Makói Ujság, 1937. augusztus (3. évfolyam, 173-197. szám)

1937-08-01 / 173. szám

Ma: képes m^léklet ♦ Ara 16 fillér* Vasárnap, 1937. anjgngitiis 1. Ili, érfelym 173. szMi ■aerkentőség és kiadóhivatal: Makó, Szagedi-u. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak: helyben házhoz hordva, vagy vl­felelon: 88. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és Főszerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR dékre postán kfldve egy hétre 56 fillér, egy hóra lapkiadóvállalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig. Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS 2 P 40 öli. Hirdetések díjszabás szerint kőzöltetnek Tele hagymával a piac és a raktárak. Két hétig szüneteltetni kell a bevásárlásokat A polgárm ostor állítja ki a* ősszos makói termelők Igazolványát. Fsuitamztikua magtóvesztós volt a 600 pengőm haszonról szóló hirkampány. Dr. Nikelszky Jenő polgármester, mint előre jeleztük, ma résztvelt a hagymaellenőrző bizottság ülésén, Budapesten, melynek összehívásét ép a polgármester elsősorban azért kérte, hogy végre tisztán lássunk a külföldi áralakulás kérdésében, mert a leg­fantasztikusabb célzatos híresztelések láttak napvilágot a METESz állítóla­gos hasznáról. A Külkereskedelmi Hivatal a leggondosabban ellenőriz­tette a maga külföldi szerveivel a haszon fakulását és mevéilapifotta. amit különben Makón minden józan gondolkodású és tisztalátásu, elfogu­latlan ember az első perctől kezdve tudott, hogy a 600 pengős vagonon­ként! nyereségből egy szó sem igaz, ez egész szemenszedett valótlanságé ha feltételezzük a hiresztelő orgánum jóhiszeműségét, hallatlan félrevezeté­sen alapult egész nagyhangú, lázitó kampánya. Az ellenőrző bizottság közel három órán át tartott rendkívül beható és aiapos tanulmányozás és a dolgokba való legalaposabb betekintés után a sajtó számára a következő közlést adta ki: — A hagymakivitel lebonyolítását ellenőrző bizottság folyó hó 31 én ülést tartott, amelyen e folyó idény­ben eddig lefolyt hagymaértékesités minden szempontját felülvizsgálta. A bizottság megállapította, hogy a folyó évi hagymaidény első három hete alatt a külföldi hegymaértékesités le­bonyolításával megbízott METESz je­lentékenyen több hagymát vásárolt fel, mint amennyi az előző gazdasági év első három hetében felvásárol tatott. — A nevezett szövetkezet (ME­TESz) eddig 8i0 vagon vöröshagymát vett fel a termelőktől métermázsán­ként 6 pengő 10 filléres érőn, amely mennyiségből csak körülbelül 200 vagon van eladva, a többi, circa 600 vagon pedig részben útban van a külföldi piacok felé, részben pedig kül- és belföldi raktárakban tárol. Ezokból, elsősorban a termelők ér dekében, a jelenlegi helyzetben, amikor a külföldi piacokon az egyip­tomi hagyma még mindig tartó erős kínálata folytán piaci túlzsúfoltság és a keresletnél nagyobb kínálat áll fenn, a bizottság egyhangúan úgy határo zott, hogy ez eladatlan készletek le­bonyolításáig. de legfeljebb augusztus 10-ig a szövetkezet belföldi vásárié sait szüneteltetheti. Eddig a hivatalos közlés, aminek főként ez utolsó mondata természe­tesen nem azt telenti, hogy akér íz ellenőrző bizottság, akár a Külkeres­kedelmi Hivatal vagy a földmi velés ügyi minisztérium eltiltotta volna a vásárlásokat, ez csak azt jelenti, hogy megengedte a METESz nek, hogy a vásárlások szüneteltetésével könnyítsen a piac nyomottságán. Ez zel a lehetőséggel a METESz élni is fog, de a múlt pénteken a termelők­től beszedett termelői igazolványok alapján az utóbbi napokban követett rendszer szerint igazolványonként 10 —10 métermázsa hagymát még fel fog venni, valószínűleg azonban, mint a METESz*től értesülünk, nem egy napon, hanem négy napra elosztva, ABC sorrendben. Ez pedig azt jelenti, hogy az előbbi hivatalos közlésben említett 820 vagonos vásárlás körül­belül 870 vagonra emelkedik, mert hiszen körülbelül 870 termelőtől szed­ték be a termelői igazolványokat. Foglalkozott az ellenőrző bizottság azzal a hibával is, amely úgy állott elő, hogy a makói termelők egy része, azok, akik Makó határán kívül eső földeken termeltek hagymát, a Vár­megyei Gazdasági Egyesülettől kaptak termelői igazolványt, ezzel azonban Makón nem tudtak eladni egy fej hagymát sem, hanem csak abban a községben, melynek határában tér mellek. A polgármester előterjesztésére s annak érveit elfogadva az ellenőrző bizottság kimondotta, hogy az összes makói termelők részére csak a pol­gármesteri hivatal állíthat ki termelői igazolványokat és pedig visszamenő leges hatállyal. Ennek következtében azokat a a makói termelőket, akik a Vármegyei Gazgaaági Egyesülettől kaptak igazolványt, felhívja a pol­gármester ezeknek az igazolványok­nak a beszolgáltatására s helyükbe uj igazolványokat ad ki. Ugyancsak felhívta az ellenőrző bizottság figyelmét a polgármester arra a körülményre is, hogy azáltal, hogy a makói hagymakörzeten kívül eső területekről is a METESz vásárolja ás szállítja külföldre a hagymát, va­lamint abo6l a körülményből, hogy egyes makói kereskedők éppenséggel külföldön szereznek be hagymát és azt igyekeznek makói hagyma gya­nánt eladni a külföldön, a makói hagyma világhíre erősen veszélyez­tetve van, mert hiszen közelfekvő gon­dolat, hogy ilyen körülmények közt a makói hegyma minőségétől igen tá­volálló hagymák is a külföldön >ma­Sanghaj. A tungcsaui kínai csend­őrség elfogta és kivégezte a kelet hopejii független kormány elnökét és tagjait. A Central News jelentése szerint a japánok felgyújtották Tiencsin kínai negyedét. Japáni bombák rombadőn- tötték Nankai egyetemét. Sanghaj. A sanghaii tőzsdét — a világ egyik legfontosabb tőzsdéjét — pénteken bezárták. Előreláthatóan a jövő hét közepéig zárva marad a sanghaii tőzsde s addig szünetelnek az üzletkötések a kínai járadékokban. A tőzsde bezáratását elsősorban az a körülmény tette szükségessé, hogy Sanghaj és Tiencsin, valamint Sang­haj és Peking közölt a telefonössze­köttetés megszakadt és emiatt úgy a vevők, mint az eladók tartózkodnak ez üzletkötésektől. (Budapesti tudósitónk telefonjelen tése.) Sanghai. A szombati nap folya­mán a japán csapatoknak sikerült kói hagyma" néven szerepelnek. Ezért arra kérte a polgármester a Külke­reskedelmi Hivatalt és a földmivelés- ügyi minisztériumot, hogy a makói hagyma márkázásának ügyét a leg­sürgősebben tűzzék napirendre s an­nak megvalósítását a legerélyesebben szorgalmazzák. A polgármesternek ezt az állás­pontját is teljes mértékben magáévá tette a bizottság. Alapos tájékozódás után azt is megállapította a bizottság, hogy a külföldi piacok telítve vannak egyiptomi hagymával s nemhogy 600 pengős haszonról nem lehet beszélni, de még a 6 pengő 10 filléres helyi árral is valósággal túl van fizetve a hagyma a külföldi piacok állását te­kintve s ennél az árnál magasabbat adni jelenleg semmiképen sem lehet­séges. Más lesz ialán a helyzet, ha az egyiptomi hagyma kifogy 8 mi egyedül maradunk a piacon. Tiencsint és környékét — japán for­rásból eredő jelentés szerint — tel­jesen megtisztítani a kínai csapatok­tól. A japán gyalogságot hadművele­teiben a tüzérség is támogatta. He- lyenkint Tiencsin városában elkese­redett ütközetekre került a sor. A japán tüzérség ágyúzása ismét több útvonalat felgyújtott. A japánok szerint a kínai csapa- patok az egyes házakban helyezked­tek el s onnan támadták a japán járőröket s ezért kellett egész ház­tömböket égyuzni. A Tiencsinből visszavonult kínai csapatok a város­tól délre helyezkedtek el. A japán bombavétő repülőgépek üldözik a kínai csapatokat. Pekingi jelentés szerint a mukdeni expressz vonatot Tiencsin és Tangku között portyázó kínai csapatok kisik - látták. A vonat utasai közül 5 japán állampolgár életét vesztette, 60 utas megsebesült. MAKÓI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Tionosint „kitisztítottákát a Japánoké A bank és takarékpénztári üzlet összes ágával foglalkozik. Érdekközösségben: a Magya*1 Leszámítoló és Pénzváltó Bankkal, Budapest. Mindennemű gazda- és egyéb kölcsönöket folyósít. Takarókbotótok után legmagasabb kamatot téríti, 2036

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék