Makói Ujság, 1936. október (2. évfolyam, 224-250. szám)

1936-10-01 / 224. szám

iVÜVKOI UJSÁfí 11 ,Ara ' Cstttttrtök, 1936. október 1. íl.yivfolyam 224 s; ám. ..aOö**1 * m _______'________ 1 Sz erkesztőség és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-u. 1. felefon: 33. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és lapkiadóvállalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig. POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS Előfizetési árak: helyben házhoz hordva, vagy vi­dékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóra 2 P 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint közöltéinek. 9 II miniszterelnök n gozdafront kiépítésének szükségéről beszélt n Gazdasági Egyesületben. A pónzleórtákelósek által teremtett uj helyzetben le meg kell találnia a magyar gazdának a számítását. Ml a kormánypolitika fő feladata 7 A népszövetség fa!- támasztja a leszerelési konferenciát. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Genf. A Népszövetség szerdán este nagyjelentőségű határozatot ho­zott. Kimondotta a leszerelési kon­ferencia feltámasztását és intézkedett a három év óta szünetelő konferencia munkájának sürgős megindításáról. Németország 6a Jugo­szlávia nem devalvál. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Berlin. Németország szerdán hivatalosan is állást foglalt a valuta­leértékelés ellen. A jegybank főtané csa kimondotta, hogy változatlanul fentarlja a márka eddigi értékét és károsnak tart minden leértékelést. A nemzetközi vaiutatárgyalásokban Né metország csak abban az esetben vesz részt, ha ezek a tárgyalások a gazdasági és fizetési forgalomban fennálló korlátozások megszűnteié sére vonatkoznak, valutája leérléke leséről azonban nem hajlandó tár­gyalni. Beigrád. A jugoszláv Jegybank fő tanácsa szerdai ülésén úgy határo­zott, hogy nem változtatja meg az eddigi valutapolitikát és továbbra is kitart a dinár évekkel ezelőtt stabili­zált árfolyama mellett. Gyülóstllalom. A hivatalos táp mai számában a kormány rendelete jelent meg a gyü­lekezési jog korlátozásáról. A rende­let szerint politikai jellegű népgyülé- sek, — kivéve a képviselők által sa ját kerületükben tartandó beszámoló gyűléseket, — továbbá mindennemű politikai jellegű felvonulás, körmenet tartása, további intézkedésig tilos. Ennek megfelelően a gyülekezési jog tárgyában múlt évben kiadott rende­let hatályát további intézkedésig fel­függeszti a rendelet. 4 francia szenátusban is győzött a devr*lváoiós Javaslat. (Budapesti tudósitónk telefonjelen­tése.) Páris. A szenátus szerdán egész nap ülésezett és este elfogadta a de­valvációs javaslatot. Az első szakaszt, amely a leértékelés elvi végrehajtá­sáról intézkedik, a szenátus 10 szó­többséggel fogadta el. = PARK MOZI = CsUtUriökön Ágnes Günther világhírű regénye filmen A szent ós rajongója Egy nagy szerelem története. Hansi Rnotecb, Hans Stűwe, FríedPicb Ulmer, Lola Chilid. Előadások 6 és fél 9 órakor. Bérletszelvény érvényes. Fellobogózott házak, a barátság­talan, szitáló ködben is kitartó cso­portok, diszruhás rendőrök mutatták a makói esti Főtéren, hogy rendkí­vüli vendéget várnak. Pontosan három­negyed 9 órakor futottak be Szeged felől az autók, melyek Darányi Kál­mán h. miniszterelnököt és kíséretét hozták: Marschali Ferenc államtit kárt, Trommer Árpádés Balogh Vil­mos jföldmivelésügyi minisztériumi osztálytanácsosokat. Fáy István főis­pánt és dr. Görgey István országgyű­lési képviselőt. A magas vendéget és kíséretét a főispáni lakosztály fogadó termében Fáy Istvánná, a főispán neje fogadta. Ezután Fáy István főispán sorban bemutatta a h. miniszterelnöknek a tiszteletére megjelent hivatali vezetőket. A vármegyeházáról a h. miniszter- elnök és kísérete a makói gazdasági egyesület dísztermébe vonult, hol már összegyűlve várták a makói gazdák S. Bálint György felsőházi taggal, az iparosok Papp József IPOK- el nőkkel, a hagymások vitéz Galamb Sándor­ral 8 a hivatalos város, valamint a polgárság és értelmiség képviselői dr. Nikelszky Jenő polgármesterrel az élen, a makói pénzvilág és gazdasági élet reprezentánsai, valamint a Mező- gazdasági Kamara kiküldöttei. A díszterem ajtajában Nagy Ernő gazdasági tanácsos üdvözölte a főld- mivelésügyi minisztert, ki a főasz­talnál vitéz Purgly Emil ny. miniszter és Fáy István főispán közt foglalt helyet. Az első pohárköszöntőt Fáy István főispán mondotta vitéz Horthy Miklós kormányzóra, vázolva gondviselés szerű hivatását és nemzetmentő te vékenységét. Percekig lelkesen, fel­állva éljenezte a terem közönsége a kormányzót. Dr. Nikelszky Jenő polgármester a város közönsége nevében üdvözölte a h. miniszterelnököt, akit hosszas éljenzéssel és tapssal ünnepelt a kö zönség a pohárköszöntő közben és végén is. Ráth 'József a vármegyei gazdasági egyesület elnöke a megye gazdái nevében szólott, majd S. Bá­lint György vázolta a Gazdasági Egyesület talpraállását, székházszer­zését és létesítményeit az állatte­nyésztés és termékfeldolgozás stb. terén. Diós Ferenc a hagymások nevé­ben üdvözölte a minisztert nem va­lami szerencsés érzékkel választva ki a hagymaházi helyiségék körül keletkezett bonyodalmat. Ezután állott fel szólásra Darányi Kálmán h. miniszterelnök. Beszéde elején megemlékezett D’Orsay Olivér­ről, a tájfajta lótenyésztés megalapí­tójáról és lelkes propagátoráról, aki­től ő maga is a lótenyésztést tanulta megismerni és megszeretni. A lóte­nyésztés irányításáról tért rá a gaz­dálkodás irányítására. — Amikor megemlékezem róla, akkor eszembe jut, hogy ma sokszor beszélnek arról, hogy a gazdasági termelést irányítani kell. Hát igenis ő iró nyitotta a lótenyésztést, hozzáér­téssel. szeretettel és szigorúsággal, de mindig a gazdák érdekében és a közérdekeknek szem előtt tartásával, így kell és igy lehet irányítani a te­nyésztést és igy lehet irányítani a ter­melést, mert akkor mindenki meg van győződve arról, hogy jóakarattal, tisztességgel és hozzáértéssel történik az irányítás. Bejelentette a h. miniszterelnök, hogy a hagymakérdésekről a Hagy- maház holnapi avatása alkalmával kíván foglalkozni részletesebben. Csupán arra mutatott rá, hogy mikor a gazdaközönség a hagyma szabad- forgalmának helyreállítását kérte tőle, ő ezt meg is adta, mert az az elve, hogy senkii sem szabad boldogítani a saját akarata ellenére. — Meg kell emlékeznem arról, foly­tatta a h. miniszterelnök, hogy tulaj­donképen az önök nevében is az önök főispánja, Fáy István (hosszan­tartó éljenzés és taps) és az önök képviselője, Görgey István (éljenzés és taps) meghívásának engedtem, amikor idejöttem. £n örömmel és kész­séggel jöttem ide, mert mindannyi­szor, ahányszor alkalmam van arra. hogy a magyar gazdáknak szemébe nézzek, akárhol a vidéken, megjele nek és mindig úgy érzem, hogy ahoz a munkához, amelyet most a magyar földmivelé8ügy intézőjének kell vé­gezni. újabb és újabb erőt nyújt, ha kezet lóghat a magyar gazdákkal, ha szemükbe nézhet azoknak a kemény magyaroknak, ókik nagy nehézségek közt és sok verítékkel művelik meg az ősi földet, amely alapja minden­nek ebben az országban. £s nagyon örülök annak, hogy itt, ebben a vá­rosban a város hivatalos vezetője és a többi társadalmi osztályokhoz tar­tozók is elismerik ezt. — A magyar gazda előtt most is súlyos és nehéz problémák merültek fel. Ez a nagy probléma az, hogy Svájcban, Franciaországban és más államokban is devalválták a valutát, ami azt jelenti, hogy eddigi megál­lapodásaink helyett részben uj meg­állapodásokat kell kölnünk, részben meg kell keresnünk a módot arra, hogy lehetőleg az uj helyzetben is megtalálja a magyar gazda a maga számítását. Erre kell törekednie a kormánynak 8 a pénteki miniszter­tanácsnak lesz a feladata, hogy meg­találja azokat az utakat és módokat, amelyekkel ezeket a kérdéseket, amelyekre nézve a tárgyalásokat az egyes külföldi államokkal már fel­vettük, sikerre vezesse? Ezután a h- miniszterelnök reflek­tált S. Bálint Györgynek a szavaira 8 megígérte, hogy kérései közül a tejszövetkezet támogatására, a kel­telőgép adományozására vonatkozó kérelmeket teljesíti, a téli gazdasági tanfolyam felállítását pedig a város anyagi támogatásától teszi függővé, mert ekintetben az állam nem nél­külözheti a helyi erők támogatását. — Ezekben a nehéz időkben — folytatta a h. miniszterelnök, ame­lyekbe az egész Európa belekerült, nekünk is nagyon ébereknek kell lennünk, mert hogyha nem vagyunk éberek, akkor megtörténhetik az, hogy nálunk is felüti fejét minden­féle baj és betegség. Ezzel szemben csak szervezett és egységbe tömörült gazdatársadalom tud megfelelő védő­falat nyújtani az ezer éven át any- nyit szenvedett nemzet jövőjének megmentésére. — A magyar kormány egész poli­tikája arra irányul, hogy a nemzet gerincét tevő gazdatársadalomnak a boldogulását igyekezzék — még a mai súlyos és nehéz időkben is — előmozdítani. A h. miniszterelnök beszéde végén örömének adott kifejezést afelett, hogy itt a gazdatársadalom különböző ré­tegei jelentek meg s hogy a makói kisgazdák erre az alkalomra meghív­ták a vármegye nagybirtokosait és középbirtokosait is, amivel dokumen­tálták a gazdák, hogy megértették az idők szavát, azt, hogy mennyire szük­ség van most egy egységes, össze­tartó gazdefrontra (éljenzés és taps). Végül a magyar gazdaközönség ősz szetertására, a vendéglátó makói kis­gazdákra, azok egyesületére s annak vezetőségére ürítette poharát-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék