Makói Ujság, 1936. április (2. évfolyam, 76-99. szám)

1936-04-01 / 76. szám

I #1 L; y , Av\$k J^ra ££ Szeráf, 1936. április 1. ÍI. évfolyam 76. szám. iV\AKQIIU§Ag Szerkesztőség és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-u. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak: helyben házhoz hordva, vagy vi­Telefon: 33. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és Felelős szerkesztő: dékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóra lapkiadóváilalat. Hirdetések leivétele este 6 óráig. Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR 2 P 40 üli. Hirdetések öijszabás szerint közöltetnek. II. évfolyam 76, szám. április 1 Szerdi „Hindenburg tábornagy" Anglia fölött. (Budapesti tudósitónk telefonjelen­tése.) London. Az ujonan épült né­met óriásléghejó, a „Hindenburg tá bornegy” első óceáni utján kedden délután átrepült Anglia felett, azután elhagyva az angol szigeteket délnyu­gati irányban nekivágott ez Óceán nak. „Hindenburg tábornagy” az erős ellenszél dacára simán folytatja útját Amerika felé. Élő omborfáklya a* ufóén. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Kedden délután az lstván-ut 35 számú bérpalota előtt villamos kábelrobbanás történt, amelynek két sebesültje van. Az Elektromos Mü­vek emberei villamos kábeleket fek­tettek le. Ma délután 2 óra tájban az egyik kábel felrobbant. A kicsa­pódó lángoktól tüzet fogott Ritz An­tal 52 éves kábelszerelő munkás ola­jos ruhája. Munkástársai megrémül­tek 8 nem siettek segítségére. Az egyik közeli üzletből ekkor kirohant Grosz Emil kereskedő s letépte az égő munkásról a ruhát, miközben maga is égési sebeket szenvedett. Mindkettőjüket kórházba szállították. Mesterséges kaucsuktej. A szovjet gumiiparának kísérleti intézetének a mesterséges gumigyár­tással foglalkozó „B“ gyár laborató­riumával karöltve sikerült Dogatkin tanár eljárásának felhasználásával olyan eljárást kidolgoznia, amellyel lehetővé válik mesterséges kaucsuk- tej előállítása­A találmány azonban még nem jutott el olyan stádiumba, hógy a gyártást kifizetődő módon meg is lehetne nagyban kezdeni. A friss kaucsuktejjel ellentétben, amely gyors romlandósága következtében sokkal Hrágább a nyers kaucsuknál, ez az uj „Latex* elnevezésű kaucsuktej igen könnyen eltartható. Az uj anyag vízben könnyen oldódik és ugyan­olyan könnyen koncentrálható is. Szövetek gumibevonására az uj anyagot sokkal jobban lehet felhasz­nálni, mint a természeteset. Amellett <gen használható bőrpótióanyagot is készíthetnek belőle. Minthogy a gu­miiparban a kaucauktejnek úgy a szövetek átitatásánál, mint az autó­abroncsok közbenső anyagának ké­szítésénél, valamint mikroporózus ebonit készítésénél, finom szigetelésre való aszbesztiemezek gumibevonásá­nál, stb. jegyre nagyobb jelentősége van, ennek az uj mesterséges anyag nak igen nagy jövőt jósolnak. Azt is remélik, hogy a Latexből kaucsu- kot is lehet majd készíteni, ehhez azonban még megíelelő uj eljárás kidolgozáséra van szükség. Gyönyört! függönyök, ágy- ter tők, valamint kis és nagy teritflk olcsó árban kaphatók Kossuth-utca 38. szám alatt. 943 Qladó egy D klarinét, 8 billentyűs, ébenfa. Megtekinthető Csanádpalotán Benke József kereSKedőnél, főtér. 953 Atndl u. 25. számú ház május 1-től kiadó, 4 szoba, mellékhe­lyiségek, fcyümölcsöskert. Értekezni lehet ugyanott. 959 Kormányválság fenyogot Angliában a ragy angol-francia együttműködés miatt. Ma angol közvélemény nőm rajong a franoiákórt. (Budapesti tudósítónk telefonjeien- | tése) London. Közvetlenül a német ellenjavaslatok átnyujtását megelő­zően olyan hírek terjedtek el Lon­donban, hegy az angol francia kato nai tárgyalások kérdésében felmerült nézeteltérések kormányválsággal fe nyegetnek. A Star értesülése szerint ezek a nézeteltérések most már olyan nagy arányokat öltöttek, hogy az el lentétek áthidalása lehetetlennek iát szik. Több miniszier a legerélyeseb ben szembefordult az angol francia és belga vezérkarok együttmüködé sének gondolatával- Ezek a minisz­terek kijelentették, hogy a tervbe vett katonai tárgyalásokat nem tartják él szerűnek. A Star rámutat arra is, hogy az angol közvélemény túlnyomó több sége azoknak a minisztereknek a (Budapesti tudósítónk telefonjelen tése ) A magyar belpolitikának szer dán mozgalmas napja lesz. Délelőtt a felsőhéz folytatja az ipartörvény vitáját, amikor is sor kerül Bornemisza Géza iparügyi miniszter beszédére, délben zárt értekezletet tart a Nem­zeti Egység Pártja, ahol Gömbös Gyula miniszterelnök nagyobb be széd keretében ismerteti a római tár gyalások eredményét, délután pedig a képviselőházban kerül tárgyalásra az 1936/37 évi állami költségvetés, Tábornok-temetés Kiszomboron. Ma­kón is csak minden századik esz tendőben esik ilyen temetés. De nem a várható nagy temetési parádé von zotta mindenfelől a tömegeket a ritka temetésre, hanem az elhunyt neve és katona dicsősége meg az a nagy tisztelet és szeretet, amit a vi lágháboruban vitéz livnói Hadfy Imre kivívott magának minden katonánál. Patlané^okttl, mitessereket néhány nap alatt a legbiztosabban elmulasztja. Szépiáik, májfoltok, bőrszineződések ellen biztos és kel lemes szer a Kerti Szegfii Arckrém, mely az arcot frissé, üdévé, bárso­nyossá teszi. Szappannal és púderrel együtt beszerezhető a készítőnél Sze­geden. Makón eredeti töltésben kap­ható a Szöllősi gyógyszertárban a városháza mellett. 709 a. pártján áll, akik elleneznek minden szorosabb katonai együttműködést Franciaországgal. A német ellenjavaslatok közzététe lére egyébként csak a késő éjszakai órákban kerülhet sor, miután Ribben- trop báró repülőgépének érkezését csak este 9 órára jelezték a croydoni repülőtérre, ahonnan még jó 1 óráig tart az autóut Londonba. Londonban nagy meglepetést kel­tett az a hir, hogy Hitler kancellár Ribbentrop báróval küldte el újabb javaslatait, amiből bizonyos körök­ben azt a következtetést vonják le, hogy a német javaslatok lehetővé teszik majd a további tárgyalásokat s Ribbentrop valószínűleg azért jött Londonba, hogy nyomban rende'kc zésére álljon az angol kormánynak. ezzel kapcsolatban Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter több mint 2 órás beszéde. A miniszter beszéde két részre tagozódik. Az első részben a pénzügyminiszter általános képet fest az ország gazdasági és pénzügyi helyzetéről s részletesen nyilatkozni fog a világgazdasági helyzetről is. A beszéd második része vonatkozik majd a tulajdonképeni költségvetésre. Fabinyi pénzügyminiszter nagy expo zéja után interpellációk következnek. anélkül, hogy ezt kereste és kivívni akarta volna. A tényleges katonát kivezényelik a tábornok- temetésre, a világháború vérben-tüzben edzett katonáit a szivük hozta el, hogy megadják a végtisztességet annak a vezérnek, akinek a harctereken is olyan lelkes készséggel engedelmes­kedtek, tisztelegtek. A kiszombori frontharcosok már tegnap reggel óta testőrszolgálatot teljesítettek a vitéz tábornok koporsójánál. Álltak kemé­nyen és büszkén, valami halk, me­leg érzéssel a szivük körül, hogy ők most szeretetszolgálatot végeznek öreg vezérük teteménél. A kiszom­bori és makói frontharcosok láttak el a temetésnél is minden szolgála tót, amit máskor különben kivezé nyelt sorkatonák szoktak ellátni, ök álltak sorfalat, diszőrséget, ők vették vállukra s vitték büszke boldogan a rettenthetetlen csataintézőt, kiről most érezték igazán, milz közel állt hoz­zájuk mindig nagy erényeinél és mély alázatu kereszténységénél fogva a harctereken és most, amikor a vál­lukon vonul be a halhatatlanságba. A temetésre széles környékről né­pes küldöttségek jöttek el. A sze­gedi vegyesdandár parancsnokánál*, vitéz Nagyszombathy {Miksa altábor nagynak és Pintér Ferenc tábornok­nak a vezetésével 25 tagú tiszti kül­döttség jelent meg a gyász kúrián s tisztelgett az elhunyt nagy hadvezér teteménél. A vármegye népes küldöttségét Tarnay Ivor alispán vezette, a váro­sét dr. Nikeiszky Jenő polgármester Gorcsa Péter főjegyzővel. A vitéze­két vitéz Szőke Gyula őrnagy, a SzCsV-ét§ Reicher László főfelügyelő. Ott láttuk Makó és a környék veze­tői között többek közt: vitéz Vén Jakab ezredest, Teszling József ez­redest, Kászonyi Richárd főszolgabí­rót, Papp János főtanácsost, a vár­megyei számvevőség főnökét, dr. Is­tók Barnabás egészségügyi főtaná­csost, vitéz dr. Galamb Sándor kor­mányfőtanácsost, Ring Béla várme­gyei főjegyzőt, vitéz Hódy István já- rásbirót és még sokakat, kiknek fel­sorolásától technikai okokból el kell tekintenünk. A gyászház udvarán, valamint ké­sőbb a családi sírboltnál a gyász- szertartást Kleitsch Mátyás esperes­plébános végezte kettős papi segéd­lettel. A koporsónál a gyászház ud­varán búcsúztatót mondott Kleitsch esperes, melyben azt emelte ki, hogy vitéz livnói Hadfy Imre tábornok jó harcot .harcolt, pályáját becsülettel futotta be s hitét mindig megtartotta. Császárok, királyok temetésénél az egyház fel szokta eleveníteni azt a régi, középkori szokást, hogy a kripta­kápolna ajtajában a pap megkérdi a halotlhozókai: Ki jön ? Amíg ilyen feleleteket kap megmegismételí kér­désére, hogy: a Császár jön, a Ki­rály jön, népek, hadak vezére és pa- rancsolója jön, azt mondja: ezt én nem ismerem, végül azután igy szól­nak a halotthozók: Egy szegény bű­nös kér bebocsáttatást I Erre a pap beengedi a halottat a kápolnába. Vitéz livnói Hadfy Imrében is nem a vitéz hadvezért és a hatalmas urat búcsúztatja, aki elért mindent az életben, amit Isten embernek adhat: rangot, hatalmat, dicsőséget, — ha­nem az egyház szerény, alázatos és hűséges szolgáját, aki mindig fejet hajtott az Ur Jézus előtt és mély alá­zattal fogadta a halált is az Ur ke­zéből. A gyászszertartás végeztével meg­PA«K MOZI Szerdán és csütörtökön fólkalyárakkal, a legnagyobb filmszínész Emil Janninga főszereplésével bemulatjuk a ve lencei filmkiállitás legnagyobb diadalát: A kát király. Rendezésben, kiállításban, színészi játékban a legnagyobb szabású film lenyűgöző, felejhetetlen élmény. A belpolitika mozgalmas szerdája. Impozáns, igaz nagy részvét ki sértő utolsó útjára vitéz livnói Hadfy Imre tábornokot. Tiszti, vitézi oa frontharcoo küldöttségek a temetésen.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék