Makói Ujság, 1936. június (2. évfolyam, 126-147. szám)

1936-06-03 / 126. szám

/hv-i > ' ^ Szerda, 1936. jnnius 3. II. évfolyam 126, szia. POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő!: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR Előfizetési árak: helyben házhoz hordva, vagy vi­dékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóra 2 P 40 flll. Hirdetések díjszabás szerint közöltéinek. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-u. 1. Telefon: 83. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és lapkiadóvállalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig. Az angol munkáspárt volt vozórénok osuf bukásom Költségvetést titkok, mint nagyszerű tűzadói tippek. Fron fharoomok az angol király előtt. (Budapesti tudósítónk telefon jelen­tése.) Lpndon. A világ frontharcosai­nak vezetői kedden délben tisztelgő látogatást tettek VIII. EdvArd angol királynál, aki a Buckingham-palotá- ban fogadta őket. A magyar front­harcosokat gróf Takách Tolvay Jó­zsef, a frontharcos szövetség orszá­gos elnöke képviselte az angol király előtt. Ez volt ez első alkalom, hogy az angol király külföldi frontharco­sokat fogadott a Buckingham paló­cban. Szép eredményt hozott n Stefánia gyüjtönapja. Az idő nem kedvezett, sőt sokat ártott a Stefánia pönkösd hétfőjén rendezett gyüjlőnapjának, de még így is jelentős anyagi eredményt sikerült olérniök az agilis gyűjtő lányoknak és hölgyeknek. Hét urnánál össze­sen 539 pengőt gyűjtöttek össze. Legszebb eredményt érte el a Horthy parki urnacsoport, 138 pengőt, pedig itt csak esfe 6 óra után lehetett meg­kezdeni a gyűjtést. A köztisztviselők boltja előtt 106 pengő gyűlt össze, a városi bérpalotánál 91 pengő, a Návay-szobornál 81, a belvárosi ró­mai katolikus templomnál 51, a re­formátus templomnál 34, Újvároson 19 pengő. Szép sikerrel ezerepeit Pécsett le a Petőfi Dalkör. A makói Petőfi Dalkör a rádióban teljesített szombat déli sikeres sze replés után Pécsre utazott, hogy résztvegyen az országos munkás- dalosversenyen. Itt már megelőzte a rádióhirnév a makóiakat. Nagy érdek­lődéssel várták szereplésüket, mely tomboló tetszést váltott ki a hatal­mas közönségből. A vidéki dalárdák közt az első helyen emlegették a makóiakat. Szombaton este 10 órakor a pécsi pályaudvaron ünnepélyesen fogadták a makói dalosokat, akik másnap, vasárnap délelőtt 10 órakor léptek színpadra s arattak igazi forró sike­reket. Megnézték ezután a hires pécsi székesegyházat, az alatta lévő kata' kombákat. Délután autóbuszon kirán- doltak a pécsi bányákhoz, hétfőn dél­előtt pedig a Pannónia-Sörgyárba. A pályaudvaron ünnepélyesen bú­csúztatták a Petőfi Dalkört, amely díszes emlékplakettet és sok sok szí­nes emléket hozolt a pécsi dalosver­senyről. — Hősök ünnepe Nagylak-Új­telepen. Az újtelepi állami népiskola növendékei jólsikerült hősök ünne­pét rendeztek pünkösd vasárnapján. Ágoston István tanító tnnepi beszé­dében a magyar vitézség elévülhetet­len érdemeit méltatta. Aktuális ének­számok és szavalatok gazdagították az ünnepség műsorát. Az ünnepség után a tanulók virágcsokrokat vittek a temetőbe. (Budapesti tudósítónk telefonjaién- j lése.) London. A költségvetési titkok időelőtti kipattanásának botránya ügyében kiküldött vizsgálóbizottság kedden nyilvánosságra hozta jelenté sét, amely súlyosan kompromittálja Thomas volt gyarmalflgyi minisztert, az angol munkáspárt egykori vezérét, MacDonald régi bizalmas barátját. A vizsgáló bizottság egyhangúlag megállapította, hogy Thomas a költ­ségvetés nyilvánosságra hozatala előtt bizalmas felvilágosításokat adott két barátjának. Sir Alfréd Butt konzer vativ képviselőnek és Alfréd Bates bankárnak az előirányzott adó- és vámemelésről. Ezeket a felvilágosítá­sokat mindketten anyagi előnyök szerzésére használták fel, amennyi­ben nagyszabású biztosításokat kö­töttek a várható adó- és vámemelé- ' (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Athén. Görögországot újból ál talános sztrájk fenyegeti. A sztrájk mozgalom az ország minden részé­ben egyre nagyobb arányokat ölt. Több helyen összetűzésre került a sor munkások és rendőrök közt- A helyzet a legsúlyosabb Volos váro­sában, ahol kedden reggel a textil-, dohány- és fémgyári munkások, va­lamint a vasúti és kikötőmunkások léptek sztrájkba. A délelőtt folyamán több összetűzés volt a rendőrséggel, amely lőfegyvert is használt. Délután a sorozatos összecsapásoknak már 2 halottjuk is volt. Athénban attól tartanak, hogy a kommunisták által szitott sztrájkmozgalom kiterjed az Az V. kerületi (ardicsi) olvasókör tagjainak 80 százaléka meghívást irt alá és juttatott el dr. Görgey István országgyűlési képviselőhöz, kérve, hogy látogassa meg őket a képvi selő olvasó körükben, ismerkedjék meg az ardicskörnyéki egyszerű em berekkel, ügyes bajos dolgaikkal s cserélje ki velük eszméit, gondolaiait, mert ebből ők csak nyereséget, épü­lést remélnek. Ezzel a meghívással azt kívánták bizonyítani az ardicsiak, hogy olvasó körük valóban a kultúra és megértés, nem pedig a politika és gyülölség fészke, mint ahogy ta­lán sokan eddig hitték. Dr. Görgey István pünkösd hétfőjén meg is láto­gatta az ardicsi olvasókört, mely úgy élt a köztudatban, mint a szélsősé­sek ellen. A vizsgáló bizottság jelentése nem megy bele annak taglalásába, hogy része volt e Thomasnak is az anyagi előnyökben, amelyeket két barátja ez ő imformációi alapján szerzett. A vizsgálóbizottság jelentésének köz­zététele után a volt miniszter nyilat­kozatot tett közzé, amelyben felhábo- dott hangon tiltakozik a bizottság megállapításai ellen s a leghatáro­zottabban kijelenti, hogy ő soha sen­kinek sem adott információkat költ­ségvetési titkokról. Ez a cáfolat azon­ban most már természetesen nem használ s a volt munkáspárti vezért politikai körökben elintézett ember­nek tartják, sőt azt is bizonyosra veszik, hogy Thomas már a legkö­zelebbi napokban kénytelen lesz le­mondani képviselői mandátumáról is. egész országra. Páris. A sztrájkhelyzet a főváros­ban és a környékén az utolsó 24 órában meglehetően egyenlőtlenül alakult. A vas és fémipari gyárak­ban mindenütt megindult a munka, viszont más iparágak kisebb gyárai­ban egymásután tőrnek ki a bér­sztrájkok. A sztrájkoló munkások száma végeredményében jóval kisebb mint a múlt hét végén volt, a sztrájk miatt szünetelő gyárüzsmek száma azonban, amely a mull hét végén csak 30 körül mozgott, most már 100 felett jár. A sztrájkmozgalom kedden délután több vidéki ipari centrumra is kiterjedt. ges politizálás és a gyűlölködést szító demagógia szintere. A kör zsúfolá­sig megtelt a látogatás hírére. A kép viselő vitéz Galamb Sándor dr., Kuhár Lajos dr. és Erdélyi Antal kíséretében érkezett a kör helyisé­gébe. ahol Gilicze György korelnök fogadta és üdvözölte. Két helyes kis magyarruhás csöpplány: Dávid Ro zika és Horváth Iduska léptek slő ekkor két virágcsokorral s kedves üdvözlőversikét mondottak, Dr. Gör­gey Istvánt láthatóan meglepte és meghatotta az ünnepélyes fogadtatás. Meghatva hajolt le a két kis virág­hozóhoz s homlokon csókolta őket. A köri tagok nevében Penyák Sán­dor állott elő ezután s a következő beszédet intézte dr. Görgeyhez: Méltóságos Uram I Amikor körünk­be belépett, mind a magam, mind pedig az ötödik kerületi polgári tár­saskör nevében köszönetét mondok Méltóságos Uramnak, hogy hivó sza­vunkra készséggel jött le meglátogatni a mi szerény körünket, miután fog jeink sorába is volt szives belépni. Ugyanekkor köszönetét mondok azok­nak az igen tisztelt uraknak is, akik a méltóságos Képviselő ur belépési nyilatkozatával egyidőben, majd kü­lön-külön tagjaink sorába belépni szívesek voltak a ezzel szerény kö­rünket megtisztelték. Méltóságos Uram I Minket mulasz- táa terhel azért, hogy már a válasz­táskor nem hívtuk meg körünkbe Méltóságodat, de nem akartuk, hogy látogatásában, de még inkább a mi meghívásunkban bárki is politikát láthasson. A 100 tagot számláló kör tagjai közül — bár az iv rövid ideig volt kitéve s tagjaink közül ia igen aokan a nagy dologidő miatt gyéren fordultak meg körünkben — mégia 76-an irtuk alá a meghívó levelet. Teltük ezt pedig azért, mert világo- aan látjuk és valljuk, hogy ezer ba­jainkból és a trianoni nyomorúság­ból csak csak a jóakarat, az egyet­értés és a minden pártoskodás fölé emelkedő igaz magyar összefogás képes bennünket kiemelni, Mél óságos Uram I Ez a kör a túl­ságos politizálás és egyoldalú szem- behelyezkedés miatt eddig mostoha- gyermeke volt a hatóságoknak. De mi most be akarjuk bizonyítani, hogy igazi, tisztaszándéku, becsületes fiai vagyunk városunknak és nemzetünk­nek és minden poliiikát és ellentétet ki akarunk kSszöbölni, amely magyart a magyartól elválaszthat, mi igenis részt kérünk és részt akarunk vanni a város és e nemzet együttes erőfe­szítésében és jövőtmentő, egymást támogató munkájában. Méltóságos Uram I A becsületea őszinteségnél és beismerésnél nincs szebb dolog. Kénytelen vagyok be­ismerni, hogy e kör szerény anyagi viszonyai miatt eddig nem szolgál­hatta a művelődés, a kuliura céljait úgy, ahogy szereltük volna s ahogy a körnek hivatása, kötelessége lett volna. Szegény a kör, mert szegény a környék, ahonnan tagjaink rekru- tálódnak. Nincs könyvünk, újságunk, ritkán van részünk, vagy tán nem is * PARK MOZi * Ma — kivételesen 6 és 9 őrekor fátbolyárakkal kőt nagy ifim egy műsorban. Királyi szóró tó \ Merész történet egy fenséges szere-! lemről. i Grinzingi grófnő. Bájos, bécsi íiimoperett. Bővebb műsor a második oldalon. Voszodolmos sztrájkmozgolmok Framoía- és Görögországban* Athénban általános, kommunista Jellegű sztrájktél félnek. Görgoy képvlsolő látogatása az ardlosl olvasókörbon.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék