Makói Ujság, 1937. július (3. évfolyam, 146-172. szám)

1937-07-01 / 146. szám

/ ' • - ■ sir/J gjf /uC-~ AA/h AraNflUé' ^ Crtl»rt»t, 1»87. jalias 1. 111. *Tfrfráá jak ^ .ni .1 sraiii* Szerkesztőség és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-u. 1. POLITIKAIÉI NAPILAP Előfizetési árak: helyben házhoz hordva, vagy v!­Tnleíon: 83. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda-és Főszerkesztő: Dr. ®5z GALAMB SÁNDOR dékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóra iapkiadóvállalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig. Felelős szerkesztő: hr. GYENGE MIKLÓS 2 P 40 öli. Hirdetések díjszabás szerint közöltéinek Felére szállította a kormány a rendkívüli házadópótlékot. A vidéki házak adóterhét ie csökkentik. — A pesti kereskedelmi és iparkamara támadására válaszolnak a szövetkezetek. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) A képviselőhöz 33 as bizott­sága szerdán délután ülést tartott, amelyen többek közölt elfogadta a házadó rendkívüli pótlékának mér­séklése tárgyában kiadott kormány­rendeletet, amely szerirt a házadó rendkívüli pótlékát 20%-ról 10% ra szállítják le 1936 január 1 tői kezdve. Több felszólalásra válaszolva Fa binyi pénzügyminiszter kijelentette, hogy a vidéki házak adóterhének csök­kentését is fokozatosan megvalósítja. Elfogadta a bizottság ezután a ma- gánaíkelmazoltak különadójának mér­séklése tárgyában kiadott kormány­rendeletet­Majd a mezőgazdaságnak nyúj­tandó kedvezmény itugyébaíis kiadott rendelet hatályának imeghosszabbitá­Ez év február 7 ikén szakították félbe a nagy port felvert Roitenstein- féle bünügy főtárgyalását, mert a bí­róság kikérte az Igazságügyi Orvosi Tanács szakvéleményét arra vonat kozólag hogy meg lehet e állapítani minden kétséget kizáróan kontrollol tásokkal azt, hogy előzőén kapott e a beteg diflériaellenes vagy más szé­rumoltást. Most érkezeti le ez ügyben a kért szakvélemény s ma reggel ne­gyed 10 órakor kezdte meg újból a főtárgyalást dr. Regdon József járás bíró a járásbiróság egyik fő dszinti szobájában. Mivel közben tetemes idő telt el s biróváltozás is történt, újból élőiről kellett kezdeni az egész tárgyalást a tanúkihallgatásokkal egyetemben. Mivel azonban az előző tárgyaláson felveit vallomásokat a tanuk nagyrésze újból magáévá tette, illetve fenntartotta, meglehetős gyors ütemben haladt a tárgyalás, úgyhogy délre már végzett a bíróság a tanú kihallgatások n gy részével, úgyhogy holnap holnap már sor kerül az or- vosszekérlők meghallgatására is. A mai főtárgyalásról eredeti helyszíni tudósításunkat adjuk: Dr. Regdon József büntető járás- biró a tárgyalást megnyitja, a meg­idézettek megjelenését konstatálja. A vádat Liszkay Lóránd ügyész, a vé­delmet dr. Dsttre János és dr. Éden burg Andor látják el. Regdon járás bíró ismerteti dr. Roitenstein Antal előtt a vádét, mely szerint dr. Rot- tensteint 16 rendbeli csalással vá­sának tárgyalásánál a szónokok, köz­tük Eckhardt Tibor is, követelték a lisztforgelmi adó eltörlését, amely a lég szegényebb Inéposztályt sújtja. Egész sor rendeletet tárgyalt le azután még a bizottság, köztük a tüzifaérak sza­bályozásáról szóló kormányrendeletet A magyarországi szövetkezetek sző vétségébe tömörült falusi hitel . fo gyasztási és tejszövetkezetek küldött sége kereste fel szerdán délután Bor nemisza Géza iparügyi és kereske delemügyi minisztert, hogy tiltakoz zék nála a budapesti kereskedelmi és iparkamara legutóbbi közgyűlésén elhangzott szövetkezetellenes támadás; ellen. A küldöttség memorandumban ezt kérte a minisztertől, hogy a bu de pesti kereskedelmi és iparkamarát utasítsa arra, hogy működésének tör dolja az ügyészség, melyet szérumok színlelt beadásával követelt el; gyógy szert rendelt a postakincstár terhére arra jogosulatlan egyénnek, sikkasz tással is vádolja az ügyészség Rőt- tenstein dr-t, mert 1934 ben a diftéria és tifuszváladékok beküldésére ren­delt tartályokat jogtalanul eltulajdo­nította, nyolcrendbeli kihágást a vád szerint azzal követett el a vádlott, hogy a diftériás betegeket nem jelen­tette be a hatóságnak, sem váladé kukat vizsgálat végett nem küldötte be. Dettre János dr. védő úgy látja, hogy az ügyészség az eredeti vád iratot megváltoztatta, a sorrendet fel cserélte s uj vádpontot is hozott fel. Mivel erre ez uj vádpontra a véde­lem nem készülheted kellőleg elő, aggályát fejezi ki a tárgyalás meg tartásával szemben. Kifogásolja azt is, hogy a bíróság két orvosszekértőt alkalmazzon. Dr. Liszkay Lóránd ügyész rámú tat, hogy az előző tárgyaláson szó beli előterjesztés formájában a most felhozott vádesetek mindegyikére ki tért, amit az is illusztrál, hogy azokra vonatkozóan a vádlott slő is terjesz tette védekezését. A főtárgyaláson mindenütt két orvosszpkértő alkal maztatik. A bíróság elrendeli a tárgyalás folytatását. Annak elnapolására nin csen szükség, mivel vádmódositás nem történt s a két orvosszakértő al­kalmazását a törvény seholsem tiltja. vényéé korlátái és szabályai között maradva teljesít e feladatát a szövet kezetekért, nem pedig a szövetkeze zetek ellen a kereskedelemmel való együttműködés alapján. Bornemisza Géza iparügyi minisz tér utalt válaszában arra, hogy a mega részétől már visszautasította a szövetkezetellenes támadásokat, mert a szövetkezetek is legális kereske delmi alakulatok, amelyek fontos hi vs'ást teljesítenek- A legnagyobb készséggel hajlandó megvizsgálni a kamara kifogásolt tevékenységét és minden eszközzel oda fog hatni, hogy a kamara vezetőségét arra a belátásra bi) ja, hogy az ellentétek kiküszöbö lé é és összeegyeztetése, nem pedig '"♦ok örökös kiélezése lehet a kamara feladaté. Dettre védő a végzés ellen jogor­voslattal él. A bíró felolvassa dr. Roitenstein Antal előző vallomását. Roitenstein csak annyi megjegyzést tesz, hogy: Zablahovszky Sándor, amikor kihall gatták erre az ügyre vonatkozólag, maga is mondotta, hogy a dugattyút lassan nyomtam be. Most, kérem szépen, hogyha abban a fecskendő­ben nem lett volna semmi sem, ak­kor légembóliát csinálhatok s veszély nek teszem ki a gyereket. Már csak ezért sem állhat meg Zablahovszky nak ez a vallomása. \ Bíró: Szokott vezetni orvosi nap­lót? Miért nem vezetett? Rottenstsin: Szokás, de én nem vezettem, nem muszáj vezetni? A biró kérdésére azt mondja, hogy az aranyszérum szürkés fehér szinü, körülbelül galambszürke. Most nem kfván előadni egyebet. A biró elrendeli a tanuk kihallga­tását. Behívják Varjú (Varjsai) János tanút. A személyi adatok bemondása és az esküre való figyelmeztetés után elmondja, hogy Zoltán nevű fia volt beteg. Elhivatta vitéz Gera József dr.-1. Azt mondotta, hogy megfázása van a gyermeknek. A gyarmat na­gyon rosszul volt. Elment Vajda or voshoz, de ő ast mondta, hogy nem OT1 orvos. Gerához utasított*. Kihi­vatta erre dr. Rottenstsin t. ö szom beton este 8 órakor ki is jött a gyér mekhez. Ekkor állítólag diftériát talált. [ Azt mondották, hogy a gyermek diftériában van s beoltotta az orvos a gyermeket. Azt mondotta a doktor, hogy a gyermek rosszabbul lesz, kora reggel menjen el hozzá s értesítse a gyermek hogyléte felől. Másnap el­ment Roitenstein doktorhoz, hivln, jöjjön ki. mert a gyermek az éjjel nagyon rosszul volt, félrebeszélt. A biró a tanú elé tárja a nyomo- zat során tett vallomását, mely sze rint vitéz Gera torokgyulladást álla­pított meg a gyereknél, viszont dr. Sonkovics, vitéz Gera és Joó Imre orvosok ellenőrző vizsgálattal azt ál­lapították meg, hogy nincs diftériája a gyereknek. A jelen voltak elbeszé­lése szerint sötét sarokban oltotta be Rottenstein a gyermeket s nem en­gedte, hogy a lámpát közelebb vi­gyék hozzá. Tanú: Ezt én mondottam s azt a tanútól, Lázár Jenőtől hallottam, hogy a lámpát nem engedte közelebb vinni. Rottenstein dr.: Csak egy észrevé­telem van. Az, hogy a múlt tárgya­láson egészen máskép mondotta el a dolgot. Először is azt mondotta, hogy engem egyáltalán nem gyanú­sít, azonkívül nem ezeket mondotta, amiket most elmondott. Én beadta az oltó anyagot. Az a szoba, eho. az oltás történt, igen kis előszoba volt, ahol egyáltalán nem volt sötéH a díványon, ahol a kisfiú feküdt. Ott feküdt, fogta Zablahovszky és az édesanya. Kétségtelen, olyan volt a helyzet, hogy én csak háttal fordul­hattam őfeléje, amikor kivettem a szérumot. A kabátom aljával letörtem, felszívtam és befecskendeztem. Ha őnekik a legkisebb gyanújuk lett volna, akkor kellett volna tudniok, nem jött volna oda hozzám másnap reggel azzal, hogy a gyermek nyu­godtan aludt. Én mentem el s én mondottam, hogy igaz, hogy a gyer­mek valamivel jobban van, de még mindig nincsen túl a veszélyen és nem volt erról szó, hogy nekem ad­jon 60 vagy 70 pengőt, mert én sa­ját infekcióval oltok. Küldtem OTI- orvoshoz, mivel szegény ember. Azon­kívül, ha én becsaptam volna őt, ak­kor ő nem vesz öisze az OTI orvos* sál, hiszen összeveszett az OTI orvos- sál. A biró a tanú elé tárja az előző tárgyaláson vett vallomását, amit a tanú teljes egészében fenntart. A vád­lott megbüntetését nem kívánja. Ogyész : Amikor elment Rottenstein doktor úrhoz akkor egyik alkalma­zottjával beszélt. Mondotta-e azt, hogy mi baja van a gyermeknek ? Tanú : Nem mondtam, csak azt mondiam, hogy beteg a gyerek, sür gőien jöjjön ki. Dettre védő: A tünetekről se tett említését ? Tanú: Nem. Én laikus vagyok, nem is tudhatok semmit a tünetek­ről. Csak azt mondtam, hogy a gye­rek igen rosszul van, szíveskedjék kifáradni. Dettre: Hogy fulladozik a gyerek, azt se mondotta ? awwuwivi * imimnnnnnnnnnnannaiwmrmwsuwnnfwswanmwnnnannnnrjvwvwvnannnannatwitfw Az állítólagos szinleges injek­ciók titkát kutatta ma a bíróság Elölről kezdték a Rottenstein-ügy tárgyalását. Csütörtök, 1937. július 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék