Makói Ujság, 1936. december (2. évfolyam, 275-295. szám)

1936-12-01 / 275. szám

Msgyaroraz&g pénzügyi helymeim a Népazövatség mlőtt. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Genf. Pénteken Genfben összeül a Népszövetség pénzügyi bizottsága, amelynek ülésére Genlbe utazik Fa- binyi Tihamér pénzügyminiszter is, aki angol nyelvű expozéban fogja ismertetni Magyarország pénzügyi és gazdasági helyzetét. Visszavonták a románok az útlevél szigorított ellen­őrzéséről szóló rondolatat A román belügyminiszter — mint megírtuk — a múlt héten rendeletet adott ki, amelyben megszigoritotta a román útlevelek kezelését. A rendelet értelmében romén útlevéllel külföldre utazók addig nem hagyhatják el Ro~ mánia területét, amíg az illetékes ut levélhatóságok útleveleiket ugyneve zett .kilépési bélyegzővel* nem látták el. A rendeletet kibocsátása után nyomban a legnagyobb szigorral kezdték alkalmazni. Ebből természe lesen rengeteg bonyodalom szárma­zott, ez utasok egész tömegének til­tották meg a határ átlépését. A kolozsvári Keleti Újság értesü­lése szerint most a rendeletet a bel­ügyminiszter alig háromnapos alkal­mazás után táviratilag visszavonta. Tehát ma már ismét át lehet lépni a román határt külön lebélyegzett út­levél nélkül is. Halálos tréfa a fagyvarral. Tragikus szerencsétlenség történetig- nap a haláron. Két határőr szolgá­lati fegyverét tisztogatta és tréfálko­zott egymással. Az egyik ráfogta tár­sára a fegyvert. Nem tudta, hogy töltve van. A fegyver eldördült és a szerencsétlen határőr fejébe fúródott a golyó. Azonnal megölte. A halá­los szerencsétlenség ügyében vizsgá­lat indult. Qazda-őngylikosaág a Tinódi-utóéban. Szombaton öngyilkosság történt az állomás melletti, csendes Tinódi ut cáben. Molnár Antal 67 éves sző lősgazdát, volt 4 es huszárt felesége az éléskamra mestergerendáján fel akasztva, holtan találta. Két szom­szédját htvta nyomban segítségül, akik levágták Molnárt a kötélről, de segíteni már nem lehetett rajta. A helyszíni vizsgálat során Molnárné elmondta a rendőri bizottságnak, hogy férje pár hónep óta beteges volt, nem tudott aludni, hiába orvosoltatta magát. Valószínű, hogy efölötti el­keseredésében szánta megát halálra A hatóság — miután kétségtelenül öngyilkosság történt, — a temetési engedélyt kiadta. — A búza átszámítási kulcsa. A pénzügyminiszter a földmivalés- ügyi miniszterrel egyetérlőleg a búza vagyonváltság átszámítási kulcsát 18 pengőben állapította meg. UJabb négy szovjstgőzőst süllyesztettek el a spanyol nemzetiek. A kirakott muníciót la felrobbantották. Páris. A spanyol fővárosban va­sárnap a nemzeti fölkelő csapatok uj nagy offenzivát kezdtek. Az idő­járás megjavult és vasárnap a haj­nali órákban megindult az uj döntő küzdelem a spanyol főváros birtok lásáért. Reggel hét órakor a nemzetiek erős tüzérségi tevékenységbejkezdtek, amely az egész fővárosi frontsza­kaszra kiterjedt. A tüzérségi előkészités először két óra hosszat tartott és reggel kilenc órakor ujebb parancs érkezett, amely után az ütegek tevékenységüket még jobban fokozták s ugyanakkor meg kezdődött a főváros eddigi leg­nagyobb bombázása. Negyven nem­zeti repülőgép indult el légitá­madásra- Két óra hosszat kering tek e nemzetiek bombavető repülő­gépei a főváros fölött és bombákat zúdítottak a kijelölt célpontokra. Délután két órakor a nemzetiek gyalogsági csapatai rohamra indultak. A gyalogsági rohamot harcikocsik és tankok támogatták. A roham az egyetemi negyedből és ez Antonio de Lorida városrészből indult ki. Az első célpont az erődítménnyé váitoz tatott egykori királyi palota volt. El­keseredett küzdelem fej ődött ki, amelyben a roham házról házra tar főtt és a nemzetieknek minden egyes emeletért és az emeletek minden egyes méteréért véres harcot kellett folytatniok. Az egykori királyi palotához veze­tő útvonalakon a házakat egyenként kellett megrohamozni. A sötétség beálltával a nemzetiek­nek már számos fontos hadászati pontot sikerült elfoglelniok és a Pa- zeo de Rosaie városrészben az ősz- szes barikádokat megtisztították • védőcsapatoktó!. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése) Páris. A keleti spanyol part­vidék blokádja egyre komolyabb ará nyokat ö t. A spanyol nemzeti flotta egymásután süllyeszti el a szovjet- hajókat s röpíti levegőbe az orosz muníciót Hétfő délelőtt a délkeleti partvidé­ken fekvő Carthagénát bombázták a nemzefi repülők. A kikötőben ép négy orosz gőzös nagymennyiségű fegyvert és lőszert rakott partra. A nemzeti repülők bombái mindanégy szovjet gőzöst elsüllyesztették, a part­ra rakott muníciót pedig felrobbantot­ták. A sorozatos robbanások az egész rakpartot elpusztították. Kedvezően alakul a nemzeti had erők helyzete a madridi fronton is. A Franco kormány erélyesen cáfolja azt a hirt, mintha a nemzetiek fegy­verszünetet ajánlottak volna fel a madridi milíciának. Nagy szeretettől és tisztelettel ünnepelte a volt császárváros Is a kormányzó! párt. Á budapesti fogadtatás programja. Becs. Horthy Miklós kormányzó különvonata szombaton éjfél után lépte át ez osztrák határt Arnoldstein állomáson, ahol gróf Orsini-Rosen berg meghatalmazott miniszter, a sző vetségi elnök szertartásmestere, Stümpfl vezérőrnagy és Adamovics kövelségi tanácsos száiltak fel a vo natrs, mint Miklas elnök és az oszt­rák kormány képviselői. Villachon, Klagenfurton át ért Bécsbe, az Oszt banhof magyar é-i osztrák lobogók­kal, délszaki növényekkel díszített pályaudvarára a kormányzó külön­vonata, kevéssel tiz óra előtt. Kürtszó harsant, a zenekar a ma­gyar Himnuszt játszotta s a kormány­zót és feleségét, amint a testőrszázad sorfala között elhalsdtak, elsőnek Miklas szövetségi elnök és felesége kö­szöntötték, majd Schuschnigg kancel­lár sietett üdvözlésére az osztrák kormány valamennyi tagjával. Ott volt Darányi Kálmán miniszterelnök felesége, Jansa altábornagy, vezér­kari főnök, Hülgerth altábornagy, al* kancellár, Schmidt külügyi állam­titkár, Schilhavszky hadseregfőfel­ügyelő, megjelentek Salata olasz és Papén német követ, a bácsi magyar követség tagjai, a Teresianum és a Collegium Hungaricum diákjai, a Pszmaneum papnövendékei, a bécsi magyarok százai, akik viharos éljen kiáltással köszöntötték a kormány­zói. Horihy Miklós Miklas elnökkel ellépett a diszszázad sorfala előtt, majd a feldíszített udvari váró­terembe ment, ahol a megjelent elő kelőségek bemutatkozása folyt le. A kölcsönös üdvözlések után meg­kezdődött a bevonulás az osztrák fővárosba. Az első nyitott kocsiba Miklas elnök és Horthy kormányzó szállt be, utánuk haladt Horthy Mik­lósáé és Miklasné kocsija, majd Darányi Kálmán miniszterelnök Schuschnigg kancellárral, Kánya Kál­mán külügyminiszter Schmidt osztrák külügyi államtitkárral. A kordon mögött álló ezrek lelkes éljenzése közben érkezett meg a me­net az Imperial-Bzálló elé, ahol a kormányzói pár és a kísérete szá­mára két egymásba nyiló fejedelmi lakosztályt és húsz szobát tartottak fenn. A kormányzó és neje a szállodá­ban átöltözött és kettős katonai sor­fal között a Baliheu8-Platzra ment Miklas elnök és nejének meglátoga­tására. Ezalatt Darányi Kálmán Schuschnigget és Kánya Kálmán külügyminiszter Schmidt államtitkárt látogatta meg. A látogatás után a kormányzó megkoszorúzta a Burg udvarán a Hősök emlékét. Ezután a kormányzó a Michaeles Kirchehez hajtatott, hogy koszorút helyezzen a tengerész em­lékműre. Ezalatt Horthy Miklósné a minoriták templomában csendes mi­sét hallgatott. A tengerész emlékmű megkoszo­rúzása után Horthy Miklós kormányó a kepicinusok sírboltjában kegyele- tes látogatást tett I. Ferenc József ke porsó jánál. Koszorút helyezett a koporsóra és percekig térdelt a kripta hideg kövén az egykori szárnysegéd, Horthy Miklós, Magyarország kor­mányzója. Délben félkettőkor az osztrák köz- társasági elnök és feleségének villás- reggelijén vett részt a kormányzói pár és kísérete. Délután a kormányzó a tiszti ka­szinóban volt tengerészbajlársait lá­togatta meg. Este került sor a bécsi látogatás legfényesebb jelenetére, a schönbrunni ebédre, amelyen Miklas köztársasági elnök nagy beszédben üdvözölte Horthy Miklós kormányzót. A kormányzó válaszában az osztrák és magyar nemzet régi barátságát és egymásrautaltságát hangsúlyozta, amely ma is fennáll. A két baráti ország másik két barátjával, Olasz­országgal és Németországgal együtt a békés megoldások és a reálpoli­tika útját követi. A hétfő délelőttre tervezett katonai diszsaemle a rossz idő miatt elma­radt. Délután a kormányzó sétát tett Becs belvárosában. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése) Hétfőn délután Darányi Kál­mán miniszterelnök. Kánya Kálmán külügyminiszter, Schuschnigg kancel­lár és Shmidt Guido külügyi állam­titkár folytatták a vasárnap megkez­dett politikai és gazdasági tárgyalá­sukat s annak befejeztével őrömmel állapították meg, hogy a felvetett kér­désekben azonos felfogást vallanak s elhatározták hogy az egyöntetű eljárás érdekében továbbra is a leg­szorosabb kapcsolatot tartják fenn. A vasárnapi és hétfői tanácskozá­sokat értesülésünk szerint nagy vo­násokban ugyanazokat a kérdéseket tárgyalták le. amelyek legutóbb már a három külügyminiszter bécsi meg­beszéléseit is foglalkoztatták. A politikai és gazdasági terme* JF í§ ifit"' Szerkesztőség és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-u. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak : helyben házhoz hordva, vagy vi­Telefon: 88. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és Főszerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR dékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóra tapkiadóvállalat. Hirdetések felvétele este 6 őréig. Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS 2 P 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint közöltetnek. Ara ti fillér. Kedd, 1936. december 1. jj. évfolyam ‘iT^szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék