Makói Ujság, 1936. március (2. évfolyam, 51-75. szám)

1936-03-01 / 51. szám

J : '1 ~1 v /V­^ d \ Vasárnap, 1936. atáyeiiig 1. II. évfolyam 51 száa, Ü^feSlS % St*^ ' ' & ^ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-u. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak : helyben házhoz hordva, vagy vi- •? Telefon: 33. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda-és Felelős szerkesztő: dékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóra lapkiadóvállalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig. Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR 2 P 40 Hll. Hirdetések díjszabás szerint közöltetnek. 1. II. évtoiyam 51 száM, Telepítés és frontharcosok. Ep most folyik a telepítési törvény­javaslat bizottsági tárgyalása- Már a 20-ik szakasz körül jár a bizottság, ép ezért szinte a tizenkettedik órában készítette el a makói frontharcos ve­zetőség memorandumát ebben az ügyben s küldte el dr. Görgey István országgyűlési képviselőnek, hogy — betegsége ellenére — keressen módot arra, hogy a telepítési javaslat elő­készítése során határozott formában körvonalaztassék a frontharcosok igényjogosultsága és elsőbbsége a telepítés során történő főldhözjutta- tásokra. IIA törvénytervezet 46. és 74-ik sza­kasza ugyan lehetőséget nyújt arra, hogy a .vitézi érmesek** is földhöz jussanak a telepítés során, de ezt nem szögezi le kategórikuson és el­sőbbséget kiemelően. A napokban Hódmezővásárhelyen nagy frontharcos gyűlés volt ebben az ügyben gróf Pálffy-Daun József­nek, az izzó frontharcoslelkületü or­szággyűlési képviselőnek e részvéte­lével. A gyűlésen a makói főcsoport vitéz Egressy Imre társelnökkel és Pintér János törzsvezetővel képvisel­tette magát, akik ki is fejtették a gyűlésen a makói frontharcosok ál láspontját, amely röviden igy foglal­ható össze: elsősorban a fronton volt, legalább Károly csapatkereszttel bíró s a telepítés feltételeinek megfelelő frontharcosokat kell telepíteni, a Te­lepítési Tanácsba pedig, melyben a püspöki kar, az egyházak, a Pénz­intézeti Központ több taggal képvi­selteti magát, legalább két fronthar­cost hívjanak be, ezek közül is az egyik földmives munkás legyen. A frontharcos vezetők, a gróftól a tőrzsvezetőig, egy sem magának kí­ván részt a Haza szent földjéből, nem is akar semmiféle kivételezést azok alól a feltételek alól. amelyek az uj telepítés főbb irányelvei, csu­pán ezt kívánják, hogy azok között, akik megfelelnek a telepítési törvény feltételeinek, a frontharcosok legyenek az elsők. Ne álljon meg a telepítés a vitézi érmeseknél, hanem minden valóban tüzvonalban volt s ott leg­alább három hónapot eltöltött front- katonának nyissa meg az utat a munkás, szebb jövő felé. A kategó­rizálást bizzák a frontharcosokra. Ok tudják, mit ér ez érem s hogy kell megbecsülni az érdemeket. Nem rang és érem. hanem rátermettség és ér­dem szerint kívánjuk földhöz juttatni azokat a bajtársakat, akik a telepítés feltételeinek egyébként is megfelelnek s családos voltuknál, foglalkozásuk­nál és eddig teljesített munkájuknál lógva érdemesek arra, hogy részt vegyenek az uj honfoglalásban. Nem akar közülünk sem a gróf, sem a benkigazgató, sem az újságíró földet ettől a szegény Hazától magá­nak kiverekedni, hanem csupán azoknak, akik nem rosszabbak sem­mivel sem a többi telepítendőnél, azonfelül pedig vérüket is hullatták ezért a szent magyar főidért. (gyenge miklós.) A 18 zendiiiő Japán tiszt fő belőtte magát. Okada él 6a újra a kormány élén áll. —- Tokióban végleg likvidálta a forradalmat a mlkádó narancsa. Tokió. Általános meglepetést kel­tett ma délelőtt, hogy egyszerre csak megjelent az utcán Okada tenger­nagy, akiről azt hitték, hogy február 26 ika óta halott. Okada tengernagy felkereste Goto ideiglenes miniszter­elnököt és benyújtotta lemondását. A császár felszólította Okada len gernagyot, hogy vegye át újból a miniszterelnökség vezetését. Tehát Okada marad továbbra is Japán mi ni8zterelnöke. Okada tengernagy, mint kiderült, a lázadók érkezésekor palotájában tartózkodott, de egyik bizalmasa se gitségével még idejében s került el’ rejtőzködnie. Okada egész nap a rej tekhelyén maradt és a lázadók, akik a palotát megszállották, nem talál­ták meg. Csütörtökön végre sikerült Okadának elszöknie. Okada tengernagy tegnap szemé lyesen ment a császári palotába, hogy előadja .mentségeit* a csá­szárnak. Tokió katonai kormányzója, Kasii tábornok ma reggel rádión felhívást intézett a lázadókhoz, amelyben közli, hogy a császár azt parancsolja ne­kik, hogy térjenek visza a laktanyá­ba. Aki nem engedelmeskedik, azt lázadónak tekinti. A lázadók csopoitonkint adják meg magukat. A katona-zendülést egyetlen pus­kalövés eldördülése nélkül sikerült elnyomni- A katonai kormányzó kö­zölte Japán népével a lázadás letö­rését. A zendülők utolsó csoportja, amely a Sanno-szállodát és a mi niszterelnök hivatalos helyiségeit tar taita megszállva, szintén letette a fegy­vert. Délután 1 órakor az összes lá­zadó katonákat és tiszteket lefegyve- rezték. (Budapesti tudósitónk telefonjelen­tése) Tokió. A mikádó állásfoglalása szombaton délben végleg eldöntötte a helyzetet. A császár a régi kor­mányzat fenntartása mellett szögezte le magát s újból Okada-tengernagy- miniszterelnököt bízta meg az állam­ügyek vezetésével és parancsot adott a katonai forradalom haladéktalan leszerelésére. Ezzel a puccskísérlet végleg meg­hiúsult s a délutáni órákban vala­mennyi puccsista megadta magát a kormánycsapatoknak. A kora délutáni órákban kezdték meg a kormánycsa­patok a miniszterelnökségi palota s a többi megszállt épület felé az elő nyomulást. Amint körülzárták ezeket az épületeket, megnyíltak a kapuk 8 a zendülők kisebb-nagyobb cso­portokban kijöttek az utcára s letet­ték a fegyvert, majd szó nélkül hagy­ták, hogy tehereulókra rakják s el­szállítsák őket. A forradalom 18 vezérét, 3 száza­dost és 15 hadnagyot az esti órák­ban kiadott hivatalos jelentés szerint kitaszítottak a hadseregből s felettes hatóságaik megparancsolták nekik, hogy sajátkezüleg hajtsák végre a reájuk kiszabott büntetést. A 18 for­radalmár tiszt egytől-egyig eleget tett a felszólításnak s szolgálati fegyve­rével agyonlőtte magát. Okada miniszterelnök a délután fo­lyamán ismét elfoglalta hivatalát s kihallgatáson jelent meg a mikádónél. Általános meggyőződés szerint az Okada-kormány csak ideiglenesnek tekinthető A császári palotában ál­landóan folynak a tanácskozások a kibontakozás ügyében. A hadsereg mértékadó tényezői továbbra is ra­gaszkodnak ahoz, hogy a militarista befolyás ezentúl a politikai életben erősebben érvényesüljön. A puccsisták lefegyverzése után a japán fővárosban szombaton délután már ismét teljes a rend és a nyuga­lom. Elfogták a makói bíróság egyik basszaturótát Hódmezővásárhelyen rendőrkézre került a délmagyarországi kasszafuró banda vezére. A osongrádi 12,000 pengő törte nyakát a bandának. (Hódmezővásárhelyi tudósítónk te­lefonjelentése.) Nagy izgalom és sür­gés forgás van most a hódmezővá­sárhelyi rendőrségen. Sikerült elfogni a délmagyarországi kasszafuróbanda vezérét, aki bandájával hónapok óta sorra fosztogatta a környékbeli vá­rosok és közintézmények kasszáit. Ez a vakmerő kasszafuró banda követte el többek között a makói járásbiró- sági kasszafurást is. Hódmezővásár­helyen a római katolikus egyház, a járásbíróság, majd a múlt héten a református egyház vaskasszáit fúrta meg a banda, tegnap éjszaka pedig a csongrádi városházán működött kiadós eredménnyel. A város kas­szájában nem kevesebb mint 25.000 pengőt találtak a kasszafurók s azt hiánytalanul el is emelték. A hód mezővásárhelyi szenzáció részletei itt következnek: Még jóformán meg sem indulha­tott a nyomozás az elmúlt éjszakai csongrádi kasszafurás ügyében Hód­mezővásárhelyen, amikor ma délben izgatottan rohant fel a rendőrségre Kerekes István vásárhelyi szabómes­ter 8 izgalomtól remeső hangon je­lentette, hogy .kincset* talált a fele­sége az udvar hátuljában. Kerekesné a délelőtt folyamán a színben kere­sett valamit, amikor egy ócska kocsi ládájában gyanús pénzcsomagra buk­kant. A csomagban érc és papír­pénzek tömege volt összekötve. Az r- PAKK MOZI - I iiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiimim Ma, vasárnap 3, 5, 7 és 9 óra­kor, továbbá hétfőn és kedden 1 6 és fél 9 órakor a nagysikerű I „Meeeautó* testvérfilmje r . ELKÖHKISflSSZOHV , I Murát! Lili, Combaszögi, Törzs, Jávor Pál, Kabos Gyula, Pethes, I ™ Nádai Mária, Pártos Gusztáv ^ ( Bérlet, vasárnap kivételével érvényes.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék