Makói Ujság, 1937. szeptember (3. évfolyam, 198-222. szám)

1937-09-01 / 198. szám

pl ^ BT Saerkesztőség és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-n. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak: helyben házhoz hordva, vagy vi­f síelőn: 83. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és Főszerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR dékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóra lapkiadóvállalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig. Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS 2 P 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint közöltéinek Szerda, 1937. szeptember 1. 111. évtoiyam 198, szl». Magyarországról tárgyaltak a sinajai kisantant ártokozloton. formalizálni akarják Magyarország kapcsolatait a kisantant-államokkal. Félig kész a csehszlovák — magyar kereskedelmi azorzőttés. A magyar csehszlovák gazdasági tárgyalások, amelyek hetek óta foly­nak Podjebradban, illetőleg Karls- badban — mint Prágából jelentik — több pontban megegyezésre vezettek, így az árucsere, a kishatárforgalom és az utazási forgalom kérdésében megtörtént a megállapodás. Még né­hány ipari vonatkozású kérdés van nyitva. E kérdések megtáigyalása érdekében a magyar küldőtiség ve­zetője Budapestre utazott uj utasítás átvétele céljából. Valószínű, hogy a magyar csehszlovák kereskedelmi tár­gyalásokat szeptember elsején le fog­ják zárni és a megegyezést ugyan akkor aláirják. Járási tűzoltó verseny Makón. Szeptember 5 én, vasárnap dél­előtt 8 és 11 óra között tartja meg a központi járás szokásos évi tűz oltóversenyét Makón, a városháza udvarán. A versenyen résztvesznek a központi járás összes községeinek tűzoltócsapatai. A versenybíróság elnöki tisztjét Nagy Gyula főszolga­bíró látja el s makói tűzoltótisztek közreműködésével, A makóiak ép ezert ezen a versenyen nem in­dulnak. A versenyszémok ezek: tömlőfek tetési verseny (gyorsszerelés) és kocsi­fecskendőszerelés három fokozata. A versenyen helyezést elért csapatok díszes oklevelet kapnak és részivé- hetnek a szeptember 12-ón rende­zendő tűzoltói gyakorlatok bemuta­tóján, amely a MÁK pályán a lég­oltalmi bemutatóval lesz kapcsolatos. Agyonrugta a ló az állat­kínzót. Nagykőrös. A Pilis melletti szabad­kai szőlőkben egy gyümölccsel túl­ságosan megterhelt kocsit nem tudtak elindítani a lovak. Varga Ambrus 39 éves napszámos ostorral, majd szőlő karóval ütötte az állatokat. A lovak megbokrosodtak és kirúgtak Varga felé. Az egyik ló patája az arcán érte a napszámost, még pedig oly erővel, hogy arccsonija beszakadt, Varga nyomban meghalt. PARK MOZI Szerdán és cstltVrlőkőn 7 .és 9 órakor fólholyárakkal Stuart Mária A skótok Stuart Máriájának tra­gikus története, szerelmei és vér- tanusága. Kaiherine Hepburn Frederick March. Minden kockája sűrített izgalom és kristálytiszta művészet. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Belgrád. Jugoszláv kormánykö­rökben nagy jelentőséget tulejdoni- tanak a most befejezett kisantant értekezletnek a kisantant államok és Magyarország együttműködésinek megalapozása szempontjából. A Szto- jadinovics kormány szócBŐve, a Vreme — bizonyára sugalmazott vezércik­kében megállapítja, — hogy a Sina- jában kialakult felfogás szerint Bár- dossy László bukaresti magyar kö­vetnek a kisantant miniszterelnökei­vel folytatott tanácskozásai azt mu­tatták, hogy Magyarország és a kis antant államok viszonyában sikerült túljutni a holtponton s lényegesen megjavítani a légkört. Ez az oka minden bizonnyal annak is, hegy a sinajai értekezletről kiadott hivatalos zárójelentésben ezúttal szinte egyet­len barátságtalan szó sincsen Ma­gyarország címére. (Budapesti tudósitónk lelefonjelen- tése ) Szeged. Megdöbbentő jelene­tek zajlottak le kedden a kora dél­utáni órákban a Tisza-parton. Az ujszegedi parton egy munkáskűlsejü asszony megállt öt gyermekével, majd — mielőtt bárki megakadályozhatta volna, egymásután kezdte a Tiszába dobálni gyermekeit. Már két gyer­mekét a Tiszába dobta, amikor si került lefogni a kétségbeesetten jaj veszékelő asszonyt s kimenteni a hullámokkal küzködő két kisfiút. Az ókaszaper helyén folyó ásatá­sok igen érdekes és tanulságos meg­állapításokra adnak alkalmat. E meg­állapításokat a makói származású dr. Bálint Alajos egyetemi tanársegéd a cse nád vár megyei régészeti és törté­nelmi társaság legutóbbi választmányi ülésén ismertette. Mivel pedig ép ezen a vidéken nem igen dicsekedhetünk azzal, hogy ismerjük e föld régibb történetéi, érdekesnek és hasznosnak tartjuk az ásatások nyomán feltáruló történeti adatokat legalább nagyjában, laikusoknak való közérthető módon ismertetni. — Sztojadinovics békepolitikája, amely az összes szomszédáliamokkal való kapcsolatok rendezését célozza, — Írja a Vreme, — Hodzsa cseh miniszterelnöknek a dunai gazdasági együttműködés megvalósítására irá­nyuló akciója és Tatarescu román miniszterelnök konstruktív politikája kétségkívül hozzájárult ehoz, hogy ma már számolni lehet Magyaror­szág és a kisantant kapcsolatainak végleges normalizálásával. — Ha a Sinajai értekezlet mun­kájának eredményeképen valóban si­került keresztülvinni a Magyarország­hoz való kapcsolatok végleges ren­dezését, mondja végül a belgrádi kormány hivatalos lapja — akkor nyugodtan lehet állítani, hogy a sina­jai értekezlet rendkívül fontos konfe­renciaként fog szerepelni a történe­lem lapjain. A rendőrségen kiderült a kihall­gatásnál, hogy az asszonyt Erdő Bé- Iónénak hívják. Munka nélkül álló nepszámosnak a felesége, akinek már 9 élő gyermeke van. Sírva mon­dotta a szerencsétten asszony a ren­dőrségen, hogy nem bírta tovább nézni gyermekei éhezését s ezért az öt legkisebbet vízbe akarta fojtani s utána maga is öngyilkosságot akart elkövetni. A tragikus eset nagy megdöbbe­nést és részvétet keltett városszerte. Az óka8zeperi hármas halom körül a kösépsőben bukkant rá dr. Bálint Alajos kutató árka az ősrégi, árpád­kori templom alapjaira. Sajnos már nemcsak a felmenő falak, de az alepfalak egy része is hiányzott, a téglákat, köveket széthordták s a kör­nyékbeli tanyák építéséhez használ­ták fel. Érdekes, hogy a templom oldalfalai lementek egészen mélyen a döngölt alapfenékig, az apsis, az oltárt magában foglaló félkőralaku befejező rész falai ellenben csak a föld színéig. Négy oszlop nyomát is felfedezte dr. Bálint Alajos. Ezek az oszlopok később kerülhettek a tem­plom belsejébe valószínűleg azzal a céllal, hogy a megrongált boltozatot alátámasszák, a templomot a bedö- léstCl óvják. Mikor a templomot először felépí­tették, még a tatárjárás előtt lehetett, a falakat terméskövekből rakták s ezek közé keskeny téglákat is iktat­tak, az egészet pedig forró mésszel kötötték, ami tudvalévőén sokkal erő­sebben köt a mai melleméi. Előbb lerakták a termésköveket és téglákat, a sort leterh'ették homokkal s erre öntötték a forró, frissen oltott meszel, mely ott oltódott meg és hült ki s valósággal eggyé forrott a kövekkel, téglákkal. Az alapfalak alatt lévő döngölt elapárokfeneket csákánnyal is nehéz széjjelverni, olyan kemény. Az eredetileg románstilü templo­mot később, a tatér és tőrök dulások után átépítették gót stilüvé, amit a külső támasztó pillérek alapnyomai mutatnak. Sajnos, hiányzik a templom bejárata is. Ennek a tégláit és köveit valószínűleg a tótkomlósi házak épí­téséhez hordták el. Rogerius mester Nova Villa néven említi az egész Kaszapert s német településnek mondja, melyet aligha­nem Kasza berg-nek hívtak eredeti­leg. A talárok egy teljes hétig ostro­molták a hármas halmon épült föld­várat, amíg be tudták venni, de ak­kor nem is irgalmaztak se kicsinek, se nagynak, kardélre hányták a vár vitéz védőit, a telepet felperzselték s még a templomot is megrongálták. Később említés történik egykorú írá­sokban a Kasza családról, amelynek Zsigmond király adományozta a hár- mashalmot és környékét. A Kasza- család később igen meg lehetett szo­rulva s eladta a kaszaperi birtok nagy részét Hunyadi János kormány­zónak, csak egy kis darab földön gazdálkodott loyább a Szörényi Kasza- család, Hunyadi János V. Lászlótól uj adománylevelet kapott Kaszaper­ről. Erre az időre esik az egész falu fellendülése. Va'ószinünek látszik, hogy a tatárdulés kárait ekkor hoz­ták helyre s ekkor építették át a templomot is el ő Ízben, Mátyás ki­rály parancsot adott a Csanádi káp­talannak, hogy iktassa be a Káliayakat Kaszaper birtokába. A Kasza család ellenimondott s pert inditott, de a pert elvesztette, sőt mikor perújítás­Őszikalap ■ újdonságok 1 sóiéi, bársony, íilz- és divatanya- H gokból, valamint divatsapkák ieg- ■ szebb választókban megérkeztek | Vidor Riza I női kalaptermóbo. Alakítások modellek után rendki- I vül olcsó árakon készülnek. A Tiszába kozdto dobálni gyormokoit ogy 9 gyormokos munkásasszony. Megrendítő gyormokgjilkoaaágl kísérletek az ujszegedi parton. Kaszaporw azaz Kasza-Borg törtónoto a logujabb ásatások alapján. Viharos, sőt veszedelmes érdeklődés a megbolygatott Ősök iránt. — így születik a főidből a Csanádi Múzeum

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék