Makói Ujság, 1936. május (2. évfolyam, 100-125. szám)

1936-05-01 / 100. szám

Egy ütemre lépni, egy célért menetelni • küzdeni, egy komiszkenyérből, egy bádogcsajkából enni, egy gödörben lapulva várni, hova esik a zuhogó haláleső magja: ez volt a bajtársiasség a háborúban. Százaknak, ezreknek egy ember­ként égni, lelkesedni, előrelendülni, vasfölként kitartani, erős gátként el- lentállni, kezetfogva némán tűrni: ez volt egykor a bajtársiasség Verítékünk és a vérünk egy érbe folyt, a kenyerünk kettétörtük, egy szivarkát öten szívtunk, sebkötésre ingünket téptük széjjel, a gyengéb bet támogattuk, hátizsákját felváltva vittük, hazulról jött leveleinken együtt örültünk és együtt sírtunk : lehet mind ezt elfelejteni? Lehet egymás mellett vadidegenként, némán elmenni, más baját meg nem látni, a jószivvel hi- vogatés! cinikusan lemosolyogni ? Hát ez a mai élet? Bajtársak I Frontharcosok 1 Minden igaz magyarok I Hát elfeledtétek a tűznek és halálnak azt a gyehenná­ját, amelynek mérges lángjában egy- gyé kovácsolódtunk, testvérebbé az anyánk vérén való testvéreknél? Emlékezzetek csak I Hányszor fogadtátok meg a halál és rettenet irtózatos forgószelében, hogy azt a bajtársi jótettet, segítő kezet, megértő szivet soha, soha el nem feleditek ? I Hányszor esküdtetek anyátok ne­vével, hogy a testvéreket, a jó baj társakat soha cserben nem hagyjátok s hogy ha hazaszabadultok Isten csodájaképen: épen, akkor apjuk lesztek az ő gyermekeiknek, vállaló­kat mankó helyett gyámolul odatart­játok a béna bajtársnak s ahogy a komiszkenyeret megosztottátok vele a lövészárokban, most a fehér kalács­ból is törtök neki egy jó darabot. Bajtársak I Azok is, akiket a béke bajai tettek bajtársinkká I Riadó kürt szavával szólunk hozzátok: legyetek ismét igaz bajtársak, ne tagadjátok meg a vérzivatarban tett erős foga­dásaitokat, ne tagadjátok meg baj társaitokat I Nem vért, nem életetkoc- káztató segítséget, mégcsak nem is félkenysret kérnek tőletek a fronthar­cos bajtársak, csupán egy darabot a szeretetcsomagból, csupán annyit: legyetek újra bajtársak, álljatok be a menetelő oszlopokba, fogadjátok el a felétek nyújtott becsületes katona­kezet I Viszonozzátok azt az igaz, tiszta, becsületes szeretetet, amellyel maguk közé hívnak benneteket a frontharcos bajtársak! (gy- m.) 4 buxa átaxémltáal kuloaa. Budapest. A pénzügyminiszter a mezőgazdasági ingatlan vagyonvált- ságokra május hóban fizetendő búza árát a földmivelésügyi miniszterrel egyetértőén mázsánként 16 pengőben állapítja meg. Elesett Szaszabane ós Debra-Tabor Is. Róma. Badogiio tábornagy távira- tozza: Graziani tábornok csapatai el­keseredett küzdelem után elfoglalták a Nasibu herceg csapaiai által halált- megvetően védelmezett szaszabaneh —bullalei megerősített védelmi vo nalat. Az erődítményeket belga és török tisztek tervezték és építették. Az olasz csapatok tegnap délután foglalták el Szaszabeneht s Bullalet. Az anyaországbeli csapatok, aszó máli katonák, a királyi lövészek, a Tiberis nevű feketeinges légió és a milicia tagjai, a szomáii királyi csa­patok és a 'gyarmati dubatok egy­mást felülmúlva harcoltak a végső küzdelemre elszánt, megerősített te­repen küzdő és mindennel felszerelt ellenfél ellen. Gépkocsis csapataink üldözőbe vették a menekülő ellen­séget. Csapataink az északi hadszíntéren folytatják előnyomulásukat Addisz Abeba felé. A Tana tó vidékéről elindult századaink elfoglalták Debra ' aaaamtiav*&aaa!$&3m»&aauuutanantm Tábort, Kasza herceg volt székhelyét. (Budapesti tudósítónk telefonjaién- tése.) Róma. Szaszabane elfoglalá­sával egyidejűleg döntő sikert értek el az olasz csapatok az észak-nyu gáti fronton is. Elfoglalták az Amhara- tartomány fővárosát, Debra-Tabort, Kassza herceg székvárosát. Debra- Tabor elfoglalásával megnyílt az ut az olasz csapatok számára a god zsami tartomány fővárosa, Debra- Markos felé is, ahonnan Addisz Abeba már csak 150 kilométerre van, Addis Abeba elfoglalása már csak napok kérdése. Az olasz csa- gatok a hegyi terep legnehezebb ré szét most mér maguk mögött hagyták. Debra Tábor és Szaszabane elfog­lalásának híre Rómában óriási lel kesedést keltett. Csütörtökön délután városszerte örömünnepségeket ren deztek. Az olasz főváros egyetlen hatelmas zászlótenger. Este kivilágí­tották a középületeket. Az utcákon lelkes tömeg hullámzik. Szeretőjét megölte férje és sógora segítségével a paprikás asszony. A csók hevében paprikát (Budapesti tudósítónk telenfonjelen- tése.) Nyíregyháza. A kiavárdai ha tárban borzalmas gyilkosság történt szerdán délután, amelynek áldozata Ritter János 35 éves kisvárdai pap rikakereskedő. A háromgyermekes családapa hosszabb idő óta viszonyt folytatott Matus János paprikakeres­kedő feleségével. Emiatt Matuséknál napirenden voltak a civódésok. Vé gül a szerelmi ügyet úgy oldották meg, hogy az asszony, a férj és a férj öccse összebeszéltek s elhatá­rozták, hogy megölik Rittert. Az asz­szórt az áldozat szemébe. szony találka ürügyével kicsalta Rit tért a határba, ott azután a férj és öccse baltákkal rohanta meg őket. A szerencsétlen áldozat szemébe a támadás pillanatában paprikát szórt az elvetemült asszony. A férj és öccse három baltacsapással leütötték Rittert, majd az asszony segítségével elföldelték. A csendőri nyomozás azonban hamar felderítette a tényál­lást, mire mindahárom bűnös beis­merő vallomást tett. A nyíregyházi ügyészség fogházába szállították őket. Huszonhétmillió pengő rendkívüli közmunkákra• 4 tőka vádol mm a képvlaolőhúxban. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Csendes napja volt ma a kép­viselőháznak. Az egyes közmunkák költségeinek fedezéséről szóló tör­vényjavaslatot tárgyalta a Ház. Far Korzó Mozi Ma este Is az ÖRVÉNY Nem mindennapi téma! Nem mindennapi Ilim! A Szenvedély, a Vágy kavargó tánca az ÖRVÉNY. SMSWMWWMMMAMWAMMAM kas István szociáldemokrata a tör­vényjavaslat ellen beszélt és azt kérte, hogy a közmunkákat ne in- ségbérekért végeztessék. Grecsák Richárd szerint a javas­lat a közmunkák pénzügyi alátá­masztását jelenti. Örvendetesnek tartja, hogy már túl vagyunk a válság mélypontján. A javaslat a költségve tés keretén kívül 27 millió pengőt biztosit közmunkákra. Ezután a me­zőgazdasági szakoktatás fejlesztését s a bekötő utak kiépítését sürgette Grecsák s a javaslatot elfogadta Györki Imre a javaslat ellen, Czir jók Antal független kisgazdapárti a jevaslat mellett beszélt. Czirják be­szédének jegnagyobb részében azon­ban a Főnix-üggyel foglalkozott és azt hangoztatta, hogy véget kell vetni a tőke felesleges idegeskedésének, mert a tőkére mindig szükség van. Horváth Ferene független kisgazda­párti képviselő felszólalása ut n Friedrich István szólott a javas; t mellett, amelyben haladást lét. — Hiába beszélünk a munkanél­küliség megoldásáról — mondotta többek közt — a tőke nélkül ezt a kérdést megoldani nem lehet. Pénzre van szükség, ezt pedig idehaza nem tudjuk előteremteni, tehát a Népszö­vetséghez kell fordulni, hogy külföldi tartozásainkat rendezni tudjuk, igy valutánkat megerősítsük a beruházá­sokkal a magángazdaságot elindít­hassuk. Másképen a munkanélküli­ség kérdését nem lehet megoldani. Természetesen szükséges az is, hogy megteremthető legyen Közép Euró­pában a megértés légköre s a római paklum kiterjesztése. Nem érti, miért van tőkeellenes hangulat. A tőkére szükség van. örülni kell, ha akad vállalkozó tőke. Reibel Mihály a javaslat ellen beszélt és nem fogadta azt el. Ho- monnai Tivadar kereszténypárti szó­nok szólalt fel még a javaslat mel­lett, azután a Ház péntekre napolta el ülését. Mrabok 6a angol rondörök váram harca Joruasálom utóéin, Jeruzsálem. Jeruzsálemben tegnap az arabok nagy tüntetést rendeztek a zsidók ellen. Egy kétszáz főnyi arab csapat heves harcot vívott a rend fenntartására kivezényelt angol rendőrséggel A több mint egy óra hosszat tartó ütközetben kilenc arab tüntető és négy angol rendőr súlyo­san megsebesült. A rendőri készültséget erősen meg­szigorították. A Damaszkuszi kapu­hoz rohamsisakos rendőrcsapat vo­nult fel, amely megállítja a városba érkező arabokat és átkutatja őket, hogy nincs-e náluk fegyver. Az or­szág többi részéből is zavargásokat jelentenek. Názáretben az arab sztrájk- bizottság valamennyi tagját letartóz­tatták izgatás és lázitás címén. — Időjárás. Várható idő a kö­vetkező 24 órára: Elénk szél, a dél­nyugati borulás az ország középső részére is átterjedt. A nyugati és déli megyékben eső, esetleg zivatar le­hetséges. A hőmérséklet csökken. I Park Mozi IIJ MflEVflR FILM! Café Moszkva A magyar tehetség átütő erejének | teljes kibontakozása. — A szezon nagy meglepetése I Nagy siker I ! Bemutató ma 6 és fél 9 órakor. ..aKÓI UJSfffí ^Szerkesztőség és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-u. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak: helyben házhoz hordva, vagy vi­Teleíon: 33. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és Felelős szerkesztő: dékre postán küldve egy hétre 50 fillér, egy hóra iapkiadóvállalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig. Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR 2 P 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint közöltéinek. fillér1. Péntek, 1936. május 1. U.yyfolyjtnrf 100. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék