnek az ország egész gazdasági életére kiterjedő számbeli adatait vizsgáljuk, három igen fontos körülményről, il­letve eseményről nem szabad meg­feledkeznünk. Mind a három lénye­gesen befolyásolja ez ország pénz­ügyi mérlegét. Az első az a közis­mert tény, hogy a kincstár jelenté­keny terheket vállal a gazdavédelmi rendelettel kepcsolatban. Vagyis olyan hasznos befektetésekre fordított tekin télyes összegeket, amelyeknek jóté kony hatása a gazdasági élet egyéb terein és esetleg később fognak meg­nyilvánulni. Második tény az. hogy az országot az elmúlt évben mégis métlődő elemi csapások sújtották, aminek következtében takarmány, fő­leg tengeri import vált szükségeisé. A jelentés is megállapítja, hogy a 2.5 millió métermázsát kitevő import befolyással volt a külkereskedelmi mérlegre. Végül nem szabad megfe­ledkeznünk az olasz—abesszin há­borúról és az Olaszországgal szem­ben alkalmazott szankciókról. Az angol kormány az olasz szankciók­kal szenvedett károk kompenzációja­ként a szankciók alkalmazásában résztvevő Jugoszláviával szemben bi­zonyos vámokat csökkentett és bizo­nyos behozatali kontingenseket fel­emelt. Ez természetesen károsan be­folyásolta Magyarországnak az angol piacon való versenyképességét és csökkentette a már szépen fellendü­lésnek indult angliai exportot. Ez az oka annak, hogy a kákán csomót kereső és mindenből politi­kumot csináló liberális ellenzéki kri­tika ki tud ragadni a Tyler jelentés­ből egy mondatot, amelyet vádként szegez a kormány ellen. Tyler ugyan­is rámutat arra, hogy a helyzet kö­vetkeztében a belföldi függő adóssá­gok növekedtek Amikor az ellenzéki kritika ezt vádként élezi ki, megfe­ledkezik arról, hogy a belső függő adósságok szaporodása természetes következménye annak, hogy ismert okokból a költségvetés egyensúlyát teljesen helyreállítani nem lehetett. Ez az oka annak, hogy az állam- háztartás jelentkező hiányét belső függő kölcsönnel kell fedezni. Ezzel szemben állanak azonban más olyan tények, amelyek a jelen­tésből kiolvashatók, amelyeket azon­ban a jóindulatúnak nem mondható kritika elhallgat- Kiolvasható a jelen­tésből, hogy az államháztartási hiány évről-évre csökken, hogy a belső függő kölcsön szaporodásával szent­ben úgy a belföldi, mint a külföldi hosszúlejáratú adósság kisebb lett, az állami szavatosságok összege pe­dig lényegesen leapadt. Ami a gazdasági helyzetet megvi­lágító ténymegállapításokat illeti, a je­Még rádiót Is ígért az eUenzóknek Sarraut. Ideg im kapta a kamarában a többséget. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Páris. Sarraut pénteken ismét hitvallást tett a kamarában a Nép- szövetséggel való együttműködés mel­lett. Azt mondotta, hogy ez az egy gyüttmüködés nem húzódozó és tak­tikázó lesz, hanem szívből jövő és igazi. A miniszterelnök ezt a máso dik beszédét közvetlenül a döntő sza vazás előtt tette. Sarraut beszéde után elrendelték a szavazást. A szünetben a miniszterelnök a szocialista León Blum kérésére kije­lentette. hogy az ellenzék számára a választási propaganda során teljes egyenlőséget biztosit, sőt még a rá­diót is rendelkezésére bocsátja. A miniszterelnöknek ez a nagy fel­tűnést keltő kijelentése kedvező ha­tást tett a szocialistákra. Ezzel el is dőlt a kormány sorsa- A szavazás során 350-en szavaztak mellette és csak 200 an ellene. áMaMsaMNAAlMMIWMWIMMMáMfMMMMSMWMiaMMMMWHMM Bethlen látván nagy beszéde a földreform, a telepítés ellen és a nagybirtok védelmében. Keresztény tőkéket kell érvénybex segíteni ax Iparosodásnál. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) A képviselőház mai ülésén gróf Bethlen István nagy beszéd* mondott. Beszédét azzal kezdte, hogy a miniszterelnök a maga reformpro­gramjában talán a legfontosabb pon­tot, a titkos választójogot időszerűt lennek jelentette ki s reformelgondo­lásainak gyújtópontjába a földbirtok reformot és az azzal összefüggő egyéb reformokat állította. Ma előt­tünk fekszik a birtokreformok triló­giájának első része. Ez a ref rm meglehetősen híven követi azokat az utasításokat, amelyeket annak idején ő (Bethlen) adott az igazságügymi­nisztérium törvényelőkészítő osztályá­nak abból a célból, hogy szerkessze meg a hitbizományi reformot. Ezt a kérdést egyébként az a kormányzói nyilatkozat hozta napirendre, amely a múlt országgyűlés megnyitásakor hangzott el és amely a hitbizományi reformot már akkor bejelentette, de a bekövetkezett gazdasági és pénz­ügyi válság miatt az nem kerülhetett napirendre. Azóta javultak a viszo­nyok, de most sem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy a rendelke­zésre álló pénzösszegek elegendők lesznek-e vagy sem. Ennek dacára kész megszavazni a javaslatot, ami­nek oka annak dokumentálása, hogy senki sem akarja a miniszterelnök nagy gondolatait elgáncsolni. Teljesen érdekmentesen szól ehez a kérdéshez, mert ez nem világnézeti kérdés, hanem kizáróan gyakorlati politikai kérdés. Ma, amikor a gazdasági életet tel­jesen a szabad verseny talapzatára állítottuk, egyedüli kiválasztó mo­mentummá emelték a gazdasági kvali­fikációt. De ezer éven keresztül ezt a nemzetet nemcsak a gazdasági kvalifikáció tartotta fenn (viharos taps a kormánypárton). Ma a materialista felfogás odavezetett, hogy nagy sibe- rek dinasztiákat alapítottak, mig az Apponyihoz hasonló ideális lelkek díszsírhelyekkel kellett, hogy megelé­gedjenek. Ezek a dolgok megfonto­lásra késztetnek (Úgy van I Úgy van I kiállják kormánypártról és ellenzék­lentésben egymásután sorakoznak fel a gazdasági helyzet javulására mu­tató adatok. Mindezek pedig annak ellenére, hogy külforgalmunk mérlege éppen a tengeri import következtében a kisantant államokkal szemben 40 millióval passzív volt. Megállapítja Tyler jelentése, hogy néhány index szám a belföldi gazda­sági tevékenység növekedésére mutat. A jelentés szerint az ipari termelés és forgalom országszerte növekedő­ben van. Annak ellenére, hogy rossz évet éltünk ét, az adóhátralékok ösz- szege is csökkenést mutat. Észreve­hető volt a javulás az államvasutak nál, ahol a bevételek 6 százalékkal emelkedtek, a kiadások pedig csök­kentek. A posta, távírda és távbe szélő kedvezőbb eredményekkel sze­repel, mint a múlt évben. A javuló tendencia a fogyasztási javakban in­dult meg, amely azután átterjedt a termelési javakra is. Növekedett a villanyáramfogyasztás, továbbá a vil­lamos vasutak és autóbuszok forgal­ma. Fellendülést mutatnak a tőzsdei árfolyamok, 4 százalékos emelkedést jelentenek a takarékbetétek és folyó­számlák Mindezeket a jelenségeket Tyler a kővetkező mondatban foglalja össze : .A belföldi helyzetet illusztráló ada­tokra térve, szerény, de állandó ja­vulással találkozunk a múlt évvel szemben. Megemlíti a jelentés, hogy nehéz­ipari termelésünk két év óta emel kedést mutat és ennek megfelelően az ipar minden ágának szóló szén és kokszszállitmányok is növekedtek. Végül az összes bevételi források, ről). Pótolhatatlan veszteséget jelen­tenek az ilyen emberek mindaddig, amíg nincsenek vagyonilag független más intelligens, keresztény értékek ebben az országban, olyanok, ame­lyek a vezetésben képzettek s az ország politikájának a szolgálaté b i állhatnak (Nagy taps a kormánypár­ton). Ezután Bethlen István gróf részle­tes számadatokkal kifejtette, hogy ha 500 holdon felül valamennyi föld­birtokot földosztás céljaira használ­nának fel s a mostani öt holdon alóli törpebirtokosok birtokát 5 holdra egészítenék ki, már nem jutna föld a munkásoknak. Már pedig a közép és nagybirtokra szükség van. Ott ta­lálnak elhelyezkedést a földnélküli mezőgazdasági munkások. Bár sok a nagybirtok Magyarországon, mégsem el gendő arra, hogy kenyeret tudjon adni a proletár földmunkásoknak. Csak ha iparosodásunkat nagy erő­vel tolytatjuk és bár önök (mondotta a jobboldal felé fordulva) iparosel­lenes felfogásunk, megfontolandó Magyarország érdekében, a falu la­kosságának érdekében is az iparoso­dás. mert csakis ez vezetheti le a munkanélkülieknek azt a tömegét, amelyet semmiféle birtokpolitikai esz­közzel máskép elhelyezni nem fog sikerülni. (Nagy taps a kormánypárton). Sajnosj iparosodásunk stagnál, sőt ipari munkanélküliséggel állunk szem­ben. Hitelválság van és az állam beruházási tevékenysége csaknem teljesen szünetel. Nem féltve népszerűségünket tehát a következő tanulságot kell levonni: tartózkodni minden erőszakos föld­osztástól, megelégedni azokkal a bir­tokpolitikái műveletekkel szemben, amelyek a rosszul kezelt nagybirto­kokat bontják meg s bocsátják a kisbirtokosok és proletárok rendelke­zésére. Továbbmenő földosztásnak helye nincs I A telepítés drága, nehéz művelet. Kár ezzel a metódussal foglalkozni. — Mindig arról beszélnek — mon­dotta tovább Bethlen — hogy az a vámokat kivéve, ugyancsak növe­kedtek. A jelentés tehát nem sötét képet fest, hanem hü képét adja egy élni ■karó nemzet becsületes küzdelmeinek. KORZÓ MOZI Szombaton és vasárnap a hat éves világhírű kis primadonna SHIRLEY TEMPLE bűbájos filmje: BABSZEM KISASSZONY Olcsó helyárakkall Előadások hétköznap 6 és fél 9, vasárnep 3, 5, 7 és 9 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék