Makói Ujság, 1936. november (2. évfolyam, 251-274. szám)

1936-11-01 / 251. szám

ü fillér. Kedd, 1936. november 3. jíl/feviolyajá 25j. szám. ■zerkesztőeég és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-u. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak: helyben házhoz hordva, vagy vi­Telefon: 33. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és Főszerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR dékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóra lapkiadóvállalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig. Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS 2 P 40 fül. Hirdetések díjszabás szerint közöltéinek. Nagy a riadalom Mussolini mi­tanéi szózata miatt Prágában. Torpedót kapott a kiaantant. — 4 milánói beazód hatáaa Európaazerte. 9 milánói bombái. Mussolini a tettek embere. Ha be­szél, ekkor is cselekedet, világren­gető tett minden kijelentése. Olyan bombák nem hullottak a vörös Mad­ridra, olyan gránátokkal nem lőtték az Alcazar falait, mint amilyenek az ő szájából röpültek világgá vasárnap Milanóban, hogy alapjaiban renges­sék meg a wiisoni békemüvet s az igazságtalanságok egész mai „béke"- rendszerét. Mussolinitól már megszokta a vi­lág az erős, a nyílt beszédet, de a mtlanoi beszéd mégis több volt min­den eddiginél. Rövid, határozott, vi­lágos, őszinte szavak hullottak Mi­lánó főterén mint acélpörölyök a za­vart Európa koponyájára. Uj hang és uj stílus: — Meg kell szabadítanunk a nem­zetközi életet a hazugságoktól, ame­lyek mind a wiisoni ideológia ma­radványai. Az egyik már porbnhullt: a leszerelés. A másik: az együttes biztonság pedig sohasem volt meg és sohasem lesz meg. A Népszövetségről azt mondta Mussolini, hogy „vagy megujhodik vagy megszűnik. Mivel azonban na­gyon nehéz lesz a megújhodása, számunkra nyugodtan elszenderül- het." A francia olasz viszonyról nyíltan kijelentette a Duce, hogy az bizony elhidegült. A német osztrák egyezmény az ő tudtával és helyeslésével jött létre. A Berlin Róma tengely az a ki- kristályosodási vonal, amely körül csoportosulhat minden békét akaró európai állam. A bolsevizmusról ezt mondta: „A bolsevizmus és kommunizmus ma állami szuperkapitalizmus, amely nem tagadja, de felmagasztalja a kapita­lista rendszert." Angliának is ugyancsak keményen odamondogatott a Duce. Megmondta, hogy Olaszországot nem lehet a Földközi tengerbe belefojtani s a tengerek szabadsága, amely Angliá­nak csak egy ut a sok közül, Itáliá­nak élet I Legszenzációsabb történelmi sza­vai azonban a Dúcénak Magyaror­szágra vonatkoztak: — Mindaddig, amig Magyaror­szágnak nem szolgáltatnak igazságot, n Dunamedence kérdéseit nem lehet véglegesen rendezni. A háború igazi megcsonkítottja Magyarország. Négy­millió magyar él a mostani határo kon túl. Talán már a közel jövőben ünnepélyes alkalom nyílik arra, hogy az olasz nép ezeket az érzelmeit Magyarország iránt megkapó formá­ban juttassa kifejezésre ország-világ előtt I Ezekután meg tudjátok, magyarok, érteni azt a rajongó, tomboló lelke­sedést, amellyel az olaszok körülve szik országuk én nemzetük ujjáéb resztőjét, ujjáépitőjét ? (Budapesti tudósilónk telefonjelen­tése.) Darányi Kálmán miniszterelnök a mai nap folyamán Mussolinihoz a következő táviratot intézte: — Nagyméitóségod milánói b|széde az egész országban lelkes és hálás visszhangra talált. Engedje meg Nagy méltóságod, hogy ez alkalommal, mint a magyar nemzet tolmácsa, tisz­telettel és baráti szeretettel üdvözöl­jem. Bécs. Mussolini milánói beszéde az osztrák közéletben is rendkívül mély benyomást kelteit s bár a iupuh érdeklődésének előterében a beszéd­nek az a része áll, amelyben Mus solini az osztrák-német kiegyezés je lentőségét fejtegette, a sajtó a Magyar országra vonatkozó kijelentéseket is vezető helyen méltatja s örömmel és megelégedéssel állapítja meg, hogy a magyar revízió ügye végleg a reál politika homlokterébe került. London. A Földközi tenger béké Borzalmas gázolás történt tegnap este a nagylaki állomás közvetlen közelében. Egy ittas kendergyári mun­kást valósággal darabokra szeltek az esti tehervonat kerekei. Fél 7 óra tájban gördült be az esti tehervonat a nagylaki állomásra. Amint megállóit, a kocsivizsgálók végigvizsgálták a szerelvényt s meg döbbenve vették észre, hogy az utolsó 5 teherkocsi kerekei véresek, sőt vér csepeg a kocsik aljáról is. A vér ere­dete után kutatva a vasutasok visz- azaiele végigkutatták a pályatestet 8 alig 50 — 60 lépésre az utolsó kocsi tói, a temető mellett borzalmasan öS8zeapritott emberi test darabjaira bukkantak. Itt egy lábat, ott egy ke­zet találtak, csakhamar rábukkantak az elgázolt ember törzsére, majd odébb a fejéra is, mely teljesen öszze volt roncsolva. Mégis sikerült megál­lapítani, hogy a feldarabolt ember nem más, mint Sitkéi István 54 éves kendergyári munkás, akiről már ez első vizsgálat során megállapították, hogy erősen ittas állapotban került a jének helyreállítása kérdésében el­hangzott olasz javaslatok, amelyek az angol felfogás szerint Mussolini milánói beszédének legfontosabb ré­szét jelentik, úgy látszik, kedvező fogadtatásra találnak Angliában. Be­avatott kormánykörökből eredő hírek szerint Angliának csak egy kikötése van az olasz részről javasolt földkö zitengeri paktummal szemben és ez az, hogy ez a paktum ne különálló megállapodás legyen, hanem szerve­sen illeszkedjék bele a tervbeveit nyugateurőpai egyezménybe. A jel­szó, amelyet az angol trafogy-t-i— terium kiadott, ennek megfelelően igy hangzik: — Először jöjjön a nyugateurópai konferencia s azután a földköziten geri egyezmény. Ugyanerre az álláspontra helyez­kedik az angol kormány Abesszínia ennexiójának elismerése kérdésében is s mielőtt a Népszövetség nem sző' gézi le álláspontját, nem akar köté­sinek közelébe. Valószinüleg a teme­tőbe akart menni. Abból, hogy csak az utolsó öt kocsi lett véres, arra lehet követkéz tetni, hogy az ittas ember hirtelen támadt ötlettől hajtva bizonyára fel akart kapaszkodni a már egészen lassan haladó tehervonatra, közben azonban egyensúlyát veszítette s a kccsik közé, illetve alá esett, a ke­rekek azután széjjeldarabolták. Kapaszkodás közben a bezárt te herkocsik oldalán kapkodott támpont után a már-már zuhanó ember s igy akadt a kezébe az ötödik kocsi ajtó­záré ólomplombéja is, amelyet levá gott jobbkezében szorongatott még halála után is. A szegedi ügyészség vizsgálóbirája szerdán utazik ki a helyszínre a bűn­ügyi vizsgálat lefolytatására. A vizs gálóbiró orvosokkal száll ki a hely­színre a boncolás végett, mert a bon­colásnak kell eldöntenie például azt is, hogy mennyire volt ittas Sitkéi a halálos baleset alkalmával. lező nyilatkozatot tenni. Berlin, a német közvélemény a leg­nagyobb rokonszenvvel fogadta Mus­solini milánói beszédét. A lapok ve­zető helyen méltatják Mussolini szó­zatának jelentőségét s a beszéd leg­fontosabb részét a német sajtó a Berlin-római tengely hangsúlyozásá­ban látja. Prága. A milánói beszéd bomba­ként hatott Prágában s nagy riadal­mat okozott mind a politikai körök­ben. mind a cseh sajtóban. A kor* raányiapok éles kirohanásokat intéz­r*1* “ *11*0 s azt harso: ■ hogy a milánói beszéd csas még jobban kiélezte az európai helyzetet s újabb akadályt gördített a megbé- küiés útjába. A prágai lapokat erősen idegesíti a Belgrádhoz intézett olasz békeajánlat is. Valamennyi lap rámutat arra, hogy Mussolini ezzel ez ajánlattal meg akarja torpedózni a kisantantot. Szerdán fokhagyma- exportvásár a Hagyma» házban. A múlt pénteki fokhegymaexport- vásár sikerén felbuzdulva szerdán, e hó 4 ikén megrendezik a második fokhagymaexportvásárt is a Hagyma­házban a 30 vagonos csehországi szuperkontingens keretében. Ez alka­lommal is gondosan ügyelnek arra, hogy fokhágymát csak termelőktől vásároljanak- Felhívjuk kereskedőink figyelmét arra, hogy — aki része­sedni akar a csehországi fokhagyma- kivitelben, itt fedezze szükségletét, mert különben nem lesz módjában kiviteli engedélyhez jutni. A vásárlás ezúttal is köllevelek és elienkötlevelek mellett, nyolc na­pon bslőli szállításra történik a be­mutatott minták alapján. Madrid a nemzetiek áyyutüxtávolában. (Budapesti tudósítónk telefonjelen' lése.) Páris. A spanyol főváros a nemzeti csapatok ágyutüzének ható­távolába került. A nemzetiek elő­őrsei hétfőn reggel már csak 11 ki­lométerre állottak Madridtól. A Ge- tafe körül húzódó állásokban felvo­nullak a nemzetiek nehéz ágyúi s megkezdték a tüzelést a fővárosra. A nemzeti haderők uj állásai most Feldarabolt munkásholttest a nagylaki síneken. 4 vasárnapesti tehervonat véres kerekekkel gördült be Nagylak állomásra. a történelmi igazság, a Sors, az Is­ten küldött az olaszoknak, nekünk és egész Európának. I illelődve, lelkünk mélyéig megrázva I és felkavarva csak szikrázó szemek­kel, pattanásig feszült szívvel ujjon- I gani lehet. Csodálni az embert, akit ' Ezekhez a történelmi szavakhoz, melyek már többek, mint szavak, már tettek, nem lehet kommentáro kát fűzni. Nem szabad. Itt csak meg-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék