Makói Ujság, 1936. szeptember (2. évfolyam, 199-223. szám)

1936-09-01 / 199. szám

Ara £* fillér. \ Kedd, 1936, szeptember 1 fi. évfolyam 199 szám iKSKŰmfiAG Szerkeszt őség és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-u. 1. POLITIKAI NAPILAP Előüzetési árak: helyben házhoz hordva, vagy vl­Teteion: 33. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda-és Főszerkesztő: Dr. vitéz 'GALAMB SÁNDOR dékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóra lapkiadóvállalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig. Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS 2 P 40 üli. Hirdetések díjszabás szerint közöltéinek. 9 munkás kapja meg üz fi bérét A Munkásnak joga, hogy küzdjön becsületes megélhetéséért s munkája igazi értékének megfelelő elismerésé­ért. A töke kötelessége viszont a munkásnak ezt a jogát a lehetőség határain belül tiszteletben tartani és lehetővé tenni azt, hogy aki dolgo zik, annak a megélhetése is méltó­képen biztosítva legyen. Van még egy harmadik tányezö is, amely bele­szólni hivatott a tőke és a munka egymáshoz való viszonyának alaku­lásába, ez pedig az állam, ilietve az államnak és az egész nemzeti társa­dalomnak ez érdekeit néző hetóság. Az utóbbi hónapokban örömmel láttuk, hogy e kormány olyan ren­delkezéseket alkotott, amelyek kifeje­zetten a gyöngébbnek az erősebbel szemben való megvédésére szolgál­tak. Ilyen intézkedések voltak azok a rendeletek, amelyek különböző szakmákban szabályozták a munka­béreket és megszüntették azt az álla­potot, amelyet a gazdasági válság óta uralkodó nagy munkanélküliség tett lehetővé. Sajnos, egyszerre nem lehet minden szakma életébe beleavat­kozni, mart rengeteg sok nehézség­gel kell megküzdenie a kormánynak szociális rendelkezéseinek kiadásá­nál, de az eddig tett intézkedések éppen elegendők ahoz, hogy min­denkit meggyőzzenek a kormány munkásvédő tevékenységének ko­molyságáról és állandó előrehaladá­sáról. Annál meglepőbb, hogy ez or­szág különböző városaiban mostaná­ban fellépő sztrájkmozgalmak mögött megint a vörös demagógia kezét lát­juk, amelynek pedig semmi keresni­valója nincs többé a magyar mun kásség közelében. Látnivaló, hogy az a szociálde­mokrácia, amelynek vezérei akkor is nagy fizetéseket húztak, amikor sok- ezernyi munkás éhezett, semmit sem tudott elérni a munkásság gazdasági jólétének előbbreviteléért. Ami a gaz­dasági válság enyhítésére történt, azt mind különböző kormányintézkedések igyekeztek a nélkülöző tömegek ja­vára kamatoztatni, mint ahogy a munkabérek méltányos megállapítá­sának mozgalmát is a kormány indi tolta meg. így egészan átlátszó a szociáldemokrácia élelmessége, a mellyel most különböző sztrájkok megrendezésével megának akarja ki­kaparni a parázsból a gesztenyét, úgy tüntetvén fel a dolgot, mintha a szo­ciáldemokráciának az érdeme volna, ha a munkásság bárhoi is méltányos, vagy az eddiginél méltányosabb el­bánásban részesül. őszintén sajnáljuk azokat a mun­kástömegeket, amelyek ezért az élel­mesen beadóit látszatért súlyos tag- dijakat és pértadókat izzadnak ki keresetükből a vörös szakszervezeti kasszába, sőt annyira lekötelezve érzik magukat a szakszervezet iránt. hogy sztrájkköveteléseik közé iktatták a szociáldemokra szakszervezet adó­szedőinek elavult reklámját is, amely szerint nem tűrnek maguk között olyan munkást, aki nem tagja a szo­ciáldemokrata szakszervezetnek. Szánalommal nézzük a jólfizetett szakszervezeti vezetőknek ezeket az ingyenes ügynökeit, akik vagy át- aiudták a legutóbbi évek eseményeit, vagy titkolt reményekül fütve ajánl­ják fel szolgálataikat annak a vörös irányításnak, amelyről éppen ma annyi példa bizonyítja, hogy véron­tásba, pusztulásba és a legnagyobb népnyomorba vezet. Amennyire igazán kívánjuk, hogy a szorgalmasan dolgozó magyar mun­kástestvéreknek minden jogos és mél­tányos kívánsága kielégítést nyerjen a szükségszerűen beavatkozó hatósá­gok segítségével, éppen annyira kö­telességünknek érezzük felhívni a fi­gyelmet a vörös terror minden betola­kodásának letörésére. A munkásjólét megjavulását az egyetemes nemzeti jólét keretében követeljük és tiltako zunk az ellen, hogy az erre irányú: > intézkedésekből és megmozdulások­ból azok a nemzetközi vörös szak szervezetek húznak sápot, amelyek világszerte égő csóvát dobnak a pol­gári béke hajlékára. Gömbös minisz tanácskozásai Kedden mlnisztertanáoe lesz. (Budapesti tudósítónk telefonjelen- Hése.) Gömbös miniszterelnök tegnap Budapestre érkezett s ma délelőtt fo gadte Mikecz Ödönt, a minisztere! nő ki sajtóosztály vezetőjét, déltáj bán Ernszt Sándort, majd a kora délutáni órákban még négy látogatót. Az elsők között volt Mackensen bu­dapesti német követ. Utána Sztra- nyavszky Sándor, a képviselőház el­nöke kereste fel a miniszterelnököt. Mackensen látogatása érthető udva­riassági tény, a miniszterelnök ugyanis egy németországi szanatóriumba vo nui vissza utókurára. A látogatás so Tán Mackensen és Gőmbő* minisz iereinök az utókurával és némeior szági utazással kapcsolatos kérdése­ket tárgyalték meg. Ulain Ferenc tett ezután látogatást a miniszterelnöknél. Délután 5 óra­kor kezdődtek azok a fontos tanács­kozások, amelyeket már napok óta vár a politikai élet. Pontban 5 óra­kor megérkezett Darányi Kálmán földmivelésügyi miniszter, leendő mi niszterelnökheiyeties. Nyomban fel­sietett Gömbös miniszternőkhöz, aki dolgozó szobájában fogadta. Még Darányi a miniszterelnöknél tartózkodott, amikor háromnegyed 5 órakor megérkezett Kánya Kálmán külügyminiszter. Rögtön jelentkezett a miniszterelnöknél s azután a tanács­kozást hármasban folytatták. A meg­beszélések háromnegyed 7 órakor fe­jeződtek be. Darányi Kálmán és Kánya külügyminiszter együtt távoz­tak a miniszterelnökségi palotából. Kánya Kálmá kijelentette, hogy az . általános külpolitikai helyzetről tájé­koztatta a minsr.terelnököt és külön ? bözö külpolitikai problémákat tárgyalt meg vele. — Holnap délben megtartjuk Göm­bös miniszterelnök ur elnöklete alatt a tervbevett minisztertanácsot. A mi­nisztertanácson meg fogok emlékezni a tárcám körébe tartozó kérdésekről. Darányi földmivelésügyi miniszter igy nyilatkozott: — Elsősorban a földmivelésügyi tárca kérdéseiről tanácskoztunk a mi­niszterelnök úrral, főleg az Alföld fásításának problémájáról volt szó, azután tériünk csak át a különböző politikai kérdésekre. Részletesen az egyes kérdéseket a holnapi miniszter- tanácson tárgyaljuk le. Ezután Kánya és Darányi minisz­terek a külügyminisztérium épületébe mentek, ahol külön tanácskozásra vo­nultak vissza. Winchkter kereskedelmi mi­niszter látogatása Csanádban MI az igaz! népimé politika lényege ? — Végváry József képvlmelö beszámolója Csanádpalotán. — Csákánnyal a vállán a diákokkal egy sorban menetelt a miniezter. Dr. Winchkler István kereskedelmi miniszter, mint azt vasárnapi számá­ban a Makói Újság előre közölte, hétfőn leutazott Csanádba, hogy részt- vegyen dr. Végváry József csanád” palotai beszámolóján s a nagylaki Turul diákmunkatábor ünnepélyes megnyitásán. A miniszter kíséretével hétfőn reggel indult el Budapestről. Kecskeméten szállt fel a miniszter szalonkocsijába fájí Fáy István fő­ispán. Szegeden autók várták a mi­nisztert és kíséretét s hozták be a makói vármegyeházára, hol délben szükebbkörü ebédet adott Fáy István főispán a miniszter tiszteletére. Mielőtt azonban ez történt volna, a miniszternek érdeklődésére meg­mutatták a hagymaházat, melynek bejáratánál vitéz Galamb Sándor dr. fogadta és üdvözölte. Iit dr. Er­dei Ferenc a hagymanemeeités iránt különös érdeklődést mutató miniszter előtt formális kis szakelőadást tartott a nemesítés céljairól és jelentőségé­ről. Megtekintvén az összes helyisé­geket a miniszter Fáy főispán, Görgey és Végváry képviselők, Széli János miniszteri osztálytanácsos, személyi titkárja kíséretében a Tamás malom­hoz hajtatott, melyet abból a szem­pontból tekintett meg, hogy alkalmas lenne-e hütő és raktárház céljaira. Délután 3 órakor érkezett dr. Winchkler István kereskedelmi mi­niszter autója Kövegy község keleti végéhez, ahol 100 zászlós kocsi, lo- vasbendériura és nemzeti viseletbe öltözött leányok küldöttsége várta. Szilágyi Stand Pál főszolgabíró üd­vözölte a minisztert, aki Fáy István főispán, dr. Görgey István és dr. Vég­váry József képviselők, dr. Dérczy Ferenc, a Turul Szövetség országos vezére és Széli János miniszteri osz- tálytanécsoe kisé etében szállott ki az autóból. Csanádpalota főterén a diedalkapunál Lasztóczi János fő­jegyző, majd a kereskedők, iparosok, a munkáskor és Mária kongregáció nevében üdvözölték a minisztert s valósággal elhalmozták virággal a nemzeti viseletbe öltözött leányok. A népgyülést dr. Ruszti Andor plébános, a NÉP helyi elnöke nyitotta meg, majd dr. Végváry József, a kerület országgyűlési képviselője mondotté el beszámolóját. Beszéde elején a Ruszti Andor plébános által szóvétett utmizériákra vonatkozólag fontos bejelentéseket tett. Bejelentette, hogy az idén meg­kezdik a Csanédpalota—makói ut egy kétkilométeres szakaszának a hengerelését. A csanádpalotai belső útnak az átépítése szintén a közel-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék